DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

stranjivanjem prizemnog rašća i grmlja stvrdnjava se gornji sloj tla, onemogu


ćuje se njegovo pravilno prozrač.vanje, kao i rad sitnih organizama u tlu, remeti


se prirodna građa tla, a time se zadaje težak udarac cieloj toj životnoj zajednici.


U pitanju proučavanja životnih odnošaja šumske vegetacije obraća se zadnjih


nekoliko desetljeća sve veća pozornost prizemnom rašću. Postoje za to vrlo važni


razlozi.


Ako bismo pofnn´je pregledavali sastav rašća unutar više značajnih šumskih
zadruga, vidjeli bismo u prvom redu, da ima bilja, koje raste gotovo u svim tim
zajednicama, dakle bilja, koje je indiferentno na staništne odnošaje. Takvi su na
pr.: iva, glog, šumska jagoda, kupina i dr. Vidjeli bismo nadalje, da neko bilje
podjednako dobro raste u više srodnih šumskih zadruga, a inače da ga u glavnom
nema. Tako bismo vidjeli, da ciklama, šumarica, iazarkinja, visibaba, plućnjak,
kopitnjak i dr. rastu u bukovim šumama, kao i u šumi k tnjaka i običnog graba.
Pomnijim promatranjem opažali bismo i to, da ima bilja, koje se nalazi samo ili
gotovo samo u nekoj šumskoj zadruzi. Tako se bož kovina i velika veprina mogu
naći samo u izrazitoj brdskoj bukovoj šumi; vrišt, runjavice, bqkice, neke urodice,
mahovi i dr. samo u acidifilnim šumama, a šafran, biskupska kapica i mišjakinja
većinom samo u izrazitoj šumi kitnjaka i običnog graba.


Spoznaja, da ima bilja, koje se pojavljuje samo u pojedinoj biljnoj zajednici:
za nas je od osobite važnosti, jer je na njo] zasnovano više dosadašnj h pokušaja
razvrstavanja šumske vegetacije. Na tim principima osnivaju se i nauke o vegetaciji,
koje su nikle i razvile se u sjevern.m zemljama. Na spoznaji, da ima bilja,
koje je strogo vezano na pojedine biljne zadruge, temelji se i sociologija bilja od
Braun-Blanqueta. Baš na tim načelima nastoji ta nova nauka o biljnim
zajednicama provesti detaljno razvrstavanje cjelokupnog vegetacijskog pokrova.


RAZVRSTAVANJE SUMA NA OSNOVI VEGETACIJSKOG POKROVA.


Naučni i praktični interesi odavna su iziskivali, da se šumsko-vegetacijska područja
podvrgnu što prikladnijoj i jednostavnijoj razdiobi. Već se duže vremena
teži u tome pogledu za takovom razdiobom, od koje bi i šumarska praksa imala
koristi.


U novijoj šumarskoj književnosti pridaje se u tome pogledu veća pozornost
klimatsko-dendrogeografskim razdiobama odPavari-a i Rubner a (10). P avari-
ev a razdioba dieli šumsku vegetaciju na zone: Lauretum, Castanetum,
Fagetum, Picetum i Alpinetum. Unutar tih zona postoje tipovi i podzone, koji se
određuju na osnovi podataka o srednjoj godišnjoj temperaturi, srednjoj temperaturi
najhladn jeg i najtoplijeg mjeseca, te o srednjim minimalnim temperaturama.
Prema D e Philippisuz a dendrogeografske ciljeve daje ta razdioba za Italiju
u glavnom dobre rezultate, a osobito ako se upotriebe još i podatci o oborinama.


Rubnerov a razdioba temelji se na trajanju tople godišnje periode (vegetacijske
periode), t. j . broja dana iznad 10° C. Time su potisnute u pozadinu do
nedavno vrlo, često u šumarskoj književnosti, a i praksi, upotrebljavane M a yrov
e »tetraterme« (10, 12, 15).


Mayrova, Pavari-eva i Rubnerova razdioba šumskih područja
spada u skupinu klimatsko-vegetacijskih razdioba. Sve se one osnivaju na klimatskim
podate ma i podatcima o prirodnoj razprostranjenosti važnijeg šumskog drveća
u dotičnom kraju. Obzirom na to one nam mogu poslužiti tek za krupnu razdiobu
šumskih područja. Kod točnijeg proučavanja i prikaza šumarsk h odnošaja
nekog kraja te nas razdiobe ne mogu zadovoljiti, jer one ne proučavaju šumu u
podpunom obsegu, t. j . kao životnu zajednicu, kod koje je od velike važnosti i sloj
grmlja i sloj prizemnog rašća.


Tim povodom išlo se i ide u šumarstvu za tim, da bi se pronašao lak i jednostavan
način razdiobe šuma, kod kojeg bi se na osnovi markantnih i lako shvatljivih
značajki mogle šume razvrstati u zasebne tipove, kao i da bi se unutar takvih pojedinih
tipova na sličnoj osnovici mogle lučiti razlike u kakvoći sastojine, t. j .
bonitetni razredi. Tipovima bi imale biti obuhvaćene skupne životne pril´ke, t. j .
staništni činbenici šume. Bonitetnim razredima imale bi se ´staknuti razlike unutar
izvjestnog tipa obzirom na kvantitativni i kvalitativni učinak. Baš u tome nastojanju
obratila se osobita pozornost proučavanju sitno g rašć a u šumi. Razdioba
šuma prema prizemnom rašću temelji se na predpostavci, da se kakvoća sta


298