DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 55     <-- 55 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUSTVO


\y


t ING. BOBERT MASA


Viest o toj tragičnoj smrti duboko nas se
kosnula, jer je pokojnik bio upravo u godinama,
kad bi za našu šumarsku struku najviše
dao.


Pokojni Masa rodio se 2. travnja 1911. u
Garešnici. Nakon svršenih srednjih škola položivši
izpit zrelosti u Brodu na Savi, odlazi na
šumarski fakultet u Zagrebu, te je 1934. godine
diplomirao.


Počeo je služiti 8. studenog 1934. kao bezplatnl
vježbenik u taksaciji ravnateljstva šuma
u Zagrebu, gdje ga kao marljivog, savjestnog
i dobrog radnika drže i dalje u službi kao nadničara.
U službi kod zagrebačkog ravnateljstva
ostaje pok. Masa i kao činovnički vježbenik i
kao šumarski pristav sve do odlazka u vojsku
u svibnju 1943. godine. Nekoliko tjedana prije
tragične smrti bio je promaknut za šumarskog
višeg pristava.


Pokojni Masa služio je oko 9 godina i kroz
cielo to vrieme u odjeljku za uređivanje šuma,
gdje se je uz podpuno stručno znanje usavršio
u radovima oko sastava 1 revizije gospodarskih
osnova, te je kao vođa taksacione sekcije s radošću
rukovodio terenske taksacione radove.


Naša šumarska struka gubi u Ing. Maši
dobrog, savjestnog i revnog radnika, koji bi sa
zadovoljstvom naročito mnogo doprinesao na
polju uređivanja šuma.


Ing. Masa bio je kao dobar stručnjak i izkren
drug mnogo cienjen 1 obljubljen među


Dne 31. kolovoza 1943. bio je nesretnim slu


svojim kolegama, te će nam ostati u trajnoj


čajem Ing. Robert Masa, tako težko ranjen, da


uzpomeni.


je umro istog dana na večer u bolnici u Mostaru.
Ing. M. Majnarić


f STJEPAN PBPIC


Dne 26. svibnja 1943. preminuo je u Glini u Pokojnik je kao čestit službenik, uz to svostarosti
od 70 godina Stjepan Prpić šumarski jom prirođenom dobrotom osvojio srdca svih
savjetnik u miru. podređenih službenika, a u velikom krugu svo


Pokojni Prpić rodip se u Glini 18. X. 1873., jih prijatelja, znanaca te svega puka u ovom
te je u tome mjestu proveo gotovo cio svoj kraju cienjen je i kao čelik-Hrvat. Naravno
dugi život. Nakon onih nekoliko godina, koje bilo je u tome plodnom i dugom životu doživje
proveo na našoj najstarijoj šumarskoj školi ljeno mnogo borba za narodne ciljeve. U njeu
Križevcima vraća se u svoju Glinu, gdje govom gostoljubivom domu sa.stajao se Šupilo,
stupa u službu kod ravnateljstva šuma I. bankoji
je 1906. godine biran zastupnikom glinske
imovne obćine. Kod te imovine proveo je skog kotara, sa svojim pristašama, a Prpićeva
30 godina kao upravitelj njenih šumEirija u kuća bila je neprekidno stjecište Hrvata tokom
Glini i Vrginmostu, a od 1919. do 1925. godine težkih godina Hrvatske.
kao njen ravnatelj. Zadnjih 5 godina službe Uza sve težkoče i borbe njegovog života
proveo je u državnoj službi, no i tada ostaje ostaje neprekidno bodar, pa nakon uzpostave
u Glini kao upravitelj državne šumEirije do Nezavisne Države Hrvatske staje u radne reimilrovljenja
1932. godine. dove i postaje povjerenikom I. banske imovne


Prema tome svoje životno djelo i cieli svoj obćine i tt. Drach u Sisku.
rad posvetio je svome zavičaju Kordunu, te Slava i lagana hrvatska zemlja Stjepanu
je među narodom postao pravi narodni šumar. Prpiću! V. S.


UPBAVNI ODBOR KLUBA ŠUMARA U BANJALUCI


Na godišnjoj skupštini Kluba šumara u BaOdbornici:
Ing. Muharem Ka ta na, Ing.
nja Luci, koja je održana dne 31. kolovoza 1943., Lj. Stjepanovlć , ,y i^^V
izabran je ovaj upravni i nadzorni odbor:


Zamjenik: Ing. Ivan H e i m.
a) Upravni odbor:


b) Nadzorni odbor:


Predsjednik: Ing. Mehmed Ballć ,
Podpredsjednik: Ing. Mladen Kovačić , Ing. Ljubomir Gavran , k;ao predsjednik,
Tajnik: Ing. Aleksander Panov, v/ Ing. Eugen Antonijev i ć, /kao član i ing. /t ioj6.


Drago Komljenović kao zamjenik.


Blagajnik: Ing. Dušan N o v k o v i ć,


325