DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA ODRŽANE
DNE 15. STUDENOGA 1943. GOD.


PRISUTNI I DNEVNI RED


Ovoj sjednici, koja je održana u Zagrebu u
družtvenim prostorijama, prisustvovali su: Ing.
Ante Abramović , predsjednik; Ing. Petar
O s t o j i ć, podpredsjednik; Ing. Oskar P i š k orić,
tajnik; Oskar Dremil , blagajnik; kao 1
odbornici — šumarski inžinjeri: Ivo G o d e k,
Krešimir K a t i ć, Mihovil M a r k i ć, dok su
odbornici Ing. Makso F i s c h e r i Ing. Josip
J o z i ć poslali pismena ovlaštenje za zastupanje
(br. 812./43. i 826./43.). Uredniku Šumarskog
lista prof. Dr Ing. Josipu Balenu, kao i ostalim
odbornicima odsutnost je izpričana zbog
zauzetosti u redovnim dužnostima, odnosno
težkoćom putovanja.


Sjednica je odrpana po ovom dnevnom redu:


I. Pozdrav predsjednika.
II.
Izvještaji tajnika, blagajnika i urednika
šumarskog lista.
III.
Tisak Hrvatskog šumarskog lista za
1944. g. i tisak Šumarskog kalendara.
IV.
Proračun za 1944. god.
V. Podjela podpora.
VI.
Promjene u članstvu.
VII. Možebitnosti.
I. POZDRAV PREDSJEDNIKA
Sjednicu otvara predsjednik u 16,15 i pozdravlja
sve prisutne. Nakon pozdrava ističe, da
je u članstvo utemeljitelja Hrvatskog šumars^
g družtva pristupio urednik Šumarskog lista


´ prof. Dr Ing. Josip B a 1 e n, ministar šumarstva
i rudarstva. Iza toga sjeća se preminulih družtvenih
članova Ing. Antuna C e n i ć a , Stjepana
P r p i ć a i Ing. Roberta Mašu, kojima sjednica
odaje počast jednom minutom šutnje.


Prikazom zapisnika o sastanku članova odbora
Hrvatskog šumarskog družtv^ dne 13.
rujna o. g. obavješćuje predsjednik sjednicu o
razlozima zbog kojih se zakazana ovogodišnja
skupština nije mogla održati, što sjednica uzima
na znanje.


n A IZVJEŠTAJ TAJNIKA


1. Ovjerava se zapisnik sjednice od 5. srpnja
o. g. i to po odbornicima Ing. P. Godeku i
Ing. P. Ostojiću.
2. Tajnik čita zapisnik skupštine Kluba šumara
u Banja Luci održane dne 31. VIII. 1943.
god., koji se uzima na znanje time, da se objavi
u šumarskom listu novoizabrani upravni odbor
kluba. Na istoj skupštini bilo je zaključeno, da
se na glavnoj družtvenoj skupštini, koja se
imala održati 14. rujna o. g., sa strane Kluba
pokrene pitanje deputatnog drveta šumarskih
službenika kod obćeupravnih oblasti, da se pokrene
pitanje premještenja šumarskih službenika,
da se na skupštini razmotri pitanje zdravstvene
središnjice, kao i pitanje naknade državnim
službenicima, koji nastradaju u vršenju
svoje službe. Od ovih priedloga odbor z a-
k 1 j u č u j e, da je na osnovu iznletog u zapisniku
u mogućnosti potaknuti jedino pitanje rješenja
naknade štete nastradalim državnim službenicima
u vršenju službe, što će se učiniti
jednom predstavkom na Hrvatski savez državnih
namještenika putem dosaveza šumarskih
službenika (br. 736.).
3. Za razpravljanje na zakazanoj družtvenoj
skupštini stigli su još ovi priedlozi:
a) Ing. Stjepana š kop e a o deputatnom
drvu (br. 711./43.); b) Ing. Stjepana Š kopc a


o potrebi specijalizacije šumarskih Inžinjera u
trgovačkom poslovanju Izaslanjem izvjestnog
broja na europske trgovačke škole (br. 711/43.);
c) Ing. Stjepana B r i x-a o amnestiranju
šumskih šteta (br. 676./43.).
Po ovim priedlozima zaključuje se:


ad a) priedlog se uzima k znanju time, da
se po istom postupi t. j . poradi na tome, da
šumarski službenici, koji ne dobivaju depur
tatno drvo mogu kupiti iz državnih šuma.


ad b) upravni odbor uviđa vriednost priedloga,
ali kako je u današnjim prilikama neprovediv,
to zaključuje, da se za sada dalje
po istom ne postupa;


ad
c) odlaže se do prve glavne skupštine.


4. U vezi obnove postradalih krajeva odnosno
osnutka Ministarstva skrbi za postradale
krajeve upućena je ovome sa strane Hrvatskog
šumarskog družtva pod br. 664./43. predstavka
u kojoj se upozorava ministarstvo, da se prigodom
rada na obnovi t. j . prigodom izrada
obće i posebnih osnova obnove povede raču^ i
o šumskom gospodarstvu, što naročito vriedi za
područje Bosne i Hercegovine. Ujedno je ^u
predstavci naglašeno, da se kod izrada ovih
osnova treba nastojati naći sklad između potreba
i zahtjeva šumskog gospodarstva s poljodjelstvom
i veleobrtom čime, će se postići
maksimalan gospodarski i družtvovni učinak
ove obnove.
O ovom predmetu nakon izmjene misli između
pojedinih odbornika predmetna predstavka
u cielosti je usvojena.


5. Zaključuje se zamjena Hrvatskog
šumarskog lista s listom »H rvatski pčelar
« 1 s izdanjima »A cta botanik a«.
n B IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA


1. Blagajnički izvještaj za sjednicu
upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
družtva za 15. XI. 1943. glasi:
Stanje blag-ajne dne 15. XI. 1943.


Gotovina:
U blagajni nalazi se gotovog
novca Kn 28.439.22
Efekti:
čekovni račun kod poštanske
štedione Kn 81.868.60
Kod Gradske štedionice uložnica
br. 114015 89.646.67
Kod Gradske štedionice uložnica
br. 114016 „ 160.357.72
Kod I. hrv, šted. ulož. br. 308614 „ 103.062.58


U efektima ukupno .. . Kn 434.935.57


Zahlade:
Pripomoćna Kereškenjijeva zaklada:
Tri obveznice 7<´/o investicionog
zajma Kn 11.500.—
Kod Gradske štedionice uložnica
broj 115265 „ 100.211.44
Kod I. Hrv. štedionice uložnica
broj 310758 „ 101.745.47


Ukupno .. . Kn 213.456.91


Literarna Borošićeva zakla da:
Kod Gradske štedionice uložnica
broj 113788 Kn 3.797.98
Porezi državni igradski za ovu godinu plaćeni
su.


326