DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1943 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Wichtigen ]&aurrte U. Štraućhei´ iri ungarischeri Staate. Šelmecbarlya, i9l4. Kišpati ć M.i
Rude u Hrvatskoj. Rad Jug. akad. zn. i um. 147. 1901. Klik a J.: O rostlinnych společenstvech
a jejich sukcesi na obnaženych pisećnych pudah lesnich ve strednim Polabi. Sbornik Ceskoslovenske
Akademie Zemedelske. Roč. VI. A. str. 277—302. Kuča n F.: Pijesak u Hrvatskoj.
Gl. hrv. prir. dr. XXV-XXVI. 1913-1914.


Magya r P.: Die pflanzensoziologische Grundlagen der Sandaufforstung. Erdeszeti Kiserletek.
Forstliche Versuche 1933. Magya r P.: Pllanzenokologische Untersuchungen aul den
Sandboden der ungarische Tiefebene. Erdeszeti Kiserletek 1936. p. 115-233. Mar k A.: Poučno
putovanje u Deliblatske pjeskulje. Sum. list 1902. Mitscherlic h E.: Bodenkundl. Praktikum.
Berlin 1927.


Petrači ć A.: Uzgajanje šuma, II. dio. Zagreb, 1931. Polja k A. i M.: Gjurgjevac. Gl.
hrv. pr. dr. XII., 1—3, 1900.


Rapaic s R.: Der geobotanischer Charakter des Alfold. Erdeszeti Kiserletek, 1918. (mađarski).
Rossi: Lj.: Gradja za floru Južne Hrvatske. Frirodosl. istraživanja Hrv. i Slav., sv.
15, Zagreb 1924. Ross i Lj.: Pregled flore Hrvatskog Primorja. Prirod, istraž. akad., sv. 17.
Zagreb 1930.


Schlosser J. et Vukotinović L.: Flora croatica. Zagrabiae 1869.
Schwrickerat h M.: Die Gruppenabundanz, ein Beitrag zur Begriffsbildung der Pflanzensoziologie.
Englers Bot. Jahrb. Bd. LXIV. H. 1. p. 3. Sokolo w N.: Die Diinen. Bildung, Entwicklung
und innerer Bau. Berlin 1894. S 6 o R.: Die Vegetation und die Entstehung der ungarischen
Puszta. The Journal of ekology, 1929. Soo R.: Floren- und Vegetationskarte des historischen
Ungarns. Veroff. Tisza-Ges. Debrecen, Nr. 30, 1933. Soo R.: Sand- und Alkalisteppenassoziationen
des Nyirseg. Botanikai Kozlemenyek 1938. H. 3—4. Soo R.: Vergangenheit u.
Gegenwart der pannonischen Flora und Vegetation. Nova Acta Leopoldina N. F., B. 9., N. 56.


Sando r F.: Ekskurzija u podravske pijeske. Vijesti geoložkog povjerenstva I., II., Zagreb
1911., 1912. Skre b S.: Oborine u Hrvatskoj i Slavoniji 1901—1910.


Tata r M.: Endemische Arten der pannonischen Florenprovinz. Tisia, 3., 1939. Treit z
P.: Karte der Bodenregionen Ungarns. 1927. T ii x en R.: Vegetationsstudien im nw-deutschen
Flachlande. Jahrb. d. Geogr. Hannover, 1928. T ii x e n*R. u. Ellenber g H.: Der systematische
und oliologische Gruppenwert. Mitt. florist.-soziol. Arbeitsgem. Niedersachen 1937. 3.


Vo´lk O. H.: Beitrage zur Oekologie der Sandvegetation der obSrrheinischen Tiefebene.
Zeitschrit fiir Botanik, B. 24., H. 2—4.
Wagne r J.: Die Vegetation der ararischen Sandpuszta von Deliblat. Erdeszeti Kiserletek,
1914.


Dr. M. ANlC, Zagreb: ,


HRVATSKE I JUŽNOŠVICARSKE ŠUME PITOMOG KESTENA


SA BILJNOSOCIOLOŽKOG GLEDIŠTA


(DIE KROATISCHEN UND St}DSCHWEIZERISCHEN EDELKASTANIENVVALDER VOM
PFLANZENSOZIOLOGISCHEN GESICHTSPUNKT)


Pitomi kesten za nas je od osobitog značenja, jer je od prirode obilnije razprostranjen
u mnogim našim krajevima. Tvori veće ili manje šume ili šumice, a
raste i primiešano u donjem pojasu bukovih šuma, te u kitnjakovim, kao i u kitnjakovim
i grabovim šumama. U unutrašnjosti Hrvatske raste kesten na diluvijalnim
kremenastim i pjeskovito-ilovastim tlima, te na tlima nastalim na podlozi pješčenjaka
i silikata. Ponegdje ga ima i na vapnenastoj podlozi. Može se obćenito reći,
da se redovito nalazi samo na debljim tlima. Najbolje raste u umjereno acidifilnim
šumskim zajednicama. Izdrži dosta dugo i u acidifilnim šumama, koje se nalaze u
stanju krajnje degradacije, a dobro raste i u neutrofilnim i slabo kiselim šumama
kitnjaka i običnog graba.


U šumsko-vegetacijskom pogledu kestenove šume u Hrvatskoj bile su zadnjih
nekoliko desetljeća obuhvaćene u klimatsko-dendrogeografsku skupinu C a s t a n
e t u m, koju je 1909. g. odredio M a y r, i to u glavnom na osnovi podataka o temperaturi
i oborini za 4 vegetaciona mjeseca. Međutim ta skupina obuhvata topliju
regionu listopadnih listača uobće, te prema tome nije time bilo pobliže određeno
pravo mjesto pitomom kestenu.


P a va r i je spomenutu skupinu nešto bolje ograničio time, što je uzeo u
obzir prosječne podatke o godišnjoj temperaturi, temperaturi najhladnijeg mjeseca,
minimalnim temperaturama, te godišnjim oborinama. Prema podatcima iz talijanske
literature našli smo (1), da kesten u Italiji raste pretežno u toplijem Castanetumu,
odakle se proširuje u hladniji Lauretum i topliji Fagetum. U smislu P a V
a r i e v e razdiobe utvrdili smo, da samo najniža staništa kestena u Zagrebačkoj


257
ŠUMARSKI LIST 9/1943 str. 16     <-- 16 -->        PDF

gori pripadaju hladnijem Castanetumu. Inače se njegova tamošnja staništa, a to
u glavnom vriedi i za druga njegova staništa u unutrašnjem dielu Hrvatske, nalaze
u toplijem Fagetumu. Međutim ni Pavariev a razdioba nije u šumskovegetacijskom
pogledu zadovoljavala, jer ni njome nije povučena jasnija granica
između kestena, listopadnih hrastova, graba i dr.


Pravo mjesto kestenovih šuma sa šumsko-vegetacijskog gledišta, kao i njegov
odnos prema ostalim šumskim zajednicama, riešila je istom biljna sociologija od
Braun-Blanqueta.


Prema iztraživanja prof. dr. I. Horvat a kestenove šume kod nas pripadaju
svezi Quercion´´roboris-sessiliflorae, kamo je Braun-Blanquet
1932. g. uvrstio hrastove šume na kiseloj podlozi. Ovamo pripadaju acidifilne hrastove
šume u Zapadnoj i Srednjoj Evropi, u kojima od prirode raste osim kitnjaka
i lužnjak. Prema tome naziv te sveze nije za naše prilike najzgodniji. Lužnjak
imade kod nas posve jasno određeno mjesto, i to u poplavnim područjima, a nema
ga u acidifilnim šumama, koje pripadaju spomenutoj svezi. Međutim, obzirom na
ostale značajke te sveze obuhvata ona i naše acidifilne hrastove, a isto tako i kestenove
šume.


Iz dosadašnjih iztraživanja naših kestenovih šuma utvrđeno je, da su one u
biljnosocioložkom pogledu podjednake acidifilnim kitnjakovim šumama (3). U sloju
drveća raste u njima osim kestena kitnjak i bukva. Vriedno je spomenuti, da se u
kestenovim i kitnjakovim acidifilnim šumama dobro pomlađuje bukva, ali da joj
je vitalitet mnogo slabiji, nego što je to u pravim bukovim šumama. Prema tome
bukva u acidifilnim šumama ne pripada zadruzi Fagetum silvaticae.


U sloju grmlja u našim kestenovim i kitnjakovim acidifilnim šumama nalazi
se osim kestena, kitnjaka i bukve češće i borovica. Dosta su stalni, ali vrlo slabog
vitaliteta, crni jasen, brekinja i šumska jabuka. Značajno je, da je u tipičnim kestenovim
šumama sloj grmlja redovno slabo razvijen.


U takvim šumama vrlo je dobro razvijen sloj nizkog rašća, kao i sloj mahova.
U sloju nizkog rašća najčešći su: Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Genista
germanica, G. tinctoria, Cytisus supinus, Hieracium murorum, H. umbellatum, Meiampyrum
vulgatum, Potentilla erecta, Luzula nemorosa, L. campestris, L. Forsteri,
Festuca heterophylla i dr. Mahovi često pokrivaju preko SO^/o površine. Od njih su
najčešći: Polytrichum attenuatum, Hypnum cupressiformae,. Leucobrium glaucum,
Dicranum scoparium i dr.


Tipično građene kestenove šume odlikuju se pretežno acidifilnom florom. Međutim
u našim šumama nalazi se kadšto kesten i u šumi kitnjaka i običnog graba.
U tome slučaju prati ga acidifilna i neutrofilna flora.´ U takvim šumama učestvuje
obilnije flora, koja pripada šumi kitnjaka i običnog graba. Ma da je broj neutrofilnih
vrsta u takvim slučajevima prilično visok, stepen njihovog zastora razmjerno
je malen (1). U tipičnim kestenovim šumama pretežu acidifilne vrste i po broju,
a pogotovu po stepenu zastora.


Naše kestenove šume čine posebnu zadrugu, koja je prilično srodna sa zadrugom
Quercetum medioeuropaeum, ataje razprostranjena u Zapadnoj
i Srednjoj Evropi (3). Ona je s biljnosocioložkog gledišta točnije iztražena u Srednjoj
i Zapadnoj Francuzkoj, Sjeverozapadnoj Njemačkoj, Vogezima, Juri, Sjevernoj
Švicarskoj, Wiirtembergu i Schwarzwaldu. Srodna zadruga postoji i u .Češkoj.


Prema prof. dr. I. H o r v a t u (3) postoji znatan broj vrsta, koje su zajedničke
u našim kestenovim šumama i u šumskoj zadruzi Quercetum medioeuropaeum. Od
vrsta, koje rastu u našim kestenicima, a kojih nema-u acidifilnim šumama Sjeverne
Švicarske, spominju se: Castanea sativa, Fraxinus ornus, Hieracium murorum,
Luzula Forsteri, Cytisus supinus i Galium vernum. Značajno je, da od srednjoi
zapadnoevropskih vrsta ne rastu u našim acidifilnim šumama: Stachys officinalis,
Hypericum pulchrum, a Teucrium scorodonia kod nas se vrlo rieđko nalazi.


Ma da su naše acidifilne kestenove i kitnjakove šume vrlo srodne sa zadrugom
Quercetum medioeuropaeum, ipak između tih šumskih zajednica postoje znatnije
razlike. Radi toga je prof. dr. I. H o r v a t uvrstio naše acidifilne kestenove i kitnjakove
šume u samostalnu asocijaciju, nazvavši je 1938. godine novim imenom:
Querce,.to-Castanetum croaticum.


Kestenove šume obilnije su razprostranjene i inače u Južnoj Evropi, kako smo
to prikazali na drugom mje.stu (2). God. 1941. objelodanio je W. Liidi u Ziirichu
podatke o kestenovim šumama na području Tesserete u kantonu Tessin u Južnoj
Švicarskoj. Time je dan važan prilog sociologiji kestenovih šuma na južnim pa


258 ´
ŠUMARSKI LIST 9/1943 str. 17     <-- 17 -->        PDF

dinama Alpa. Lud i je točnije iztraživao kestenike u području Tesserete, koje leži
u dolini Cassarate, sjeverno od Lugana. Ondje kesten tvori šume sve do kojih 1000
metara nadmorske visine. Raste u čistim sastojinama ili sa bukvom. Ćini odrasle
sastojine ili sitne panjače (10—15 g.). Raste na podlozi silikata (gnajs).


U spomenutoj radnji izneseni su zanimljivi podatci iz pedoložkih i biljnosocioložkih
odnošaja južnošvicarskih kestenovih suma. Tako je iztaknuto, da kesten na
južnim padinama Alpa, prema navodima više autora, rasre u glavnom na silikatnim
tlima. Ima ga ponegaje i na vapnenastim, a rjeđe na dolomitnim tlima. Spomenuto
je i poznato mišljenje A. Engler a iz 1901. g. o sklonosti kestena na tla sa obilno
Kremene kiseline, odnosno kanjevih soli.


U šumsko-vegetacijskom pogledu nije se u Južnoj Švicarskoj sve do novijeg
vremena pridavala kestenovim šumama veća važnost, jer su postojala mišljenja, da
je kesten na južnim padinama Alpa umjetno unesen, l´og mišljenja bio je i En gler
1901. g., a zastupao ga je i J aggli još 1928. g. V^iše autora (Bettelini
1904., Brockmann-Jerosch 1910., b a r 1914.) smatrali su ipak tamošnji kesten
autohtonim. To pitanje razčišćeno je istom 1931. g., kad je P. Kelle r na
osnovi peludne analize utvrdio, da se kesten u Sottoceneri naselio kratko vrieme
iza bukve, vjerojatno u neolitikumu. Kesten je postojao u neolitikumu u Coldrerio,
a u brončanom dobu bilo ga je u Varese. Tim iztraživanjima pokazalo se, da se kesten
za dobe mješovitih hrastovih šuma sve više povećavao. yažno je prema tome
da se kesten na mnogim današnjim južnoalpskim staništima održao od najdavnijih
vremena. Dakako, da je on umjetno dosta proširen, i to na štetu hrasta i Dukve.


Šumsko-vegetacijska pripadnost kestena u Južnoj Švicarskoj nije bila jasna
sve do najnovijeg vremena. Zanimljiv je Liidi-e v navod, prema kojemu En g
1 e r 1901. g. nije bio na čistu o tome, da kesten tvori poseban tip šume, a J a g g 1 i
je još 1928. g. bio mišljenja, da su kestenove šume u florističkom pogledu slabo
značajne i što više nesamostalne, t. j . da one nisu nikakve bioložke jedinice, jer da
u njima nema značajnih zadružnih biljaka.


Iz biljnosocioložkih iztraživanja L ii dl-a (16 snimaka) vidimo, da u južnošvicarskim
kestenovim šumama u sloju drveća prevladava Castanea sativa, a, u nekoliko
snimaka Fagus silvatica i Quercus pubescens. Osim tih vrsta spominju se u
tome sloju: Betula verrucosa, Quercus sessiliflora, Q. pedunculata, Q. Cerris, Alnus
glutinosa, Populus tremula i dr. U sloju grmlja (asimilacioni organi 0,80 do 4 m
visoko) zabilježeni su; Castanea sativa. Betula verrucosa, Juniperus communts, Populus
tremula, Sarothamnus scoparius, Alnus glutinosa, Khamnus frangula, Corylus
avellana, Mespilus germanica, 1^´agus silvatica, Prunus avium, Sorbus aucuparia,
Fraxinus excelsior i dr. U sloju prizemnog rašća najčešći su: Pteridium aquilinum,
Luzula nivea, L. pilosa, Festuca ovina ssp. capillata, F. heterophylla, Molinia coerulea,
Deschampsia flexuosa, Anthoxanthum odoratum, ´Carex pilulifera, Vaccinium
myrtillus, Calluna vulgaris, Teucrium scorodonia, Melampyrum pratense, Hieracium
murorum ssp. tenuiflorum, H. umbelatum i dr. U odnosnim snimkama konstantne
i dominantne vrste pretežno su acidifilnog karaktera, a tek su neke indiferentne
Tlo je na izpitivanim plohama imalo pH od 4,31 do 7,57. Ono je smeđe
boje, degradirano i podzolasto.


U pogledu određivanja šumsko-vegetacijskih odnošaja južno-švicarskih kestenovih
šuma zadavala je i ondje izvjestne potežkoće primjesa bukve u tim šumama.
Jedno vrieme tumačilo se, da je kesten onamo umjetno unesen i proširen na području
bukve. U Tesserete raste bukva dosta često unutar pojasa kestena. Raste zajedno
s kestenom ili inače na kiselim tlima, te je u tome slučaju prate acidifilne
biljke: Luzula nivea, Molinia coerulea i Vaccinium myrtillus. I prema Liidi-u
takve se bukove šume znatno razlikuju od tipičnih bukovih šuma iz zadruge Fagetum
silvaticae.


Značajno je, da su kestenove šume bilo čiste ili u primjesi s hrastom i bukvom
dosta razprostranjene po brežuljcima i bregovima južnog podnožja Alpa. Takvih
šuma ima često i na Apeninskom poluotoku. Ima ih na više mjesta u Toskani, u
Apuanskim Alpama, kao i inače na sjevernim Apeninima. Prema L ii d i - u takove
šume čine zasebne "biljnosocioložke cjeline, te se imaju smatrati klimaksom vegetacije
u tim područjima.


Kestenove šume u Južnoj Švicarskoj uključio je i L ii d i u svezu Q u e r c i o n
roboris-sessiliflorae i našao, da su one također vrlo srodne sa šumskom
zadrugom Quercetum međioeuropaeum, tedase razhkuju pridolazkom
nekih vrsta, kojih nema u spomenutoj zadruzi. Takvi su: Castanea sativa, Festuca


«


259
ŠUMARSKI LIST 9/1943 str. 18     <-- 18 -->        PDF

capillata, Quercus pubešćehs, Mespilus germanica, Galeopsis pubescens, Galium vei*num,
Sarothamnus scoparius, Carex umbrosa, C. Fritschii, Luzula nivea, Silene rupestris,
Dianthus Seguieri, Jasione montana, Hieracium murorum ssp. tenuiflorum i
dr. Od značajnih vrsta zadruge Quercetum medioeuropaeum ne nalaze se u snimkama
iz južnošvicarskih kestenovih šuma: Hypericum pulchrum, Genista germanica,


G. pilosa, G. Forsteri, Cytisus sagittalis, Lonicera periclymenum, Luzula nemorosa,
Hieracium levigatum i dr.
Obzirom na spomenute razlike i osobitosti u sastavu L ii d i je izlučio insu


bričke (južnoalpske) kestenove šume kao posebnu asocijaciju. Među značajnim


vrstama te zadruge iztiču se: Festuca capillata, Carex Fritschii, Castanea sativa,


Lathyrus montanus, Viola Riviniana, Rhamnus frangula, Teucrium scorodonia, Ga


leopsis pubescens, Euphrasia cisalpina i Hieracium murorum ssp. tenuiflorum. Čini


se, da je Carex Fritschii, a po svoj prilici i Hieracium murorum ssp. tenuiflorum,


strogo vezan na tamošnje kestenove šume. Zadrugu južnošvicarskih kestenovih šuma


nazvao je L ii d i 1940/41. g. Querceto-Castanetum insubricum.


Zanimljivo je, da su obje navedene zadruge kestenovih šuma, hrvatsku i južno


švicarsku, pronašh njihovi iztraživači (H o r v a t 1938. g., Liid i 1940/41. g.), do


šavši neovisno do sličnih posljedaka.


Kestenove šurne na južnim padinama Alpa pokazuju izvjestne sličnosti sa našim
kestenovim šumama. I one su acidifilnog karaktera, a rastu pretežno na silikatnim
tlima. Međutim u sastavu tih dviju zadruga postoje znatnije razlike. Tako u tipičnim
našim kestenovim šumama ne nalazimo nigdje hrasta medunca, lužnjaka, a
gotovo ni cera. U njima nema mušmule, jarebike, kao i drugih nekih vrsta, koje
se spominju u južnoalpskim kestenovim šumama. Postoje prema tome između spomenutih
zadruga razlike, koje imaju svoj uzrok u biljnogeografskim i životnim odnošajima
pojedinih biljaka. Naše tipične kestenove šume čini se prema tome, da su
mnogo samostalnije izgrađene. One su jasno uočljive kao posebne jedinice. Odlikuju
se svojom posebnom florom i građom, te odatle vidimo, da je prot. dr. I. H o r v a t
s pravom odnosnoj zadruzi dao ime Querceto-Castanetum croaticum.


U zadruzi Querceto-Castanetum croaticum obuhvaćene su naše izrazito kestenove,
kao i mješovite kestenove, kitnjakove i bukove šume, a isto tako i accidifilne
kitnjakove šume. Ona obuhvaća i acidifilne bukove šume. Naziv zadruge odlično,
dakle, odgovara za kestenove, kao i za mješovite kestenove i kitnjakove šume. Međutim
ima kod nas krajeva, gdje su razvijene acidifilne kitnjakove šume ili šumice,
a gdje kestenu nema ni traga. Takve su na pr. kitnjakove šumice u području ličkih,
bosanskih i hercegovačkih polja; u njima nema kestena iz klim,atskih obzira. Takve
su i mnogobrojne, a često prostrane naše kitnjakove šume, koje su nastale degradacijom
šuma kitnjaka i običnog graba. Budući da je zadruga Querceto-Castanetum
croaticum dosta obsežna, postoje, kako vidimo, izvjestne razlike i unutar njene
građe, odnosno životnih odnošaja, te će na osnovu toga trebati iz te zadruge u toku
daljnjih iztraživanja izdvojiti više subasocijacija.


LITERATURA


1. Ani ć M.: Pitomi icesten u Zagrebačkoj gori, Glasnik za šumske pokuse br. 7, Zagreb
1940., s. 103-312. — 2. Ani ć M.: O rasprostranjenosti evropskog pitomog kestena, Za^eb 1942.,
s. 1-142. — 3. Horva t I.: Biljnosociološka iztraživanja šuma u Hrvatskoj, Glasnik za šumske
pokuse br. 6. Zagreb 1938., s. 127-279. — 4. Liidi W.: Die Kastanienwalder von Tesserete. Beitrag
zur Soziologie der Kastanienwalder am Siidhang der Alpen. Sonderdrucl^ aus R ii b e 1 und
Liidi: Bericiit iiber das Geobot. Forschungsinstitut R ii b e 1 in Ziirich fiir das Jahr 1940., Ziirich
1941., s. 52—84.
ZUSAMiVIENFASSUNG


In diesem Artikel wurden die pflanzensoziologisciien Hauptmerkmale der Kastanienwalder
in Kroatien und der siidlichen Schweiz dargestellt. Die kroatischen Kastanienwalder wurden
von Frof. Dr. I. Horvat (1938.) in die Gesellschaft Querceto-Castanetum croaticum,
diejenigen aber in der siidlichen Schweiz (Forscliungen durchgefiihrt im Gebiet Tesserete
im Kanton Tessin) wurden von W. Liidi (1940/41.) in die Gesellschaft Q u e r c e t o-C a s t an etum
insubricum eingereiht.


260