DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 53     <-- 53 -->        PDF

4o/o-tni doprinos za kolonizacioni fond, koji
je do dana proglašenja ove zakonske odredbe
uplaćen u korist kolonizacionog fonda bivšeg
Ministarstva poljoprivrede u Beogradu, smatra
se uplaćenim u korist Zavoda za kolonizaciju.


§ 3.


Ovlaštenja iz § 1. ove zakonske odredbe odnose
se i na šumske nekretnine, koje su koristnfci
po upravama izvlaštenih šuma stekli, kao
i na one šume, koje su pojedinim zemljištnim
zajednicama sa strane države ustupljene.


Ista ovlaštenja ima ministar narodnog gospodarstva
i u pogledu brisanja zabilježbi na
državnim nekretninama, a u korist agrarnih
interesenata.


§ 4.


Sve nekadašnje krčevine, odkupne i pretečne
zemlje kao dielovi izvlaštenih šuma u Gorskom
Kotaru, koje su nekoć pojedinci ili zajednica
posjedovali, a koje su njima kasnije prigodom
segregacije po carskim patentima od godine
1853. i 1857. ili bilo kojim načinom oduzete i
predane u posjed i vlastničtvo velikim posjednicima,
imaju se odlukom ministra narodnog
gospodarstva vratiti i predati bivšim posjednicima
bez ikakve odštete.


Ukoliko bude potrebno radi zaokruživanja
šumskih posjeda, vratit će se takve površine u
jednakoj vriednostl na drugom mjestu.


§ 5.


U svrhu uređenja vlastničkih i gospodarskih
odnosa u pojedinim zemljištnim zajednicama
ovlašćuje se ministar narodnog gospodarstva,
da može odlukom prenieti u vlastničtvo
države:


1. šumske nekretnine zemljištnlh zajednica,
koje u šumsko-gospodarskom pogledu ne odgovaraju
zahtjevima razumnog gospodarenja,
2. nekretnine i ostalu imovinu zemljištnlh
zajednica, u kojima su selišta većine ovlaštenika
napuštena, 1 to šumske nekretnine sa svim
enklavama i zemljištem, potrebnim za arondaciju
šumskog posjeda, predati na upravu šumarskim
oblastima, a ostale Zavodu za kolonizaciju.
Zemljlštne zajednice mogu i same većinom
glasova zaključiti razpoložl^u svojom imovinom
u smislu ovog paragrafa, ali takav zaključak
postaje pravovaljan, kad ga odobri Ministarstvo
narodnog gospodarstva.


§ 6.
U odluci pod toč. 2. § 5. svagda će se izreći,
da zemljištna zajednica prestaje postojati.


U svakom slučaju, predviđenom u § 5., preuzima
Nezavisna Država Hrvatska prava i
obveze zemljlštne zajednice, i to u slučaju pod
toč. 1. điono prema preuzetoj imovini, a pod
toč. 2. u eielosti, dok se preuzimanje prava i
obveze prema zaključku zemljlštne zajednice,
donesenom u smislu posljednje stavke § 5.,
ravna prema omjeru imovine, koji država preuzima.


Agrarni interesenti, koji su se obskrbljivali
šumskim proizvodima iz šuma, prenesenih u
vlastničtvo države po § 1., kao i ovlaštenici
zemljištnlh zajednica, kojih šume u smislu ove
zakonske odredbe prieđu u vlastničtvo države,
obskrbljivat će s e šumskim proizvodima u
smislu posebnih propisa o obskrbi pučanstva
šumskim proizvodima.


§ 7.


Uvođenjem državne uprave za pojedine
šumske nekretnine mogu se preuzeti u državnu
službu službenici, koji su prigodom preuzimanja
kod uprave tih nekretnina zaposleni,
ako po postojećim propisima mogu dobiti državnu
službu. Kod preuzimanja priznat će im
se vrieme službovanja provedeno kod odnosne
uprave. Ukoliko koji službenik ne bude preuzet,
odkazat će mu se služba po propisima, po
kojima je uzet u službu odnosne uprave.


§ 8.


Svi sudovi kao gruntovne oblasti dužni su


uknjižiti pravo vlastničtva na Nezavisnu Drža


vu Hrvatsku na temelju odluka, izdanih na


temelju § 1. i 5. ove zakonske odredbe bez


ikakve prienosne i sudbene pristojbe.


Isto će tako sudovi bez ikakve prienosne


pristojbe uknjižiti pravo vlastničtva u smislu


§ 4. na one osobe, koje budu u odluci o predaji


odnosno o zaokruživanju nekretnina navedene.


§ 9.


Zamjene i odtuđivanje nekretnina prema


ovoj zakonskoj odredbi vršit će ministar na


rodnog gospodarstva u suglasnosti s ministrom


državne riznice.


§ 10.


Ova zakonska odredba zadobiva pravnu


moć danom proglašenja u Narodnim novinama.


U Zagrebu, dne 6. kolovoza 1943.


Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:


Ante Pavellć v. r.


Broj: CLXVIII-1874-D.V.-1943.


Državni prabilježnik-čuvEir državnog pečata:


Dr. Mirko Puk v. r.


(Narodne novine br. 179. od 9. Vni. 1943.).
ZAKONSKA ODREDBA


o izmjeni § 74. zakona o šumama
§ 1.


Paragraf 74. zakona o šumama mienja se
i glasi:


»Posebnici mogu svoje šume u pravilu slobodno
izkorišćavati pridržavajući se propisa
ovog zakona.


Šumsko-priradni propisi, navedeni u §§ 57.
do 65. ovoga zakona, vriede za sve,posjede šuma,
veće od 30 hektara.


Za posjede šuma na kršu i na apsolutnom
šumskom zemljištu Izpod 30 hektara površine
može ministar šumarstva i rudarstva odrediti
proplsnikom način gospodarenja, kojim će biti
osigurana potrajnost prihoda.


Iz razloga važnih javnih probitaka ili u
slučaju, ako je dosadašnjim izkorišćavanjem
šuma potrajnost šumskog gospodarenja u šumama
posebnika preko 30 hektara površine u


svojoj bitnosti poremećena i učinjen veliki
predhvat normalne drvne zalihe, pa bilo tosniženjem obhodnje, može ministar šumarstva
i rudarstva takve šume uzeti u državnu upravu
ili izvlastitt u korist države. Osim šume
može se staviti u državnu upravu ili izvlastiti
i ostala imovina, objekti, naprave 1 zemljište,
koje je u sklopu dotičnog šumskog gospodarstva.
Obradivo zemljište s pripadajućom imovinom,
objektima i napravama moći će se zajedno
sa šumom izvlastiti, ako to zemljište ne
prekoračuje 20 posto od ukupne površine posjeda.
Odšteta za izvlašteni posjed ustanovit
će se prema propisniku, koji će propisati ministar
šumarstva i rudarstva u sporazumu s


ministrom državne riznice. Odluku o izvlastbi
i visini odštete te njezinoj izplati donosi mini


star šumarstva i rudarstva«.


323