DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 14     <-- 14 -->        PDF

opeke moraju biti jeftine, ako treba da udovolje svojoj svrsi. Proizvodnja opeka
može osobito u takvim slučajevima postati nerentabilna, ako se opeke ne proizvode
na veliko, nego samo za podmirenje malih mjestnih potreba.


Gline za pravljenje opeka moraju biti jednoličnog sastava i ne smiju sadržavati
kamenja, okamenina. školjaka i si. Ako su te primjese malene, povećava se,
istina, čvrstoća opeka, ali se ujedno otežava obrađivanje opeka kod zidanja, jer
se ne lome pravilno, te tako nastaje veliki odpadak. Osim toga prave ovakve primjese,
ako leže u blizini površine, izbočine, kad se opeke izpeku, te opeke postaju
neravne. Veće primjese u sredini opeka raztežu se u vatri jače i prave, na taj način
pukotine u opekama, kad se ohlade, uslied čega postaju opeke manje čvrste.
Takve opeke ne daju onaj zvonak glas, koji dobre opeke moraju imati.


Gline ne smiju biti niti izmiešane sa gornjim slojem zemlje, koji je pun raztvorenih
biljnih primjesa. Ove primjese izgore u vatri, opeke postaju porozne i gube
na čvrstoći. Zato se obično površinski sloj zemlje skida, a za pravljenje opeka se
upotrebljavaju tek donji slojevi od prilike 1 m izpod površine zemlje. Isto tako
izgore u opekama i pojedini biljni ostatci, žilje i slično, tako da u opekama ostanu
šupljine, koje im smanjuju čvrstoću. Opeke mogu i razprsnuti od plinova, koji se
stvaraju pri sagorjevanju biljnih ostataka. Ako naprotiv treba izpeći lakše, poroznije
opeke, onda se glini jednolično primiešaju ovaki biljni ostatci kao na pr.
pilotina. Ona sva izgori, a opeke ostaju šupljikave.


Od osobite važnosti za pravljenje opeka je sadržaj drugih primiesa u glini i to
u prvom redu pieska, a onda i onih mineralnih primjesa, koje snižavaju toplinu
topljenja, osobito vapnenca i željeza. Piesak olakšava preradu glina i spriečava
njihovo prekomjerno stezanje i pucanje. Sredstva za ubrzanje topljenja, pri kojem,
kako je već iztaknuto, igra važnu ulogu i piesak (SiO.,), daju opekama već
pri nižim temperaturama, dakle uz štednju ogrjevnog materijala, potrebnu čvrstoću.


Vapnenac (kalcijev karbonat) pospješuje topljenje u velikoj mjeri, ali* sadržaj
vapnenca u glini ne smije biti prevelik. Osim toga mora biti veoma fino usitnjen i
jednolično izmiešan sa glinom. Sadržaj vapnenca od 25—30% povećava čvrstoću
opeka, što stoji u vezi sa topljenjem glina, ukoliko je toplina dovoljno visoka, jer
opeke dobiju tada staklenasti sastav. Ako temperatura nije dovoljno visoka, i ako
vapnenac nije dovoljno usitnjen, ili ako se ne nalazi jednolično izmiešan sa glinom,
nego u većim komadićima, onda se pri pečenju opeka pretvara u vapno.
Vapno u opekama pretvara se u doticaju sa vlagom u gašeno vaono, koje nakon
kratkog vremena izbija na površinu kao neka biela navlaka. Veći komad vapna
povećavaju pri gašenju svoj volumen i razvale tako pečenu opeku. Ova je pojava
naročito nepovoljna u criepovima, koji moraju biti gušći i čvršći od opeka. U većim
se pogonima zato veći komadići vapnenca ili usitne strojevima ili se vodom
izaniraju. Ako ie sadržaj vapnenca veći od 40%, onda se opeke lako raztvaraju.
Take su gline obično nesposobne za pravljenje opeka.


Magnezijev karbonat sam po sebi nije štetan za pravljenje opeka, ali ako dođe
u doticaj sa ugljenom., koji sadrži dosta sumpora, onda se pri nizkim temperaturama,
kaošto je to obično slučaj u poljskim pećima, pretvara u magnezijev sulfat,
koji izbija na površinu i raztvara opeke.


Male količine željeznog oksida povećavaju u velikoj mjeri tvrdoću i čvrstoću
opeka, jer se čista glina i piesak, dakle aluminijev i silicijev oksid, u prisutnosti
željeznog oksida tiesno među sobom vežu, tako da u vatri pečena, masa iako otvrdne.
Zato se takve opeke odlikuju velikom tvrdoćom, čvrstoćom i zvonkim zvukom.
Pečene opeke postaiu crvene ili žute. iako inače ta boja nije odlučna za dobru kvalitetu
opeka. Primiešani željezni oksid mora biti podpuno oksidiran, jer inače upija
vlagu, širi se, tako da opeke razprsnu.


Najnepovoljniie djeluje sumporno željezo primiešano glini. Ako se sumporno
željezo u vatri podpuno ne raztvori, onda se pod uticajem zraka i vlage počinje
raztvarati u uzidanim opekama. Sumporno željezo se pretvara u željezni sulfat,
koji izjeda zidove. Na zidovima se pojave mrlje, opeke se mrve i raztvaraju i postaju
vlažne.


I prisutnost natrija je od štete, jer se on pretvara u natrijev sulfat, koji također
izbija na površinu opeka i izgriza zidove. Izparavanjem vode izbijaju na površinu
opeka i razne soli, koje se u vodi tope. Te se soli sliežu na površinu opeka i
kod pečenja mienjaju opekama boju i kvare tako njihov izgled.


Izpitivanje glina za proizvodnju opeka je prilično složeno. Vješti ciglari sa đugogodišnim
izkustvom mogu prilično tačno odrediti sposobnost glina za proizvod


12