DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Najamni ugovor za iznajmljene prostorija


»Doma« Univerzitetu predložen je na prihvat.
Stanarina za ovu godinu zaprimljena je.
Za nabavljeni papir za tisak šumarskog lista


1 šumarskog kalendara, te nabavu knjiga za


knjižnicu izdano je đo sada Kuna 154.919.


Stanje primitaka i izdataka ove godine đo. 15.
stnđena bilo je:
Zaprimljeno je Kn 522.617.45
Izdano je „ 428.447.05


Izdano manje Kn 94.170.40
Proračunom predviđeni su primitci 1 Izdatci
sa Kuna 526.000.— (br. 823./43.).
Iznietl blagajnički izvještaj uzet je na
znanje.


2. Tajnik iznosi pitanje vanredne ratne pripomoći
družtvenoj činovnici Lj. Jozić, koja je
to zamolila posebnim podneskom br. 825/43.
Jer joj se nikako nije ratna pomoć pođjellla,
a pošto takove pomoći daju i druga privatna
družtva, pa i sama država svojim činovnicima,
zaključuje se, da se podlell ratna pomoć u iznosu
od 20.000 Kuna.
n
C IZVJEŠTAJ UREDNIKA


U odsutnosti urednika prof. Dr J. Balena o
Hrvatskom šumarskom listu izvjestio je tajnik
Ing. O. Piškorić, koji i vodi tehnički dio uredničtva.
D6 sada je šumarski list izlazio redovno,
što nije slučaj kod mnogih drugih sličnih časo


- plsa. Kao zadnji ovogodišnji svezak izići će kraL^
jem mjeseca studenoga trobroj. Trobroj izlazi
s razloga, što je krajem listopada nastupilo
znatno povišenje ciena tiskanja, a koje je povišenje
nagovještavano sa strane tiskare još
mnogo prije. Obsegom ovogodišnji šumarski
list ne će biti znatno manji spram prošlogodišnjeg,
a isto tako bit će srazmjeran obsegu
drugih stručnih listova.


Izvješće uzima se odobrenjem na znanje.


ni . TISKANJE ŠUMARSKOG LISTA U 1944.
GOD. I ŠUMARSKOG KALENDARA


Za tiskanje Hrvatskog šumarskog lista u
1944. kao i za tiskanje šumarskog kalendara
upućen je poziv na 15 zagrebačkih tiskara za
podnošenje ppnuda (br. 738./43.). Na ovaj poziv
poslale su odgovoV samo dvle tiskare i to
Narodna 1 C. Albrechta, dok je Državna tiskara
izjavila se spremnom, da pošalje ponudu, ali
ista još nije stigla. Od podniete dvle ponude za
tiskanje Hrvatskog šumarskog lista izjavila se
spremnom samo Narodna tiskara. Na osnovu
prednjeg zaključeno je, da se tiskanje
Šumarskog lista u 1944. povjeri Narodnoj tiskari,
dok će se za tiskanje kalendara naknadno
izabrati tiskara, koja će imati najpovoljnija
slova za- tisak.


Ovom dielu sjednice prisustvovao je i Ing.
L^ ti o g e r, koji vođi posao sakupljanja mate\
,-njala za šumarski kalendar 111 priručnik i vrši
V urednički posao, te je izvlestio o stanju do kojeg
je dospio rad.


Ing. Loger prikazao je osnovu kalendara 1
izvlestio o stanju rukopisa. Osnova kalendara
glasi:


A)
OBĆI DIO


I. Razne mjere: 1. Metričke mjere i utezi.
2. Stare i strane mjere i utezi. 3. Kutne i lučne
mjere. 4. Mjera za vrieme. 5. Tehničke mjere
(mehaničke, termomehaničke, električne, za
i
pritisak). 6. Ljestvica tvrdoće. 7. Mjerila. 8.
Atomske i molekularne težine. 9. Specifične težine.
10. Neke legure (slitine). 11. Talištna
temperatura nekih tiela.


II.
Matematička geografija.
III. Matematika i matematičke pomoćne
skrižaljke: 1. Aritmetika i algebra. 2. Geometrija.
3. Trigonometrija. 4. Analltlka.
IV.
Mehanika: 1. Gibanja. 2. Sile. 3. Statika.
4. čvrstoća i pružlvost (raztezanje-tlačenje, izvijanje
111 prelom, zakretanje-zasuk, smicanje,
pregibanje sa raznim nosačima, visuljama i
uporjem, željezno-betonske konstrukcije). 5. Trenje.
6. Tlak zemlje. 7. Nosivost i stabllitet zidova.
B) ŠUMSKO ZGRADARSTVO SA PILANAMA
C) ŠUMSKA PROMETALA
D) VODNO GRADITELJSTVO I UREĐENJE


BUJICA
E) GEODEZIJA


F)
šUMARSKt DIO:


I. Meteorologija i klimatologija.
II.
O tlu.
III.
Uzgajanje šuma sa najvažnijim šumskim
drvećem i grmljem, te biljnosocioložka
područja,
rv.
Dendrometrija.


V. Uređivanje šuma.
VI.
Izkorišćavanje šuma.
VII.
Tehnologija drveta.
VIII. Bolesti šuma.
IX.
Obrana šuma sa proplsnlkom za lugare.
X.
Računanje vrlednostl šuma 1 šumska statika.
XI.
Lovstvo i pastrvsko ribarstvo.
XII.
šumski i planinski pašnjaci.
G) ZAKONI (o šumama, o lovu, o ribolovu, o
upravnom postupku)


H) ORGANIZACIJA ŠUMARSKE SLUŽBE SA
ŠEMATIZMOM


I)
STATISTIKA


Do sada je podpuno završen obći dio i tloznanostvo,
dok se od ostalih dielova nalaze u
radu ostale skupine izuzev V.—XII. šumarskog
diela, te skupine G i I. Izvještaj se uzima na
znanje i zaključuje se, da se za ostale
dielove za suradnju zamole sliedeća gg.: Ing.


R. Sarnavka (za skupinu F VI. i VII.), Prof.
Dr. VI. škorić (za skupinu F VIII.), Ing. I. čeović
i M. Drnić (za skupinu FXI.) 1 Ing. D. Radlmlr
(za skupinu FXII.). r ´ ´
Nakon toga razmatrana je veličina kalendara
i način tiskanja prema raznim kalendarima
njemačkog izdanja, te slovačkog šumarskodrvarskog
priručnika, te su u tom pravcu dane
sugestije Ing. Logeru radi orientacije prigodom
izbora tiskara.


Po prleđlogu tajnika o pitanju honorara
odnosno nagrade za rad na kalendaru uredniku
i suradnicima zaključeno je, da se donese
odluka, kad će isti biti spreman za tisak.


rv. PRORAČUN ZA 1944. GODINU


U vezi s proračunom za 1944. godinu predsjednik
izvješćuje: Kako se nije održala skupština
niti će se u dogledno vrieme održati, to
je potrebno, da upravni odbor donese zaključak


o proračunu za 1944. godinu. Osnova proračuna
bila je izrađena krajem srpnja o. g. i priređena
za skupštinu, koja je bila zakazana za 15. IX.
o. g., ali od tog vremena nastale su promjene
l\o^


327