DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLED


Vin. SASTANAK ODBORA MEĐUNARODNE SREDIŠNJICE ZA ŠUMARSTVO


Međunarodna središnjica za šumarstvo, reprezentativno
šumarsko zastupstvo svih evropskih
zemalja, održala je u vremenu od 31. kolovoza
do 4. rujna o. g. svoj VIII. sastanka na
Štrbskom Plesu u Slovačkoj. Sastanku, kojemu
je predsjedao Generalforstmeister A1 p e r s,
prisustvovali su delegati svih evropskih zemalja
a bili su prisutni i delegati Međunarodnog agrikulturnog
zavoda u Rimu. Spriečenog predstavnika
Nezavisne Države Hrvatske ministra


g. ing. Ivice viteza F r k o v i ć a, zastupao je
podpisani.
Ijenih šumskih površina, g) gospodarstvena
usporedba prihoda šumskog gospodarstva, dok
se u znanstvenom dielu osim redovitih publikacija
priprema šumarski leksikon i šumarski
riečnik, a u pročuvanju je 1 izdavanje
šumarskog priručnika kao i izdavanje mjesečnika.


U drugom dielu sastanka održana su tokom


1. i 2. rujna ova predavanja:
W. Schmidt : Novi rezultat izpitivanja
rasta drveća prema pokusima međunarodnog
Pogled na Visoke Tatre sa Strbskog jezera


Program sastanka


Dnevni red sastanka sastojao se od tri điela:


Prvi dio sastanka Izcrpit je sjednicom odbora
održanom 31. kolovoza na kojoj je između
ostalog sastanak pozdravio slovački ministar
narodnog gospodarstva Dr. Gejza Medricky .
Iz tog pozdrava moglo se vidjeti s kolikim je
zadovoljstvom primljen sastanak odbora na
području slovačke države kao i to koliko je
truda uloženo za podignuće i unapređenje slovačkog
šumskog gospodarstva. Nakon toga je
glavni ravnatelj ureda CIS-a prof. dr. J.
K 6 s 11 e r podnio izčrpni izvještaj o radu Međunarodne
središnjice za šumarstvo u vremenu
od 15. svibnja do 31. srpnja 1943., o radu Međunarodnog
odbora za upotrebu drveta te o programu
rada za 1944. godinu. Program rada za
1944. godinu prikazan je posebno na praktičnom
polju, a posebno na znanstvenom. U praktičnom
dielu obradit će se: a) drvna bilanca
Evrope, b) unapređenje šumskog gospodarstva
u posebničkim šumam.a, c) pitanja šumskog
rada, d) proizvodnja drveta Izvan šume, e) sistematsko
proučavanje šumskog zakonodavstva,
f) poboljšba pustoši 1 nedovoljno pošum


odbora za šumsko sjemenje i vlastitog zavodskog
rađa.


A. Pavari : Pokusi sa podrietlom sjemenja
i rasa drveća u Italiji.
C. A. Bornebusch: Kontrola sjemena i
biljaka u danskom šumskom gospodarstvu;
A. Abramović: Pitanje rasa drveća u
Hrvatskoj.
A. Oudin : Najvažnije francuzke rase četinjavog
drveća.
R. Immel : Naravno razprostranjenjapodručja rasa bieloga bora u zapadnoj Evropi.
J. Kostler: Značenje većih sječa za uređenje
ciena drvu.
W. Junghans : Rezultat postavljanja evropske
bilance drveća.
R. C. Fortunescu: Djelatnost međunarodne
središnjice za šumarstvo na području
šumskog zakonodavstva.
H. Eberts : Povećanje proizvodnje drveta
uzgojem stabala izvan šumskih površina.
A. Abramović : Povećanje proizvodnje
drva uzgojem stabala izvan šumskih površina u
Hrvatskoj.
G. Lunez : Povećanje proizvodnje drva uz311
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 42     <-- 42 -->        PDF

gojem stabala izvan šumskih površina u Mađarskoj.


I. W. Gonggryp: Značenje topole u Nizozemskoj.
M.
Drač e a: Proizvodnja drva izvan šume
u
Rumunjskoj.
U trećem dielu sastanka održani su 2., 3. i


4. rujna Izleti i to: 2. rujna sa atrbskog Plesa
na Popradski Pleso; 3. IX. sa štrbskog Plesa u
Zlpser Neuđorf, i zatim u Hrabušice-Stratena
i povratak na štrbsko Pleso; 4. IX. iz štrbskig
Plesa u Liptovski Hradak—čertovice—Brezncj -
Banska Bistrica—Sliač.
Za vrieme ovih Izleta pregledane su u glavnom
crnogorične šume dotičnih područja gradske,
državne i obćinske te pašnjačka područja.


Zaključci sastanka


Od mnogih šumarskih problema, koji su
razpravljeni na održanim sjednicama i donesenih
zaključaka najvažniji su zaključci o jzcie-
Ijenju predhvata i stabilizaciji ciena izrađenog
drveta.


Uslied ratnih potreba na drvu povećane su
gotovo u svim šumama evropskih zemalja
sječe stabala i učinjeni manji ili veći predhvati
na redovitim etatima. Te ratne sječe neminovna
su posljedica ratnih potreba i trajati će za
cielo vrime rata. Kako bi se sačuvala šumska
glavnica u dobrom stanju donesen je ovaj z a-
k 1 j u č a k :


»Odbor međunarodne središnjice za šumarstvo
slobodan je svratiti pozornost vladama država
članica, da određeni predhvati predstavljaju
obćenito jedno znatno smanjenje šumske
glavnice. Za uzpostavu te glavnice biti će neobhodno
potreban dulji niz godina, čim to dopuste
okolnosti morat će se predhvati izcieliti
i to smanjenjem sječa, koje se mora razdieliti
na dulji vremenski razmak, i pošumljavanjem.


U savezu sa time bilo bi poželjno, da se
utvrde ciene izrađenog drveta tako, da šumoposjedniku
za sirovo drvo, po odbitku svih troškova,
ostane primjeren višak.«


Ovaj zaključak i prledlog od vrlo velike je
važnosti za Hrvatsku s razloga, što su uslied
naših unutarnjih potežkoća I smanjene površine
za izkorištavanja, mnoge naše šume morale
pretrpjeti jače zahvate sječa i veće predhvate,
koje će trebati na preporučeni način izcieliti.
Isto tako je važan i priedlog za reguliranje
ciena izrađenom drvetu, jer su uslied povišenih
ciena proizvodnih troškova naši šumoposjednici
ostali bez šumske takse. Došlo je naime
sticanjem prilika do jedne gospodarske nemogućnosti
i to tako da koristi od prodaje gotovog
drveta imadu samo prerađivači i trgovci,
dok šumoposjednlcima koji snose velike troškove
uzgoja i uprave šuma ne ostaje u ime šumske
takse gotovo ništa. To pogađa jednako državu
kao šumovlastnika, kao i druge šumoposjednike.
Umanjivanjem šumske substance uslied
ratnih sječa i nastajanjem raznih gubitaka u
samom šumskom gospodarstvu, dolazi ono obzirom
na svoju strukturu i razvitak u težak položaj
i trebat će dulje vremena dok naknadi sve
te gubitke.


Samo zdravo šumsko gospodarstvo može
udovoljiti svojoj svrsi, to jest privesti upotrebi
mase drveta, koje su u narodnom gospodarstvu
potrebne, pa stoga treba taj šumsko-gospodarskl
organizam sačuvati zdravim. Radi stabilizacije
proizvodnje i održanja šumskog gospodarstva
potrebno je stabilizirati ciene gotovim
drvnim proizvodima na jednoj određenoj visini
u kojoj mora biti uključena i primjerena šumska
taksa za namirenje gubitaka i za intenzi


viranje šumskog gospodarstva i pojačanje proizvodnje
drveta.


Pitanje ciena drveta je u organskoj vezi sa
cielim narodnim gospodarstvom pa se to pitanje
mora i rješavati s toga stanovišta.


Predavanja


Kako se vidi iz napred izloženih naslova
pojedinih predavanja, sva održana predavanja
su sa stručnog šumarskog gledišta aktuelna.
Predavanja će biti tiskana u posebnoj ediciji
Intersylve te će tako stajati na razpoložbu zanimanima.
Sa znanstvene strane i praktične
strane smatram ipak najvažnijim predavanje
profesora Dra W. Schmidta pa ću stoga navesti
kratki sadržaj njegovog predavanja.


U svom predavanju »Novi rezultati
izpltivanja rasa drveća prema
pokusima međunarodnog odbora
za šumsko sjemenje i vlastitog
zavodskog rada« Dr. W. S c h m i đ t
prikazao je rezultate dosadanjeg rada ovako:


1. a) Međunarodno povjerenstvo za šumsko
sjemenarstvo vodi zajedno sa 15 pokusnih zavoda
raznih zemalja od 1937. godine zajednička
izpltivanja sjetve za važnije evropske vrsti
drva obzirom na njihovo podrietlo.
b) Zamjenom sjemenja kao i razpoložbom
sa biljnim materialom omogućeno je zavodima
za izpitivanje razviti vlastita izpltivanja i metode
na jednoj velikoj zbirci podrietla.


c) Jedan međunarodni nacrt u pitanju izpltivanja
sjemena biti će najskorije donesen.


Dosadašnja vlećanja u Berlinu (1937.) Kopenhagenu
(1940.) 1 Beču (1940.) poslužila su
za izcrpnu razpravu za osiguranje jedinstvenog
postupka na pokusnim plohama i sa skupocjenim
zajedničkim materijalom za izpitivanje
koji mora 1 za vrieme rata biti stručno uzdržavan.
Za jesen 1943. predviđeno je viećanje
u Rumunjskoj. Uz izpitivanje sjemena provode
se šumarski poviestni studiji 1 razvoj novih laboratorijskih
postupaka. Najvažniji rezultati
objelodanjeni su djelomično po Dru Danglet u
Stockholmu, djelom po Dr. Vincent-Brtimu zatim
Dru Baldvifinu, Hlllboroughu, Dru Gastu i
dr. Izpltivanja sjetve donlela su obilno razjašnjene
rezultate u ekstremnim klimatskim područjima
kao na pr. začudnu ođpornu snagu
iztočnlh rasa bora u Italiji, prednost u rastu
karpatske smreke u Turskoj i dobre uzpjehe
križanja škotskog i japanskog ariša.


2. Iz rasnog područja jugozapadnog njemačkog
nizozemlja, sjeverno njemačkih ravnina,
iztočne Pruske i Baltika kao 1 iz gorskih položaja
zasadio je Institut vrste sjemena 1935. godine
na velikim površinama od 8—30 ha na 100
različitih čestica u najrazllčitoj klimi za izpitivanje
sjetve 1 obradio u laboratorijskim metodama:
a) U potomstvu pojedinih stabala rasni tip
ostaje mnogostruko odlučan. Pojedina stabla
jugozapadne njemačke nizinske rase razlikuju
se u svojoj srednjoj rasnoj vriednosti ali ostaju
oštro odieljene od vriednosti iztočno- pruskog
tipa kojemu se ipak približavaju granične, pomeranske,
hanoverske, šleske sastojlne bora i
pojedina stabla tako da je kod ovih izboi´ sastojlne
u svrhu podizanja kapaciteta opravdan
1 praktički uporabiv. Ovdje su postignuta jednostavna
Izkustva izpltivanja i predana praksi.


b) Utjecaj okolina 1 nasljedstva u individualnom
utjecaju na pojedino stablo u rastu u
vis. Posljedice oštećenja kod sadnja mogla su
se sliediti do 6. godine.


c) Utjecaj proreda na pogreške U rastu. Odlučno
poboljšanje forme proredom nije uzpjelo.


312
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 43     <-- 43 -->        PDF

d) Metodom fototropskog izpltivanja klica
uzpoređeno je baltičko područje sa iztočnopruskim.
Pokazalo se neosjetljivije od ovoga.


Podloge za kartiranje i inventuru područnih
tipova prema različitim oznakama grupa mogle
su se u dosta opsežnoj mjeri u zadnjih 10 godina
izvršiti. Međunarodna suradnja osigurati
će za kratko vrieme dalnju sigurnu podlogu za
rad u navedenom pravcu.


Predavanje hrvatskog delegata o pitanju
rasa drveća u Hrvatskoj, kao i o Povećanju
proizvodnje drva uzgojem stabala Izvan šumskih
površina u Hrvatskoj, donosi šumarski
list u cielosti na drugom mjestu.


Izleti u slovačke šume


Prvi izlet je usliedio iz sjedišta štrbsko Pleše
u Visokim Tatrama na Popradski Pleso područje
državne šumske uprave Visoke Tatre.´
Samo štrbsko jezero leži u nadmorskoj visini
1350 metara i iznosi 21 ha površine sa najdubljim
mjestom 19 metara. Pritok i odtok vode
je podzeman. Jezero je bogato sa ribom i to sa
tri vrsti pastrva, štrbsko jezero leži u prekrasnom
gorskom kraju sa vidicima na gorske glavice
Visokih Tatra u visini do 2432 metra. Jasno
je potegnuta u naravi crta gdje prestaje vegetacija
i gdje se nastavlja uz rub vegetacije
golo stienje. Kamena podloga svih vrhunaca
visokih Tatra je granit, dok se u dolinama nalaze
svuda nanosi glečera. Uz jezero nautavlja
se 120 godišnja sastojina smreke sa nejto ariša,
proglašena zaštitnom šumom. U tim sastojinama
vide se tragovi velikog orkana koji je
harao u tamošnjem području 1941. godine i počinio
ogromne štete. Samo u šumariji Visoke
Tatre porušeno je na površini od 9 00 ha


300.000 ml drva dok je na cieloj šumskoj površini
Slovačke porušeno 2 miliona m´. Sa uzponom
1 približivanjem granici vegetacije mienja
se i slika sastojine u kojoj prevlađuje bor,
ariš i limba sa pojedinom jelom dok se ne pojavi
klekovina sa popratnim grmljem. U tim
šumama zaštitnog karaktera ne vrši se nikakva
sječa nego se samo izrađuju i izvoze vjetrolomi
te nanovo pošumljuju nastale praznine. Put od
štrbskog jezera do Popradskog jezera vodi divnim
gorskim krajem sa krasnim izgledima na
visove visokih Tatra te na sve šumske predjele
sa područnim šumama. U mješovitim sastojlnama
smreke i ariša opažena je jedna zanimiva
pojava. Na površinama koje su stradale od
orkana sve su smreke porušene i poisprekiđane
dok su ariši ostali netaknuti. Ariš naime autohtonog
porietla u starosti od 80—130 godina
održao se je na površini svojom odpornom snagom
i kao pojedinac i u grupi. Sa Popradskog
jezera koje leži romantično, gledali smo na susjednom
briegu dalekozorom divokoze. Na samom
Popradskom jezeru održana su dva predavanja
i to slovačkog delegata Ing. R. B i ndera
o slovačkom šumskom gospodarstvu
i njegovim zadaćama! Ing.
P. Biringera , glavnog ravnatelja državnih
šuma, o organizaciji državnih šuma
i domena u slovačkoj republici.
Predavanja slovačkih šumara za vrieme
ciele ekskurzije bila su za šumarskog stanovišta
vrlo instruktivna, te ćem.o se drugom prilikom
s njima pobliže upoznati.
Drugi 1 treći izlet vodio je sa štrbskog Plesa
u gradske šume Spišska Nova Ves i Hrabušice-
Stratena, te u Liptovski Hrađak, čertovice,
Brezno, Bansku Bistricu. Pregledane su gradske
šume Spiške Nove Vesi, državne šume područja
ravnateljstva Liptovski Hradok i Banska
Bistrica. Tečajem izleta održana su predavanja
slovačkih šumara Ing. Klučar a o


slovačkom šumarskom zakonodavstvu,
Ing. T. Blattny o šumsko
uzgojnom radu u slovačkim državnim
šumama i Ing. A. Kavuljaka


o poviesti ´slovačkog šumarstva.
Gradske šume Spišske Nove Vesi iznose
7550 ha i protežu se između 480 i 1268 metara
nadmorske visine u prosječnoj udaljenosti od
8 kim u južnom i jugozapadnom pravcu od
grada sa vrlo povoljnim šumskim komunikacijama.
Temeljna podloga šume je škriljevac sa
bogatim nalazištima željeza mjedi i srebra zatim
konglomerat pješčenjaka i djelomično vapnenac.
Pretežni dio stojbine je svježa lagana,
srednje duboka i duboka pješčana ilovača sa
humoznom naslagom i dieli se u pet boniteta.
Godišnja prosječna temperatura i padavine povoljne,
šuma sa svojim geografskim i hidrografskim
položajem spada u regiju karpatskog
Picetuma pa prema tomu i po svojim klimatskim
i pedoložklm komponentama daje dobru
podlogu za uzgoj prvoklasnih smrekovih šuma
u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu. Autohtone
dolaze u grupama jela, smreka, bukva
a umjetno umetnut je ariš i bor. Obzirom na
povoljnu konfiguraciju tla, vođu, neprekinuti,
zaokruženi veliki šumski kompleks veliki je izbor
plemenite divljači i ribe. Razvitak šumskog
gospodarstva je uzko povezan sa poviesnim
razvitkom grada i okolice u kojoj šuma leži.
Za šumu postoji gospodarska osnova od godine
1888. obnovljena u god. 1936. koja cielu šumu
dieli na četiri gospodarske jedinice i to dvie
prihodne, jednu zaštitnu i jednu parkovnu. šumarsku
upravu i lugarsku službu vrše dva šumarska
upravitelja i dvanaest lugara. Osnova
predviđa preborno gospodarenje.


Na navedene četiri gospodarstvene jedinice
postoji:


a) drvna zaliha 1,647.678 m^


b) prosječni sječivi prirast 47.803 ms


c) godišnja sječiva površina 67.99 ha


d) godišnji etat 44.347 m-´


Kako se iz gornjih podataka vidi vrlo visok
je prosječni sječivi prirast po ha što je dokaz
vrlo dobre stojbine i sastojine. Unutar šume
sastojine sa drvnom masom od 1000 m^ po ha
redovita su pojava. Uvodi se na cielom području
izrada u vlastitoj režiji te za ogrev idu samo
odpaci. Još u godini ,1922. podignuta je u blizini
građa pilana sa pet jarmača te uređajem za izradu
sanduka i briketa. Prevoz drva vrši se
se uskotračnom šumskom željeznicom dugom
24 kim. Ova gradska šuma opisana je podrobnije
s razloga što spada sa svojim atributima
u red najljepših slovačkih šumskih objekata.


Državne šume slovačke vrlo su dobro gospodarene
i sačinjavaju sa izgrađenim državnim
pilanama i uređajima za preradbu drva
jednu gospodarsku cjelinu. Sve drvo u šumama
izrađuje se u vlastitoj režiji i prerađuje na vlastitim
državnim pilanama. Sva proizvodnja drveta,
preradba, potrošnja i prodaja gotovih sortimenata
vrši se i odvija pod šumskom upravom
i nadzorom. Cjelokupna površina državnih šuma
iznosi 410.000 ha. Organizacija šumarske službe
vrlo dobro funkcionira. Samo gospodarstvo u
državnim šumama biti će radi svoje važnosti
posebno opisano ali iz cjelokupnog pregleda dobiva
se utisak da je slovačkim šumarima uzpjelo
da u šumskom gospodarstvu podpuno zavladaju
i tehničkom i gospodarskom stranom i da
rieše mnoge šumsko-gospodarske probleme na
sreću i procvat liepe slovačke zemlje.


Pri završetku ovog kratkog prikaza dužnost
mi je naglasiti da je hrvatski delegat sa strane
svih učestnika evropskih zemalja bio najiskre


313