DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Budući da u klimatski i edafski slčnim odnošajima Sjeverne Amerike raste
velik broj vrsta, koje bi mogle rasti i u Srednjoj Evropi, već se poki;išava na osnovi
biljnosocioložkih značajki uzgajati vrste, koje pripadaju sličnim zadrugama. Dakle,
kod uzgoja egzota de se za pronalaženjem podjednakih staništa u domovini i noovoj
postojbini. Kod toga se pazi i na uzporedbu građe zadruge, u kojoj dotična
vrsta odnosno rasa od prirode raste, sa odgovarajućom ovdješnjom šumskom zadrugom.
Tako se našlo, da se u zapadno-evropskoj šumskoj zadruzi kitnjaka i običnog
graba mogu uspješno uzgajati američke vrste: Rohinia pseudacacia, Liriodendron
tulipifera, Celtis occidentalis i dr. Za bagrem vriedi to i kod nas.


Kod uzgoja egzota, a isto tako kod uzgoja domaćih vrsta, poklanja napredno
šumarstvo osobitu pažnju rasama . Pitanje rasa postalo je danas vrlo aktuelno
i važno. Poznato je, da se pojedina rasa može odlkovati posebnim šumsko-uzgojnim,
a i tehnoložkim svojstvima. Savezno s time napredno šumsko gospodarstvo
temelji svoj rad na uzgoju što vrednijih rasa. Kao primjer u ovom pogledu spominjemo
od domaćih vrsta crni bor. On se od prirode stere od Španjolske do Male
Az´je i Krima. Najsjevernije se proširio do Donje Austrije. Međutim, areal mu je
znatno raztrgan. Po anatomskim značajkama i morfoložkim osobinama, kao i prema
staništu utvrđeno je više njegovih od´´ka, odnosno rasa. Kod nas dolazi u obzir
austr´jski crni bor, primorski crni bor i dalmatinski crni bor. Dakako, da unutar
pojedinih odlika odnosno rasa ovog bora postoje izvjestne biljnosocioložke razlike.
Nije prema tome za nas isto, da li za pošumljivanja u području Primorja upotrebljavamo
biljke crnog bora, koje potječu iz sastojina u unutrašnjosti, ili iz autohtonih
primorskih crnoborovih šuma.


Od stranih vrsta može nam kao osobito liep primjer u ovome pogledu poslužiti
duglazija. Ona bi se u Evropi mogla, s oHzirom na velike razlike u vertikalnoj razprostranjenosti
u svojoj domovin´, uzgajati u glavnom u području smreke, jele, kao
i bukve, a isto tako i u području kitnjaka i graba. Međutim, za svako od tih područja
valjalo bi pronaći odgovarajuću rasu, a u tome pogledu mogla b: nam sociologija
bilja biti od znatne pomoći.


Ima još jedna važna veza sociologije bilja sa naukom o uzgajanju šuma. Kako
se tu radi zapravo o najvišem dosadašnjem razvojnom stupnju te nauke, spomenut
ćemo zauzput neke važnije momente iz njene prošlosti


Nauci o uzgajanju šuma u Evropi udareni su temelji zapravo koncem 18. stoljeća,
kad je G. L. Harti g izdao knjigu »Anweisung zur Holzzucht fiir Forster
und die es werden wollen« (1791.). U tom djelu sadržana su prva, ali dakako posve
obćenita pravila o uzgajanju šuma. U Pfeilov u »De deutsche Holzzucht«
iz 18fi0. g. obraća se po prviput veća pozornost staništu. Značajna je tu ut)uta:
»Pitajte drveće, kako raste. Ono će vam dati bolji odgovor, nego što je to u knjigama
«. U Gaverov u »Waldbau« iz 1878. g. obrađuju se pomnije staništni čin-
ben´ci. Tu se Gaye r živo zalaže protiv »fihtomanije«. koja je već tada bila u
punom jeku. U Borggreveov u »Holzzucht« iz 1885. g. udaraju se temelji
uzgajanja šuma na obćenitim biljnogeografskim zasadama. Mayro v »Waldbau« iz
1908. g. pridaje vel´ku važnost toplini i vlazi. Tu se uzgajanje šumskog drveća
osniva na t. zv. tetratermama, t. j . podatcima za toplinu i vlagu za vrieme 4 ljetna
mjeseca. Ti su pogledi kasnije prlično izmienjeni utjecajem P a v a r i-a. B ii h lero
v »Waldbau« iz 1918. i 1922. g. stajvlien ie na osnovi znanstvenih izstraživanja
i izkustava u praksi. Denglero v »Waldbau« iz 1930. g. temelji se na staništnim
činbenicima, a Rubnerov o djelo »Die pflanzengeographischen Grundlagen
des Waldbaus« iz 1934. g. na biljno f?eografsko-ekoložkim osnovama. U D e nglerovu
i Rubnerovu djelu sadržane su zasade današnje nauke o uzgajanju
šuma.


Najnovij i pogledi nauke o uzgajanju šuma idu za utvrđenjem najpodesnijih
uzgojnih mjera, koje će se odnositi na pojedina značajna š u m s´k o - v e g,etacijska
područja. Dakle, nauka o uzffajaniu šuma razvija se zapravo u
pravcu produbljivanja staništni h odnošaja pojedinih krajeva, a svoj rad dovodi
pri tome u sklad sa zasadama soci ologije bilja.


Da se uzgajanje šuma zaista izgrađuje prema pojedinim šumsko-vegetacijskim
područj´ma, dokazom je djelo ove vrste, koje je 1936. g. napisao Westvel d za
šume Sjeverne Amerike. U tome djelu razdieljeno je odnosno područje na 18 regiona,
a kod pojedine regione (na pr. regiona borovca) op´sani su podrobnije ekoložki
odnošaji, te iztaknute šumsko-uzgojne, a ujedno i uređajne i obranbene
mjere (14). »


308