DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

stepeno promjene. Vidjet će se ponajprije raznobojne mrlje lišajeva, sliedit će ih
s´tni mahovi, pa pećinaste sitne papradi isl. Povećavanjem zemljanog sloja u pukotinama
ili na kamenu pojavljuju se razne trave, a zatim će sliediti džbunići,
džbunje, polugrmlje, sitni grmići, zat^´m grmlje i konačno će se naseljivati drveće.
Dakako, da će do pojave drveća proteći kadšto i stoljeća. Prema tome i na goloj
pećini može se prirodnim putem razviti šuma, i to šuma. koja će često biti podjednaka
iskonskoj šumi.


Iz spomenutog vidimo, da se biljna zadruga može nalaziti u napredova nj
u (progresivna sukcesija) ili u nazadovanj u (regresivna sukcesija). Dakle,
kod biljnih zadruga možemo razlikovati početne, prelazne, trajne i konačne razvojne
stupnjeve. Bioložka ravnoteža post gnuta konačnim razvitkom vegetacije
čini klimaks (2).


U našim šumama imademo jasno uočljivih primjera regresije šumskih zadruga.
Tako sredozemne zimzelene štime hrasta crnike prelaze regresijom najprje u
makije, pa u garige i onda u kamenjare obrasle više ili manje rezistentnim grm-
Ijem i džbunjem. Primorska šuma hrasta medunca prelazi u takov´m okolnostima
u šikare crnog jasena, crnog graba i sL, a zatim u kamenjare. Sume kitnjaka i pitomog
kestena prelaze regresijom nainrije u rjeđe kestenove šume i konačno u
vrištine. Sume kitnjaka i običnog graba prelaze u tim okolnostima u acifidilnu
šumu kitnjaka i t. d. Na zaštićenijim mjesfma možemo vidjeti i obratne slučajeve,


t.
j . progresivni razvitak naših Šumskih zadruga.
Pitanje sukcesij e od temeljne je važnosti u sociologiji bilja. Po´´tome se
ta nauka bitno razlikuje od sličnih nauka- Biljna sociologija nastoji odrediti pravo
sadanje stanje unutar razvitka dotične zadruge. Za nas je to od osob-´te važnosti,
jer ćemo — imajući pred očima uviđaj o tome, da li zadruga napreduje ili nazaduie
— moći odatle usmjeriti i naše šumsko-uzgojne odnosno šumsko-gospodarske
radnje.


Prednosti sociologije bilja od Braun-Blanqueta pred ostalim naukama o biljnim
zajednicama.


Braun-Blanquetov a sociologiia bilja razlikuje se od finske i ruske tipologje
u prvom redu po tome, što je težište njihovog rada sadržano samo u utvrđenju
faktičnog stanja. Kod njih dolaze do izražaja jedino statički obziri. B r a u n-
Blanquetov a sociologija bilja nastoji ´sto tako utvrditi u prvom redu pravu
sliku postojećeg stanja, ali ona usmjeruje svoje poglede i u pravcu onoga, što će
biti. Kod nje se prema tome izpoljuju dinamičk i momenti (3). Ruska je tipologija,
kako je već naglašeno, bl´ža shvaćanju sociologije bilja, ali je ona u svom
radu mnogo složenija. Biljnosocioložka škola od Šveđanina D u Rietz a dieli zadruge
po stalnosti vrsta, koje se nalaze u 90—lOO^/o sn´maka. Braun-Blan quetov
a škola određuje također stalnost vrsta u postotnom odnošaju (ljestvica
I.—V.; I. za vrste, koje se nalaze u 1—20"/o, II. za vrste u 21—40´´/o, ... V. za vrste
u 81—lOC/o snimaka), ali se kod nje glavna važnost pridaje značajnim ili svojstvenim
vrstama. Ona se ne služi snimkaina jednake površine, nego nastoji, da joj
snimke čine zaokruženu cjelinu, i to prema građi odnosne zajednice (11).


Sociologija bilja ima, dakle, znatne prednosti pred drugim naukama o biljn-m
zajednicama. Prije nje obrađivani su biljnosocioložki problemi u glavnom u okviru
ekologije Ui u okviru biljne geografije. Biljna sociologija donosi sobom specijalnu
metodu rada. Ona temelji svoj rad na posve prirodnoj osnovici. To joj pomaže da
lakše nalazi rješenja za razna pitanja iz ž´vota biljnih zajednica, koja su često od
velike praktične važnosti. Tako na pr. sociologija bilja gleda na razne pojave —
kao što su umornost tla, kserofilnost tla, slabljenje vitaliteta ili propadanje pojedine
vrste drveća i si. — sa gled´šta dinamike, koja postoji u dotičnoj šumi. Dakako,
da se odatle dobiva i pouzdan putokaz o tome, kako se odnosno stanje može
popraviti u željenom smjeru.


VAŽNOST SOCIOLOGIJE BILJA ZA NAS E ŠUMARSTVO.


Kod nas postoje velike razlike kako u horizontalnoj tako i u vertikalnoj razprostranjenosti
šuma, a postoje i osobitosti gledom na razvitak naših šuma u dalekoj
prošlosti. Obzirom na to postoji kojd nas veliki broj šumskih zadruga, koje e
razrkuju po izgledu i sastavu, te po osnovnim životnim odnošajima, kao i po svom
gospodarskom značenju.


302