DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 30     <-- 30 -->        PDF

b) Ruska tipologija.


Od interesa je spomenuti ovdje i rusku tipologiju, kojoj je začetnik G. F. M or
0 z o V (1867.—1920. g.). Nauku o tipovima šuma u Rusiji produb o je S u k a č e v.
Tim pitanjima bavi seiKriidener, pa Hartmann i dr. U ruskoj tipologiji
traži se u svrhu određivanja tipa šume točna analiza svih staništnih činbenika. Izpituju
se geomorfoložki, klimatski i edafski odnosaji. Provode se zat m taksacijske
izmjere sastojina i proučava se sastav nizkog rašća. Ruska tipologija shvaća
šumu kao biljnu zajednicu, koja je nastala pod određenim bioložkim osobinama
sredine. U šumi su biljke udružene po stalnim zakonima, koji proiztiču iz klimatsk
h, edafskih i biljnogeografskih odnošaja. Radi toga ruska tipologija pridaje osobitu
važnost staništu. Ondje se ne uzima u obzir važnost prizemnog rašća izravno,
nego ono dolazi do izražaja izpitivanjem edafskih i sastojinskih odnošaja. Ruska
je tipologija prema tome mnogo složenija od finske tipologije. Na nejednoličnim
tlima daje ona znatno bolje rezultate od finske tipologije. Po svojim nazorima
ona je mnogo bliža sociologiji bilja od Braun-Blanqueta . Dobre rezultate
daje u područjima jednoličnih geoložk´h prilika (9, 11).


c) Du Rietzova sociologija bilja.


Ni finska ni>ruska tipologija ne daju povoljne uspjehe tamo, gdje se radi o većem
broju vrsta šumskog drveća, gdje postoje veće bioložke razlike pojedinog drveća,
kao i gdje su staništni odnošaji, naročito edafske prilike, razndličniji. Gledom
na to tražilo se, kako bi se obzirom na praktične potrebe vegetacija takvih krajeva
mogla što jednostavnije prikazati. Savezno s time biljnosoc oložka škola Šveđanina
D u R.ietz a (Upsala) određuje biljne zadruge prema učešću vrsta, koje se nalaze
u 90—lOO^/o snimaka. Prema toj školi proučavanja se vrše na plohama, koje
su vrlo malene (nekoliko m´). Tu je bitno, da se stalnost ili konstantnost vrsta određuje
uzporedbom velikog broja kvadrat čnih snimaka jednake veličine. Ovdje
prema tome dolazi u obzir kvantitativno učešće vrsta, bez obzira na užu bioložku
povezanost tih vrsta sa dotičnom zadrugom. Tom metodom dobiva se velik i nepregledan
broj asocijacija, radi čega je ona nepraktična (4).


d) Sociologija bilja od Braun-BIanqueta.


Dr. J. Braun-Blanquet , ravnatelj Međunarodne stanice za iztraživanje
vegetacije Mediterana i Alpa u Montpellieru, udario je prije par deteljeća temelje novoj
nauci o biljnim zajednicama, koja je do danas pokazala znatne uspjehe. On je zapazio,
da u svakoj tipično razvijenoj biljnoj zadruzi ima b Ijaka, koje su s njome
čvrsto vezane. U drugim zadrugama takovog bilja ili nema, ili je ono slabijeg vitaliteta.
Došao je na sretnu msao, da se baš takvo bilje uzme za osnovu kod razdiobe
biljnih zadruga. Biljke, koje su strogo vezane na izvjestnu zadrugu, zovemo
u smislu te nauke značajnim ili svojstvenim biljkama.


U svakoj tipičnoj šumskoj zajednici nalaze se značajne vrste u svim slojevima,
dakle u sloju drveća, grmlja i prizemnog rašća. Značajno bilje može biti
izključ vo vezano na izvjesnu zadrugu, t. j . nigdje drugdje ga nema osim u takvoj
zadruzi. Neke od takvih vrsta mogu biti prilično stalno vezane na dotičnu
zadrugu, ah ih ima i u drugim zadrugama, a neke se mogu nalaziti u više zadruga,,
ali im osobito pogoduju neke zadruge. Vrste bilja, koje dolazi u biljnim zadrugama
bez ikakve pravilnosti i reda, te nemaju nikakve čvršće povezanosti sa zadrugom,
zovemo pratilicama. U biljnim zadrugama može biti i t. zv. slučajnih vrsta,


t. j . vrsta iz drug h zadruga, odnosno vrsta koje su ili relikti iz ranijih, ili pioniri
budućih zadruga (1, 2, 4).
Za izpravno shvaćanje pojedinih zadruga od osobite su važnosti jedino zna čajn
e vrste biljaka. One su najbolje mjerilo za razdiobu biljnih zadruga, a uje-´
dno najbolji pokazivač njihovih staništnih i razvojnih odnošaja. U najpovoljn jim
životnim prilikama zadruge nalazi se i najveći broj značajnih vrsta.


U sociologiji blja osnovnu jedinicu kod razdiobe biljnih zadruga zovemo
asocijacijom . Ona se odlikuje svojim stalnim biljnim sastavom i istim nasljednim
svojstvima. Ovdje je asocijacija ono, što je u obćoj botanici vrsta (species).
Prema tome vegetaciju uobće, dakle: livade, pašnjake, šume, vrištine, kamenjare
i dr., dielimo u prvom redu na asocijacije, a te nazivljemo tako, da korienu
najznačajnije biljke dodamo nastavak »-etum«(2).


Iz rečenoga izgledalo bi, da je rad b Ijne sociologije vrlo jednostavan. Međutim,
unutar jedne te iste šumske zajednice može postojati više asocijacija, a unu


300