DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 54     <-- 54 -->        PDF

§ 2.


Ova zakonska odredba zadobiva pravnu
moć dan iza proglašenja´ u Narodnim novinama.


U Zagrebu, dne 6. studenoga 1943.


Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Ante Pavelić, v. r.
Broj: CCXXXIV-2790-D. V. — 1943.
Državni prabllježnlk-čuvar državnog pečata:
Dr. Andrija Artukovlć, v. r.


NAREDBA


Ministarstva narodnog gospodarstva od 5. rujna 1943. broj 31305-Š-2-1943. o nadopuni
naredbe od 13. svibnja 1943. broj 13433-42 O PAUŠALIRANJtJ PUTNIH TROŠKOVA ŠUMARSKIH
SLUŽBENIKA kod obćih upravnih oblasti, kod šumarija i kod režijskih radova
(Narodne novine od 3. lipnja 1943. broj 131)


Na temelju § 2. zakonske odredbe od 24.
travnja= 1942. broj CVIII-853-Z-1942 o ukidanju
uredbe o paušaliranju putnih troškova
šumarskih službenika od 8. srpnja 1932. M.


S. R. broj 14850-1933, te čl. 2. Uredbe od 18.
ožujka 1940. M. S. broj 379 i čl. 2. naredbe od
25 rujna 1940. broj 7334-V-1940 te o ovlaštenju
ministra šumarstva i rudarstva, da naredbenim
putem donosi propise o paušaliranju
putnih troškova šumarskih službenika propisujem
u sporazumu s ministrom državne riznice
ovu naredbu:
§ 1.
Iza § 13. dodaju se novi paragrafi, koji
glase
Ȥ 13. a)


Kad se mjesto zamjene nalazi u mjestu
(sjedištu) zamjenikovu, a vrieme zamjene
traje više od mjesec dana, zamjeniku pripada
mjesečni paušal u Iznosu određenom u § 4. i
8., ukoliko zamjenik već ne uživa putni paušal
za vršenje redovite službe.


§ 13. b)


Kad zamjenu vrši službenik ravnateljstva
šuma, koji i nadalje ostaje na svojoj redovitoj
dužnosti kod ravnateljstva, ima za putovanja
kad vrši zamjenu, pravo na putne troškove po
zakonskoj odredbi o putnim 1 selitbenim troškovima
državnih službenika od 12. kolovoza


1941. broj CCXLI-1034-Z. p.-1941.


Za svako takvo putovanje mora dobiti putni
nalog od ravnateljstva šuma.«
§ 2.
Iza § 14. dodaje se novi paragraf, koji
glasi:
Ȥ 14. a)


Službenici, navedeni u § 4. i 8., koji imaju
na uporabu za službena putovanja državni
samovoz, a uzdržavanje i pogon samovoza pada
na teret države, imaju za svako putovanje
pravo samo na paušalnu dnevnicu u onom iznosu,
koji bi im pripadao po propisima zakonske
odredbe o putnim i selitbenim troškovima
državnih službenika od 12. kolovoza 1941.
broj CCXLI-1034-Z. p.-1941., kada ne bi bili
paušallrani, no ukupni mjesečni iznos dnevnica
ne smije premašiti u § 14. određeni iznos
mjesečnog paušala.«


§ 3.
Svi iznosi naznačeni u Kunama povisuju
se za 50«/o (pedeset posto).
Ova naredba zadobiva pravnu moć dan iza
proglašenja u Narodnim novinama.


U Zagrebu, dne 5. rujna 1943.


Ministar narodnog gospodarstva:
Prof. dr. ing. Josip Balen v. r.


(Narodne novine br. 233. od 12. X. 1943.)


NAREDBA


Ministarstva narodnog gospodarstva od 31. srpnja 1943. broj 17.388-Š-1943 o ukidanju stavke
3. člana 49. uredbe od 33. travnja 1936. M. s. broj 268-1936 i stavke 7. člana 30. pravilnika
od 17. kolovoza 1938. broj 18.000-38


Na temelju § 5. st. 2. zakonske odredbe od


18. travnja 1942. broj CIII-760-Z-1942 o ravnateljstvima
šuma i o ovlaštenjima ministru
šumarstva i rudarstva, da naredbama uređuju
šumarsku službu (Narodne novine od 20. travnja
1942. broj 87), propisujem ovu naredbu;
§ 1.


Ukida se stavka 3. čl. 49. uredbe o organizaciji
Ministarstva šuma i rudnika i područnih
ustanova 1 o upravi državnim šumama 1 državnim
rudarskim poduzećima od 23. travnja
1936. M. s. br. 268 (Službene novine od 1. svibnja
1936. broj 99-XXI).


§ 2.


Ukida se stavka 7. čl. 20. pravilnika o izkorišćavanju
državnih šuma u vlastitoj režiji
od 17. kolovoza 1938. broj 18000-38 (Službene
novine od 10. listopada 1938. broj 231-L,XIX).


§ 3.
Ova naredba zadobiva pravnu moć dan iza
proglašenja u Narodnim novinama.


U Zagrebu, dne 31. srpnja 1943.


Alinistar narodnog gospodarstva:
Dr. Ing. Josip Balen v. r.
(Broj: 1969-D. V.-1943.


(Narodne novine br. 181. od 11. VIII. 1943.)


Tekstovi navedene uredbe i navedenog pravilnika
glase:


ei. 49./3. Uredbe MS br. 268./36.: »Ukupna
vriednost bez javnog nadmetanja prodatih
režijskih produkata pri pojedinoj šumskoj
upravi ili režijskoj manipulaciji i u toku
jedne poslovne godine ne smije premašiti iznos
od 1,000.000 dinara. Prodaje režijskih produkata
vojnim ustanovama, državnim i samoupravnim
nadleštvima i ustanovama i državnim
industrijskim poduzećima ne računaju se u
ovaj ukupan iznos.«


Čl. 20./7 Pravilnika o izkorišćavanju državnih
šuma u vlastitoj režiji broj: 18.000/38.:
glasi:


»Ukupna vriednost bez javnog nadmetanja
prodatlh režijskih proizvoda pri pojedinoj šumskoj
upravi odnosno manipulaciji i u toku jedne
poslovne godine ne smije premašiti iznos
od dinara 1,000.000, u koju se sumu ne računa
prodaja izvršena vojnim ustanovama, državnim
1 samoupravnim nadleštvima i ustanovamadržavnim industrijskim preduzećima«.


324