DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA ODRŽANE
DNE 15. STUDENOGA 1943. GOD.


PRISUTNI I DNEVNI RED


Ovoj sjednici, koja je održana u Zagrebu u
družtvenim prostorijama, prisustvovali su: Ing.
Ante Abramović , predsjednik; Ing. Petar
O s t o j i ć, podpredsjednik; Ing. Oskar P i š k orić,
tajnik; Oskar Dremil , blagajnik; kao 1
odbornici — šumarski inžinjeri: Ivo G o d e k,
Krešimir K a t i ć, Mihovil M a r k i ć, dok su
odbornici Ing. Makso F i s c h e r i Ing. Josip
J o z i ć poslali pismena ovlaštenje za zastupanje
(br. 812./43. i 826./43.). Uredniku Šumarskog
lista prof. Dr Ing. Josipu Balenu, kao i ostalim
odbornicima odsutnost je izpričana zbog
zauzetosti u redovnim dužnostima, odnosno
težkoćom putovanja.


Sjednica je odrpana po ovom dnevnom redu:


I. Pozdrav predsjednika.
II.
Izvještaji tajnika, blagajnika i urednika
šumarskog lista.
III.
Tisak Hrvatskog šumarskog lista za
1944. g. i tisak Šumarskog kalendara.
IV.
Proračun za 1944. god.
V. Podjela podpora.
VI.
Promjene u članstvu.
VII. Možebitnosti.
I. POZDRAV PREDSJEDNIKA
Sjednicu otvara predsjednik u 16,15 i pozdravlja
sve prisutne. Nakon pozdrava ističe, da
je u članstvo utemeljitelja Hrvatskog šumars^
g družtva pristupio urednik Šumarskog lista


´ prof. Dr Ing. Josip B a 1 e n, ministar šumarstva
i rudarstva. Iza toga sjeća se preminulih družtvenih
članova Ing. Antuna C e n i ć a , Stjepana
P r p i ć a i Ing. Roberta Mašu, kojima sjednica
odaje počast jednom minutom šutnje.


Prikazom zapisnika o sastanku članova odbora
Hrvatskog šumarskog družtv^ dne 13.
rujna o. g. obavješćuje predsjednik sjednicu o
razlozima zbog kojih se zakazana ovogodišnja
skupština nije mogla održati, što sjednica uzima
na znanje.


n A IZVJEŠTAJ TAJNIKA


1. Ovjerava se zapisnik sjednice od 5. srpnja
o. g. i to po odbornicima Ing. P. Godeku i
Ing. P. Ostojiću.
2. Tajnik čita zapisnik skupštine Kluba šumara
u Banja Luci održane dne 31. VIII. 1943.
god., koji se uzima na znanje time, da se objavi
u šumarskom listu novoizabrani upravni odbor
kluba. Na istoj skupštini bilo je zaključeno, da
se na glavnoj družtvenoj skupštini, koja se
imala održati 14. rujna o. g., sa strane Kluba
pokrene pitanje deputatnog drveta šumarskih
službenika kod obćeupravnih oblasti, da se pokrene
pitanje premještenja šumarskih službenika,
da se na skupštini razmotri pitanje zdravstvene
središnjice, kao i pitanje naknade državnim
službenicima, koji nastradaju u vršenju
svoje službe. Od ovih priedloga odbor z a-
k 1 j u č u j e, da je na osnovu iznletog u zapisniku
u mogućnosti potaknuti jedino pitanje rješenja
naknade štete nastradalim državnim službenicima
u vršenju službe, što će se učiniti
jednom predstavkom na Hrvatski savez državnih
namještenika putem dosaveza šumarskih
službenika (br. 736.).
3. Za razpravljanje na zakazanoj družtvenoj
skupštini stigli su još ovi priedlozi:
a) Ing. Stjepana š kop e a o deputatnom
drvu (br. 711./43.); b) Ing. Stjepana Š kopc a


o potrebi specijalizacije šumarskih Inžinjera u
trgovačkom poslovanju Izaslanjem izvjestnog
broja na europske trgovačke škole (br. 711/43.);
c) Ing. Stjepana B r i x-a o amnestiranju
šumskih šteta (br. 676./43.).
Po ovim priedlozima zaključuje se:


ad a) priedlog se uzima k znanju time, da
se po istom postupi t. j . poradi na tome, da
šumarski službenici, koji ne dobivaju depur
tatno drvo mogu kupiti iz državnih šuma.


ad b) upravni odbor uviđa vriednost priedloga,
ali kako je u današnjim prilikama neprovediv,
to zaključuje, da se za sada dalje
po istom ne postupa;


ad
c) odlaže se do prve glavne skupštine.


4. U vezi obnove postradalih krajeva odnosno
osnutka Ministarstva skrbi za postradale
krajeve upućena je ovome sa strane Hrvatskog
šumarskog družtva pod br. 664./43. predstavka
u kojoj se upozorava ministarstvo, da se prigodom
rada na obnovi t. j . prigodom izrada
obće i posebnih osnova obnove povede raču^ i
o šumskom gospodarstvu, što naročito vriedi za
područje Bosne i Hercegovine. Ujedno je ^u
predstavci naglašeno, da se kod izrada ovih
osnova treba nastojati naći sklad između potreba
i zahtjeva šumskog gospodarstva s poljodjelstvom
i veleobrtom čime, će se postići
maksimalan gospodarski i družtvovni učinak
ove obnove.
O ovom predmetu nakon izmjene misli između
pojedinih odbornika predmetna predstavka
u cielosti je usvojena.


5. Zaključuje se zamjena Hrvatskog
šumarskog lista s listom »H rvatski pčelar
« 1 s izdanjima »A cta botanik a«.
n B IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA


1. Blagajnički izvještaj za sjednicu
upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
družtva za 15. XI. 1943. glasi:
Stanje blag-ajne dne 15. XI. 1943.


Gotovina:
U blagajni nalazi se gotovog
novca Kn 28.439.22
Efekti:
čekovni račun kod poštanske
štedione Kn 81.868.60
Kod Gradske štedionice uložnica
br. 114015 89.646.67
Kod Gradske štedionice uložnica
br. 114016 „ 160.357.72
Kod I. hrv, šted. ulož. br. 308614 „ 103.062.58


U efektima ukupno .. . Kn 434.935.57


Zahlade:
Pripomoćna Kereškenjijeva zaklada:
Tri obveznice 7<´/o investicionog
zajma Kn 11.500.—
Kod Gradske štedionice uložnica
broj 115265 „ 100.211.44
Kod I. Hrv. štedionice uložnica
broj 310758 „ 101.745.47


Ukupno .. . Kn 213.456.91


Literarna Borošićeva zakla da:
Kod Gradske štedionice uložnica
broj 113788 Kn 3.797.98
Porezi državni igradski za ovu godinu plaćeni
su.


326
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Najamni ugovor za iznajmljene prostorija


»Doma« Univerzitetu predložen je na prihvat.
Stanarina za ovu godinu zaprimljena je.
Za nabavljeni papir za tisak šumarskog lista


1 šumarskog kalendara, te nabavu knjiga za


knjižnicu izdano je đo sada Kuna 154.919.


Stanje primitaka i izdataka ove godine đo. 15.
stnđena bilo je:
Zaprimljeno je Kn 522.617.45
Izdano je „ 428.447.05


Izdano manje Kn 94.170.40
Proračunom predviđeni su primitci 1 Izdatci
sa Kuna 526.000.— (br. 823./43.).
Iznietl blagajnički izvještaj uzet je na
znanje.


2. Tajnik iznosi pitanje vanredne ratne pripomoći
družtvenoj činovnici Lj. Jozić, koja je
to zamolila posebnim podneskom br. 825/43.
Jer joj se nikako nije ratna pomoć pođjellla,
a pošto takove pomoći daju i druga privatna
družtva, pa i sama država svojim činovnicima,
zaključuje se, da se podlell ratna pomoć u iznosu
od 20.000 Kuna.
n
C IZVJEŠTAJ UREDNIKA


U odsutnosti urednika prof. Dr J. Balena o
Hrvatskom šumarskom listu izvjestio je tajnik
Ing. O. Piškorić, koji i vodi tehnički dio uredničtva.
D6 sada je šumarski list izlazio redovno,
što nije slučaj kod mnogih drugih sličnih časo


- plsa. Kao zadnji ovogodišnji svezak izići će kraL^
jem mjeseca studenoga trobroj. Trobroj izlazi
s razloga, što je krajem listopada nastupilo
znatno povišenje ciena tiskanja, a koje je povišenje
nagovještavano sa strane tiskare još
mnogo prije. Obsegom ovogodišnji šumarski
list ne će biti znatno manji spram prošlogodišnjeg,
a isto tako bit će srazmjeran obsegu
drugih stručnih listova.


Izvješće uzima se odobrenjem na znanje.


ni . TISKANJE ŠUMARSKOG LISTA U 1944.
GOD. I ŠUMARSKOG KALENDARA


Za tiskanje Hrvatskog šumarskog lista u
1944. kao i za tiskanje šumarskog kalendara
upućen je poziv na 15 zagrebačkih tiskara za
podnošenje ppnuda (br. 738./43.). Na ovaj poziv
poslale su odgovoV samo dvle tiskare i to
Narodna 1 C. Albrechta, dok je Državna tiskara
izjavila se spremnom, da pošalje ponudu, ali
ista još nije stigla. Od podniete dvle ponude za
tiskanje Hrvatskog šumarskog lista izjavila se
spremnom samo Narodna tiskara. Na osnovu
prednjeg zaključeno je, da se tiskanje
Šumarskog lista u 1944. povjeri Narodnoj tiskari,
dok će se za tiskanje kalendara naknadno
izabrati tiskara, koja će imati najpovoljnija
slova za- tisak.


Ovom dielu sjednice prisustvovao je i Ing.
L^ ti o g e r, koji vođi posao sakupljanja mate\
,-njala za šumarski kalendar 111 priručnik i vrši
V urednički posao, te je izvlestio o stanju do kojeg
je dospio rad.


Ing. Loger prikazao je osnovu kalendara 1
izvlestio o stanju rukopisa. Osnova kalendara
glasi:


A)
OBĆI DIO


I. Razne mjere: 1. Metričke mjere i utezi.
2. Stare i strane mjere i utezi. 3. Kutne i lučne
mjere. 4. Mjera za vrieme. 5. Tehničke mjere
(mehaničke, termomehaničke, električne, za
i
pritisak). 6. Ljestvica tvrdoće. 7. Mjerila. 8.
Atomske i molekularne težine. 9. Specifične težine.
10. Neke legure (slitine). 11. Talištna
temperatura nekih tiela.


II.
Matematička geografija.
III. Matematika i matematičke pomoćne
skrižaljke: 1. Aritmetika i algebra. 2. Geometrija.
3. Trigonometrija. 4. Analltlka.
IV.
Mehanika: 1. Gibanja. 2. Sile. 3. Statika.
4. čvrstoća i pružlvost (raztezanje-tlačenje, izvijanje
111 prelom, zakretanje-zasuk, smicanje,
pregibanje sa raznim nosačima, visuljama i
uporjem, željezno-betonske konstrukcije). 5. Trenje.
6. Tlak zemlje. 7. Nosivost i stabllitet zidova.
B) ŠUMSKO ZGRADARSTVO SA PILANAMA
C) ŠUMSKA PROMETALA
D) VODNO GRADITELJSTVO I UREĐENJE


BUJICA
E) GEODEZIJA


F)
šUMARSKt DIO:


I. Meteorologija i klimatologija.
II.
O tlu.
III.
Uzgajanje šuma sa najvažnijim šumskim
drvećem i grmljem, te biljnosocioložka
područja,
rv.
Dendrometrija.


V. Uređivanje šuma.
VI.
Izkorišćavanje šuma.
VII.
Tehnologija drveta.
VIII. Bolesti šuma.
IX.
Obrana šuma sa proplsnlkom za lugare.
X.
Računanje vrlednostl šuma 1 šumska statika.
XI.
Lovstvo i pastrvsko ribarstvo.
XII.
šumski i planinski pašnjaci.
G) ZAKONI (o šumama, o lovu, o ribolovu, o
upravnom postupku)


H) ORGANIZACIJA ŠUMARSKE SLUŽBE SA
ŠEMATIZMOM


I)
STATISTIKA


Do sada je podpuno završen obći dio i tloznanostvo,
dok se od ostalih dielova nalaze u
radu ostale skupine izuzev V.—XII. šumarskog
diela, te skupine G i I. Izvještaj se uzima na
znanje i zaključuje se, da se za ostale
dielove za suradnju zamole sliedeća gg.: Ing.


R. Sarnavka (za skupinu F VI. i VII.), Prof.
Dr. VI. škorić (za skupinu F VIII.), Ing. I. čeović
i M. Drnić (za skupinu FXI.) 1 Ing. D. Radlmlr
(za skupinu FXII.). r ´ ´
Nakon toga razmatrana je veličina kalendara
i način tiskanja prema raznim kalendarima
njemačkog izdanja, te slovačkog šumarskodrvarskog
priručnika, te su u tom pravcu dane
sugestije Ing. Logeru radi orientacije prigodom
izbora tiskara.


Po prleđlogu tajnika o pitanju honorara
odnosno nagrade za rad na kalendaru uredniku
i suradnicima zaključeno je, da se donese
odluka, kad će isti biti spreman za tisak.


rv. PRORAČUN ZA 1944. GODINU


U vezi s proračunom za 1944. godinu predsjednik
izvješćuje: Kako se nije održala skupština
niti će se u dogledno vrieme održati, to
je potrebno, da upravni odbor donese zaključak


o proračunu za 1944. godinu. Osnova proračuna
bila je izrađena krajem srpnja o. g. i priređena
za skupštinu, koja je bila zakazana za 15. IX.
o. g., ali od tog vremena nastale su promjene
l\o^


327