DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 61. LISTOPAD—STUDENI—PROSINAC 1943.


Dr. MILAN ANiC, Zagreb:


O 50-GODIŠNJICI SMRTI HRVATSKOG UCENJAK A


LJUDEVITA VUKOTINOVICA


Ove godine navršuje se 130-godišnjica rođenja i 50-godišnjica smrti vrlo zaslužnog
hrvatskog prirodoslovca Ljudevita pl. V u k o t i n o v i ć a. Ovih nekoliko
redaka posvećujemo uspomeni na toga pionira prirodoslovnih nauka kod nas. Kao
šumari dugujemo mu zahvalnost, jer je svojim botaničkim radom upozorio na veliku
raznoličnost, koja postoji kod naših hrastova. Osim toga stoje nam na razpolaganju
brojni njegovi podatci o nalazištima drveća i grmlja kod nas.


Ljudevit Vukotinovi ć rodio se 14. I. 1813. Potjecao je iz obitelji Farkaš,
koja je boravila u Lovrečini (kotar Križevci). Filozofiju je svršio u Subotici, a
pravo u Zagrebu i Požunu. Po svojem radu i osjećajima Vukotinovi ć je bio
odličan Hrvat. Prezime Farkaš promienio je u Vukotinović. Bio je gorljivi pristaša


,?e/r^^


ilirskog pokreta. Družio se s Gafen^, Demetrom i Kurelcem. Nastojanjem grofa
Janka Drašković a ulazi n.832.´g. kao pravni savjetnik u hrvatski sabor. Zabilježeno
je, da je V u k o t i n"T5-va ć prvi počeo u saboru govoriti hrvatskim (ilirskim)
jezikom. Oko 1835. g. bio je revan suradnik »Danice«. God. 1936. imenovan
je podbilježnikom Županije u Križevcima. Bio je dobar suradnik bana J el a č i ć a.
Za rata protiv Mađara 1848. g. Vukotinovi ć je bio major križevačke narodne
garde. Od god. 1850.—1855. bio je predsjednik Zemaljskog suda u Križevcima.
U toj službi imao je neprilika, jer se u uredu nije htio služiti nego samo hrvatskim
jezikom. Od god. 1855.—1857. bio je urednik Gospodarskog lista u Zagrebu.
Nekoliko godina bio je i upravitelj Hrvatskog narodnog muzeja. Od god. 1861. do
1866. bio je veliki župan u Križevcima. Poslije toga pa sve do svoje smrti bavio
se intenzivno prirodnim znanostima. Umro je u Zagrebu 17. III. 1893.


Vukotinoviće v rad može se podielitr u S skupine: političku, beletrističku
i prirodoznanstvenu. Politički rad vidi se prilično jasno iz onoga, što je već
spomenuto. Beletristički rad bio je manjeg obsega, ali je ipak vriedan spomena.
Vukotinovi ć je napisao igrokaz »Golub«. U ovu skupinu pripada i njegov
»Leptir«, kao i »Nek se hrusti šaka mala«. Njegovim utjecajem započeto je izdavanje
poznatog hrvatskog književnog zbornika »Kola«.*


Vukotinovi ć je mnogo radio na gospodarskim problemima. Pisao je razne
članke u Gospodarskom listu. Poznata je njegova »Pametarka«, opis i nazivi trsova.
Prirodoznanstveni rad Vukotinović a razvijao se u glavnom u dva
smjera, t. j . na području botanike i geologije. Uzput se bavio i faunom. Na osnovi
svojih radova postao je g. 1867. pravi član Akademije znanosti i umjetnosti. Bio
je i član više znanstvenih tadanjih ustanova u Evropi.


Kad je rieč o Vukotinovićevom prirodoznanstvenom radu, moramo se
osvrnuti i na njegovog vjernog druga i suradnika, također veoma zaslužnog hrvatskog
učenjaka, dr. Josipa Kalasancija Schlosser a viteza Klekovskoga. Oni
su zajednički dugi niz godina radili na proučavanju naše flore, te objelodanili više
djela, koja još i danas služe kao o^Oi^e.hrvatske floristike.


Josip Se hl o s s e r rodio se(l81^ u Moravskoj. Bio jje liečnik. Medicinu je
svršio u Beču. Od g. 1838. pa sveNto svoje smrti^(1872.) radio je u svojoj novoj
domovini, u Hrvatskoj. Bio je liečnik kod grofa P-^jl^ević a u Našicama, na
veleposjedima Adamovi ć u (^epinu i Sv. Helena kod Paukovca (nedaleko Sv.


* J. Torbar: Život i djelovanle Ljudevita Vukotinovića. Ljetopis Akađ. za 1897.,
sv. 12., Zagreb 1898.
\


./J?(9S


273


n 10^,,M
(if^ \°f,^V