DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

tar pojedinih (asocijacija mogu opet postojati veće ili manje razlike. Unutar pojedine
asocijacije mogu se na osnovi posebnih značajnih vrsta, t. zv. diferencijalnih
vrsta, izlučivaf posebne subasocijacije . Isto tako unutar pojedine asocijacije
mogu postojati varijant e (razlike obzirom na geografsku razprostranjenost
važnih bljaka) i f acies i (prevlast jedne vrste). Tako u velikoj šumskoj
zajednici hrasta medunca u području naše" polusredozemne klime postoje znatne
vegetacijske razlike, te će se tu na osnovi značajnih vrsta moći izlučiti više
asocijacija i subasocijacija, a dakako i mnogo faciesa. Odavle v´dimo, da gospodarska
šuma ili šumska sastojina ne odgovara uviek osnovnoj socioložkoj jedinici,


t. j . asocijaciji. Ne mora — prema tome — svaka šumska sastojina biti asocijacija,
nego ona može pripadati subasocijaciji, pa i faciesu.
Više srodnih asocijacija mogu imati svoje zajedničke značajne vrste Takve
asocijacije udružuje biljna sociologija u višu jedinicu zvanu sveze , a označuje ju
tako, da korienu najznačajnije biljke doda nastavak »-´on«. Na pr.: za zadruge
kitnjakove i grabove šume, bukove šume i šume gorskog javora i jasena, t. j . asocijacije
Querceto-Carpinetum, Fagetum silvaticae i Acereto-Fraxinetum zajedničke
su bljke: plućnjak, šumarica, lazarkinja, ciklama i dr., te se na osnovi tih biljaka
udružuju ove tri asocijacije u svezu Fagion silvaticae.-


Sociologja bilja temelji se na činjenici, da zakoni zadružnog zbivanja nisu
jednaki jednostavnom zbroju rada pojedinih individua, koj: učestvuju u zadruzi,
već da je to oroizvod skupne radnje, koja je zasebnom zadružnom snagom znatno
uvećana. Po tome se ova nauka bitno razlikuje od idiobiologije ili nauke o životu
pojedinih organizama (1, 3).


Djelokru g sociologije bilja sastoji se prvenstveno u tome, što ona izpituje
flordstički sastav biljnih zajednica i njihovu strukturu (vrste drveća,
grmlja i prizemnog bilja po kakvoći, količini, vitalitetu i periodicitetul. Analizama
na terenu sakupljeni materijal razrađuje se sintetski , te se odatle pronalaze
značajne vrste i time se određuje zadruga. Biljna sociologija proučava nadalje
domaćinstv o zadruga (sinekoloffija), t. j . međusobnu ov´snost pojedinih zadruga,
kao i ovisnost pojedine zadruge prema geomorfoložkim. klimatskim i edafskim
odnošajima. Izpituje bioložke uvjete obstanka i uzp´evanja zadruga. Ona se
bavi i iztraživanjem razvitk a zadruga Csingenetika´), te kod toga izpituje zakone
postanka, razvitka i nestanka zadruge, kao ^ njezin najbolji razvitak. Sociologija
bilja izoituje i geografsku razpr o stranjenos t zadruga (sinhorologija),
a osim toga bavi se i sistematikom zadruga (2).


Soc´oiosija bilja oslanja se u svome radu prvenstveno na klimatske, edafske,
geomorfoložke i biotske činbenike. Klim-^tski i geomorfoložki čmbenici ne dadu
se utjecajem čovjeka m´enjati. Prema tome kod njih se ide za što točnijim proučavanjem
postoiećeff stanja. Edafskim č^nhen^cima poklanja ova nauka mnogo
pažnie, jer tu može doći do izra^aia i rad čovjeka. Paralelnim -ztraživanjima florističkog
sastava i strukture biljnih zadruga s jedne, te pedoložkim iztraživanjima
s druce s+rane utvrđene su zakonitosti, koje postoje u razvitku tla i vegetacije.
Razvoj biljne zajednice i stvaranje tla stoie u uzkoj povezanosti. Vegetacija utječe
na tlo i mienja ea fizikalno i kemijski. B´ljni odpadci i životinjski sviet utječu
na prozračivanie tla. a mikroorganizmi na stvaranje humusa. Promjene u tlu najbolje
se odrazuju na vegetaciji. Tako se postepeno razvija i tlo i vegetacija u
smjeru maksimuma, koji se tim razvitkom može postići, t. j . u smjeru kli maksa.


Od kemijskih problema tla zanima sociologiju bilja u prvom redu hranivost
tla. kolodalno stanje, te pitanje aciditeta tla. Napose je zanimljiv odnos biljnih
zadruga prema koncentraciji vodikovih inna u tlu, ier su izvjestne zadruge strogo
vezane na izvjestnu takvu koncentraciju´´1, 2, 4). Tako su šume kitnjaka i običnog
graha u glavnom neutrofilne, šume hrasta medunca bazifilne, a šume pitomog
kestena acidifilne.


Posebno se iztiče, da sociologija bilj a poklanja osobitu pozornost razvoj u
unutar biljnih zadruga. Biljni sviet neumorno radi izgrađujući sve v´še svoju zelenu
kuću, kako to liepo kaže Aichi n ger. Antropozooički utjecaj na šumsku
vegetaciju vrlo je velik. On datira sve tamo od kvartera. Požari, sječa i paša imadu
kod toga znatan utjecaj. Prenaglom sječom i pašom izmienilo je rastlinstvo
svoje obrčje na velikom dielu zemaljske površine. Na razorni rad čovjeka odgovara
priroda uzpostavom novog bioložkog ravnotežja. Uništimo li na plitkoj kamenitoj
podlozi šumu i ogolimo li time kamenu pećinu, pojavljivat će se na njoj po


301