DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 44     <-- 44 -->        PDF

nije susretan i da će sigurno boravak u liepoj proveli slovački kolege šumari u zajednici sa
Slovačkoj ostati svima učesnicima u trajnoj predstavnicima Međunarodne središnjice za šu


liepoj uspomeni. Posebno je vriedno iztaknuti marstvo te zahvaliti za posebnu pažnju slovačuzornu
organizaciju izleta u slovačke šume te kih šumara iskazanu hrvatskom delegatu.
cjelokupnu organizaciju zasjedanja što su je Ing. A. Abramovlć


Iz s tranog šumarstva


PKOF. DB. BEINHABD TBENDELENBUBG


O Božiću 1941. godine za vrieme težkih i
bezprimjernih borbi vođenih na iztočnom bojištu
poginuo je kao poručnik jedne planinske
izvidničke pukovnije redoviti sveučillštni profesor
šumarstva i upravitelj Zavoda za istraživanje
drveta na tehničkoj visokoj školi u Munchenu
prof. dr. Reinhard Trendelenburg.
Viest o njegovoj smrti objavljena je tek u ljeti
ove godine.


Tragična i prerana smrt prof. Trendelenburga
znači za tehnologiju drveta kao nauku nenadoknadivi
gubitak. Ovaj gubitak je to teži,
jer je znanstveni rad prof. Trendelenburga na
iztraživanju drveta sinteza njegovog tehnoložkog
i šumarskog znanja. On je kao šumar po
struci svojim znanstvenim radovima mnogo
doprinesao jedino izpravnom i podpunom rješavanju
problematike metodike Iztraživanja
drveta kao organske tvari. Prof. Trendelenburg
je svojim radovima a osobito svojim životnim
djelom knjigom »Das Holz als Rohs
t o f f«, koja je izašla upravo pred sam početak
ovog rata, udario temelje šumarsko-bioložkom
iztraživanju drveta.


Kako je prof. Trendelenburg svojim znanstvenim
radovima stekao glas jednog od prvaka
znanstvenih radnika na području tehnologije
drveta i to ne samo u svojoj domovini nego i
u ostalom svietu, potrebno je da barem u glavnim"
crtama prikažerno važnije časove iz njegova
života i važnije njegove radove.


Prof. dr. Trendelenburg rodio se je godine
1907. u Freiburgu kao sin sveučilištnog profesora
fiziologije Wilhelma l´rendelenburga. Pohađao
je pučku školu u Innsbrucku, a gimnaziju
u Giessenu i Tubingenu, gdje je godine
1925. položio izpit zrelosti, šumarstvo je upisao
na sveučilištu u Freiburgu. Nakon studija
prirodnih nauka i matematike u Freiburgu nastavlja
studij šumarstva u Munchenu. Posredovanjem
družtva »Carl Schurz« dobiva od Newyork
State College of F´orestry, Siracuse (Newyork),
stipendij, koji mu omogućava jednogodišnji
studij šumarstva u Americi (od listopada
1928., do listopada 1929.). Ondje on usavršava
svoje znanje iz tehnologije drveta i dolazi
do spoznaje o potrebi bioložkog i tehnoložkog
Istraživanja drveta. Tamo je on započeo
svoj prvi znanstveni rad, a to je istraživanje
mehaničkih svojstava duglazijevine, koji mu je
rad kasnije (god. 1930.) poslužio kao osnovica
za disertacionu radnju. Po povratku u Njemačku
on završava šumarski studij, dobiva
namještenje i u lipnju 1930. na osnovu disertacione
razprave »Istraživanja mehaničkih svojstava
duglazijevine« promovira kod prof. dr.
Hausratha iz nauke o šumskoj proizvodnji kao
glavnog predmeta a botanike i šumarske politike
kao sporednih predmeta.


Nakon završenih studija on je neko vrieme
proveo u šumarskoj praktičnoj službi. Državni
stručni izpit polaže god. 1931. Poslije polaganja
tog izpita dobiva dopust kako bi mogao primiti
mjesto asistenta na šumarskom institutu
sveučilišta u Freiburgu. Ovdje on podporom
»Družtva njemačke nauke« započinje istraživanja
svojstava, osobito specifične težine, smrekovine
sa različitih staništa. U isto vrieme osi


gurava mu prof. dr. F. Heske mjesto u Institut
za inozemno i kolonialno šumarstvo pri šumarskoj
visokoj školi u Tharandtu. Nakon svog
preselenja u Tharandt nastavio je Trendelenburg
svoja istraživanja. Njegova znanstvena
razprava »Istraživanja o specifičnoj
težini č a m o v i n e« primljena je na
sveučilištu u Freiburgu kao habilitaciona radnja.
Nakon habilitacije dobiva Dr. Trendelenburg
godine 1935. docenturu za struku »Nauka


o šumarskoj proizvodnji i tehnologija drveta«.
Već od ppćetka godine 1935. prelazi dr. Trendelenburg
kao vladin šumarski savjetnik kod
Bavarskog zavoda za šumarska iztraživanja u
bavarsku državnu službu, gdje odmah preuzima
dužnost upravitelja odsjeka za iztraživanje
drveta na mehaničko-tehnoložkom zavodu tehničke
visoke škole u Munchenu. Ujedno kao docent
sveučilišta u Munchenu predaje šumarstvo.
U jesen 1940. imenovan je sveučilištnim profesorom
nakon čega se iste godine javio
za ratnu službu. U borbama kod Vjazme osobito
se iztakao i bio odlikovan željeznim križem
II. reda.
Znanstveni rad prof. Trendelenburga je
ogroman. Bioložko iztraživanje drveta je u
glavnom njegovo djelo. Sav njegov rad izašao
je u nizu publikacija. Njegovo životno djelo
»Das Holz R o h s t o f f« iako je izašlo na
početku drugog- svjetskog rata naišlo je u čitavoj
svjetskoj šumarskoj javnosti na vrlo živ
odjek.


Za nas je^rad prof. Trendelenburga od posebne
važnosti. On je posjetio naš fakultet
gdje ga prof. Dr. A. Ugrenović, tadašnji nadstojnik
Zavoda za uporabu šuma, upoznaje sa
radom i iztraživanjima vršenim u Zavolu. Prof.
Trendelenburg se kasnije obilno koristio rezultatima
iztraživanja izvršenim u našem Zavodu.
On ih navodi u svom djelu »Das Holz als Rohstoff
« i to radove o zavisnosti sadržaja tanina
hrastovine sa starošću stabla i istražlvanza o
specifičnoj težini običnog i crnog bora.


Donašamo ovdje kratki popis važnijih razprava
i publikacija Prof. dr. Trendelenburga:


1. Istraživanja mehaničkih svojstava duglazijevine,
1931.
2. O svojstvima crljen drveta čamovine, 1932.
3. Pinus resinosa i Liriodendron tulipifera,
1932.
4. Drvo važnijih šumskih vrsta stabala
Srednje Europe, 1932.
5. Istraživanje tvrdoće drveta, 1933.
6. Komparacija pičpajnovine i domaće borovine,
1933.
7. O upotrebi pičpajnovine za tornjeve krugovalnih
postaja, 1933.
8. Je li domaća borovina upotrebljiva za
gradnju tornjeva krugovalnih postaja, 1934.
9. O specifičnoj težini i čvrstoći smrekovine,
1933.
10. Istraživanja o specifičnoj težini čamovine,
1934.
11. O uplivu staništa i drugih faktora na
specifičnu težinu drveta, 1935.
12. O Istraživanju drveta u Njemačkoj, 1935.
13. Istraživanja specifičnih težina čamovine,
1935.
314