DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 42     <-- 42 -->        PDF

gojem stabala izvan šumskih površina u Mađarskoj.


I. W. Gonggryp: Značenje topole u Nizozemskoj.
M.
Drač e a: Proizvodnja drva izvan šume
u
Rumunjskoj.
U trećem dielu sastanka održani su 2., 3. i


4. rujna Izleti i to: 2. rujna sa atrbskog Plesa
na Popradski Pleso; 3. IX. sa štrbskog Plesa u
Zlpser Neuđorf, i zatim u Hrabušice-Stratena
i povratak na štrbsko Pleso; 4. IX. iz štrbskig
Plesa u Liptovski Hradak—čertovice—Brezncj -
Banska Bistrica—Sliač.
Za vrieme ovih Izleta pregledane su u glavnom
crnogorične šume dotičnih područja gradske,
državne i obćinske te pašnjačka područja.


Zaključci sastanka


Od mnogih šumarskih problema, koji su
razpravljeni na održanim sjednicama i donesenih
zaključaka najvažniji su zaključci o jzcie-
Ijenju predhvata i stabilizaciji ciena izrađenog
drveta.


Uslied ratnih potreba na drvu povećane su
gotovo u svim šumama evropskih zemalja
sječe stabala i učinjeni manji ili veći predhvati
na redovitim etatima. Te ratne sječe neminovna
su posljedica ratnih potreba i trajati će za
cielo vrime rata. Kako bi se sačuvala šumska
glavnica u dobrom stanju donesen je ovaj z a-
k 1 j u č a k :


»Odbor međunarodne središnjice za šumarstvo
slobodan je svratiti pozornost vladama država
članica, da određeni predhvati predstavljaju
obćenito jedno znatno smanjenje šumske
glavnice. Za uzpostavu te glavnice biti će neobhodno
potreban dulji niz godina, čim to dopuste
okolnosti morat će se predhvati izcieliti
i to smanjenjem sječa, koje se mora razdieliti
na dulji vremenski razmak, i pošumljavanjem.


U savezu sa time bilo bi poželjno, da se
utvrde ciene izrađenog drveta tako, da šumoposjedniku
za sirovo drvo, po odbitku svih troškova,
ostane primjeren višak.«


Ovaj zaključak i prledlog od vrlo velike je
važnosti za Hrvatsku s razloga, što su uslied
naših unutarnjih potežkoća I smanjene površine
za izkorištavanja, mnoge naše šume morale
pretrpjeti jače zahvate sječa i veće predhvate,
koje će trebati na preporučeni način izcieliti.
Isto tako je važan i priedlog za reguliranje
ciena izrađenom drvetu, jer su uslied povišenih
ciena proizvodnih troškova naši šumoposjednici
ostali bez šumske takse. Došlo je naime
sticanjem prilika do jedne gospodarske nemogućnosti
i to tako da koristi od prodaje gotovog
drveta imadu samo prerađivači i trgovci,
dok šumoposjednlcima koji snose velike troškove
uzgoja i uprave šuma ne ostaje u ime šumske
takse gotovo ništa. To pogađa jednako državu
kao šumovlastnika, kao i druge šumoposjednike.
Umanjivanjem šumske substance uslied
ratnih sječa i nastajanjem raznih gubitaka u
samom šumskom gospodarstvu, dolazi ono obzirom
na svoju strukturu i razvitak u težak položaj
i trebat će dulje vremena dok naknadi sve
te gubitke.


Samo zdravo šumsko gospodarstvo može
udovoljiti svojoj svrsi, to jest privesti upotrebi
mase drveta, koje su u narodnom gospodarstvu
potrebne, pa stoga treba taj šumsko-gospodarskl
organizam sačuvati zdravim. Radi stabilizacije
proizvodnje i održanja šumskog gospodarstva
potrebno je stabilizirati ciene gotovim
drvnim proizvodima na jednoj određenoj visini
u kojoj mora biti uključena i primjerena šumska
taksa za namirenje gubitaka i za intenzi


viranje šumskog gospodarstva i pojačanje proizvodnje
drveta.


Pitanje ciena drveta je u organskoj vezi sa
cielim narodnim gospodarstvom pa se to pitanje
mora i rješavati s toga stanovišta.


Predavanja


Kako se vidi iz napred izloženih naslova
pojedinih predavanja, sva održana predavanja
su sa stručnog šumarskog gledišta aktuelna.
Predavanja će biti tiskana u posebnoj ediciji
Intersylve te će tako stajati na razpoložbu zanimanima.
Sa znanstvene strane i praktične
strane smatram ipak najvažnijim predavanje
profesora Dra W. Schmidta pa ću stoga navesti
kratki sadržaj njegovog predavanja.


U svom predavanju »Novi rezultati
izpltivanja rasa drveća prema
pokusima međunarodnog odbora
za šumsko sjemenje i vlastitog
zavodskog rada« Dr. W. S c h m i đ t
prikazao je rezultate dosadanjeg rada ovako:


1. a) Međunarodno povjerenstvo za šumsko
sjemenarstvo vodi zajedno sa 15 pokusnih zavoda
raznih zemalja od 1937. godine zajednička
izpltivanja sjetve za važnije evropske vrsti
drva obzirom na njihovo podrietlo.
b) Zamjenom sjemenja kao i razpoložbom
sa biljnim materialom omogućeno je zavodima
za izpitivanje razviti vlastita izpltivanja i metode
na jednoj velikoj zbirci podrietla.


c) Jedan međunarodni nacrt u pitanju izpltivanja
sjemena biti će najskorije donesen.


Dosadašnja vlećanja u Berlinu (1937.) Kopenhagenu
(1940.) 1 Beču (1940.) poslužila su
za izcrpnu razpravu za osiguranje jedinstvenog
postupka na pokusnim plohama i sa skupocjenim
zajedničkim materijalom za izpitivanje
koji mora 1 za vrieme rata biti stručno uzdržavan.
Za jesen 1943. predviđeno je viećanje
u Rumunjskoj. Uz izpitivanje sjemena provode
se šumarski poviestni studiji 1 razvoj novih laboratorijskih
postupaka. Najvažniji rezultati
objelodanjeni su djelomično po Dru Danglet u
Stockholmu, djelom po Dr. Vincent-Brtimu zatim
Dru Baldvifinu, Hlllboroughu, Dru Gastu i
dr. Izpltivanja sjetve donlela su obilno razjašnjene
rezultate u ekstremnim klimatskim područjima
kao na pr. začudnu ođpornu snagu
iztočnlh rasa bora u Italiji, prednost u rastu
karpatske smreke u Turskoj i dobre uzpjehe
križanja škotskog i japanskog ariša.


2. Iz rasnog područja jugozapadnog njemačkog
nizozemlja, sjeverno njemačkih ravnina,
iztočne Pruske i Baltika kao 1 iz gorskih položaja
zasadio je Institut vrste sjemena 1935. godine
na velikim površinama od 8—30 ha na 100
različitih čestica u najrazllčitoj klimi za izpitivanje
sjetve 1 obradio u laboratorijskim metodama:
a) U potomstvu pojedinih stabala rasni tip
ostaje mnogostruko odlučan. Pojedina stabla
jugozapadne njemačke nizinske rase razlikuju
se u svojoj srednjoj rasnoj vriednosti ali ostaju
oštro odieljene od vriednosti iztočno- pruskog
tipa kojemu se ipak približavaju granične, pomeranske,
hanoverske, šleske sastojlne bora i
pojedina stabla tako da je kod ovih izboi´ sastojlne
u svrhu podizanja kapaciteta opravdan
1 praktički uporabiv. Ovdje su postignuta jednostavna
Izkustva izpltivanja i predana praksi.


b) Utjecaj okolina 1 nasljedstva u individualnom
utjecaju na pojedino stablo u rastu u
vis. Posljedice oštećenja kod sadnja mogla su
se sliediti do 6. godine.


c) Utjecaj proreda na pogreške U rastu. Odlučno
poboljšanje forme proredom nije uzpjelo.


312