DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 45     <-- 45 -->        PDF

14. Svojstva drveta i njihovo istraživanje,
1936.
15. Građa i svojstva smrekovine i drugog
celuloznog drveta, 1936.
16. O oŠtećivanju smrekovine kao posljedica
oluja, 1936.
17. Prinos poznavanju širine goda i udjela
kasnog drveta celuloznog drveta, 1936.
18. Greške drveta — oplemenjivanje — zaštita
drveta, 1937.
19. o specifičnoj težini čamovine i njenoj
zavisnosti od prirodnih faktora, 1937.
20. Suvremena upotreba i istraživanje drveta,
1937.
21. O metodici istraživanja drveta, 1937.
22. Istraživanja o sadržaju smole kod čamovine,
1937.
23. DIN-norme za istraživanje drveta, 1937.
24. O vlazi zasićenosti, utezanju i nominalnoj
specifičnoj težini drveta, 1938.
25. O postanku i rastu drveta kao i njegovim
promjenama nakon obaranja, 1939.
(p) U četvrtoj godini sadanjeg velikog rata
švedska je morala velik dio potreba na kamenom
ugljenu i koksu podmiriti drvom iz
svojih šuma. Cjelokupna potrošnja drva ocienita
je s 53 milijuna ms i na toj osnovi pristupilo
se radu. Radna godina, koja je trajala
od srpnja 1942. do lipnja 1943. godine, završena
je s uspjehom, jer je posječeno ukupno
52 mil. m3 Ili do sada najveća količina, koja
je sječena u toku jedne godine. Od ove količine
37 mil. m3 predstavlja ogrievno drvo, a
15 mil. m3 celulozno drvo ili bolje drvo za
papir.
Na izvršenje sječnog programa pored redovnih
šumskih radnika sudjelovalo je 40.000
nestručnih radnika, koji su kao povojničeni
izradili 11 mil. m´ drva. Ovi radnici za vrieme


Književnost


Ulazeći u trećeje unatoč ratnihdosadanji obseg,


prvorazrednih radova. Organiziravši suradnju
najpriznatijih autoriteta i ustanova gotovo svih
europskih zemalja ova je revija ne samo zadržala
značaj službenog glasila Međunarodne središnjice
za šumarstvo već se u vrlo kratko
vrieme i razvila u glavno međunarodno glasilo
šumarske teorije i prakse. Za naše prilike, u
kojima pokraj ostataka nedirnutih prašuma
zievaju nepregledne kraške golieti, imaju razprave
»Intersylve« posebno značenje. Nama je
pružena mogućnost, da se uz izvjestni oprez
koristimo uspjesima drugih naroda i tako odklonimo
sve nedaće, koje za sobom povlači pribiranje
vlastitih izkustava. Donosimo zato nešto
obšimiji sadržaj pojedinih članaka, kako
bi naša stručna javnost najlakše dobila što izerpivijl
pregled o djelima međunarodne šumarske
suradnje i potrebnu orientaciju o važnim
pitanjima današnjice, koja se u raznim variantama
1 kod nas postavljaju.


Prof. H. Siichting (Gottingen): Popravljanje
dobrote šumskog zemljišta i dizanje
proizvodnje pomoću kalcifikacije.


Protivno od poljskog gospodarstva u šumarstvu
se vrlo malo upotrebljava gnojenje


godište »I n t e r s y 1 v a«
potežkoća zadržala svoj
opremu i obilan sadržaj


26. Drvo kao sirovina, 1939.
27. Tablica o svojstvima crne johe, 1939.
28. Kongres Međunarodnog saveza zavoda
za šumske pokuse u Londonu, 1939.
29. Slike iz američkog šumarstva i drvarstva,
1939.
30. Tablica o svojstvima duglazijevine, 1940.
31. O nekim greškama građe drveta, 1940.
32. Pokusi o infekciji drveta gljivicama,
1940.
33. Makroskopsko i mikroskopsko razpoznavanje
drveta, 1941. ´
34. O proveloj težini drveta, 1941.
35. O unutarnjim greškama domaćih i tropskih
vrsta drveća, 1941.
Profj dr. Trendelenburg radio je sve do svojeg
posljednjeg časa. On i sa bojišta šalje svoje
priloge i ocjene razprava s područja tehnologije
drveta. Njegovi radovi, osobito radove o


bioložkom istraživanjujan spomen njegovom


NAPORI ŠVEDSKOG ŠUMARSTVA


rada stanovali su ukama, a prije samog


šumski rad na posebnim tečajevima. Svi ovi
poslovi iziskivali su naročite izdatke, koji se
ciene do 50 mil. švedskih kruna.


Izvršenju prograjna sječe mnogo je doprinleo
rad švedskog Zavoda za iztraživana drveta,
koji je posvetio posebnu brigu šumskom
radu. Naročito su vriedni rezultati postignuti
izpitlvanjem o težini šumskog rada.. T™
izpitivanjem utvrđeno je, da je za osamsatni
šumski rad potrošak energije iznosio 5.700
kalorija, te je dvostruko veći nego li vojnika
na srednje teškom hodu. Nadalje je utvrđeno,
da se šumskim radom gube velike količine
šećera iz krvi, pa se taj naknađivao neposrednim
hranjenjem sa šećerom.


»INTERSVLVA« GODIŠTE HI — Br. 1. i 2.


drveta, sačuvat će traimenu.


I. H—t.
posebnim drvenim bararada
bili su upućeni u


šumskog tla. U koliko gnojltba uobće dolazi u
obzir za šumsko tlo, treba odmah naglasiti, da
su za poboljšanje proizvodne sposobnosti zemljišta
najuspješnija i najjeftinija vapnena
gnojiva. Autor u predmetnoj razpravi prikazuje
teoretsku podlogu važnosti vapna prema
najnovijim rezultatima znanosti i osvjetluje ih
brojnim primjerima. Napose objašnjuje utjecaj
vapna na proizvodnu sposobnost zemljišta I
prtrašćivanje stabala (struktura tla, kemijske
promjene, bioložka djelatnost, raztvaranje listinca,
oblikovanje humusa, nitriflkaclja, prirast
mase, razvoj korienja, primanje hraniva).
Autor dolazi do zaključka, da vapno povrh popravljanja
kemijske reaktivnosti zemljišta osobito
povoljno djeluje na bloložku djelatnost.
Do sada se držalo, da je najveći dio stabalnih
vrsta, naročito smreka i bor, neosjetljiv prema
zaklseljavanju zemljišta. šum.sko se drveće
smatralo kao odporno prema kiselom zemljištu
a što više kao da u nekim slučajevima i
traži kiselo tlo. Noviji su pokusi opovrgli ovakove
nazore.Mimo svega valja upozoriti na
činjenicu, da kalclflkaclja i na kiselim tlima povećava
proizvodnu sposobnost. Obzirom pak na
neposredni utjecaj kalcifikacije sve se vrste
šumskog drveća ponašaju jednako. Već je za
razvoj mladih biljaka od presudne važnosti brzo
popravljanje površlnslcog sloja, jer se u njemu


315
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 46     <-- 46 -->        PDF

odigravaju najjače bioložke pretvorbe. Kod
mladih je kultura utjecaj vapna neposredan,
dok opet posredno djeluje na stalnu prehranu i
jaku sposobnost prirašćivanja kod starijih sastojina.
Dakako, da je svako prejako gnojenje
vapnom štetno, kako to nedvojbeno dokazuju
svi dosadanji pokusi.


Nakon ovih konstatacija, čije obrazloženje
čini glavni dio temata, prelazi autor na sam
način izvađanja kalcifikacije uvažujuči razne
vrste šumskog tla (bukovo zemljište, suho
čretno zemljište, humozno pješčano zemljište).
Na kraju se bavi s mogućnošću primjene kalcifikacije
u suvremenoj praksi, pa naglasuje,
da ovo gnojenje daje uzgajaču sredstvo slobodnog
izbora vrsta i podizanje prirasta u prvoj
mladosti šume. šumar ne smije više biti rob
nego gospodar svoje zemlje.


Prof. Dr. St. Vagi (Sopronj): Problemi šumarskih
peđoložklh iztraživanja u Mađarskoj.


U članku su iznieta saobćenja kemijskog laboratorija
katedre za šumarsku kemiju na rudarsko-
šumarskom fakultetu sveučilišta tehničkih
i gospodarskih znanosti u šopronju.


Na jednom velikom dielu aridnih, vapnom
bogatih pjeskulja u Ugarskoj ima uzgoj bagrema
veliko značenje. Već punih se 150 godina
vrši uvađanje ove vrste na tamošnje pjeskulje,
i može se priznati, s djelomično vrlo dobrim
uspjehom. Danas već bagrenjari zapremaju
vrlo velike površine ovih ravnica, što
više, ova je vrsta drveća učinila korisnim i ona
zemljišta, za koja se kroz dugo vrieme držalo,
da su trajno neplodna. Sve to dakako ne
vriedi za sva pješčana tla. Na nekojim je površinama
još uviek uvađanje bagrema ostalo
bezuspješno, a razlozi još ni danas nisu dovoljno
proučeni. Te je razloge potrebno izpitati.


Već se duže vrieme nastoji pronaći putokaz
odnosno indikator, prema kojem bi se mogla
prosuditi sklonost izvjestne stojbine za uzgoj
bagrema. Autor prikazuje četiri međusobno
povezana postupka, pomoću kojih bi se ovo
težko pitanje moglo riešiti na bazi fizikalnih
i kemijskih svojstava tla. Na kraju iznosi podatke
o mienjanju humusa i množine lako razrješive
fosforne l^lseline u šumskom tlu za
razdoblje od jedne godine.


Dr. KarI Mazek-Fialla (Beć): Novi postupci
smolarenja.


Sastavni dielovi sirovog balzama, terpentin
i kolofonij, nalaze neobično snažnu primjenu u
suvremenom veleobrtu. Za proizvodnju ovih
surovina razpolaže Njemački Reich s borovim
šumama, napose bielog i crnog bora. Obje su
vrste vrlo prikladne za dobivanje tekuće smole
koja je daleko bolja od t. zv. strugane smole
ili stružca ili od one, što se dobiva ekstrakcijom
panjeva četinjača. Potonja dva postupka
daju samo manje vriedne nuzprodukte (? za
smolu panjeva, op. ur.). Prema tome bor, osobito
crni bor, kod kojeg se u pravilu primjenjuje
samo način dobivanja tekuće smole,
daje najveći prihod na smoli između svih domaćih
cmogoričnih vrsta. On daje prosječno
2—2.5 kg., a bieli bor samo 1 kg. smole godišnje
po jednom stablu. Sama se proizvodnja
smole vrši u ljetnom drvu bieli i to u dugačkim
tek 0.08 mm širokim smolnlm kanalima, koji
teku osovno i tek radialno položenim uzkim
hodnicima stoje u međusobnoj vezi. Smola se
u njima nalazi pod stalnim pritiskom. Njezino
se dobivanje vrši periodičnim otvaranjem smolnih
prohoda pomoću posebnih strugača ili strugova.
U cilju, da pruži jedan obči pregled gospodarske
važnosti surove smole, opisuje au


tor svojstva crnog bora (Pinus laricio) iz krajeva
južno od Beča. Na ovom oko 800 km^ velikom
području postoji mogućnost, da se godišnje
proizvede najmamje 6000 tona smole.
Danas je već tu zaposleno oko 2000 uvježbanih
smolara. I ako je sposobnost proizvodnje ovisna
o položaju i uzgoju borovih sastojina, ipak
još danas nije uspjelo umjetno jačanje produkcije.
Autor se osvrće na razne metode njemačkog
smolarenja, kod kojih je svih bitno, da
upotrebljavaju dvije vrste oruđa: jedne za
bieljenje odn. ranjavanje stabla, a druge za prikupljanje
iztekle smole. Međutim od odlučne
je važnosti izpravno fizioložko rukovanje sa
spravom, gotovo važnije od oblika same sprave.
S tim u vezi prikazuje pisac najprije način
prijašnjeg smolarenja a potom dvie nove
metode, koje se primjenjuju kod šumskog ureda
Nie<3erdonau-Wien. Napominje, da ovi postupci
posve zadovoljavaju zahtjevima današnjeg
smolarenja. Razlikuju se u primjeni bečkog
strugača (Wiener Hobel,- Rillenschnitt) ili
piestinžkog strugača (Piestinger Hobel-Flachenschnitt),
budući da svaki tip strugača proizvodi
drugčiji rez. Bečki se strugač u pravilu
rabi kod bielog a piestinžki kod crnog bora.
Osobito je izcrpno prikazana tehnika rada 1
sam način prikupljanja smole. Rentabilnost
posla ovisi o kvantitetu smole i troškovima
radnika. U nekojim se izvodima poziva i na
radove o smolarenju u nažim krajevima
(Scheuble, Ugrenović i šolaja).


Prof. Jean Campredon (Parls): Normalizacija
đrveta kod proizvodnje, trgovine i izkorlšćavanja
u Francuzkoj.


Prvi radovi oko normalizacije datiraju u
Francuzkoj od 1920. godine. Započeti su pod
vodstvom t. ZV. stalnog povjerenstva za standartiziranje
(la Commission Permanente đe
Standardisation), čiji je bio zadatak »ujedinjenje
uvjeta produkcije i akcepcije za tvorivo,
koji se upotrebljava u graditeljstvu (l´unification
des conditions de fabrication et de reception
des produits utilises đans la construction).
Jedna se je sekcija ovog povjerenstva bavila s
proizvodima drva i izdala je jedan čitav niz
publikacija, koje su bile baza za kasniji rad u
ovom pravcu. Iza 1920. godine ovaj je posao
nastavilo posebno povjerenstvo francuzkog
saveza za normalizaciju (l´Association frangaise
de Normallsation, odatle kratica AFNOR)
podieljeno u četiri sekcije. Sekcija je za tehnoložka
pitanja, čiji je rad obuhvatao pitanja nomenklature
u terminologiji 1 tehnologiji, objelodanila
seriju normala za nazive najvažnijih
vrsta trgovačkog drveta iz Francuzke i druge
proveniencije. Osim toga je odredila i oznake,
koje su važne za opis tehnoložkih svojstava
drveta u eksploataciji i pilanskom veleobrtu.
Djelokrug je tehničke sekcije primjena drveta
u graditeljske svrhe. Ona je u jednoj od svojih
prvih publikacija izradila norme obćeg mjerila
za prosuđivanje fizikalnih i mehaničkih značajki
pojedinih vrsta drveta. Nadalje je normirala
i najglavnije probne metode za određivanje
kvalitete pojedinih vrsta obzirom na čvrstoču,
pritisak, savijanje, vlagu, tvrdoću, trajnost i


t. đ. Sekcija je za sortiranje drveta izdala seriju
tipova normaliziranih dimenzija različitog
trgovačkog drveta. Sada se bavi s određivanjem
trgovačkih sortimenta prema tehnoložkom
kriteriju. Posao još sasvim tim nije dogotovljen.
U tečaju je izrada normala o primjeni
drveta za konstrukclone svrhe, kojima će biti
dodani koeficienti sigurnosti i način kalkulacije.
Druge će opet normale odrediti terminologiju
i pravila za sortiranje onih vrsta đrve316
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ta, koje se upotrebljavaju za proizvodnju drvenog
ugljena, celuloze, drva za kemijsku preradu
i t. d. Posao je golem, ali se raditi mora
brzo i kontinuirano, hoće li se postići disciplina
i racionalizacija u šumskoj trgovini i veleobrtu.
Potrebno je posebno iztaći, da su u radu
svih sekcija surađivali i šumari. Ništa, što
se tiče drveta ne smije za njih biti strano (»rien
de ce qui appartient au bois ne doit en effet
leur rester etranger«). Naprotiv, oni su prvi
zvani, da upravo u cilju racionalnog gospodarstva
drvom proučavaju sva pitanja dalnje mogućnosti
uporabe.


Dr. Ing. Georgij Sirakov (Sofija): Bugarski
temeljni zakon o šumama.


Danas u Bugarskoj postoji jedan obći zakon.
Postoje doduše još i druge zakonske odredbe
o šumama, ali se manje važnosti, pa se
autor za sada s njima ne bavi. Ovaj je temeljni
zakon izdan 1925. godine. Obuhvata svega
211 paragrafa a đieli se u 9 poglavlja i to: a)
šumsko vlastničtvo, b) objekt šumskog gospodarstva,
c) uprava, đ) izkorišćavanje, e) prometala
i graditeljstvo, f) pošumljavanje i uređenje
bujica, g) zaklada za kulturne radove u
poljodjelstvu, šumarstvu i vodnom graditeljstvu,
h) kaznene odredbe i) prelazne ustanove.


Pisac podrobno priksizuje ovaj zakon, kojeg
je kod nas prikazao prof. Dr, Ing. Josip B a 1 e n
u članku »Pogledi na šumarstvo Bugarske«,
koji je izišao u Šumarskom listu za 1936.
god. (str. 71.—86.)


Prof. Thorsten Streyffert (Stockholm):
Svjetska trgovina drvom i svjetski drvni prirađ.


Pisac na osnovu Grottianove knjige o istom
predmetu a koju je izdala Međunarodna središnjica´
za šumsirstvo,´) obrađuje pregled
svjetske trgovine drvnim proizvodima za razdoblje
1925—1938. Prikaz obuhvaća konjunkturni
ciklus s kulminacijama u godinama 1929.
1 1937. Analizirajući podatke pomenute monografije,
izpituje iznesene razloge i pronalazi
nove. Polazeći s ove podloge postavlja prognoze
za obskrbu drvetom i zahtjeve na kvalitetu,
kakovi se mogu očekivati u bližoj budućnosti.
Promotrimo li a) rezano drvo, trupce i oblovinu
kao zasebnu skupinu, b) drvenjaču i celulozu
kao drugu zasebnu skupinu, onda možemo lako
zapaziti, da u vremenskom razmaku 1925.
do 1938. prva skupina bilježi pad od kojih 35»/o
a druga opet porast od okruglo 45%. Totalna
zaliha za obje skupine pokazuje sniženje od
102 mil. m3 na 94 mil. ms.


Trgovina i potrošnja rezane robe ovisi u
prvom redu o građevnoj djelatnosti, a ta je
opet ovisna o gospodarskoj konjunkturi. Ipak
i nadalje ostaje najvažniji činilac sam broj
stanovničtva odnosno demografski razvitak. Od
važnog je upliva i industrializacija, koja sa
sobom povlači viši stćinbeni standard a često i


I migraciju iz sela u gradove. Promet i potrošnja
drvenjače i celulose pokazuje stalni porast.
Velika je vjerojatnost, da će ovaj porast, pogotovo
što se tiče celulose, trajati još dugo
vrieme.


Aimo Kaarlo Gajanđer (Helsinkl): Narav i
važnost šumskili tipova.


Kod šumarskih je iztraživanja temeljni zahtjev,
da je stojbina dvaju pokusnih objekata,
koji se međusobno uzpoređuju, podjednaka.


1 Dr. W. Grottian: Die Umsatzmengen im
Weltholzhanđel 1925.—1938. (u knjižnici HŠD
br. 1737.).


Pa 1 u uzgojnoj je praksi neobhođno potrebna
prirodna razdioba pojedinih stojbinskih razreda,
jer svaka razlika u dobroti iziskuje u izvjestnoj
mjeri i poseban uzgojni postupak.
Suvišno je napominjati veliko značenje ove razpođjele
u taksacionim i brojitbenim poslovima.
Međutim dosadanji način bonitiranja ima krupan
nedostataJc u tome, što je u pravilu ovisan
o osobnom naziranju taksatora. Kako takav
način ne odgovara zahtjevima suvremene nauke
i prakse, bilo je potrebno, da se pronađu
druge osnove za razvrstavanje stojbinske vrstnoće.
U tom su nastojanju pokazala objektivna
opažanja, da upravo biljne zadruge, ako
ih svrsihodno oblikujemo, mogu postati vrlo
koristno pomagaJo kod određivanja stojbine.
To su prve osnovne misli, na kojima Cajander
izgrađuje poseban način bonitiranja i kasnije
razvija svoju teoriju o šumskoj tipologiji.


U jedan šumski tip ulaze sve one šume, čija
vegetacija u doba skore sječivosti kod približno
normalnog obrasta glavne sastojine pokazuje
naročiti ustroj po vrstama i osebujni
ekoložko-bioložki karakter. Nadalje ovamo
spadaju i sve one šume, čija se vegetacija od
ovako definiranog tipa razlikuje samo u takovim
osebinama, koje se na pr. uslied različite
starosti glavne sastojine, sječe, uvađanja drugih
vrsta drveta i t. d. smatraju kao slučajne
ili prolELzne a nikako kao stalne pojave. Stalne
razlike, u koliko su bitne, uviek uvjetuju novi
šumski tip. Ako pak ove razlike nisu dovoljno
bitne ali ipalc od važnosti, onda one stvaraju
novi pojam podtipa, šumski tipovi dobivaju
ime prema karakterističnoj vrsti vegetabilnog
pokrova kao na pr. CT znači Callunatip odnosno
tip vrieska. Prema ovom tipoložkom sustavu
finske su šume na absolutnom šumskom
tlu podieljene u sliedeće skupine: Lichenes
(CIT), Mjrrtillus-Lichenes (MCIT), Calluna
(CT), Empetrum-Vaccinium (EVT), Empetrum-
Myrtillus (EMT), Vaccinium (VT), Hylocomium
(HMT), Myrtillus (MT), Acetosella-
Myrtillus (OMT), Pyrolla (PYT), Geranium


(GT), Dryopteris (DT), Oxalis-Maianthemum
(OMAT), Filices (PT), Sanicula (ST), Aconitum
(AT), Vaccinium-Rubus (VRT) i Llchnis
diurna (LT). Za šume na čretnim zemljištima
postoje posebni tipovi. Njemačke šume na absolutnom
šumskom tlu dieli Cajander na Impatiens^
Asperula (lAspT), Asperula (AspT),
OxaUs (OT), Rubus´idaeus (RT), Oxalis-Myrtillus
(OMT), Aira flexuosa (AiT) i Myrtillus
(MT).


Ignaclo Echeveria (Madrid): Egzote na.
glog prirasta u španjolskom šumarstvu.


Prema autoru se za španjolsko šumarstvo
imaju razlikovati dva oštro omeđena vegetaclona
pojasa: a) pruga u sjevernom dielu države
s blagim i vlažnim podnebljem te sa sređnjeeuropskom
florom, b) sav ostali teritorij s
ekstremima temperature, malim oborinamasuhim ljetom te mediteranskom florom. Dakako,
da ovi pojasi nisu istovjetni s onima,
koji su obrazovani na temelju termo-pluviometričkog
indeksa po Dantinu y Revengi (Izpor.
Ceballos y Femandez de Cordoba; Apercu des
tjrpes de foret et de vegetation en Espagne,
Intersylva II/l). španija inače s jedne strane
razpolaže s dosta velikim suvišcima na drvnim
proizvodima (pluto-corco, smola-resinas, esparto-
espartos) a s druge strane trpi veliku
nestašicu. U ovom se pravcu mogu u španjolskoj
lučiti tri skupine:


a) sortimenti, koji se pretežno moraju uvoziti
(građevno drvo, tvrdo drvo, celuloza, stolarske
drvo i drveni ugljenj,


317
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 48     <-- 48 -->        PDF

b) sortlmenti pretežno domaćeg: podrietla
(pragovi, tropsko furnirsko drvo),
c) sortimenti izključivo domaće proveniencije
(rudnlčko drvo i drvo za sanduke).


Mogućnost je saniranja sadanjeg nedostatka
na drvu jeđinoi u pošumljavanju s egzotama
naglog prirasta, pogotovo obzirom na podmirenje
potrebe na mekanom đrvetu tanjifi dimenzija,
za celulozu, rudnlčko drvo i t. d. Za
uzgoj je naglo rastućih vrsta prikladno sjeverno
primorje između Franeuzke i Portugala u
površini od kojih 700.000 hektara. Jedna je četvrtina
od ovog prostora već pošumljena s Pi-
nus Pinaster i nešto s Pinus insignis te Eucalyptus
globulus. Vrše se oprezni pokusi za
uvađanje drugih egzota vrsta Quercus, Fraxinus
i Acacia te raznih Eucalyptusa, koje bi
imale zamieniti domaće hrastove i kestene, što
mnogo stradavaju od zaraza. Autor iznosi pobliže
podatke o tehnici 1 uspjehu ovakovlh pokusa.
Članku prlleži i prihodna tabela, koja
prikazuje gflbanje zalihe za Pinus insignis na
prvom bonitetu. Ove gromade navodno daleko
zaostaju za onima Eucalyptusovih sastojlna
jednakog boniteta. Pinus Pinaster daje drvo
za daske, rudnlčko drvo, celulozu i smolu, Pinus
insignis daje drvo za papir, dok Eucalyptus
globulus među ostalim daje i sirovinu za
fabrikaciju umjetne svile a Eucalyptus rostrata
tehničko, građevno i rudnlčko drvo. Različite
vrste akacija daju među ostalim i drvo
za unutarnje dekoracije (omamentaclon domestlca)
i tanin a razne vrste Cupressusa među
ostalim i drvo za umjetno stolarstvo (ebanisteria
artlstlca) i parkete. Unatoč najboljih
uspjeha s nekojim egzotama uzgoj je još mnogih
vrsta tek u stadiju pokusa. Autor vjeruje,
da bi jedno intensivno pošumljavanje, izvršeno
po državi, javnim korporacijama 1 privatnim
šumoposjednicima, vrlo brzo dovelo do olakšanja
u španjolskom uvozu drveta. Za taj je
podhvat odlučan turnus od 20 godina.


C. H. Bornebusch (Kopenhagen): Danska
proreda, njezin utjecaj na oblik 1 vrieđnostni
prirast bukove šume.
Već se dajiski ministar C. D. F. gi-of Reventlow
početkom 19. stoljeća bavio s važnoSću
prorede za rentabilnost šumskog gospodarstva.
Od njega potječe 1 naročiti način njege
sastojlna, koja je nastojanjem najodllčnljih
danskih stručnjaka dovela do značajne jake
prorede, posebno prilagođene danskom vjetrovitom
podneblju i tamošnjim bukovim šumama
a poznate u nauci pod imenom »danske prorede
«. U koliko unatoč stoljetnom izkustvu još
1 danas postoje izvjestna razmimolaženja o
načinu proređivanja, to se ona imaju svesti ne
toliko na potežkoće objektivnog prosuđivanja
koliko na raznolikost gospodarskih shvatsinja.
Veliki je manjak u tome, što nauka razpolaže
s tek nekoliko poredbenih pokusa (tako za
bukvu samo s dva) a i ti omogućuju jedino uzporedbu
između obične jake prorede i snage
prirašćlvanja posve neproređene bukove sastojlne.
Stoga se uloga proređivanja u konkretnim
šumama mora prosuđivati bez izravnog
uzpoređivanja. Proređivanje je nema sumnje
vrlo komplicirani postupak, pa je i sama definicija
vrlo težka. Najvažniji su elementi proređivanja:
doba početnog zahvata i frekvencija
prorednih sjekova, konkretni broj stabala i
kružna ploha, sastojinskl oblik prema slojevima
krošanja, stanje podstojnih vrsta, mienjanje
intensiteta prorede, svrha poduzetih mjera
i selekcioniranje. Sam je način proređivanja
vrlo odlučan za gotovo sve faktore kvalitete i
kvantitete bilo kod pojedinog stabla ili čitave


sastojlne. Autor vrlo izcrplvo obrađuje razvitak
pojedinih najvažnijih činilaca, pri čemu za
svoje izvode upotrebljava obilnu numeričku
građu iz danskUi pokusnih ploha. Osobito se
bavi s čišćenjem stabala od grana, gromadnim
1 vriednostima prirastom. Posebnu važnost polaže
na sam intenzitet prorede, dok način Izvađanja
ovisi o genetskim sposobnostima sastojlne
i gospodarskom nazoru. Obćenlto se pravilo
za proredu ne može postaviti, te i nadalje
ostaje vještina, čiji se osnovi mogu naučiti samo
u samoj šumi.


Giovannl Sala (Flrenza): šumarski visokoškolski
studij u Italiji.


Da bi se moglo razumjeti današnje stanje
šumarskog akademskog studija u Italiji, potrebno
je baciti kratak pogled u sam njegov
poviestnl ra.zvitak. Odmah se nakon narodnog
ujedinjenja pojavio pokret, da se šumarske
nauke što jače populariziraju te da dođu u
okvir strogo racionalnog učenja i praktičnih
vježbi. U tom se smislu najprije u pojedinim
velikim talijanskim gradovima održavaju odmah
iza ujedinjenja pojedini tečajevi za šumarsku
naobrazbu. To potraja sve do 1869. godine,
kad je Vallombrosa izabrana za sjedište šumarskog
studija u državi. Tamo je osnivanje
nastavnog zavoda nailazilo na mnogobrojne
ozbiljne potežkoće, pa je tek 1883. godine uređeno
naukovanje u trajanju od 4 godine. Godina
1913. donosi važne promjene, jer unapried
moraju slušači jednu godinu studirati u Firenzi.
Kako je u Italiji u gospodarskim naukama
glavno težište postavljeno na poljodjelske
pripreme šumarskih tehničara dovela do prienosa
spomenutog zavoda iz Vallombrose u Flrenzu,
koji tamo dobiva nov značaj pod imenom
»Istituto Superlore Nazlonale Forestale«.
Tako se konačno ra.zvlo viši akademski šumarski
zavod sa zadatkom, da absolventima poljodjelskih
i tehničkih visokih škola pruži mogućnost
speclalizacije u šumarstvu. Godine
1924. preobražava se ovaj zavod u »Istituto
Superlore Agrario e Forestale«, u kojem je
još jače naglašen pravac poljodjelskog obrazovanja.
Nakon četiri godine agronomskog studija
dolazi još jedna godina za višu šumarsku
naobrazbu. Reforma nije uspjela, jer se u toku
jedne godine ne mogu posvršavatl sve važnije
stručne discipline. Radi toga je god. 1926. osnivanje
šumarske milicije donielo ponovne reforme
u ovom pogledu. Te se godine ujedinjuje


šumarski visokoškolski studij s vojničkom
naobrazbom. U nsistojanju, da se provede dobro
promišljena sinteza obaju naukovnih područja,
prikupljena su mnoga Izkustva i 1937.
godine dolazi do novog rješenja, osnutka samostalne
visoke škole pod imenom »Accademia
Militare Forestale«. U vezi s osnivanjem 1
ustrojstvom ove škole Izsnosi autor podatke o
njezinom sjedištu, nastavnoj osnovi i pojedinim
predmetima te napokon i o ciljevima, koji
se novo uredjenlm studijem žele postići.


Walter Schaedelin (Ziirich): šumsko gospodarstvo
i teorija Čistog prihoda.


Razprava obrađuje protivnosti, koje su nastale
između šumskog gospodarstva 1 nauke o
čistom zemljlštnom prihodu kao tekovine glavničarskog
gospodarskog sustava. Polaznu točku
za autorova razmatranja čine švicarske planinske
šume a donekle 1 šume u sredogorjuhumlju. Napadna rezerviranost šumarskih
praktičara prema teoriji čistoga prihoda, koju
su negda prihvatili najprlznatiji teoretici, ima
razne uzroke. Ti uzroci dolaze prije svega iz
osvjedočenja, da ova teorija ima mnogo bitnih


318