DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ta, koje se upotrebljavaju za proizvodnju drvenog
ugljena, celuloze, drva za kemijsku preradu
i t. d. Posao je golem, ali se raditi mora
brzo i kontinuirano, hoće li se postići disciplina
i racionalizacija u šumskoj trgovini i veleobrtu.
Potrebno je posebno iztaći, da su u radu
svih sekcija surađivali i šumari. Ništa, što
se tiče drveta ne smije za njih biti strano (»rien
de ce qui appartient au bois ne doit en effet
leur rester etranger«). Naprotiv, oni su prvi
zvani, da upravo u cilju racionalnog gospodarstva
drvom proučavaju sva pitanja dalnje mogućnosti
uporabe.


Dr. Ing. Georgij Sirakov (Sofija): Bugarski
temeljni zakon o šumama.


Danas u Bugarskoj postoji jedan obći zakon.
Postoje doduše još i druge zakonske odredbe
o šumama, ali se manje važnosti, pa se
autor za sada s njima ne bavi. Ovaj je temeljni
zakon izdan 1925. godine. Obuhvata svega
211 paragrafa a đieli se u 9 poglavlja i to: a)
šumsko vlastničtvo, b) objekt šumskog gospodarstva,
c) uprava, đ) izkorišćavanje, e) prometala
i graditeljstvo, f) pošumljavanje i uređenje
bujica, g) zaklada za kulturne radove u
poljodjelstvu, šumarstvu i vodnom graditeljstvu,
h) kaznene odredbe i) prelazne ustanove.


Pisac podrobno priksizuje ovaj zakon, kojeg
je kod nas prikazao prof. Dr, Ing. Josip B a 1 e n
u članku »Pogledi na šumarstvo Bugarske«,
koji je izišao u Šumarskom listu za 1936.
god. (str. 71.—86.)


Prof. Thorsten Streyffert (Stockholm):
Svjetska trgovina drvom i svjetski drvni prirađ.


Pisac na osnovu Grottianove knjige o istom
predmetu a koju je izdala Međunarodna središnjica´
za šumsirstvo,´) obrađuje pregled
svjetske trgovine drvnim proizvodima za razdoblje
1925—1938. Prikaz obuhvaća konjunkturni
ciklus s kulminacijama u godinama 1929.
1 1937. Analizirajući podatke pomenute monografije,
izpituje iznesene razloge i pronalazi
nove. Polazeći s ove podloge postavlja prognoze
za obskrbu drvetom i zahtjeve na kvalitetu,
kakovi se mogu očekivati u bližoj budućnosti.
Promotrimo li a) rezano drvo, trupce i oblovinu
kao zasebnu skupinu, b) drvenjaču i celulozu
kao drugu zasebnu skupinu, onda možemo lako
zapaziti, da u vremenskom razmaku 1925.
do 1938. prva skupina bilježi pad od kojih 35»/o
a druga opet porast od okruglo 45%. Totalna
zaliha za obje skupine pokazuje sniženje od
102 mil. m3 na 94 mil. ms.


Trgovina i potrošnja rezane robe ovisi u
prvom redu o građevnoj djelatnosti, a ta je
opet ovisna o gospodarskoj konjunkturi. Ipak
i nadalje ostaje najvažniji činilac sam broj
stanovničtva odnosno demografski razvitak. Od
važnog je upliva i industrializacija, koja sa
sobom povlači viši stćinbeni standard a često i


I migraciju iz sela u gradove. Promet i potrošnja
drvenjače i celulose pokazuje stalni porast.
Velika je vjerojatnost, da će ovaj porast, pogotovo
što se tiče celulose, trajati još dugo
vrieme.


Aimo Kaarlo Gajanđer (Helsinkl): Narav i
važnost šumskili tipova.


Kod šumarskih je iztraživanja temeljni zahtjev,
da je stojbina dvaju pokusnih objekata,
koji se međusobno uzpoređuju, podjednaka.


1 Dr. W. Grottian: Die Umsatzmengen im
Weltholzhanđel 1925.—1938. (u knjižnici HŠD
br. 1737.).


Pa 1 u uzgojnoj je praksi neobhođno potrebna
prirodna razdioba pojedinih stojbinskih razreda,
jer svaka razlika u dobroti iziskuje u izvjestnoj
mjeri i poseban uzgojni postupak.
Suvišno je napominjati veliko značenje ove razpođjele
u taksacionim i brojitbenim poslovima.
Međutim dosadanji način bonitiranja ima krupan
nedostataJc u tome, što je u pravilu ovisan
o osobnom naziranju taksatora. Kako takav
način ne odgovara zahtjevima suvremene nauke
i prakse, bilo je potrebno, da se pronađu
druge osnove za razvrstavanje stojbinske vrstnoće.
U tom su nastojanju pokazala objektivna
opažanja, da upravo biljne zadruge, ako
ih svrsihodno oblikujemo, mogu postati vrlo
koristno pomagaJo kod određivanja stojbine.
To su prve osnovne misli, na kojima Cajander
izgrađuje poseban način bonitiranja i kasnije
razvija svoju teoriju o šumskoj tipologiji.


U jedan šumski tip ulaze sve one šume, čija
vegetacija u doba skore sječivosti kod približno
normalnog obrasta glavne sastojine pokazuje
naročiti ustroj po vrstama i osebujni
ekoložko-bioložki karakter. Nadalje ovamo
spadaju i sve one šume, čija se vegetacija od
ovako definiranog tipa razlikuje samo u takovim
osebinama, koje se na pr. uslied različite
starosti glavne sastojine, sječe, uvađanja drugih
vrsta drveta i t. d. smatraju kao slučajne
ili prolELzne a nikako kao stalne pojave. Stalne
razlike, u koliko su bitne, uviek uvjetuju novi
šumski tip. Ako pak ove razlike nisu dovoljno
bitne ali ipalc od važnosti, onda one stvaraju
novi pojam podtipa, šumski tipovi dobivaju
ime prema karakterističnoj vrsti vegetabilnog
pokrova kao na pr. CT znači Callunatip odnosno
tip vrieska. Prema ovom tipoložkom sustavu
finske su šume na absolutnom šumskom
tlu podieljene u sliedeće skupine: Lichenes
(CIT), Mjrrtillus-Lichenes (MCIT), Calluna
(CT), Empetrum-Vaccinium (EVT), Empetrum-
Myrtillus (EMT), Vaccinium (VT), Hylocomium
(HMT), Myrtillus (MT), Acetosella-
Myrtillus (OMT), Pyrolla (PYT), Geranium


(GT), Dryopteris (DT), Oxalis-Maianthemum
(OMAT), Filices (PT), Sanicula (ST), Aconitum
(AT), Vaccinium-Rubus (VRT) i Llchnis
diurna (LT). Za šume na čretnim zemljištima
postoje posebni tipovi. Njemačke šume na absolutnom
šumskom tlu dieli Cajander na Impatiens^
Asperula (lAspT), Asperula (AspT),
OxaUs (OT), Rubus´idaeus (RT), Oxalis-Myrtillus
(OMT), Aira flexuosa (AiT) i Myrtillus
(MT).


Ignaclo Echeveria (Madrid): Egzote na.
glog prirasta u španjolskom šumarstvu.


Prema autoru se za španjolsko šumarstvo
imaju razlikovati dva oštro omeđena vegetaclona
pojasa: a) pruga u sjevernom dielu države
s blagim i vlažnim podnebljem te sa sređnjeeuropskom
florom, b) sav ostali teritorij s
ekstremima temperature, malim oborinamasuhim ljetom te mediteranskom florom. Dakako,
da ovi pojasi nisu istovjetni s onima,
koji su obrazovani na temelju termo-pluviometričkog
indeksa po Dantinu y Revengi (Izpor.
Ceballos y Femandez de Cordoba; Apercu des
tjrpes de foret et de vegetation en Espagne,
Intersylva II/l). španija inače s jedne strane
razpolaže s dosta velikim suvišcima na drvnim
proizvodima (pluto-corco, smola-resinas, esparto-
espartos) a s druge strane trpi veliku
nestašicu. U ovom se pravcu mogu u španjolskoj
lučiti tri skupine:


a) sortimenti, koji se pretežno moraju uvoziti
(građevno drvo, tvrdo drvo, celuloza, stolarske
drvo i drveni ugljenj,


317