DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Izgradnja nauke o iizgajanju šuma prema pojedinim vegetacjskim područjima
znači zapravo njeno daljnje usavršavanje. Ona će pri tome voditi računa o
činbenicima. koji su za dotični kraj najviše važn . Tako bi uzgajanju šuma za
zemlje Sredozemlja bilo težište u pošumlj ivanju, a za srednjoevropske prilike u
njegovanju i u valjanoj obnovi prirodnih sastojina i dr. I kod nas bi uzgajanje
šuma zgrađeno na značajkama pojedinih šumsko-vegetacijskih područja imalo
znatnih prednosti, budući da ovdje, ma da se radi o malenu prostoru, postoje gledom
na šumsku vegetaciju, a prema tome i gledom na šumsko-uzgojne odnosno
šumsko-gospodarske odnosa je, velike razlike.


Mnogi i vrlo važni razlozi nalažu nam, da se i kod nas -obrati veća pozornost
što boljem gospodarenju sa prirodnim dobrima u obće, a u sklopu tih pitanja pripada
velika važnost baš našim šumama. Čuvanju i njezi šuma, zatim njihovu podizanju
na terenima, koji su sposobni samo za uzgoj šume, a gdje ih iz raznih razloga
sada nema, trebat će sd u budućnosti pridati kod nas mnogo više brige, nego što
je to do sada bilo. Nove naše šumarske gneracije čekaju baš u tome pravcu velik
posao.


Kako vidimo, bit će nam u dizanju našeg šumskog gospodarstva od velike pomoći
produbljivanje biljnosooiolžki h odnošaja naših šuma. Sociologija bilja
bit će nam kod toga najbolji putokaz, kako ćemo naš rad što više uzkladiti s
radom prirode, a tO´ će nam biti ujedno i najbolja garancija za dobar uspjeh, jer
»naturam si sequemur ducem, nunquam aberrab´mus.«


LITERATURA


1. Aichinge r E.: Die Waldverhaltnisse SUđbađens, Karlsruhe 1937.
2. Br au n-B 1 anqu e t J.; Pflanzensoziologie, Berlin 1928.
3. Cott a A.: Die Bedeutung der Pflgunzensozlologie fur die Porstwlrtschaft, Zeltschrift fUr
WeItforstwirtschaft, Bd. V., 1937/38., s. 539.
4. H o r V a t I.: Sociologija bilja i poljoprivreda, Glasnik Min. poljoprivrede, Beograd
1929., s. 1-28.
5. Horva t I.: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, Glasnik za šumske pokuse,
br. 6., Zagreb 1938., s. 127-279.
6. Horvati ć S.: Karakteristika flore 1 vegetacije Krša, šumarski list 1928., s. 399-419.
7. Horvati ć S.: Pregled vegetacije otoka Raba sa gledišta biljne sociologije, Prirodosl.
istraž. Jug. akademije zn. i umj., Zagreb 1939., sv. 22.
8. Hufnage l L. Walđschonheit und ihre Pflege, Centralblatt fiir đas gesamte Forstwesen,
VV^ien 1939., s. 129. 1 191.
9. M o r o z o v G. F.; Nauka o šumi, Knj. I. Priredio Dr. Josip B a 1 e n, Zemun 1940.
10. Philippi s de A.: Classificazioni ed tndici del clima in raporto alla vegetazione fore-
stale italiana, Firenze 1937., s. 30.
11. Rubne r K.: Der gegenvvartige Štand der Waldtypenfrage, Zeltschrift fiir Weltforstvvirtschaft,
Bd. I., 1933/34., s. 343.
12. Rubne r K.: Das naturliche Waldbald Euroipas, Zeltschrift fiir Weltforstwirtschaft, Bd.
II., 1934/35., s. 68-155.
13. Rubne r K.: Neue Wege und Ziele des Waldbaus in Deutschlanđ, Zeltschrift fiir Weltforstvvirtschaft,
Bd. III., 1935/36., s. 796-804.
14. R u b n e r K. Waldbau auf regionaler Grundlage, Zeltschrift fUr Weltforstvvirtschaft,
Bd. V., 1937/38, s. 275-278.
15. Rubne r K.: Die forstllch-klimatische Einteilung Europas, Zeltschrift fiir Weltforstvvirtschaft,
Bd. V. 1937/38., s. 422-434.
16. V a n s e 1 o w K.: Ziele und Wege der Verjiingung des Waldes in Deutschlanđ, Zeltschrift
fur W^eltforstwirtschaft, Bd. III., 1935/36., s. 805-817.
ZUSAMMENFASSUNG


Einleitend wird hi diesem Artikel der Walđ als gut organlsierte ptflanzliche Lebensgemeinschaft
dargestellt. In elnem tJberblick werden die Hauptmerkmale der klimatisch-dendrogeographischen
Einteilung der europaischen ^´aldgebiete von Mayr, Pavari und Rubner,
femer die wichtigeren Merkmale der Cajanderischen und russischen Waldtyp
o 1 o g i e, sowie der Pflanzsoziologie des Schweden D u R i e t z, erwahnt. Ausfiihrlich dargestellt
wurden die Hauptmerkmale, Aufgaben und Ziele der Pflanzensoziologie von J. B r a u n-
B 1 a n q u e t. Auch die bisherige praktische Anwendung dieser neuen Vegetatlonsforschungslehre
in Kroatien, wo dieselbe bedeutende Erfolge aufzuweisen hat, finđet In diesem Artikel besondere
Envahnung. In Kiirze wird 41e Einteilung der kroatischen Waldgeblete in Waldgesellschaften,
die von Prof. Dr. I. Horva t im pflanzensoziologischen Stnne festgelegt und bearbeltet
wurden, ausgefUhrt. Auch die Ubrigen Vortelle der Pflanzensoziologie im Zusamnienhang
mit der Anvvendung im Forstvvesen, besonders aber Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit,
werden hier hervorgehoben. Besondere Beachtung wldmet der Verfasser dem Zusarmnenhang,
zwieschen der Pflanzensoziologie und der Walđbaulehre (mit Riicksicht auf die Verjiingung,
Aufforstung, Bestandespflege, Erzlehung vvertvoller Rassen und exotlscher Holzarten u. a.) bestfeht.


309