DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 62     <-- 62 -->        PDF

d r o š e V ić, Rudolf A n t o 1 j a k,^ Muharem
K a t a n a, Mijo Lipičanin, Tomo L u c a-
r i ć, Ljudevit; P a t a k y, Luka P,o d u j e, Ante
S p r e č k 1 ć^ Velimir S t a n i ćj^Dragan Tenkovi
ć i Vladimir T o p a 1 \.M


Na pismenom dielu tog Kplta izvučena su i
obrađena sliedeća pitanja:


.y.


I. skupina : Mješovita- sastojina hrasta
0,7, briesta 0,1 i jasena 0,2 stara 80 godina sa
obrastom 0,9 posušila se je uslled višekratnog
brštenja gubareve gusjenice i napada medljike.
Sastojina se suši u pojedinim hrastovim grupama,
tako da je obrast sirovih stabala pao na
0,1. Veličina grupa koje se suše velike su 3—5
ha. Rubom šume vodi dobra cesta, do želj. postaje
ima 8 km. — 1. Što se ima učiniti sa sušclma?
— 2. Kako ćete izraditi posječena, stabla
? — 3. Načinite analizu clena, bilo da se
prodaja vrši na panju ili da se izrađuje u vlastitoj
režiji? — 4. šta čete načiniti sa površinom
na kojoj su hrastovi šušci Izvađeni?
II. skupina : Neki šumovlastnik prodao
je dio Svog posjeda 1 imate zadaću, da diobnu
liniju, koja ide u pravcu od točke A do točke
B ižkolčlte na terenu i na svakih 120 m dužine
postavite međašne humke. Točke A i B su poznate
i određene kako na terenu, tako i na katastarskim
mapama, ali se s jedne točke na
drugu ne može vidjeti, jer je njihova udaljenost
oko 2 km, i jer se između njih nalazi odrasla
šuma. — Opišite: 1. Koje ćete geodetske
radove na terenu morati Izvršiti, da bi mogli
izkolčiti pravac od točke A do točke B? —
2. Na koji način ćete Izračunati smjerni kut
m, kako dolazite do njegove vriednostl i čemu
je on jednak? — 3. Na koje sve načine 1 kako
možete ustanoviti vrlednost prodanog šumskog
objekta ?


III. Skupina : šumski Izvozni put stalnog
karaktera prelazi vlastitim zemljištem u nizinskom
predjelu vodotok širine 15 m. Minimalni
vodostaj 1,00 m, malcsimalni 3,00 m, u kojem se
slučaju voda razlieva preko jedne obale. —
Most ima se projektirati sa tri raspona po 5 m.
širina kolnika 3 m, u jednom stuplštu po 4 pilota
promjera 30 cm bez kore, grede t. j . glavni
nosači 1 sedla 28/30 cm, glavnjice 28/28 cm, blatnice
12/20 cm, dlelovi naslona: stupovi 12/14 cm,
glavnjak 12/12 cm, košnice 8/10 cm; mosnlce i
prečage debljine 8 cm. Starija hrastova sastojina
iz koje se uzima potrebna građa udaljena
1 km, pilana za pllenje mosnica 6 km. — Projektirajte
uzdužni i poprečni presjek mosta,
(tlocrt mosnih glava) tako, da isti bude osiguran
obzirom na najviši vodostaj (mjerilo


1 : 100). — Sastavite prema prlležećim podatcima
radnog utroška analizu clena, dokaznicu
mjera (potreba građe u otesanom 1 oblom
— potonje radi doznake po § 53. Z. o š.) 1 troškovnik
za taj most. — Koja se nadleštva imadu
obavlestltl o Izvedbi te gradnje? (Analiza cienar
prileži).
IV. skupina: Upravni odbor neke zem-
Ijlštne zajednice zatražio je individualnu diobu
šuma te zajednice i svoj zaključak podnio
upravnoj oblasti prve molbe na odobrenje. —
Odgovorite: 1. Tko može pravovaljano stvarati
zaključke za individualnu diobu i sa kojim
omjerom glasova? — 2. što ima šumar izviditi
i ustanoviti da može dati svoje mišljenje 1
prledlog, da 11 da se dioba dozvoli ili ne dozvoli?
—3. Tko donosi odluku o dozvoli diobe? — 4. U
kojem se omjeru površina dleli među ovlaštenike?
— 5. Smije 11 ovlaštenik posjeći i izkrčiti
šumu na površini koja mu je pripala, ako
ne smije, zašto ne smije?
Terenski dio izpita održan je u Maksimiru.


Nakon završenog izpita održana je sjednica
izpitnog povjerenstva, a po tom proglašen
uspjeh Izpita.


Izplt su položili svi kandidati, 1 to četvorica
sa veoma dobrim, petorica sa dobrim 1 trojica
sa dovoljnim uspjehom.


Iza podjele svjedočbi zamjenik predsjednika
izpitnog povjerenstva čestitao je kandidatima
na uspjehu, te održao liep prigodni govor, na
kojem se zahvalio predstavnik kandidata.


Dali sam podmirio članarinu
za 1943. godinu ?


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko đružtvo u 2Sag^ebu, Vukotinovićeva
ull<^ 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27, — Za tiskaru odgovara BudoU Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


^y^