DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 15     <-- 15 -->        PDF

samo od važnosti, koje biljke i koji njihovi dielovi mogu poslužiti kao biljna štavila,
koliko sadržavaju treslovine t. j . kakvu kožu daju i si. Svo drveće, grmovi i
druge biljke, koje sadržavaju treslovinu, zajedno se i znanstveno izpituju kao istovrstni
proizvodi po svom sadržaju. Sadržaj tih proizvoda i njihova svojstva vežu
dakle te raznovrstne proizvode u praktičnom životu tješnje među sobom, nego što
su po gornjoj podjeli pojedini proizvodi iste vrste među sobom vezani.


Ljekovito i aromatično bilje u užem smislu, u kakvom ga šumari obično uzimaju,
zastupano je u gornjoj podjeli kao posebna vrsta šumskih paužitaka vezanih
uz šumsko tlo. Međutim postoje već i druge grane znanosti (farmakologija, f toterapija),
koje se ne ograničavaju na samo ljekovito bilje u užem smislu, nego uključuju
u svoja izpitivanja i cvjetove, lišće i iglice, koru i t. d. šumskog drveća, ukoliko
mogu poslužiti kao liekovi. I tu je dakle nauka sliedeć´ praktični život zahvatila
šire pa i dublje u sam predmet i povezala proizvode raznih vrsta iz gornje podjele,
ukoliko služe istoj svrsi. Kriterij za svrstavanje raznih proizvoda u jednu
vrstu bio je i u ovom slučaju njihova praktična upotreba. I tako dolazimo do toga,
da se na pr. kore u jednom slučaju svrstavaju u štav´la, a u drugom u liekove, t. j .
prema njihovom sastavu, prema njihovom sadržaju, svojstvima i sposobnosti za
praktičnu upotrebu.


Navodim još jedan primjer, koji je ze šumsko gospodarstvo od vanredno velike
važnosti, a to je p´tanje prehrane stoke šumskim proizvodima. Za prehranu
stoke dolaze u obzir proizvodi i paužitci iz raznih grupa i raznih vrsta prema gornjoj
podjeli. Ovamo spadaju plodovi šumskog drveća, lišće, iglice i sitne grančice,
šumska paša, šumske livade i čisfne, trajna i privremena poljoprivredna zemljišta
i planinski pašnjaci, a osim toga možemo i stelju ovamo pr´brojiti, iako ona ne
služi izravno za prehranu stoke, nego je više u vezi njenim uzgojem. Za razliku
od proizvoda iz prva dva primjera sačinjavaju pobrojeni proizvod´ i šumski paužitci
svaki za sebe manje više zaokruženu cjelinu i iziskuju poseban način gospodarenja,
ali ih sve opet veže jedna zajednička svrha, kojoj oni Ui posve ili samo djelomice
služe. I baš radi te zajedničke svrhe, radi istog konačnog cilja moramo ih sve zajedno
i proučavati i zajedno ih obrađivati. Tu nam dužnost nameće šteta, koja nastaje
za šumu prehranom stoke šumsk´m proizvodima. Za uzgoj šuma je očito štetna
šumska paša, a donekle i sabiranje listnika, kresanje brsta i stelarenje. U današnje
vrieme moramo biti sviestni, da su šumska produkcija i šumska paša dva oprečna
pojma, koja se među sobom posve izključuju. To osobito vriedi za naše šume priebornog
gospodarstva. Šumarstvo naprednijih zemalja je odavno prečistilo s t´m, da
je šumska paša glavni neprijatelj šuma. Šumarstvo i stočarstvo, ove dvie važne
grane gospodarstva, moraju se samostalno razvijati, jedna uzporedo sa drugom, H
ne jedna na štetu druge. Obje su za naš narod od velike važnosti, pa zato treba
objema posvetiti punu pažnju. Izbranu stoke treba postaviti na zdrave temelje. Ona
ne smije više da pada na teret šume. Stočarstvo ne smije više da koči, da sudržava,
da spriečava podizanje šuma, i da na taj način uništi našu narodnu imovinu. Izbrana
stoke treba da bude uglavnom pUanje poljodjelstva, a ne šumarstva. Pa kad
je to pitanje moglo biti riešeno u drugim zemljama, moći će ga valjda pravilno riešiti
i naši poljodjelski ^ šumarski stručnjaci. I eto baš radi pravilnog rješenja toga
pitanja treba sve mogućnosti prehrane stoke šumskim proizvodima i šumskim paužitcima
sustavno i temeljito proučiti i svete mogućnosti zajedno obrađivati.


Iz izloženoga se razabire, da se podjela šumskih paužitaka može provesti i sa
drugog stanovišta naime sa stanovišta njihove upotrebe. Takva je podjela više opravdana,
jer je zahtieva praktičn´ život, iako ona kadkada odviše raznorodne proizvode
i dobra veže zajedno. Do jedne odgovarajuće podjele težko će se i doći, jer sam
pojam šumskih paužitaka nije jedinstven, jer obuhvaća najraznovrstnije proizvode,
dobra i koristi. Pojam šumskih paužitaka je na silu stvoren samo kao protuteža
pojmu glavnog užitka, a da u njemu zapravo ne postoji nikakva unutarnja, organska
veza.


Želimo li provesti podjelu šumskih paužitaka po svrsi, kojoj
služe , morali bi posebno razvrstati proizvode, koje nam šuma i šumsko tlo daje
pored drveta, a isto tako posebno i druga dobra i koristi, koji su vezani uz šumu ili
uz šumsko gospodarstvo. Tako dolaz´mo do tri odvojene grupe šumskih paužitaka:


1. do šumskih proizvoda, koje nam šuma i šumsko tlo odbacuju osim drveta, i koje
bi analogno šumskim »paužitcima« mogli nazvati »šumskim pa proizvodima
«, 2. do šumski h dobara , koja su obično vezana uz šumsko gospodarstvo
i 3. do raznih koristi vezanih uz šumu kao jednu cjelinu.
285