DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 37     <-- 37 -->        PDF

čini ne samo sastojina nego i tlo, dakle činjenicu, koja je jedna od osnova u sociologiji
bilja. Takvim gospodarenjem dignuta je doduše sastojinska vriednost kroz
izvjestno vrieme, ali je time tlo znatno nazadovalo, te će za njegov popravak trebati
kud i kamo veće vremensko razdoblje.


Sociologija bilja nikla je u času, kad su se mnoge šume u Srednjoj Evropi nalazile
u nazadovanju ili propadanju. Ona je sa svoje strane upozorila, da je to stanje
posljedica prijašnjeg udaljivanja od prirode. Odatle se počelo ozbiljnije voditi
računa o štetnosti, koja nastaje za šumu, ako se u njoj sieče čistom sječom. Harmonija
šume time se iz temelja narušava, te treba dugo vremena dok se ondje opet
uzpostavi prirodno ravnotežje. Danas se radi toga u naprednom šumskom gospodarstvu
ne sieče čistom sječom, nego se daje prednost obnavljanju šume pri rodni
m putem, t. j . oplodnoj i prebornoj sječi. Sve više dobiva na vriednosti
oplodna sječa sa dugim pomladnim razdobljem, ddnosno oplodna sječa na manjim
površinama (grupicama i grupama).


I kod pretvorbe staništu, neodgovarajućih nasada u nasade, koje će tome staništu
bolje odgovarati, bit će nam od pomoći pogledi te nove nauke. Kod toga
mienjat će se nasad postepeno, približavajući se sve više prirodnoj šumi.


Kod njeg e sastojina također je za očekivati, da će nam sociologija bilja biti
od znatne koristi. Ona će proučavanjem promjena u sastavu flore u sloju prizemnog
rašća savezno s jačim odnosno slabiiim osvjetljivanjem u sastojini moći da
dade mnoge koristne upute za što izpravniji rad. Kod njegovanja sastojina ne
smije se smetnuti s uma, da se ono ima doduše temeljiti na biologiji drveća, ali
u još većoj mjeri i na biologiji sastojina.


Valjanim poznavanjem građe i staništnih odnošaja, te sadanjeg razvojnog
stupnja odnosne šumske zadruge, bit će nam sociologija bilja od velike koristi i
u tome, kako ćemo što uspješnije popravit i tlo i sastojinu, tako da nam šuma
postane sposobna za što bolju i trainu proizvodnju.


Danas se od šumskog gospodarstva traži daleko veći učinak nego što je to bilo
prije. Savezno s time uzgajanje šuma temeljeno na zasadama sociologije bilja dat
će nam uviđaja i u to, u kojim se granicama može povisivati vriednost naših šuma
bilo uzgojem domaći h vrst a na staništima gdje ih od prirode nema, bilo
uzgojem e g z o t a.


U slučajevima kad smo prisiljeni, da obzirom na postojeće šumsko-gospodarske
nrilike radimo protiv biljnosocioložkih spoznala, važno je znati granice , do
kojih pri tome smijemo ići. Iz šumarske prakse dobro nam je poznato, da je na pr.
plješine u bukovoj šumi na hladnim i svježim mjestima dobro pošumiti smrekom,
jer se time znatno diže proizvodna snaga šume, a šuma se ipak ne izlaže opasnosti.
To naročito vriedi u slučaju, ako nasadi nisu veliki, a pogotovo ako mi se primiešaju
listače.


Sociologija bilja imat će u buduće i kod nas odlučnu rieč u pitanju uzgoj a
strano g drveća . Evropski šumari rado su unosili i unose strane vrste drveća
u cilju dizanja šumsko-gospodarskog učinka. Razumljivi su ti.pokušaji, ako se ima
na umu, da izvan Europe postoje mnogobrojne vrste drveća, koje se odlikuju znatnim
šumsko-gospodarskim prednostima pred domaćim drvećem. Tako u Americi
postoji vrlo velik broj vrsta osobito vriednog drveća, koje se odlikuje proizvodnjom
mnogo veće drvne mase, nego što je to kod našeg drveća. Odatle je shvatliivo
nastoianie evropskih uzgajača šuma na tome, da uzgajanjem prošire takvo
drveće. Posljedica takvog rada jest uzgoj bagrema i kanadske topole, dakle američkih
vrsta, koje su se kod nas prilično udomaćile, a kojimia se pripisuje osobita
vriednost, jer se pomoću njih znatno diže gospodarska sposobnost šume.


Pitanje egzot a danas je za evropske prilike prilično olakšano, jer su u
zadnje doba šume drugih kontinenata znatno proučene, tako da su nam odatle poznate
uzgojne značajke tamošnjeg´ drveća. Osim toga iz evropskih pokusa, kao i iz
izkustava iz dosadašnjeg uzgoja stranih vrsta razbistrena su mnoga pitanja.


Uzgoj egzota u Evropi dosad se temeljio u glavnom na uzporedbi klimatskih i
edafskih podataka. U posljednje doba poklanja se osobita pozornost klimatskim
činbenicima autohtonog stan´šta, i to srednjoj mjesečnoj temperaturi i srednjoj
mjesečnoj oborini, kako je to provedeno u danas najboljem evropskom djelu ove
vrste: u Schenkov u »Fremdlandische Park- und Waldbaume«, objelodanjenom
u Berlinu 1939. g. Međutim, osjeća se potreba, da se osim klimatskih i edafskih
činbenika obrati u tome pogledu pozornost i biljnosocioložkim značajkama
staništa, na kojem dotična egzota u svojoj domovini raste.


307