DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Dr MILAN ANIČ, Zagreb:


SOCIOLOGIJA BILJA I NJENA VAŽNOST


ZA HRVATSKO ŠUMARSTVO


DIE PFLANZENSOZIOLOGIE UND IHRE BEDEUTUNG IM rOBSTWESEN KBOATIENS


Naša domovina, ma da je malena, odlikuje se veoma raznoličnim sastavom
svojih šuma. U plodnoj Slaven ji raste diljem svieta poznati hrast lužnjak. Ondje
su česti nizinski briest i bieli jasen. Po brežuljcima i n žim brdskim predjelima u
unutrašnjem dielu steru se šumice hrasta kitnjaka ili hrasta kitnjaka i običnog
graba. Brdske i planinske predjele zaposjela je bukva. Ona je naše najrazprostranjenije
drvo. U plan nskim predjelima rastu šume bukve i jele, a u još višim šumskim
područjima česta je osim bukve i jele smreka. Granicu šume čini kod nas
klekovina bora krivulja i bukve. Duž čitavog našeg Primorja stere se u oblasti
polusredozemske klime područje hrasta medunca. Na otočju južno od Krka, te na
uzkom primorskom pojasu južno od Šibenika rastu zimzelene sredozemske šumice
ili makije, koje č ni česmina, zelenika, tršlja, planika, mirča, šmrika i dr. U području
sredozemske klime rastu u Dalmaciji i autohtone šume alepskog ili belog
bora.


Kako odavle vidimo, raznoličnost naših šumsko-ekoloških odnošaja odlično je
izražena sastavom naših šuma. Nalaz šta, kao i vitalitet pojedinog šumskog drveća
uzko su povezani sa kakvoćom staništa. U različitim životnim pr likama posve su
različno izgrađene naše šumske zajednice. Drugčije su one u oblasti sredozemske,
drugčije u oblasti polusredozemske klime, a drugč je u unutrašnjem dielu naše
države. Naprotiv tome, u podjednakim životnim okolnostima nalazimo slično izgrađene
šume. Tako su, na pr., šumice prisojnih i plitk h vapnenastih padina Zagrebačke
gore. Ivančice, Samoborske gore i dr. slično građene poput naših polusredozemskih
šuma hrasta medunca.


Na promjene u sustavu šumskih zajednica ne utječu samo makroklimatski i
makroreljefni odnošaji. Odlučni su tu vrlo često i mikroklima i mikroreljef. Sjetimo
se samo razlika, koje postoje u sastavu naših šumskih sastojina na susjednim
prisojnim i osojnim padinama, na glavicama i sedlima, hrbtima i uvalama,
docima i susjednim stranama i si. Sto više, unutar jedne šumske zajedn ce može
postojati mnogo razlika. Tako u nekim sastojinama kitnjaka i običnog graba nalazimo
klokočiku, a pasjem zubu ni traga. Drugdje je opet u isto takvim sastojinama
u tome pogledu sasma obrnuto. Kolike li su samo razlike u zajednici bukovih
ili u zajednici medunčevih šuma! U nižim položajima bukove šume v dimo božikovinu
i veliku veprinu, a u višim položajima jelu, crvenu bazgu i pasje grožđe.
U gornjim položajima medunčeve šume čest je kod nas javor gluhać, mukinja i
crni grab, u nižim položajima rastu: drača, koprivić, bjelograbić, smrdljika i šmrika,
a u još n žim položajima susrećemo i po kojeg od izrazitijih sredozemaca, kao na
pr. zeleniku, česminu, žuku, šparožinu, tetiviku, koštriku i dr.


Promjenom staništnih č nbenika mienja se sastav ne samo u sloju drveća,
nego — i to još više — u slojevima grmlja i prizemnog rašća. Grmlje osjetljivije
reagira na takve promjene nego drveće, a u još znatno većoj mjeri vriedi to za
prizemno rašće. Obzirom na to današnje šumarstvo gleda na šumu kao dobro organiziranu
zajednicu drveća, grmlja i prizemnog rašća, odnosno kao složeniju fitocenozu.
Sto više, za pravo shvaćanje života šume treba imati na umu, da je cio
prostor između najgornj h grančica na krošnjama drveća, pa do najfinije razgranjenog
korienja izpunjen mnogobrojnim živim bićima biljnog i životnjskog podrietla.
Sve što u tom prostoru živi, čini zapravo jednu životnu zajedncu, biocenozu.
Cjelokupni taj život čini zajedno sa odnosnim staništem šumu šumom.


Prema Rubner u (11) šuma se kao životna biljna zajednica odlikuje svojom
samostalnošću. U šumi vlada organska harmonija; njen´ članovi: drveće, grmlje i
prizemno rašće odlikuju se doduše svojim zasebnim domaćinstvima, ali su oni i
međusobno veoma uzko povezani. Oni svi zajedno č´ne čvrstu vezu sa svojim staništem.
Radi toga se naglim sječama, požarom i inim kalamitetima narušava znatno
životna zajednica šume. U našim mnogim šumama često smo mogli opazit´, da se
sječom stabala znatno mienjaju životni odnošaji za grmlje i prizemno rašće. Od


297
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

stranjivanjem prizemnog rašća i grmlja stvrdnjava se gornji sloj tla, onemogu


ćuje se njegovo pravilno prozrač.vanje, kao i rad sitnih organizama u tlu, remeti


se prirodna građa tla, a time se zadaje težak udarac cieloj toj životnoj zajednici.


U pitanju proučavanja životnih odnošaja šumske vegetacije obraća se zadnjih


nekoliko desetljeća sve veća pozornost prizemnom rašću. Postoje za to vrlo važni


razlozi.


Ako bismo pofnn´je pregledavali sastav rašća unutar više značajnih šumskih
zadruga, vidjeli bismo u prvom redu, da ima bilja, koje raste gotovo u svim tim
zajednicama, dakle bilja, koje je indiferentno na staništne odnošaje. Takvi su na
pr.: iva, glog, šumska jagoda, kupina i dr. Vidjeli bismo nadalje, da neko bilje
podjednako dobro raste u više srodnih šumskih zadruga, a inače da ga u glavnom
nema. Tako bismo vidjeli, da ciklama, šumarica, iazarkinja, visibaba, plućnjak,
kopitnjak i dr. rastu u bukovim šumama, kao i u šumi k tnjaka i običnog graba.
Pomnijim promatranjem opažali bismo i to, da ima bilja, koje se nalazi samo ili
gotovo samo u nekoj šumskoj zadruzi. Tako se bož kovina i velika veprina mogu
naći samo u izrazitoj brdskoj bukovoj šumi; vrišt, runjavice, bqkice, neke urodice,
mahovi i dr. samo u acidifilnim šumama, a šafran, biskupska kapica i mišjakinja
većinom samo u izrazitoj šumi kitnjaka i običnog graba.


Spoznaja, da ima bilja, koje se pojavljuje samo u pojedinoj biljnoj zajednici:
za nas je od osobite važnosti, jer je na njo] zasnovano više dosadašnj h pokušaja
razvrstavanja šumske vegetacije. Na tim principima osnivaju se i nauke o vegetaciji,
koje su nikle i razvile se u sjevern.m zemljama. Na spoznaji, da ima bilja,
koje je strogo vezano na pojedine biljne zadruge, temelji se i sociologija bilja od
Braun-Blanqueta. Baš na tim načelima nastoji ta nova nauka o biljnim
zajednicama provesti detaljno razvrstavanje cjelokupnog vegetacijskog pokrova.


RAZVRSTAVANJE SUMA NA OSNOVI VEGETACIJSKOG POKROVA.


Naučni i praktični interesi odavna su iziskivali, da se šumsko-vegetacijska područja
podvrgnu što prikladnijoj i jednostavnijoj razdiobi. Već se duže vremena
teži u tome pogledu za takovom razdiobom, od koje bi i šumarska praksa imala
koristi.


U novijoj šumarskoj književnosti pridaje se u tome pogledu veća pozornost
klimatsko-dendrogeografskim razdiobama odPavari-a i Rubner a (10). P avari-
ev a razdioba dieli šumsku vegetaciju na zone: Lauretum, Castanetum,
Fagetum, Picetum i Alpinetum. Unutar tih zona postoje tipovi i podzone, koji se
određuju na osnovi podataka o srednjoj godišnjoj temperaturi, srednjoj temperaturi
najhladn jeg i najtoplijeg mjeseca, te o srednjim minimalnim temperaturama.
Prema D e Philippisuz a dendrogeografske ciljeve daje ta razdioba za Italiju
u glavnom dobre rezultate, a osobito ako se upotriebe još i podatci o oborinama.


Rubnerov a razdioba temelji se na trajanju tople godišnje periode (vegetacijske
periode), t. j . broja dana iznad 10° C. Time su potisnute u pozadinu do
nedavno vrlo, često u šumarskoj književnosti, a i praksi, upotrebljavane M a yrov
e »tetraterme« (10, 12, 15).


Mayrova, Pavari-eva i Rubnerova razdioba šumskih područja
spada u skupinu klimatsko-vegetacijskih razdioba. Sve se one osnivaju na klimatskim
podate ma i podatcima o prirodnoj razprostranjenosti važnijeg šumskog drveća
u dotičnom kraju. Obzirom na to one nam mogu poslužiti tek za krupnu razdiobu
šumskih područja. Kod točnijeg proučavanja i prikaza šumarsk h odnošaja
nekog kraja te nas razdiobe ne mogu zadovoljiti, jer one ne proučavaju šumu u
podpunom obsegu, t. j . kao životnu zajednicu, kod koje je od velike važnosti i sloj
grmlja i sloj prizemnog rašća.


Tim povodom išlo se i ide u šumarstvu za tim, da bi se pronašao lak i jednostavan
način razdiobe šuma, kod kojeg bi se na osnovi markantnih i lako shvatljivih
značajki mogle šume razvrstati u zasebne tipove, kao i da bi se unutar takvih pojedinih
tipova na sličnoj osnovici mogle lučiti razlike u kakvoći sastojine, t. j .
bonitetni razredi. Tipovima bi imale biti obuhvaćene skupne životne pril´ke, t. j .
staništni činbenici šume. Bonitetnim razredima imale bi se ´staknuti razlike unutar
izvjestnog tipa obzirom na kvantitativni i kvalitativni učinak. Baš u tome nastojanju
obratila se osobita pozornost proučavanju sitno g rašć a u šumi. Razdioba
šuma prema prizemnom rašću temelji se na predpostavci, da se kakvoća sta


298
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

n´šta, a u prvom redu tla, najbolje odrazuje na prizemnom rašću, te da na tlu
izvjestne kakvoće mogu nastati i podjednako građene sastojine.


Razdioba šuma na osnovi prizemnog rašća razvila se prvenstveno u sjevernim
zemljama. Tipologija šuma izgrađena je neovisno i u raznim smjerovima u Finskoj
i u Rusiji. U Srednjoj i Južnoj Europi pokazala se u tome pogledu prikladnijom
nauka o biljnim zajednicama ili sociologija bilja od B r a u n - B 1 a n q,u e t a.


a) Finska tipologija.


FJnsku tipologiju izgradio je Cajande r na načelu, da se pojedina tipična
šumska zajednica nalazi uviek samo na staništu određene kakvoće, kao i da je
ona sastavljena od istog sitnog rašća. Prizemno rašće smatra se ondje toliko značajnim
za prosuđ vanje kakvoće staništa, da se prema njemu, bez obzira na drveće,
mogu razvrstati šume u tipove i bonitete. Prema Cajander u istome tipu
pripadaju sve sastojine, koje su u dobi svoje zrelosti ili blizu te dobi — predpostavivši
da su normalnog obrasta — istog sastava u sloju prizemnog rašća.
Trajne razlike u sustavu nizkog rašća upućuju na drugi tip, a manje bitne razlike
omogućuju razlučivanje na podtipove. Dakako, da nizko rašće ima biti odražaj
više-manje normalnih´ staništnih odnošaja, a ne i promjena, koje su kod toga nastale
jačim antropozooičkim djelovanjem (11).


Staništa, koja su pokrita šumom istog tipa, smatraju se bioložki podjednakima.
Savezno s time provedena je u Finskoj t. zv. bioložka razdioba šumskih staništa.
Ona je, kako v dimo, provedena na osnovi prizemnog rašća, a bez obzira na sloj
drveća. Tako istom tipu pripadaju sve smrekove, borove ili brezove sastojine, ako
je pod njima jednako prizemno rašće.


Cajande r (11) je razdielio finske šume u tri skupine: U kserofilnim šumama
ima obilno lišajeva; u njima dominira bor. U mezofilnim šumama prevladavaju
mahovi; te šume čine pretežno smreka, bor i breza. U higrofilnim šumama
bujno rastu trave i džbunje; te šume čine smreka i listače. U Finskoj je utvrđeno,
da — obćen to uzeto — Asperula-Impatiens-tip i Oxalis-tip odgovaraju najboljim,
Oxalis-Myrtillus-tip, Myrtillus-tip i si. srednjem, a Calluna-tip i Cladoniatip
lošim bonitetnim razredima.


Prema Rubner u (11) u Finskoj se šumsko-taksacijski podatci, i to broj stabala
i zbroj temeljn ca na jedinici površine, pa srednja sastojinska visina i drvna
masa, vrlo dobro podudaraju s tipom šume određenim po C a j a n d e r o v o j tipologiji.
Tako je nađeno, da u 100-god. borovoj sastojini ima na ha u Vaccinium
Myrtillus-tipu 472 m^ Vaccinium vitis idaea-tipu 351 m^ Calluna-tipu 222 m^ i
Cladonia-tipu 114 m´^ drvne mase. Utvrđeno je nadalje, da između tla i pojedinog
tipa šume postoji također čvrsta povezanost. Nađeno je, da u raznim tipovima
postoje velike razlike gledom na sadržaj dušika i vapna u tlu, kao i znatne razlike
gledom na koncentraciju vodikovih iona u tlu. Utvrđeno je, da pH za OxalisMajanthemum-
tip iznosi oko 5,2, a za Cladonia-tip oko 3,6.


Iz ovoga V dimo, da Cajanderov a nauka o tipovima šuma omogućuje do


bru razdiobu šumskih područja, kao i bonitiranje išumskih sastojina. Dakako, da


je odatle šumarska praksa u Finskoj dobila vel ku pomoć. Ondje se prema tome


može bonitirati šumske sastojine na brzu ruku, t. j . samo na osnovi prizemnog


rašća, a bez taksacijskih, pedoložkih, klimatsk h i drugih podataka.


Cajanderov a tipologija postigla je u Finskoj vrlo dobre uspjehe. Ondje


se, međutim, radi o prilično jednoličnim, staništnm i sastojinskim odnošajima.


Tlo je na prostranim kompleksima podjednake građe. Broj šumskog drveća raz


mjerno je malen, a njegova su bioložka svojstva prilično podjednaka.


Isti postupak primienjen je uspješno i u Sjevernoj Švedskoj , jer su i ta


mošnje stan štne i sastojinske prilike više manje jednolične. I ondje se dobro po


dudaraju tipovi šuma utvrđeni na osnovi prizemnog rašća sa tipovima utvrđenim


na osnovi taksacijsk h izmjera.


Drugčije ta stvar stoji u južnije smj ešteniim zemljama, gdje se Cajande


rov a tipologija, obzirom na njene praktične prednosti, pokušala također primje


njivati u šumarskoj praksi. Iztraživanja te vrste vršio je u Njemačkoj C a j a n-


de r od 19´04.—1907. g. Rezultati su bili u glavnom informativne prirode. Točnija


iztraž vanja proveli su u tome smjeru Kot z 1929. g. i Mer z 1931. g. Odatle se


došlo do zaključka, da bi se Cajanderov a tipologija mogla i u Njemačkoj us


pješno primjenjivati, ali s a m o u sr ed og o r j i m a, i to na terenima jedno


lični h geoložkih i sastojinskih odnošaja (11).


299
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 30     <-- 30 -->        PDF

b) Ruska tipologija.


Od interesa je spomenuti ovdje i rusku tipologiju, kojoj je začetnik G. F. M or
0 z o V (1867.—1920. g.). Nauku o tipovima šuma u Rusiji produb o je S u k a č e v.
Tim pitanjima bavi seiKriidener, pa Hartmann i dr. U ruskoj tipologiji
traži se u svrhu određivanja tipa šume točna analiza svih staništnih činbenika. Izpituju
se geomorfoložki, klimatski i edafski odnosaji. Provode se zat m taksacijske
izmjere sastojina i proučava se sastav nizkog rašća. Ruska tipologija shvaća
šumu kao biljnu zajednicu, koja je nastala pod određenim bioložkim osobinama
sredine. U šumi su biljke udružene po stalnim zakonima, koji proiztiču iz klimatsk
h, edafskih i biljnogeografskih odnošaja. Radi toga ruska tipologija pridaje osobitu
važnost staništu. Ondje se ne uzima u obzir važnost prizemnog rašća izravno,
nego ono dolazi do izražaja izpitivanjem edafskih i sastojinskih odnošaja. Ruska
je tipologija prema tome mnogo složenija od finske tipologije. Na nejednoličnim
tlima daje ona znatno bolje rezultate od finske tipologije. Po svojim nazorima
ona je mnogo bliža sociologiji bilja od Braun-Blanqueta . Dobre rezultate
daje u područjima jednoličnih geoložk´h prilika (9, 11).


c) Du Rietzova sociologija bilja.


Ni finska ni>ruska tipologija ne daju povoljne uspjehe tamo, gdje se radi o većem
broju vrsta šumskog drveća, gdje postoje veće bioložke razlike pojedinog drveća,
kao i gdje su staništni odnošaji, naročito edafske prilike, razndličniji. Gledom
na to tražilo se, kako bi se obzirom na praktične potrebe vegetacija takvih krajeva
mogla što jednostavnije prikazati. Savezno s time biljnosoc oložka škola Šveđanina
D u R.ietz a (Upsala) određuje biljne zadruge prema učešću vrsta, koje se nalaze
u 90—lOO^/o snimaka. Prema toj školi proučavanja se vrše na plohama, koje
su vrlo malene (nekoliko m´). Tu je bitno, da se stalnost ili konstantnost vrsta određuje
uzporedbom velikog broja kvadrat čnih snimaka jednake veličine. Ovdje
prema tome dolazi u obzir kvantitativno učešće vrsta, bez obzira na užu bioložku
povezanost tih vrsta sa dotičnom zadrugom. Tom metodom dobiva se velik i nepregledan
broj asocijacija, radi čega je ona nepraktična (4).


d) Sociologija bilja od Braun-BIanqueta.


Dr. J. Braun-Blanquet , ravnatelj Međunarodne stanice za iztraživanje
vegetacije Mediterana i Alpa u Montpellieru, udario je prije par deteljeća temelje novoj
nauci o biljnim zajednicama, koja je do danas pokazala znatne uspjehe. On je zapazio,
da u svakoj tipično razvijenoj biljnoj zadruzi ima b Ijaka, koje su s njome
čvrsto vezane. U drugim zadrugama takovog bilja ili nema, ili je ono slabijeg vitaliteta.
Došao je na sretnu msao, da se baš takvo bilje uzme za osnovu kod razdiobe
biljnih zadruga. Biljke, koje su strogo vezane na izvjestnu zadrugu, zovemo
u smislu te nauke značajnim ili svojstvenim biljkama.


U svakoj tipičnoj šumskoj zajednici nalaze se značajne vrste u svim slojevima,
dakle u sloju drveća, grmlja i prizemnog rašća. Značajno bilje može biti
izključ vo vezano na izvjesnu zadrugu, t. j . nigdje drugdje ga nema osim u takvoj
zadruzi. Neke od takvih vrsta mogu biti prilično stalno vezane na dotičnu
zadrugu, ah ih ima i u drugim zadrugama, a neke se mogu nalaziti u više zadruga,,
ali im osobito pogoduju neke zadruge. Vrste bilja, koje dolazi u biljnim zadrugama
bez ikakve pravilnosti i reda, te nemaju nikakve čvršće povezanosti sa zadrugom,
zovemo pratilicama. U biljnim zadrugama može biti i t. zv. slučajnih vrsta,


t. j . vrsta iz drug h zadruga, odnosno vrsta koje su ili relikti iz ranijih, ili pioniri
budućih zadruga (1, 2, 4).
Za izpravno shvaćanje pojedinih zadruga od osobite su važnosti jedino zna čajn
e vrste biljaka. One su najbolje mjerilo za razdiobu biljnih zadruga, a uje-´
dno najbolji pokazivač njihovih staništnih i razvojnih odnošaja. U najpovoljn jim
životnim prilikama zadruge nalazi se i najveći broj značajnih vrsta.


U sociologiji blja osnovnu jedinicu kod razdiobe biljnih zadruga zovemo
asocijacijom . Ona se odlikuje svojim stalnim biljnim sastavom i istim nasljednim
svojstvima. Ovdje je asocijacija ono, što je u obćoj botanici vrsta (species).
Prema tome vegetaciju uobće, dakle: livade, pašnjake, šume, vrištine, kamenjare
i dr., dielimo u prvom redu na asocijacije, a te nazivljemo tako, da korienu
najznačajnije biljke dodamo nastavak »-etum«(2).


Iz rečenoga izgledalo bi, da je rad b Ijne sociologije vrlo jednostavan. Međutim,
unutar jedne te iste šumske zajednice može postojati više asocijacija, a unu


300
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

tar pojedinih (asocijacija mogu opet postojati veće ili manje razlike. Unutar pojedine
asocijacije mogu se na osnovi posebnih značajnih vrsta, t. zv. diferencijalnih
vrsta, izlučivaf posebne subasocijacije . Isto tako unutar pojedine asocijacije
mogu postojati varijant e (razlike obzirom na geografsku razprostranjenost
važnih bljaka) i f acies i (prevlast jedne vrste). Tako u velikoj šumskoj
zajednici hrasta medunca u području naše" polusredozemne klime postoje znatne
vegetacijske razlike, te će se tu na osnovi značajnih vrsta moći izlučiti više
asocijacija i subasocijacija, a dakako i mnogo faciesa. Odavle v´dimo, da gospodarska
šuma ili šumska sastojina ne odgovara uviek osnovnoj socioložkoj jedinici,


t. j . asocijaciji. Ne mora — prema tome — svaka šumska sastojina biti asocijacija,
nego ona može pripadati subasocijaciji, pa i faciesu.
Više srodnih asocijacija mogu imati svoje zajedničke značajne vrste Takve
asocijacije udružuje biljna sociologija u višu jedinicu zvanu sveze , a označuje ju
tako, da korienu najznačajnije biljke doda nastavak »-´on«. Na pr.: za zadruge
kitnjakove i grabove šume, bukove šume i šume gorskog javora i jasena, t. j . asocijacije
Querceto-Carpinetum, Fagetum silvaticae i Acereto-Fraxinetum zajedničke
su bljke: plućnjak, šumarica, lazarkinja, ciklama i dr., te se na osnovi tih biljaka
udružuju ove tri asocijacije u svezu Fagion silvaticae.-


Sociologja bilja temelji se na činjenici, da zakoni zadružnog zbivanja nisu
jednaki jednostavnom zbroju rada pojedinih individua, koj: učestvuju u zadruzi,
već da je to oroizvod skupne radnje, koja je zasebnom zadružnom snagom znatno
uvećana. Po tome se ova nauka bitno razlikuje od idiobiologije ili nauke o životu
pojedinih organizama (1, 3).


Djelokru g sociologije bilja sastoji se prvenstveno u tome, što ona izpituje
flordstički sastav biljnih zajednica i njihovu strukturu (vrste drveća,
grmlja i prizemnog bilja po kakvoći, količini, vitalitetu i periodicitetul. Analizama
na terenu sakupljeni materijal razrađuje se sintetski , te se odatle pronalaze
značajne vrste i time se određuje zadruga. Biljna sociologija proučava nadalje
domaćinstv o zadruga (sinekoloffija), t. j . međusobnu ov´snost pojedinih zadruga,
kao i ovisnost pojedine zadruge prema geomorfoložkim. klimatskim i edafskim
odnošajima. Izpituje bioložke uvjete obstanka i uzp´evanja zadruga. Ona se
bavi i iztraživanjem razvitk a zadruga Csingenetika´), te kod toga izpituje zakone
postanka, razvitka i nestanka zadruge, kao ^ njezin najbolji razvitak. Sociologija
bilja izoituje i geografsku razpr o stranjenos t zadruga (sinhorologija),
a osim toga bavi se i sistematikom zadruga (2).


Soc´oiosija bilja oslanja se u svome radu prvenstveno na klimatske, edafske,
geomorfoložke i biotske činbenike. Klim-^tski i geomorfoložki čmbenici ne dadu
se utjecajem čovjeka m´enjati. Prema tome kod njih se ide za što točnijim proučavanjem
postoiećeff stanja. Edafskim č^nhen^cima poklanja ova nauka mnogo
pažnie, jer tu može doći do izra^aia i rad čovjeka. Paralelnim -ztraživanjima florističkog
sastava i strukture biljnih zadruga s jedne, te pedoložkim iztraživanjima
s druce s+rane utvrđene su zakonitosti, koje postoje u razvitku tla i vegetacije.
Razvoj biljne zajednice i stvaranje tla stoie u uzkoj povezanosti. Vegetacija utječe
na tlo i mienja ea fizikalno i kemijski. B´ljni odpadci i životinjski sviet utječu
na prozračivanie tla. a mikroorganizmi na stvaranje humusa. Promjene u tlu najbolje
se odrazuju na vegetaciji. Tako se postepeno razvija i tlo i vegetacija u
smjeru maksimuma, koji se tim razvitkom može postići, t. j . u smjeru kli maksa.


Od kemijskih problema tla zanima sociologiju bilja u prvom redu hranivost
tla. kolodalno stanje, te pitanje aciditeta tla. Napose je zanimljiv odnos biljnih
zadruga prema koncentraciji vodikovih inna u tlu, ier su izvjestne zadruge strogo
vezane na izvjestnu takvu koncentraciju´´1, 2, 4). Tako su šume kitnjaka i običnog
graha u glavnom neutrofilne, šume hrasta medunca bazifilne, a šume pitomog
kestena acidifilne.


Posebno se iztiče, da sociologija bilj a poklanja osobitu pozornost razvoj u
unutar biljnih zadruga. Biljni sviet neumorno radi izgrađujući sve v´še svoju zelenu
kuću, kako to liepo kaže Aichi n ger. Antropozooički utjecaj na šumsku
vegetaciju vrlo je velik. On datira sve tamo od kvartera. Požari, sječa i paša imadu
kod toga znatan utjecaj. Prenaglom sječom i pašom izmienilo je rastlinstvo
svoje obrčje na velikom dielu zemaljske površine. Na razorni rad čovjeka odgovara
priroda uzpostavom novog bioložkog ravnotežja. Uništimo li na plitkoj kamenitoj
podlozi šumu i ogolimo li time kamenu pećinu, pojavljivat će se na njoj po


301
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

stepeno promjene. Vidjet će se ponajprije raznobojne mrlje lišajeva, sliedit će ih
s´tni mahovi, pa pećinaste sitne papradi isl. Povećavanjem zemljanog sloja u pukotinama
ili na kamenu pojavljuju se razne trave, a zatim će sliediti džbunići,
džbunje, polugrmlje, sitni grmići, zat^´m grmlje i konačno će se naseljivati drveće.
Dakako, da će do pojave drveća proteći kadšto i stoljeća. Prema tome i na goloj
pećini može se prirodnim putem razviti šuma, i to šuma. koja će često biti podjednaka
iskonskoj šumi.


Iz spomenutog vidimo, da se biljna zadruga može nalaziti u napredova nj
u (progresivna sukcesija) ili u nazadovanj u (regresivna sukcesija). Dakle,
kod biljnih zadruga možemo razlikovati početne, prelazne, trajne i konačne razvojne
stupnjeve. Bioložka ravnoteža post gnuta konačnim razvitkom vegetacije
čini klimaks (2).


U našim šumama imademo jasno uočljivih primjera regresije šumskih zadruga.
Tako sredozemne zimzelene štime hrasta crnike prelaze regresijom najprje u
makije, pa u garige i onda u kamenjare obrasle više ili manje rezistentnim grm-
Ijem i džbunjem. Primorska šuma hrasta medunca prelazi u takov´m okolnostima
u šikare crnog jasena, crnog graba i sL, a zatim u kamenjare. Sume kitnjaka i pitomog
kestena prelaze regresijom nainrije u rjeđe kestenove šume i konačno u
vrištine. Sume kitnjaka i običnog graba prelaze u tim okolnostima u acifidilnu
šumu kitnjaka i t. d. Na zaštićenijim mjesfma možemo vidjeti i obratne slučajeve,


t.
j . progresivni razvitak naših Šumskih zadruga.
Pitanje sukcesij e od temeljne je važnosti u sociologiji bilja. Po´´tome se
ta nauka bitno razlikuje od sličnih nauka- Biljna sociologija nastoji odrediti pravo
sadanje stanje unutar razvitka dotične zadruge. Za nas je to od osob-´te važnosti,
jer ćemo — imajući pred očima uviđaj o tome, da li zadruga napreduje ili nazaduie
— moći odatle usmjeriti i naše šumsko-uzgojne odnosno šumsko-gospodarske
radnje.


Prednosti sociologije bilja od Braun-Blanqueta pred ostalim naukama o biljnim
zajednicama.


Braun-Blanquetov a sociologiia bilja razlikuje se od finske i ruske tipologje
u prvom redu po tome, što je težište njihovog rada sadržano samo u utvrđenju
faktičnog stanja. Kod njih dolaze do izražaja jedino statički obziri. B r a u n-
Blanquetov a sociologija bilja nastoji ´sto tako utvrditi u prvom redu pravu
sliku postojećeg stanja, ali ona usmjeruje svoje poglede i u pravcu onoga, što će
biti. Kod nje se prema tome izpoljuju dinamičk i momenti (3). Ruska je tipologija,
kako je već naglašeno, bl´ža shvaćanju sociologije bilja, ali je ona u svom
radu mnogo složenija. Biljnosocioložka škola od Šveđanina D u Rietz a dieli zadruge
po stalnosti vrsta, koje se nalaze u 90—lOO^/o sn´maka. Braun-Blan quetov
a škola određuje također stalnost vrsta u postotnom odnošaju (ljestvica
I.—V.; I. za vrste, koje se nalaze u 1—20"/o, II. za vrste u 21—40´´/o, ... V. za vrste
u 81—lOC/o snimaka), ali se kod nje glavna važnost pridaje značajnim ili svojstvenim
vrstama. Ona se ne služi snimkaina jednake površine, nego nastoji, da joj
snimke čine zaokruženu cjelinu, i to prema građi odnosne zajednice (11).


Sociologija bilja ima, dakle, znatne prednosti pred drugim naukama o biljn-m
zajednicama. Prije nje obrađivani su biljnosocioložki problemi u glavnom u okviru
ekologije Ui u okviru biljne geografije. Biljna sociologija donosi sobom specijalnu
metodu rada. Ona temelji svoj rad na posve prirodnoj osnovici. To joj pomaže da
lakše nalazi rješenja za razna pitanja iz ž´vota biljnih zajednica, koja su često od
velike praktične važnosti. Tako na pr. sociologija bilja gleda na razne pojave —
kao što su umornost tla, kserofilnost tla, slabljenje vitaliteta ili propadanje pojedine
vrste drveća i si. — sa gled´šta dinamike, koja postoji u dotičnoj šumi. Dakako,
da se odatle dobiva i pouzdan putokaz o tome, kako se odnosno stanje može
popraviti u željenom smjeru.


VAŽNOST SOCIOLOGIJE BILJA ZA NAS E ŠUMARSTVO.


Kod nas postoje velike razlike kako u horizontalnoj tako i u vertikalnoj razprostranjenosti
šuma, a postoje i osobitosti gledom na razvitak naših šuma u dalekoj
prošlosti. Obzirom na to postoji kojd nas veliki broj šumskih zadruga, koje e
razrkuju po izgledu i sastavu, te po osnovnim životnim odnošajima, kao i po svom
gospodarskom značenju.


302
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Kad je rieč o našim šumsko-vegetacijskim odnošajima i njihovom iztraž´vanju,
ne smijemo izpustiti iz vida činjenicu, da se mnogo vr´ednih opažanja i podataka
iz toga područja nalazi u mnogim botaničkim radovima i djelima domaćih i stranih
autora, koja su objelodanjena u toku posljednjih stotinu god´na (5, 6).


Šumsku vegetaciju ilirskih zemalja južno od Save i Kupe prvi je sustavno
obradio Bec k von Mannagett a 1901. g. u djelu »Die Vegetationsverhaltnisse
der illyr´schen Lander«. Djelo je unatoč kasnijeg znatnog razvitka vegetacijskih
iztraživanja ostalo na visini i poslužit će dugo vremena kao osnova takovih iztraživanja
kod nas.


U istome pogledu od velike su važnosti i radovi o vegetacjskim iztraživanjima
od dr. L. Adamović a (1909.—1913. g.), u kojima je sadržana vrlo važna
građa za upoznavanje šumsko-vegetacijskih odnošaja mnog´h naših krajeva. Njegova
su shvaćanja pojedinih vegetacijskih jedinica u mnogom pogledu vrlo bliza
osnovnim načelima najnovije nauke o vegetaciji.


Vr-edno je spomenuti, da iz područja sastava i života naših šuma ima prilično
podataka i bilježaka u raznim godištima Šumarskog lista. Sastav i ljepotu poplavn
h šuma u međurječju Save, Drave i Dunava ovjekovječio je neumrli K o z a r a c
u svojoj »Slavonskoj šumi.«


Dosadašnjem razvitku šumsko-vegetacijskih iztraživanja kod nas osobito su
doprinieli najnovija radovi, koji se osnivaju na nauci o biljnim zadrugama ili sociologiji
bilja odBraun-Blanqueta. Ta nam nauka daje mogućnost razvrstavanja
naših šuma na posve pouzdanoj, prirodnoj osnovici. Ovdje moramo prvenstveno
spomenuti radove prof. dr. I. H o r v a t a, koji se odnose na biljno-socioložka
iztraživanja naših šuma. Tim radovima mnogo smo zaduženi, jer su nj´ma
naše šume razvrstane u veći broj posebno građenih asocijacija, koje pripadaju u
više značajnih biljnih sveza. Spomena su vriedna i ?ztraživanja dr. I. Ho r va t
i ć a, koja se odnose na šume Hrvatskog Primorja. Iz područja šumsko-vegetacijskih
iztraživanja imade i drugih novijih radova. Može se prema tome reći, da
je sociologija bilja kod nas uhvatila čvrst korien, te da u tome pogledu naša država
stoji daleko bolje, nego mnoge druge evropske države.


Poznavanju šume kao biocenoze, odnono fitocenoze dopriniet će kod nas mnogo
i Morozovljevo djelo »Nauka o šumi,«, -od kojeg je I. i II. dio preveo na i^h´)
hrvatski jezik prof. dr. J. Bale n (1940.)yOvom prilikom vriedno je iztaknuti, da
je Morozo v u svojoj nauci o šumi dao-´^posve nove i dalekosežne smjernice u
razvitku šumarstva. Morozo v gleda na šumu kao na zajednicu drveća, u kojoj
se odvija uzajamno djelovanje jedne biljke na drugu, kao i njihovo djelovanje na
okolinu, a pri tom se izaziva cieli niz pojava, kojih nema kod biljaka, što rastu
pojedinačno. Morozo v je živo izticao potrebu poznavanja građe i života šumskih
zajednica, smatrajući to osnovom za valjano šumsko gospodarstvo (9).


Savezno sa onim, što je dosad kod nas urađeno na području razdiobe šuma na
biljne zadruge (5, 7), kao i inače na području razprostranjenosti i sastava šuma,
možemo naše šume razdieliti kako sliedi:


I. SUME UNUTRAŠNJEG DIELA NASE DRŽAVE.
a) Nizinske šume/Nizinske šume nalaze se u području riečnih dolina, t. j . na
aluvijalnim naplavima. One su izvrgnute poplavama. Čine ih hrast lužnjak, nizinski
briest, bieli jasen, crna joha, te vrbe i topole. Poznata slavonska hrastova šuma
pripada zadruzi Querceto-Genistetum elatae Horv., a šumice crne johe zadruzi
Alnus qlutinosa-Carex hrizoides Horv. Vrbove i topolove šume pripadaju biljnoj
svezi Populion, koja još nije iztražena.


b) Šume brežuljaka i nižeg gorja. Brežuljci i niža gorja, kao i podnožja naših
gora obrasli su često šumama hrasta kitniaka i običnog graba, odnosno šumama
zadruge Querceto-Carpinetu7n croaticum Horv. Imamo ih u Slavoniji, srednjoj Hrvatskoj
i sjevernoj Bosni, kao i po okrajcima krških polja u Lici, Bosni i Hercegovini.
One pripadaju biljnoj svezi bukove šume, t. j . svezi Fagion silvaticae Pawl.


Na jače utjecanim terenima razvile su se ovdje acidifilne hrastove šume. U
uvalama i po osojnim padinama javlja se bukva.


U iztočnim krajevima Hrvatske, gdje dolaze do izražaia veće ljetne suše, raste
na sličnim terenima šuma sladuna i cera, t. j . šumska zadruga Quercetuni confertae-
cerris Rudski.


c) Šume brda i sredogorja. Naša sredogorja i donji poias naših planina pokriti
su pretežno t. zv. brdskom bukovom šumom, koja pripada zadruzi Fagetum sil


303
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 34     <-- 34 -->        PDF

vaticae montanum Horv. Takvih šuma imamo u Međumurju, Hrvatskom Zagorju,
kao i po ostalom gorju između Save i Dr ave, te gorju između Save i Une, zatim u
gorju sjeverne Bosne, kao i inače po donjim položajima naših planina.


Na silikatnoj podlozi, tercijarnim pješčenjacima i na izpranim pjeskovitim ilovačama
razvile su se po višim brežuljcima, brdima i sredogorju acidifilne šume
hrasta kitnjaka, kitnjaka i bukve, te na pogodnim staništima i dubljoj zemljanoj
podlozi šume kitnjaka i pitomog kestena. Acidifilne kitnjakove i kestenove šume
čine zadrugu Querceto-Castanetum croaticum Horv. One su česte u Hrvatskom Zagorju,
Prigorju, te inače u srednjoj Hrvatskoj, zapadnoj Slavoniji i sjevernoj Bosni.
Acidifilne hrastove i kestenove šume pripadaju prostranoj biljnoj svezi Quer´
cion rohoris-sessiliflorae Br.-Bl. Važnijenjihove karakteristike opisali smo u ovogodišnjem
Sum. listu na str. 257—260.


Na strmim, suhim i prisojnim vapnenastim terenima razvijene su, redovno
fragmentarno, šumice ili šikare iz zadruge hrasta medunca i crnog graba, t. j . zadruge
Querceto-Ostryetum carpinifoliae Horv.


d) Planinske šume. Naše planine i više gore pokrite su velikim dielom bukovim
i jelovim šumama. Te šume pripadaiu zadruzi Fagetum silvaticae ahietosum
Horv. Unutar područja planinskih bukovih šuma razvila se na staništima, koja
gledom na klimu i tlo nisu podesna za uspievanje bukve i jele, značajna zadruga
smrekove šume ili asocijacija Piceetum excelsae croaticum Horv. Ona dominira u
hladnim dolinama, te na strmim i vjetrovitim padinama. Smreka raste obilno i
izvan te zadruge. Ona zajedno s jelom i bukvom čini na velikim površinama mješovite
sastojine, koje su od velike važnosti za naše šumsko gospodarstvo.


U uvalicama i na inače zaklonjenim, položajima humozne i stalno svježe podloge
nalaze se često grupe ili manje sastoiine gorskog javora i bielog jasena, t. j .
zadruga Acereto-Fraxinetum croaticum Horv.


U području naših planinskih šuma rastu miestimično crni i obični bor. U
srednjem toku Drine raste na više mjesta osim obične smreke Pančičeva omorika
(Picea omorica Panč.). Ona se tu održala ioš od tercijarnog doba, a raste u dubokim
i hladnim dolinama i po kamenitim grebenima.


Iznad pojasa bukve u hercegovačkim planinama: Cvrsnici, Cabulji i Prenju
razvio se po strmim kamenitim padinama oojas munjikove šume, t. j . šume koju
tvori Pinus Heldreichii Christ., koji se ondje nalazi također još od tercijara.


e) Visokoplaninske šume. Najviši poias šumske vegetacije obrastao je klekastim
šumama, koje kod nas tvori klekasta bukova šuma, t. j . zadruga Fagetumsilvaticae subalpinum Horv., ili šuma bora krivulja, odnosno zadruga Pinetum
mughi croaticum Horv.


II. SUME U PRIMOR&KOM DIELU DRŽAVE.
U primorskoj oblasti luče se jasno dva šumsko-vegetaciiska područja. Jedan
se na´´azi u polusredozemnoj, a drugi u izrazito sredozemnoj klimi.


PoHisredozemno šumsko područie stere se duž Hrvatskog Primorja, zauzima
vehk dio Dalmaciie i Hercegovine. Rad^ svog prostranstva ono je od velike važnosti
za naše narodno gospodarstvo. U njemu rastu termofilne listopadne šume, u
kolima prevladavanu: hrast medunao, crni i bieli grab, crni jasen, maklen, rašeljka,
smrljika i dr., a u Hercegovini česti su: macedonski hrast i hercegovačka
tilovina. U tome području ima više š´^mskih zadruga. Suma hrasta medunca i
crnog graba pripada asocijaciji Quhrasta medunca i bielograbića asocijacijiCarpinetum orientalis croaticum Horvatić.
U tom istom području raste lokalno od prirode i šuma crnog bora ili zadruga Pinus
nigra-Cotoneaster tomentosa Horv. Sve te šume pripadaju bilnoj svezi Quercion
pubescentis-sessiliflorae Br.-Bl.


Sredozemne šume obuhvataiu otočje iužno od uključivo Raba. kao i uzani kopneni
poias duž mora južnije od Šibenika. U tome području prevladavaju zimzelene
lisnate šume, a klimaks mu čine šume hrasta crnike ili zadruga Quercetum ilicis.
One se razMkuiu i s obzirom na floristički sastav i s obzirom na klimatske odnošaje
od istovrstnih šuma u zapadnom Sredozemliu, te često čine posebnu subasocijaciju
zvanu Quercetum ilicis galloprovincialis fraxinetosum orni Horvatić.


Klimaksni stadij ondje se rjeđe vidi, a česti su razni degeneracioni stadiji, t. j .
makije, garigi i kamenjari. U tome pojasu raste kod nas i šuma bielog ili alepskog
bora, odnosno zadruga Pinus halepensis-šume. U višim predjelima otoka Brača i


304
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 35     <-- 35 -->        PDF

poluotoka Pelješca raste šuma dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra var. dalmatica),
koja se odlikuje u sloju grmlja odpornijim vrstama iz pravih sredozemskih
šuma. Sve te zadruge pripadaju biljnoj svezi Quercion ilicis Br.-Bl.


*


Dakako da spomenutom razdiobom nije pitanje razvrstavanja naših šuma sasma
riešeno. Značajne šumske zajednice trebat će sa gledišta sociologije bilja i dalje
razraditi . U prvom redu potrebno je izpravno shvatiti šumske asocijacije, a
zatim ove razčlaniti na možebitne niže jedinice (subasocijacije, varijante i faciese).
Ovako utvrđene zadruge bit će od potrebe izpitati pedoložki, te dovesti u vezu
razvitak pojedinih šumskih zadruga sa razvitkom tla. Trebat će nadalje tipične
šume proučiti i sa klimakoložkog gledišta. Naša struka trebat će također da kod
toga doprinese svoj važan dio. Od nje se traži, da izpita naše šumske zadruge sa
čisto šumarskog gledišta. Na osnovi šumarsko-taksacijskih podataka valjat će dovesti
u sklad te zadruge sa biljnosocioložkim zasadama. Poslije svega toga utvrdit
će se odgovarajuće šumsko-uzgojne, odnosno šumsko-gospodarstvene mjere unutar
pojedinih šumskih zadruga.


Kod spomenutog posla treba imati na umu, da su klimatska, a prema tome i
šumsko-vegetacijska područja naše države vrlo različna. Dosta je spomenuti, da se
na zračnoj crti od kojih 20 km između otoka Paga i Raba, te susjednog Velebita
nalazi čitav niz biljnih zadruga, počevši od onih koje su značajne za izrazito Sredozemlje,
pa sve do zadruga izrazito visokoplaninskog područja. Kad to imamo pred
očima, onda nam postaie jasnijim i obsežnost tog rada, kao i točnost, kojom
se taj mora obaviti.


Spomenutom razdiobom naših šuma udareni su važni temelji, a ujedno i date
smiernic e našeg rada u ovome pravcu. Iztraživanja prof. dr. I. H o r v a t a
služit će kao o.snova daljnjih iztraživanja. Botaničari su nam ovime odredili glavne
zadrupe naših šuma, a proveli su to imaiući pred očima skupni vegetacijski pokrov.
Time su nam dali siguran okvir, unutar koieg treba da sliede daljnja produbljivanja
i proučavanja, kao i primjene za praktične svrhe.


Utvrđenie značajnih šumskih, jedinica: asocijacija, subasocijacija, te varijanata
i faciesa, provedenim na zasadama fitosociologije, pedologije i taksacije šuma,
stvorit će se mogućnost i za lučenje bonitetnih razlika unutar šumskih
sastoiina. Ono, što se u ovome pogledu radi u sievernim zemljama na osnovi
tipo^ociie šuma, ne može se — kako je napried naglašeno — u našim prilikama
uspiešno primieniivati. Praktična važnost razdiobe naših šuma u smislu sociologiie
bilja sastojat će se prema tome i u pomaganju kod bonitiranj a naših
šuma.


Kakvoću staništa odnosno sastoiine određuje šumarska praksa prema visini
drveća. Visina ie u tome pogledu zaista dobar i siguran pokazivač, ako se radi o
normalno razviienoj šumi. Tamo, gdie se radi o šumskim sastojinama, koje su jače
oštećivane siečom, raznim kalamitetima, odnašaniem listinca, pašom i dr., često
nam ne može u tome pogledu visina biti pouzdanim mjerilom. U takvom slučaju
pouzdaniji pokazivač staništnih odnošaja u sastoiini može biti floristički sastav.


Socioiogiia bilja temelii svoia iztraživania, kao i svoju praktičnu primienu na
posve prirodno j osnovici. Ona promatra svaki rad u šumi sa gledišta, što će
u buduće biti. U praktičnoj primieni ona nastoji usmieriti svaki rad čovjeka s radom
prirode. To je, dakako, od osobite važnosti u pogledu podizanja i obnove šuma,
kao i i nače kod provedbe raznih šumsko-gospodarskih mjera.


Za šumarstvo važna je sociologija bilja i radi toga. što se ona bavi temeljitijim
proučavanjem staništnih odnošaja. Prema B r a u n-B lanquetu posljednji
i glavni cilj svakog razumnog izkorišćivanja vegetacije u obće sastoji se
u tome, da se po mogućnosti u što kraćem vremenu uzpostave takvi staništni činbenici,
na osnovi kojih će se moći trajno dobivati što veća korist. Time sociologija
bilja služi u šumarstvu kao važan temelj kod izrade osnova za racionalno
i traino šumsko gospodarenje. Cinbenik »p o t r a j n o s t« daje posebno obilježje
šumarstvu u obće, a baš u pitanju osiguravania potrajnosti u šumskog gospodarstvu
mogu nam zasade sociologije bilja poslužiti kao najsigurniji regulator.


Bilina sociologiia u šumarstvu razviia se samostalno, i to kao grana obće nauke
o bilinim zaiednicama i ujedno kao grana nauke o uzgajanju šuma. Ona se
bavi iztraživanjem prirodnih zajednica šumskog drveća, t. j . zaiednica, koje se odlikuju
dugim vremenom svog trajanja i stvaranja. Biljna sociologija u šumarstvli


305
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 36     <-- 36 -->        PDF

ima da obuhvati — kako to ističe Morozo v za nauku o šumi — sve one pojedinosti,
koje su potrebne za poznavanje života i građe šume i njezinih različitih
oblika, ali ona ima da obuhvati i sve one pojedinosti iz života šume, koje su od
osnovne potrebe za šumsko gospodarstvo.


Iz izloženog vidimo, da naše šumarstvo nalazi u sociologiji bilja nove mogućnosti
za svoj daljnji razvitak . Šumske zajednice, koje su određene ili će biti
određene i razčlanjene prema zasadama sociologije bilja, a u kojima su izpitani
prirodni uslovi obstanka kao i bioložke njihove osobine, sadržat će u sebi najbolje
temelje za valjano i napredno šumsko gospodarenje.


VAŽNOST SOCIOLOGIJE BILJA U UZGAJANJU SUMA.


Današnje uzgajanje šuma skreće osobitu pozornost što većoj njezi šumskih sastojina.
Ide se kod toga za stvaranjem mogućnosti za trajno dobivanje što vrednije
drvne mase. Pri tome se vodi računa o njezi tla i njezi sastojine; ide se za uzgojem
nejednakodobnih i mješovitih sastojina; sastojine se obnavljaju prirodnim
putem; kod podizanja novih šuma nastoji se što više približiti radu prirode.


Danas se glavni uzgojni radovi sastoje pretežno u marnom njegovanju sastojina,
s kojim se ide tako daleko, da ono sve više uključuje u sebi i pomlađivanje
šuma. Njegovanjem od rane mladosti pa sve do zrelosti sastoiine ima se ujedno
riešiti i pitanje njene obnove (13, 16). Sieča i pomlađivanje imaju i prema M or
o z o v u biti sinonimi, t. j . sječa mora biti tako organizirana, da u samom izkorišćivanju
budu sadržani momenti obnove šuma. Sumu treba uzgajati i izkorišćivati
po zakonima prirode, kako to liepo kaže Morozov .


-Držeći se spomenutih načela osigurava se mogućnost proizvodnje drva za daleku
budućnost, a osim toga odklanjaju se opasnosti organske i anorganske prirode,
koje inače često i u velikoj mjeri ugrožavaiu šumske sastoiine. Pomladak, nastao
prirodnom obnovom dobro njegovanih sastoiina, predstavlja osobitu vriednost, jer
potieče od najvredniiih stabala. Takvim pomladkom osniva se sastojina, koja ima
najbolje izglede za dobru budućnost.


Novi pogledi nauke o uzgajanju šuma sastoie se prema Morozov u (9),
Rubner ("13), Hufnagelu (8) i dr. u sliedećem:


1. UzDostava bioložke potrainosti, t. j . stvaranie mogućnosti naiveće, ali trajne
proizvodnie drva, u skladu sa činjenicom: viečan narod — vječne potrebe.
2. Namirivanje sve većih potreba na drvu povećavanjem učinka osnovnih prirodnih
činbenika.
3. Uzgoinira mierama poboljšati što više kakvoću šumskih proizvoda.
4. UzT-in^tavom bioložke ravnoteže dizati ne samo vriednost i liepotu šume,
nego i ljepotu kraja. Time povezivati čovjeka sve više s prirodom i dizati u njemu
ljubav za rodnu grudu.
Da bi nauka o uzgajanju šuma mogla udovoliiti svoilm važnim "zadatcima,
mora ona obratiti osobitu pozornost ne samo životu i građi bilinih zaiednica. neffo
i staništu. U tome su joj od velike pomoći tloznanstvo, klimatologija i sociologija
bilja.


vSavezno sa iztraživanjem šumskih zadruca na načelima sociologiie bilia potrebna
su nam prvenstveno podrobnija k´´imatoložka iztraživania. Međutim meteOT-
nio7ka služba kod nas je vrlo slabo razvli^na. Pns+oieći klimatoložki pod=itci ni
izdaleka nas u ovome pogledu ne mogu zadovoliiti. Od osnovne će sto^a biti potrebe,
da se u pitanju uzpostave što bolje meteoroložke službe krene i kod nas što
prije napried.


., Kad se šumske zadruge u podpunom onsegu, t. j . bilinosoHoložki, pedološki i
šumarsko-taksaciiski utvrde i ograniče, te kad se uztanovi niihovo pravo razvojno
stanie, moći će nauka o uzgaianju šuma da utvrdi i primienitjie načine radn,
koii će za odnosnu šumu naribolie odgovarati. U savezu s time bit će zasade sociolog!
ie bilia za nas od važnosti kod stvaranja odluka o pošumljivanju, kod obnove
sastoiina, niegovania, izvođenja sieča i si.


Kod pošumljivanj a upotrebliavat ćemo — oslaniaiući se na zasade sociologiie
bilia — u glavnom one vrste, koje će prema staniu tla, te dendrogeografskim
i dendrobioložkim uvietima najbolje odgovarati. Takvim radom odklanja se
mogućnost poduzimania skupocjenih i možda već od početka dvojbenih pokusa.


Srednioevropsko šumarstvo činilo je minulog stolieća, pa sve do nedavna
znatne grieške time. što je u velikoj mjeri uzgajalo čiste smrekove i borove sastojine,
bez obzira na kakvoću staništa, te time pustilo iz vida činjenicu, da šumu


306
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 37     <-- 37 -->        PDF

čini ne samo sastojina nego i tlo, dakle činjenicu, koja je jedna od osnova u sociologiji
bilja. Takvim gospodarenjem dignuta je doduše sastojinska vriednost kroz
izvjestno vrieme, ali je time tlo znatno nazadovalo, te će za njegov popravak trebati
kud i kamo veće vremensko razdoblje.


Sociologija bilja nikla je u času, kad su se mnoge šume u Srednjoj Evropi nalazile
u nazadovanju ili propadanju. Ona je sa svoje strane upozorila, da je to stanje
posljedica prijašnjeg udaljivanja od prirode. Odatle se počelo ozbiljnije voditi
računa o štetnosti, koja nastaje za šumu, ako se u njoj sieče čistom sječom. Harmonija
šume time se iz temelja narušava, te treba dugo vremena dok se ondje opet
uzpostavi prirodno ravnotežje. Danas se radi toga u naprednom šumskom gospodarstvu
ne sieče čistom sječom, nego se daje prednost obnavljanju šume pri rodni
m putem, t. j . oplodnoj i prebornoj sječi. Sve više dobiva na vriednosti
oplodna sječa sa dugim pomladnim razdobljem, ddnosno oplodna sječa na manjim
površinama (grupicama i grupama).


I kod pretvorbe staništu, neodgovarajućih nasada u nasade, koje će tome staništu
bolje odgovarati, bit će nam od pomoći pogledi te nove nauke. Kod toga
mienjat će se nasad postepeno, približavajući se sve više prirodnoj šumi.


Kod njeg e sastojina također je za očekivati, da će nam sociologija bilja biti
od znatne koristi. Ona će proučavanjem promjena u sastavu flore u sloju prizemnog
rašća savezno s jačim odnosno slabiiim osvjetljivanjem u sastojini moći da
dade mnoge koristne upute za što izpravniji rad. Kod njegovanja sastojina ne
smije se smetnuti s uma, da se ono ima doduše temeljiti na biologiji drveća, ali
u još većoj mjeri i na biologiji sastojina.


Valjanim poznavanjem građe i staništnih odnošaja, te sadanjeg razvojnog
stupnja odnosne šumske zadruge, bit će nam sociologija bilja od velike koristi i
u tome, kako ćemo što uspješnije popravit i tlo i sastojinu, tako da nam šuma
postane sposobna za što bolju i trainu proizvodnju.


Danas se od šumskog gospodarstva traži daleko veći učinak nego što je to bilo
prije. Savezno s time uzgajanje šuma temeljeno na zasadama sociologije bilja dat
će nam uviđaja i u to, u kojim se granicama može povisivati vriednost naših šuma
bilo uzgojem domaći h vrst a na staništima gdje ih od prirode nema, bilo
uzgojem e g z o t a.


U slučajevima kad smo prisiljeni, da obzirom na postojeće šumsko-gospodarske
nrilike radimo protiv biljnosocioložkih spoznala, važno je znati granice , do
kojih pri tome smijemo ići. Iz šumarske prakse dobro nam je poznato, da je na pr.
plješine u bukovoj šumi na hladnim i svježim mjestima dobro pošumiti smrekom,
jer se time znatno diže proizvodna snaga šume, a šuma se ipak ne izlaže opasnosti.
To naročito vriedi u slučaju, ako nasadi nisu veliki, a pogotovo ako mi se primiešaju
listače.


Sociologija bilja imat će u buduće i kod nas odlučnu rieč u pitanju uzgoj a
strano g drveća . Evropski šumari rado su unosili i unose strane vrste drveća
u cilju dizanja šumsko-gospodarskog učinka. Razumljivi su ti.pokušaji, ako se ima
na umu, da izvan Europe postoje mnogobrojne vrste drveća, koje se odlikuju znatnim
šumsko-gospodarskim prednostima pred domaćim drvećem. Tako u Americi
postoji vrlo velik broj vrsta osobito vriednog drveća, koje se odlikuje proizvodnjom
mnogo veće drvne mase, nego što je to kod našeg drveća. Odatle je shvatliivo
nastoianie evropskih uzgajača šuma na tome, da uzgajanjem prošire takvo
drveće. Posljedica takvog rada jest uzgoj bagrema i kanadske topole, dakle američkih
vrsta, koje su se kod nas prilično udomaćile, a kojimia se pripisuje osobita
vriednost, jer se pomoću njih znatno diže gospodarska sposobnost šume.


Pitanje egzot a danas je za evropske prilike prilično olakšano, jer su u
zadnje doba šume drugih kontinenata znatno proučene, tako da su nam odatle poznate
uzgojne značajke tamošnjeg´ drveća. Osim toga iz evropskih pokusa, kao i iz
izkustava iz dosadašnjeg uzgoja stranih vrsta razbistrena su mnoga pitanja.


Uzgoj egzota u Evropi dosad se temeljio u glavnom na uzporedbi klimatskih i
edafskih podataka. U posljednje doba poklanja se osobita pozornost klimatskim
činbenicima autohtonog stan´šta, i to srednjoj mjesečnoj temperaturi i srednjoj
mjesečnoj oborini, kako je to provedeno u danas najboljem evropskom djelu ove
vrste: u Schenkov u »Fremdlandische Park- und Waldbaume«, objelodanjenom
u Berlinu 1939. g. Međutim, osjeća se potreba, da se osim klimatskih i edafskih
činbenika obrati u tome pogledu pozornost i biljnosocioložkim značajkama
staništa, na kojem dotična egzota u svojoj domovini raste.


307
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Budući da u klimatski i edafski slčnim odnošajima Sjeverne Amerike raste
velik broj vrsta, koje bi mogle rasti i u Srednjoj Evropi, već se poki;išava na osnovi
biljnosocioložkih značajki uzgajati vrste, koje pripadaju sličnim zadrugama. Dakle,
kod uzgoja egzota de se za pronalaženjem podjednakih staništa u domovini i noovoj
postojbini. Kod toga se pazi i na uzporedbu građe zadruge, u kojoj dotična
vrsta odnosno rasa od prirode raste, sa odgovarajućom ovdješnjom šumskom zadrugom.
Tako se našlo, da se u zapadno-evropskoj šumskoj zadruzi kitnjaka i običnog
graba mogu uspješno uzgajati američke vrste: Rohinia pseudacacia, Liriodendron
tulipifera, Celtis occidentalis i dr. Za bagrem vriedi to i kod nas.


Kod uzgoja egzota, a isto tako kod uzgoja domaćih vrsta, poklanja napredno
šumarstvo osobitu pažnju rasama . Pitanje rasa postalo je danas vrlo aktuelno
i važno. Poznato je, da se pojedina rasa može odlkovati posebnim šumsko-uzgojnim,
a i tehnoložkim svojstvima. Savezno s time napredno šumsko gospodarstvo
temelji svoj rad na uzgoju što vrednijih rasa. Kao primjer u ovom pogledu spominjemo
od domaćih vrsta crni bor. On se od prirode stere od Španjolske do Male
Az´je i Krima. Najsjevernije se proširio do Donje Austrije. Međutim, areal mu je
znatno raztrgan. Po anatomskim značajkama i morfoložkim osobinama, kao i prema
staništu utvrđeno je više njegovih od´´ka, odnosno rasa. Kod nas dolazi u obzir
austr´jski crni bor, primorski crni bor i dalmatinski crni bor. Dakako, da unutar
pojedinih odlika odnosno rasa ovog bora postoje izvjestne biljnosocioložke razlike.
Nije prema tome za nas isto, da li za pošumljivanja u području Primorja upotrebljavamo
biljke crnog bora, koje potječu iz sastojina u unutrašnjosti, ili iz autohtonih
primorskih crnoborovih šuma.


Od stranih vrsta može nam kao osobito liep primjer u ovome pogledu poslužiti
duglazija. Ona bi se u Evropi mogla, s oHzirom na velike razlike u vertikalnoj razprostranjenosti
u svojoj domovin´, uzgajati u glavnom u području smreke, jele, kao
i bukve, a isto tako i u području kitnjaka i graba. Međutim, za svako od tih područja
valjalo bi pronaći odgovarajuću rasu, a u tome pogledu mogla b: nam sociologija
bilja biti od znatne pomoći.


Ima još jedna važna veza sociologije bilja sa naukom o uzgajanju šuma. Kako
se tu radi zapravo o najvišem dosadašnjem razvojnom stupnju te nauke, spomenut
ćemo zauzput neke važnije momente iz njene prošlosti


Nauci o uzgajanju šuma u Evropi udareni su temelji zapravo koncem 18. stoljeća,
kad je G. L. Harti g izdao knjigu »Anweisung zur Holzzucht fiir Forster
und die es werden wollen« (1791.). U tom djelu sadržana su prva, ali dakako posve
obćenita pravila o uzgajanju šuma. U Pfeilov u »De deutsche Holzzucht«
iz 18fi0. g. obraća se po prviput veća pozornost staništu. Značajna je tu ut)uta:
»Pitajte drveće, kako raste. Ono će vam dati bolji odgovor, nego što je to u knjigama
«. U Gaverov u »Waldbau« iz 1878. g. obrađuju se pomnije staništni čin-
ben´ci. Tu se Gaye r živo zalaže protiv »fihtomanije«. koja je već tada bila u
punom jeku. U Borggreveov u »Holzzucht« iz 1885. g. udaraju se temelji
uzgajanja šuma na obćenitim biljnogeografskim zasadama. Mayro v »Waldbau« iz
1908. g. pridaje vel´ku važnost toplini i vlazi. Tu se uzgajanje šumskog drveća
osniva na t. zv. tetratermama, t. j . podatcima za toplinu i vlagu za vrieme 4 ljetna
mjeseca. Ti su pogledi kasnije prlično izmienjeni utjecajem P a v a r i-a. B ii h lero
v »Waldbau« iz 1918. i 1922. g. stajvlien ie na osnovi znanstvenih izstraživanja
i izkustava u praksi. Denglero v »Waldbau« iz 1930. g. temelji se na staništnim
činbenicima, a Rubnerov o djelo »Die pflanzengeographischen Grundlagen
des Waldbaus« iz 1934. g. na biljno f?eografsko-ekoložkim osnovama. U D e nglerovu
i Rubnerovu djelu sadržane su zasade današnje nauke o uzgajanju
šuma.


Najnovij i pogledi nauke o uzgajanju šuma idu za utvrđenjem najpodesnijih
uzgojnih mjera, koje će se odnositi na pojedina značajna š u m s´k o - v e g,etacijska
područja. Dakle, nauka o uzffajaniu šuma razvija se zapravo u
pravcu produbljivanja staništni h odnošaja pojedinih krajeva, a svoj rad dovodi
pri tome u sklad sa zasadama soci ologije bilja.


Da se uzgajanje šuma zaista izgrađuje prema pojedinim šumsko-vegetacijskim
područj´ma, dokazom je djelo ove vrste, koje je 1936. g. napisao Westvel d za
šume Sjeverne Amerike. U tome djelu razdieljeno je odnosno područje na 18 regiona,
a kod pojedine regione (na pr. regiona borovca) op´sani su podrobnije ekoložki
odnošaji, te iztaknute šumsko-uzgojne, a ujedno i uređajne i obranbene
mjere (14). »


308
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Izgradnja nauke o iizgajanju šuma prema pojedinim vegetacjskim područjima
znači zapravo njeno daljnje usavršavanje. Ona će pri tome voditi računa o
činbenicima. koji su za dotični kraj najviše važn . Tako bi uzgajanju šuma za
zemlje Sredozemlja bilo težište u pošumlj ivanju, a za srednjoevropske prilike u
njegovanju i u valjanoj obnovi prirodnih sastojina i dr. I kod nas bi uzgajanje
šuma zgrađeno na značajkama pojedinih šumsko-vegetacijskih područja imalo
znatnih prednosti, budući da ovdje, ma da se radi o malenu prostoru, postoje gledom
na šumsku vegetaciju, a prema tome i gledom na šumsko-uzgojne odnosno
šumsko-gospodarske odnosa je, velike razlike.


Mnogi i vrlo važni razlozi nalažu nam, da se i kod nas -obrati veća pozornost
što boljem gospodarenju sa prirodnim dobrima u obće, a u sklopu tih pitanja pripada
velika važnost baš našim šumama. Čuvanju i njezi šuma, zatim njihovu podizanju
na terenima, koji su sposobni samo za uzgoj šume, a gdje ih iz raznih razloga
sada nema, trebat će sd u budućnosti pridati kod nas mnogo više brige, nego što
je to do sada bilo. Nove naše šumarske gneracije čekaju baš u tome pravcu velik
posao.


Kako vidimo, bit će nam u dizanju našeg šumskog gospodarstva od velike pomoći
produbljivanje biljnosooiolžki h odnošaja naših šuma. Sociologija bilja
bit će nam kod toga najbolji putokaz, kako ćemo naš rad što više uzkladiti s
radom prirode, a tO´ će nam biti ujedno i najbolja garancija za dobar uspjeh, jer
»naturam si sequemur ducem, nunquam aberrab´mus.«


LITERATURA


1. Aichinge r E.: Die Waldverhaltnisse SUđbađens, Karlsruhe 1937.
2. Br au n-B 1 anqu e t J.; Pflanzensoziologie, Berlin 1928.
3. Cott a A.: Die Bedeutung der Pflgunzensozlologie fur die Porstwlrtschaft, Zeltschrift fUr
WeItforstwirtschaft, Bd. V., 1937/38., s. 539.
4. H o r V a t I.: Sociologija bilja i poljoprivreda, Glasnik Min. poljoprivrede, Beograd
1929., s. 1-28.
5. Horva t I.: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, Glasnik za šumske pokuse,
br. 6., Zagreb 1938., s. 127-279.
6. Horvati ć S.: Karakteristika flore 1 vegetacije Krša, šumarski list 1928., s. 399-419.
7. Horvati ć S.: Pregled vegetacije otoka Raba sa gledišta biljne sociologije, Prirodosl.
istraž. Jug. akademije zn. i umj., Zagreb 1939., sv. 22.
8. Hufnage l L. Walđschonheit und ihre Pflege, Centralblatt fiir đas gesamte Forstwesen,
VV^ien 1939., s. 129. 1 191.
9. M o r o z o v G. F.; Nauka o šumi, Knj. I. Priredio Dr. Josip B a 1 e n, Zemun 1940.
10. Philippi s de A.: Classificazioni ed tndici del clima in raporto alla vegetazione fore-
stale italiana, Firenze 1937., s. 30.
11. Rubne r K.: Der gegenvvartige Štand der Waldtypenfrage, Zeltschrift fiir Weltforstvvirtschaft,
Bd. I., 1933/34., s. 343.
12. Rubne r K.: Das naturliche Waldbald Euroipas, Zeltschrift fiir Weltforstwirtschaft, Bd.
II., 1934/35., s. 68-155.
13. Rubne r K.: Neue Wege und Ziele des Waldbaus in Deutschlanđ, Zeltschrift fiir Weltforstvvirtschaft,
Bd. III., 1935/36., s. 796-804.
14. R u b n e r K. Waldbau auf regionaler Grundlage, Zeltschrift fUr Weltforstvvirtschaft,
Bd. V., 1937/38, s. 275-278.
15. Rubne r K.: Die forstllch-klimatische Einteilung Europas, Zeltschrift fiir Weltforstvvirtschaft,
Bd. V. 1937/38., s. 422-434.
16. V a n s e 1 o w K.: Ziele und Wege der Verjiingung des Waldes in Deutschlanđ, Zeltschrift
fur W^eltforstwirtschaft, Bd. III., 1935/36., s. 805-817.
ZUSAMMENFASSUNG


Einleitend wird hi diesem Artikel der Walđ als gut organlsierte ptflanzliche Lebensgemeinschaft
dargestellt. In elnem tJberblick werden die Hauptmerkmale der klimatisch-dendrogeographischen
Einteilung der europaischen ^´aldgebiete von Mayr, Pavari und Rubner,
femer die wichtigeren Merkmale der Cajanderischen und russischen Waldtyp
o 1 o g i e, sowie der Pflanzsoziologie des Schweden D u R i e t z, erwahnt. Ausfiihrlich dargestellt
wurden die Hauptmerkmale, Aufgaben und Ziele der Pflanzensoziologie von J. B r a u n-
B 1 a n q u e t. Auch die bisherige praktische Anwendung dieser neuen Vegetatlonsforschungslehre
in Kroatien, wo dieselbe bedeutende Erfolge aufzuweisen hat, finđet In diesem Artikel besondere
Envahnung. In Kiirze wird 41e Einteilung der kroatischen Waldgeblete in Waldgesellschaften,
die von Prof. Dr. I. Horva t im pflanzensoziologischen Stnne festgelegt und bearbeltet
wurden, ausgefUhrt. Auch die Ubrigen Vortelle der Pflanzensoziologie im Zusamnienhang
mit der Anvvendung im Forstvvesen, besonders aber Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit,
werden hier hervorgehoben. Besondere Beachtung wldmet der Verfasser dem Zusarmnenhang,
zwieschen der Pflanzensoziologie und der Walđbaulehre (mit Riicksicht auf die Verjiingung,
Aufforstung, Bestandespflege, Erzlehung vvertvoller Rassen und exotlscher Holzarten u. a.) bestfeht.


309
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 40     <-- 40 -->        PDF

~—^^r/


ČLANARINA I


PREDPLATA


ZA GODINU


1943


Na osnovu ovlašćenja redovite glavne godišnje
skupštine Hrvatskog šumarskog družtva
od 14. rujna 1943. godine pod t. Il/b/l upravni
odbor na sjednici od 15. studenoga 1943. god.
za članarinu Hrvatskog šumarskog družtva i
predplatu na Hrvatski šumarski list donio je
ovaj zaključak: .


a) Članarina za redovite i izvanredne članove,
kao i članove pomagače za 1944. godinu
ustanovljuje se s 420.— Kuna godišnje;


b) članarina za članove podmladka ustanovljuje
se s 210.— Kuna godišnje;


c) predplata na Hrvatski šumarski list u
1944. god. ustanovljuje se s 480.— Kuna godišnje.


310