DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 43     <-- 43 -->        PDF

d) Metodom fototropskog izpltivanja klica
uzpoređeno je baltičko područje sa iztočnopruskim.
Pokazalo se neosjetljivije od ovoga.


Podloge za kartiranje i inventuru područnih
tipova prema različitim oznakama grupa mogle
su se u dosta opsežnoj mjeri u zadnjih 10 godina
izvršiti. Međunarodna suradnja osigurati
će za kratko vrieme dalnju sigurnu podlogu za
rad u navedenom pravcu.


Predavanje hrvatskog delegata o pitanju
rasa drveća u Hrvatskoj, kao i o Povećanju
proizvodnje drva uzgojem stabala Izvan šumskih
površina u Hrvatskoj, donosi šumarski
list u cielosti na drugom mjestu.


Izleti u slovačke šume


Prvi izlet je usliedio iz sjedišta štrbsko Pleše
u Visokim Tatrama na Popradski Pleso područje
državne šumske uprave Visoke Tatre.´
Samo štrbsko jezero leži u nadmorskoj visini
1350 metara i iznosi 21 ha površine sa najdubljim
mjestom 19 metara. Pritok i odtok vode
je podzeman. Jezero je bogato sa ribom i to sa
tri vrsti pastrva, štrbsko jezero leži u prekrasnom
gorskom kraju sa vidicima na gorske glavice
Visokih Tatra u visini do 2432 metra. Jasno
je potegnuta u naravi crta gdje prestaje vegetacija
i gdje se nastavlja uz rub vegetacije
golo stienje. Kamena podloga svih vrhunaca
visokih Tatra je granit, dok se u dolinama nalaze
svuda nanosi glečera. Uz jezero nautavlja
se 120 godišnja sastojina smreke sa nejto ariša,
proglašena zaštitnom šumom. U tim sastojinama
vide se tragovi velikog orkana koji je
harao u tamošnjem području 1941. godine i počinio
ogromne štete. Samo u šumariji Visoke
Tatre porušeno je na površini od 9 00 ha


300.000 ml drva dok je na cieloj šumskoj površini
Slovačke porušeno 2 miliona m´. Sa uzponom
1 približivanjem granici vegetacije mienja
se i slika sastojine u kojoj prevlađuje bor,
ariš i limba sa pojedinom jelom dok se ne pojavi
klekovina sa popratnim grmljem. U tim
šumama zaštitnog karaktera ne vrši se nikakva
sječa nego se samo izrađuju i izvoze vjetrolomi
te nanovo pošumljuju nastale praznine. Put od
štrbskog jezera do Popradskog jezera vodi divnim
gorskim krajem sa krasnim izgledima na
visove visokih Tatra te na sve šumske predjele
sa područnim šumama. U mješovitim sastojlnama
smreke i ariša opažena je jedna zanimiva
pojava. Na površinama koje su stradale od
orkana sve su smreke porušene i poisprekiđane
dok su ariši ostali netaknuti. Ariš naime autohtonog
porietla u starosti od 80—130 godina
održao se je na površini svojom odpornom snagom
i kao pojedinac i u grupi. Sa Popradskog
jezera koje leži romantično, gledali smo na susjednom
briegu dalekozorom divokoze. Na samom
Popradskom jezeru održana su dva predavanja
i to slovačkog delegata Ing. R. B i ndera
o slovačkom šumskom gospodarstvu
i njegovim zadaćama! Ing.
P. Biringera , glavnog ravnatelja državnih
šuma, o organizaciji državnih šuma
i domena u slovačkoj republici.
Predavanja slovačkih šumara za vrieme
ciele ekskurzije bila su za šumarskog stanovišta
vrlo instruktivna, te ćem.o se drugom prilikom
s njima pobliže upoznati.
Drugi 1 treći izlet vodio je sa štrbskog Plesa
u gradske šume Spišska Nova Ves i Hrabušice-
Stratena, te u Liptovski Hrađak, čertovice,
Brezno, Bansku Bistricu. Pregledane su gradske
šume Spiške Nove Vesi, državne šume područja
ravnateljstva Liptovski Hradok i Banska
Bistrica. Tečajem izleta održana su predavanja
slovačkih šumara Ing. Klučar a o


slovačkom šumarskom zakonodavstvu,
Ing. T. Blattny o šumsko
uzgojnom radu u slovačkim državnim
šumama i Ing. A. Kavuljaka


o poviesti ´slovačkog šumarstva.
Gradske šume Spišske Nove Vesi iznose
7550 ha i protežu se između 480 i 1268 metara
nadmorske visine u prosječnoj udaljenosti od
8 kim u južnom i jugozapadnom pravcu od
grada sa vrlo povoljnim šumskim komunikacijama.
Temeljna podloga šume je škriljevac sa
bogatim nalazištima željeza mjedi i srebra zatim
konglomerat pješčenjaka i djelomično vapnenac.
Pretežni dio stojbine je svježa lagana,
srednje duboka i duboka pješčana ilovača sa
humoznom naslagom i dieli se u pet boniteta.
Godišnja prosječna temperatura i padavine povoljne,
šuma sa svojim geografskim i hidrografskim
položajem spada u regiju karpatskog
Picetuma pa prema tomu i po svojim klimatskim
i pedoložklm komponentama daje dobru
podlogu za uzgoj prvoklasnih smrekovih šuma
u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu. Autohtone
dolaze u grupama jela, smreka, bukva
a umjetno umetnut je ariš i bor. Obzirom na
povoljnu konfiguraciju tla, vođu, neprekinuti,
zaokruženi veliki šumski kompleks veliki je izbor
plemenite divljači i ribe. Razvitak šumskog
gospodarstva je uzko povezan sa poviesnim
razvitkom grada i okolice u kojoj šuma leži.
Za šumu postoji gospodarska osnova od godine
1888. obnovljena u god. 1936. koja cielu šumu
dieli na četiri gospodarske jedinice i to dvie
prihodne, jednu zaštitnu i jednu parkovnu. šumarsku
upravu i lugarsku službu vrše dva šumarska
upravitelja i dvanaest lugara. Osnova
predviđa preborno gospodarenje.


Na navedene četiri gospodarstvene jedinice
postoji:


a) drvna zaliha 1,647.678 m^


b) prosječni sječivi prirast 47.803 ms


c) godišnja sječiva površina 67.99 ha


d) godišnji etat 44.347 m-´


Kako se iz gornjih podataka vidi vrlo visok
je prosječni sječivi prirast po ha što je dokaz
vrlo dobre stojbine i sastojine. Unutar šume
sastojine sa drvnom masom od 1000 m^ po ha
redovita su pojava. Uvodi se na cielom području
izrada u vlastitoj režiji te za ogrev idu samo
odpaci. Još u godini ,1922. podignuta je u blizini
građa pilana sa pet jarmača te uređajem za izradu
sanduka i briketa. Prevoz drva vrši se
se uskotračnom šumskom željeznicom dugom
24 kim. Ova gradska šuma opisana je podrobnije
s razloga što spada sa svojim atributima
u red najljepših slovačkih šumskih objekata.


Državne šume slovačke vrlo su dobro gospodarene
i sačinjavaju sa izgrađenim državnim
pilanama i uređajima za preradbu drva
jednu gospodarsku cjelinu. Sve drvo u šumama
izrađuje se u vlastitoj režiji i prerađuje na vlastitim
državnim pilanama. Sva proizvodnja drveta,
preradba, potrošnja i prodaja gotovih sortimenata
vrši se i odvija pod šumskom upravom
i nadzorom. Cjelokupna površina državnih šuma
iznosi 410.000 ha. Organizacija šumarske službe
vrlo dobro funkcionira. Samo gospodarstvo u
državnim šumama biti će radi svoje važnosti
posebno opisano ali iz cjelokupnog pregleda dobiva
se utisak da je slovačkim šumarima uzpjelo
da u šumskom gospodarstvu podpuno zavladaju
i tehničkom i gospodarskom stranom i da
rieše mnoge šumsko-gospodarske probleme na
sreću i procvat liepe slovačke zemlje.


Pri završetku ovog kratkog prikaza dužnost
mi je naglasiti da je hrvatski delegat sa strane
svih učestnika evropskih zemalja bio najiskre


313