DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 58     <-- 58 -->        PDF

u troškovima ili točnije rečeno povišenje trošb)
predplata na Hrvatski šumarski list za
kova tiskanja Hrvatskog šumarskog lista da1944.
godinu određuje se s 480.— Kuna godišleko
više nego je bilo predviđeno prije četiri nje odnosno 40.— Kuna po broju;
mjeseca, pa je družtveni blagajnik iznio ovaj c) ciene za oglašavanje određuju se sa:
priedlog: 1. za cielu stranicu ... . 5.000.-Kuna,


»Kako su u vremenu od srpnja o. g. kada je 2. za pola stranice . . . . . 3.000-Kuna,
sastavljen priedlog proračuna za godinu 1944.-3. za četvrt stranice ... . 2.000. Kuna,
do danas ciene poskočile, to predlažem, da se 4. za osminu stranice . . . 1.000.-Kuna;
neke stavke u proračunu za godinu 1944. poOstali
uvjeti bez promjene,
vise i to u proračunu izdataka:


d)
honorari za suradnju u Hrvatskom šu


sta/ka L. sa 130.000 iCu


marskom listu određuju se sa:


na
225.000 Kn t. j . za 75.000.— Kn


1. za izvornu suradnju po stranici 300.— Kuna,
stavka 9. sa 30.000 Kn 2. za prievode po stranici . . . 150.— Kuna,
na 40.000 Kn t. j . za 10.000.— „ 3. za prlepise po stranici . . . 100.— Kuna.
stavka
14. sa 20.000 Kn V. PODJELA PODPORA
na 25.000 Kn t. j . za 5.000.— „ Ovogodišnja podjela podpora iz Kereškenji*
Izdatci bi se imali povisiti jeve pripomoćne zaklade povjerava se družtvenom
predsjedniku, tajniku i blagajniku.


za
ukupno 90.000.— Kn


Da se postigne ravnovjesje između izdataka VI. PROMJENE U ČLANSTVU ,
i primitaka ima se u proi´ačunu primitaka po


visiti: a) U članstvo Hrvatskog šumarskog družtva
stavka 1. sa 150.000 Kn primaju se:
na 200.000 Kn t. j . za 50.000.— Kn 1. Za člana utemeljača: Prof. Dr Ing. Josip


stavka 2. sa 4.500 Kn


B a 1 e n, ministar šumarstva i rudarstva, Zana
6.000 Kn t. j . za 1.500.— „ greb dosadanji redoviti član. (br. 599./43.).


stavka 3. sa 2.250 Kn 2. Za redovite članove: šumarski inžinjeri:
na 3.000 Kn t. j . za 750.— „ Tomo Irović , šum. v. pristav, Mostar (br.
stavka 4. sa 6.000 Kn 493./43.), Ćemal Rizvanbegovlć, šum. v.


na 8.000 Kn t. j . za 2.000.— „ pristav, Stolac (br. 641./43.), Leonid Kolo-\ ^Olo


stavka 5. sa 72.000 Kn mijcev, šum. v. pristav, Mostar (br. 654./43.),
na 96.000 Kn t. j . za 24.000.— „ Srećko Va n j k ov i ć,v^ Zagreb (br. 662./43.),
stavka 6. sa 20.000 Kn Sergije Stepanov , šum. v. pristav, Busovača
na 40.000 Kn t. j . za 20.000.— „ (br. 666./43.), Božidar M a č e š i ć, šum. vježbetime
se povlsuju primitci nik, Erdevik (br. 674./43.), Marko B a b i ć, šum.
savjetnik, Sarajevo (br. 707./43.), Hilmija


za
ukupno 98.250.— Kn


Dubrav i ć, šum. v. pristav, Sarajevo (br.


Prema gornjem priedlogu iznašali bi u pro


707./43.), Branko M i 1 a n o v i ć, šum. v. prisračunu
za god. 1944.: tav, Podgrab (br. 707./43.), Vasilije Pol ješ Primitci
. . . Kuna 711.050.— ki n, šum. V. pristav, Sarajevo (br. 707./43.).
Izdatci , 702.800.— Nadalje se kao redoviti članovi primaju doPrimitci
bi bili veći za 9.250.— Kuna«. sadanji izvanredni i to Petar Bambulovi č


Uviđajući opravdanost ovog priedloga, t^ i´-Dr Edo D´ a n d a.
duhu kojeg su se, na osnovu konzultiranja čla-´-3. Za člana podmlatka prima se živko
nova, suglasili u napried pomenutim dopisima i Pan j kota , aps. šumarstva, Zagreb (br.
družtveni odbornici Ing. M. Plscher i Ing. J.´ 750./43.).
Jozić, upravni odbor zaključuje : b) Prestali su biti članovi:


Priedlog proračuna za 1944. godinu izrađen Josip S c h m 1 d t,. šum. savj. Nova Gradiška,
za glavnu skupštinu, a otisnut u Hrvatskom šujer
se zahvaUo (br.-^526./43.), zatim Ing. Antun
marskom listu br. 9. iz 1943., prihvaća se uz Cenićj^Šum. nadzornik u Vinkovcima (broj


izmjene prema predmetnom izvješću i pried560./
43.), Stjepan Prpić^.-šum. savj. u m.
logu družtvenog blagajnika. Savezno s time naGlina
(br. 742./43.), i Ing. ^obert Masa, šum.
dalje zaključuj eV. pristav Zagreb (br. 746./43.), jer su umrli.


se:


a) na osnovu ovlaštenja redovite glavne
skupštine Hrvatskog šumarskog družtva od 14. Vn. MOŽEBITNOSTI
rujna 1941. god. pod t/II/b/1. određuje se visina Na priedlog predsjednika zaključuj e
redovne članarine za 1944. god. s 420.— Kuna se, da se tokom ove godine održi još jedna
godišnje; sjednica upravnog odbora.


U
Zagrebu, 15. studenoga 1943.


Predsjednik: Tajnik:
Ing. A. Abramović, v. r. Ing. O. Piškorić, v. r.


UPLATA ČLANARINE I UPISNINE U MJESECU KOLOVOZU 1943. GODINE


Redovitih članova: Kuna 80.—: Arslanagić Arlf, Ravnik Fran,
Kuna 415.—-: Dr. Anlć Mllan, Zagreb; Giperborejski Boris, Rizvanbegovlć ćemal, Rš
fiLuna 360.— Ing. Premužić Andrija, Za-Dubrovnik;


greb; Kuna 60.—: Ing. Panov Aleksandar, Ba Kuna
340.— Ing. Ivan Isajev, Srebrenica; nj a Luka ; Tomašegović Zdenko, Zagreb ;
Kuna 140.— Ing. Kraljić Branko, Kopriv-Agić Oskar, Vinkovci ; Marčlć Josip i Vuče


nlca; tlć špiro iz Dubrovnika./-^
Kuna 130.—; Ing. Gavran Ljubomir, Banja Kuna 40.—: Žežellć Joslw4 Prelesnik Helio-
Luka; dor, Dubrovnik; Mllas Branko, Ogulin;
Kuna 100.— Drnić Mllan, Podsused; Huša Jaroslav, Bakranin Juraj, Duić Ante, Bi


328