DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Dr MILAN ANIČ, Zagreb:


SOCIOLOGIJA BILJA I NJENA VAŽNOST


ZA HRVATSKO ŠUMARSTVO


DIE PFLANZENSOZIOLOGIE UND IHRE BEDEUTUNG IM rOBSTWESEN KBOATIENS


Naša domovina, ma da je malena, odlikuje se veoma raznoličnim sastavom
svojih šuma. U plodnoj Slaven ji raste diljem svieta poznati hrast lužnjak. Ondje
su česti nizinski briest i bieli jasen. Po brežuljcima i n žim brdskim predjelima u
unutrašnjem dielu steru se šumice hrasta kitnjaka ili hrasta kitnjaka i običnog
graba. Brdske i planinske predjele zaposjela je bukva. Ona je naše najrazprostranjenije
drvo. U plan nskim predjelima rastu šume bukve i jele, a u još višim šumskim
područjima česta je osim bukve i jele smreka. Granicu šume čini kod nas
klekovina bora krivulja i bukve. Duž čitavog našeg Primorja stere se u oblasti
polusredozemske klime područje hrasta medunca. Na otočju južno od Krka, te na
uzkom primorskom pojasu južno od Šibenika rastu zimzelene sredozemske šumice
ili makije, koje č ni česmina, zelenika, tršlja, planika, mirča, šmrika i dr. U području
sredozemske klime rastu u Dalmaciji i autohtone šume alepskog ili belog
bora.


Kako odavle vidimo, raznoličnost naših šumsko-ekoloških odnošaja odlično je
izražena sastavom naših šuma. Nalaz šta, kao i vitalitet pojedinog šumskog drveća
uzko su povezani sa kakvoćom staništa. U različitim životnim pr likama posve su
različno izgrađene naše šumske zajednice. Drugčije su one u oblasti sredozemske,
drugčije u oblasti polusredozemske klime, a drugč je u unutrašnjem dielu naše
države. Naprotiv tome, u podjednakim životnim okolnostima nalazimo slično izgrađene
šume. Tako su, na pr., šumice prisojnih i plitk h vapnenastih padina Zagrebačke
gore. Ivančice, Samoborske gore i dr. slično građene poput naših polusredozemskih
šuma hrasta medunca.


Na promjene u sustavu šumskih zajednica ne utječu samo makroklimatski i
makroreljefni odnošaji. Odlučni su tu vrlo često i mikroklima i mikroreljef. Sjetimo
se samo razlika, koje postoje u sastavu naših šumskih sastojina na susjednim
prisojnim i osojnim padinama, na glavicama i sedlima, hrbtima i uvalama,
docima i susjednim stranama i si. Sto više, unutar jedne šumske zajedn ce može
postojati mnogo razlika. Tako u nekim sastojinama kitnjaka i običnog graba nalazimo
klokočiku, a pasjem zubu ni traga. Drugdje je opet u isto takvim sastojinama
u tome pogledu sasma obrnuto. Kolike li su samo razlike u zajednici bukovih
ili u zajednici medunčevih šuma! U nižim položajima bukove šume v dimo božikovinu
i veliku veprinu, a u višim položajima jelu, crvenu bazgu i pasje grožđe.
U gornjim položajima medunčeve šume čest je kod nas javor gluhać, mukinja i
crni grab, u nižim položajima rastu: drača, koprivić, bjelograbić, smrdljika i šmrika,
a u još n žim položajima susrećemo i po kojeg od izrazitijih sredozemaca, kao na
pr. zeleniku, česminu, žuku, šparožinu, tetiviku, koštriku i dr.


Promjenom staništnih č nbenika mienja se sastav ne samo u sloju drveća,
nego — i to još više — u slojevima grmlja i prizemnog rašća. Grmlje osjetljivije
reagira na takve promjene nego drveće, a u još znatno većoj mjeri vriedi to za
prizemno rašće. Obzirom na to današnje šumarstvo gleda na šumu kao dobro organiziranu
zajednicu drveća, grmlja i prizemnog rašća, odnosno kao složeniju fitocenozu.
Sto više, za pravo shvaćanje života šume treba imati na umu, da je cio
prostor između najgornj h grančica na krošnjama drveća, pa do najfinije razgranjenog
korienja izpunjen mnogobrojnim živim bićima biljnog i životnjskog podrietla.
Sve što u tom prostoru živi, čini zapravo jednu životnu zajedncu, biocenozu.
Cjelokupni taj život čini zajedno sa odnosnim staništem šumu šumom.


Prema Rubner u (11) šuma se kao životna biljna zajednica odlikuje svojom
samostalnošću. U šumi vlada organska harmonija; njen´ članovi: drveće, grmlje i
prizemno rašće odlikuju se doduše svojim zasebnim domaćinstvima, ali su oni i
međusobno veoma uzko povezani. Oni svi zajedno č´ne čvrstu vezu sa svojim staništem.
Radi toga se naglim sječama, požarom i inim kalamitetima narušava znatno
životna zajednica šume. U našim mnogim šumama često smo mogli opazit´, da se
sječom stabala znatno mienjaju životni odnošaji za grmlje i prizemno rašće. Od


297