DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

n´šta, a u prvom redu tla, najbolje odrazuje na prizemnom rašću, te da na tlu
izvjestne kakvoće mogu nastati i podjednako građene sastojine.


Razdioba šuma na osnovi prizemnog rašća razvila se prvenstveno u sjevernim
zemljama. Tipologija šuma izgrađena je neovisno i u raznim smjerovima u Finskoj
i u Rusiji. U Srednjoj i Južnoj Europi pokazala se u tome pogledu prikladnijom
nauka o biljnim zajednicama ili sociologija bilja od B r a u n - B 1 a n q,u e t a.


a) Finska tipologija.


FJnsku tipologiju izgradio je Cajande r na načelu, da se pojedina tipična
šumska zajednica nalazi uviek samo na staništu određene kakvoće, kao i da je
ona sastavljena od istog sitnog rašća. Prizemno rašće smatra se ondje toliko značajnim
za prosuđ vanje kakvoće staništa, da se prema njemu, bez obzira na drveće,
mogu razvrstati šume u tipove i bonitete. Prema Cajander u istome tipu
pripadaju sve sastojine, koje su u dobi svoje zrelosti ili blizu te dobi — predpostavivši
da su normalnog obrasta — istog sastava u sloju prizemnog rašća.
Trajne razlike u sustavu nizkog rašća upućuju na drugi tip, a manje bitne razlike
omogućuju razlučivanje na podtipove. Dakako, da nizko rašće ima biti odražaj
više-manje normalnih´ staništnih odnošaja, a ne i promjena, koje su kod toga nastale
jačim antropozooičkim djelovanjem (11).


Staništa, koja su pokrita šumom istog tipa, smatraju se bioložki podjednakima.
Savezno s time provedena je u Finskoj t. zv. bioložka razdioba šumskih staništa.
Ona je, kako v dimo, provedena na osnovi prizemnog rašća, a bez obzira na sloj
drveća. Tako istom tipu pripadaju sve smrekove, borove ili brezove sastojine, ako
je pod njima jednako prizemno rašće.


Cajande r (11) je razdielio finske šume u tri skupine: U kserofilnim šumama
ima obilno lišajeva; u njima dominira bor. U mezofilnim šumama prevladavaju
mahovi; te šume čine pretežno smreka, bor i breza. U higrofilnim šumama
bujno rastu trave i džbunje; te šume čine smreka i listače. U Finskoj je utvrđeno,
da — obćen to uzeto — Asperula-Impatiens-tip i Oxalis-tip odgovaraju najboljim,
Oxalis-Myrtillus-tip, Myrtillus-tip i si. srednjem, a Calluna-tip i Cladoniatip
lošim bonitetnim razredima.


Prema Rubner u (11) u Finskoj se šumsko-taksacijski podatci, i to broj stabala
i zbroj temeljn ca na jedinici površine, pa srednja sastojinska visina i drvna
masa, vrlo dobro podudaraju s tipom šume određenim po C a j a n d e r o v o j tipologiji.
Tako je nađeno, da u 100-god. borovoj sastojini ima na ha u Vaccinium
Myrtillus-tipu 472 m^ Vaccinium vitis idaea-tipu 351 m^ Calluna-tipu 222 m^ i
Cladonia-tipu 114 m´^ drvne mase. Utvrđeno je nadalje, da između tla i pojedinog
tipa šume postoji također čvrsta povezanost. Nađeno je, da u raznim tipovima
postoje velike razlike gledom na sadržaj dušika i vapna u tlu, kao i znatne razlike
gledom na koncentraciju vodikovih iona u tlu. Utvrđeno je, da pH za OxalisMajanthemum-
tip iznosi oko 5,2, a za Cladonia-tip oko 3,6.


Iz ovoga V dimo, da Cajanderov a nauka o tipovima šuma omogućuje do


bru razdiobu šumskih područja, kao i bonitiranje išumskih sastojina. Dakako, da


je odatle šumarska praksa u Finskoj dobila vel ku pomoć. Ondje se prema tome


može bonitirati šumske sastojine na brzu ruku, t. j . samo na osnovi prizemnog


rašća, a bez taksacijskih, pedoložkih, klimatsk h i drugih podataka.


Cajanderov a tipologija postigla je u Finskoj vrlo dobre uspjehe. Ondje


se, međutim, radi o prilično jednoličnim, staništnm i sastojinskim odnošajima.


Tlo je na prostranim kompleksima podjednake građe. Broj šumskog drveća raz


mjerno je malen, a njegova su bioložka svojstva prilično podjednaka.


Isti postupak primienjen je uspješno i u Sjevernoj Švedskoj , jer su i ta


mošnje stan štne i sastojinske prilike više manje jednolične. I ondje se dobro po


dudaraju tipovi šuma utvrđeni na osnovi prizemnog rašća sa tipovima utvrđenim


na osnovi taksacijsk h izmjera.


Drugčije ta stvar stoji u južnije smj ešteniim zemljama, gdje se Cajande


rov a tipologija, obzirom na njene praktične prednosti, pokušala također primje


njivati u šumarskoj praksi. Iztraživanja te vrste vršio je u Njemačkoj C a j a n-


de r od 19´04.—1907. g. Rezultati su bili u glavnom informativne prirode. Točnija


iztraž vanja proveli su u tome smjeru Kot z 1929. g. i Mer z 1931. g. Odatle se


došlo do zaključka, da bi se Cajanderov a tipologija mogla i u Njemačkoj us


pješno primjenjivati, ali s a m o u sr ed og o r j i m a, i to na terenima jedno


lični h geoložkih i sastojinskih odnošaja (11).


299