DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 10     <-- 10 -->        PDF

ier gline obično prate naslage kamenog ugljena. Ako se po vanjskim znacima može
zaklfuciti da na nekom mjestu postoje naslage glina, onda ga možemo pretražiti
bušenTem pomoću raznih svrdala. Slična svrdla služe i onda, kada zehmc> izpitati,
S U semožda u većo j dubljini nalaze kakve naslage glina. Bušenjem dobijemo sa
malo tru X i troškova f jasnu sliku o debljini pronađenih naslaga, o kakvoći glina
u pojedinim slojevima, i o njihovom prostiranju.


Pri bušenu pokusnih rupa postupa se tako, da se najprije snimi melo zemljište
i narede razmaci u kojima će se rupe bušiti. Na ravnom zemljištu mogu ti razmaci
MttSŽ ^utom °L%9toTteku^obißn o i slojevi pravilnije. U brežuljkastom
terenu ne teku pojedine naslage više tako pravilno, te zato moraju ....... tata
™n T Rune se buše u jednakim razmacima na uzporednim pravcima, po kojima
™ . S i ^.. . presjeke kroz zemljište, i označe se brojevima, Svrdlom izzelimo
dobit »™ ^ p^^^^^ uzorci izvađeni pribilježe se.
ÄkeTTrÄ^oÄÄ S ^svakoj rupi nanesemou kartu u odgovaraTučem
mierilu^ onda spojimo istovjetne tačke. Na taj način dobijemo uzdužne preslkTzSšt
a kao u priloženoj šematičnoj skici, iz kojih razabiremo, kako se protežu
. . slojevi, koji se, da bolje udaraju u oči, oboje raznim bojama. Iz poda-
S S ovfh uzdužnih presjeka lako. se naprave i poprečni presjeci. Na osnovi ovih ka


rata može se lako proračunati kutan sadržaj naslaga, a ujedno i odrediti, kako ce se


.9 10 11 12
0 o 0 o
15 6 7 8
j O o o 0
1 2 3 4


SI. 1. Šematicni nacrt presjeka naslaga.


odkopavanje vršiti, na kojem mjestu i u kojoj veličini će ^... tvornica i ostale
potrebne zgrade kao i mjesto za rad, da se slučajno ne bi dogodilo, da se poggau
zgrade baš na mjestu, gdje se nalazi najbolji materijal. Ako su ove karte.tečno
izrađene, može se na osnovu njih i odrediti, kako ce se najjednostavnije i kamo odvesti
podzemna voda i voda od oborina.


Još pouzdanije podatke o debljini i o prostiranju pojedinih slojeva zemlje dobiiamo
izravnim odkopavanjem. Takva se odkopavanja vrše najviše do dubljine od
6 m i to tako, da se odkopa četverouglasta jama široka 1 m, a duga onoliko metara
koliko metara želimo kopati u dubljinu. Najprije se odkopa jama sa okomitim
zidovima 1 m duboko, dok se drugi metar dubljine izkopa u duljim^koja je za 1
m kraća I tako redom, svaki novi metar dubljine izkopa se na površini, koja je
za 1 metar kraća, tako da je jama na jednoj strani stepenasto izkopana, Te stepenice
koje su po 1 m visoke, duge i široke, služe za to, da radnik može izkopanu
zemlju od stepenice do stepenice lakše izbacivati. Na stienama izkopane jame se
najjasnije vidi, kako teku pojedini slojevi. Ako se stiene jame osipavaju, moraju se
poduprieti daskama.


8