DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1943 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Wichtigen ]&aurrte U. Štraućhei´ iri ungarischeri Staate. Šelmecbarlya, i9l4. Kišpati ć M.i
Rude u Hrvatskoj. Rad Jug. akad. zn. i um. 147. 1901. Klik a J.: O rostlinnych společenstvech
a jejich sukcesi na obnaženych pisećnych pudah lesnich ve strednim Polabi. Sbornik Ceskoslovenske
Akademie Zemedelske. Roč. VI. A. str. 277—302. Kuča n F.: Pijesak u Hrvatskoj.
Gl. hrv. prir. dr. XXV-XXVI. 1913-1914.


Magya r P.: Die pflanzensoziologische Grundlagen der Sandaufforstung. Erdeszeti Kiserletek.
Forstliche Versuche 1933. Magya r P.: Pllanzenokologische Untersuchungen aul den
Sandboden der ungarische Tiefebene. Erdeszeti Kiserletek 1936. p. 115-233. Mar k A.: Poučno
putovanje u Deliblatske pjeskulje. Sum. list 1902. Mitscherlic h E.: Bodenkundl. Praktikum.
Berlin 1927.


Petrači ć A.: Uzgajanje šuma, II. dio. Zagreb, 1931. Polja k A. i M.: Gjurgjevac. Gl.
hrv. pr. dr. XII., 1—3, 1900.


Rapaic s R.: Der geobotanischer Charakter des Alfold. Erdeszeti Kiserletek, 1918. (mađarski).
Rossi: Lj.: Gradja za floru Južne Hrvatske. Frirodosl. istraživanja Hrv. i Slav., sv.
15, Zagreb 1924. Ross i Lj.: Pregled flore Hrvatskog Primorja. Prirod, istraž. akad., sv. 17.
Zagreb 1930.


Schlosser J. et Vukotinović L.: Flora croatica. Zagrabiae 1869.
Schwrickerat h M.: Die Gruppenabundanz, ein Beitrag zur Begriffsbildung der Pflanzensoziologie.
Englers Bot. Jahrb. Bd. LXIV. H. 1. p. 3. Sokolo w N.: Die Diinen. Bildung, Entwicklung
und innerer Bau. Berlin 1894. S 6 o R.: Die Vegetation und die Entstehung der ungarischen
Puszta. The Journal of ekology, 1929. Soo R.: Floren- und Vegetationskarte des historischen
Ungarns. Veroff. Tisza-Ges. Debrecen, Nr. 30, 1933. Soo R.: Sand- und Alkalisteppenassoziationen
des Nyirseg. Botanikai Kozlemenyek 1938. H. 3—4. Soo R.: Vergangenheit u.
Gegenwart der pannonischen Flora und Vegetation. Nova Acta Leopoldina N. F., B. 9., N. 56.


Sando r F.: Ekskurzija u podravske pijeske. Vijesti geoložkog povjerenstva I., II., Zagreb
1911., 1912. Skre b S.: Oborine u Hrvatskoj i Slavoniji 1901—1910.


Tata r M.: Endemische Arten der pannonischen Florenprovinz. Tisia, 3., 1939. Treit z
P.: Karte der Bodenregionen Ungarns. 1927. T ii x en R.: Vegetationsstudien im nw-deutschen
Flachlande. Jahrb. d. Geogr. Hannover, 1928. T ii x e n*R. u. Ellenber g H.: Der systematische
und oliologische Gruppenwert. Mitt. florist.-soziol. Arbeitsgem. Niedersachen 1937. 3.


Vo´lk O. H.: Beitrage zur Oekologie der Sandvegetation der obSrrheinischen Tiefebene.
Zeitschrit fiir Botanik, B. 24., H. 2—4.
Wagne r J.: Die Vegetation der ararischen Sandpuszta von Deliblat. Erdeszeti Kiserletek,
1914.


Dr. M. ANlC, Zagreb: ,


HRVATSKE I JUŽNOŠVICARSKE ŠUME PITOMOG KESTENA


SA BILJNOSOCIOLOŽKOG GLEDIŠTA


(DIE KROATISCHEN UND St}DSCHWEIZERISCHEN EDELKASTANIENVVALDER VOM
PFLANZENSOZIOLOGISCHEN GESICHTSPUNKT)


Pitomi kesten za nas je od osobitog značenja, jer je od prirode obilnije razprostranjen
u mnogim našim krajevima. Tvori veće ili manje šume ili šumice, a
raste i primiešano u donjem pojasu bukovih šuma, te u kitnjakovim, kao i u kitnjakovim
i grabovim šumama. U unutrašnjosti Hrvatske raste kesten na diluvijalnim
kremenastim i pjeskovito-ilovastim tlima, te na tlima nastalim na podlozi pješčenjaka
i silikata. Ponegdje ga ima i na vapnenastoj podlozi. Može se obćenito reći,
da se redovito nalazi samo na debljim tlima. Najbolje raste u umjereno acidifilnim
šumskim zajednicama. Izdrži dosta dugo i u acidifilnim šumama, koje se nalaze u
stanju krajnje degradacije, a dobro raste i u neutrofilnim i slabo kiselim šumama
kitnjaka i običnog graba.


U šumsko-vegetacijskom pogledu kestenove šume u Hrvatskoj bile su zadnjih
nekoliko desetljeća obuhvaćene u klimatsko-dendrogeografsku skupinu C a s t a n
e t u m, koju je 1909. g. odredio M a y r, i to u glavnom na osnovi podataka o temperaturi
i oborini za 4 vegetaciona mjeseca. Međutim ta skupina obuhvata topliju
regionu listopadnih listača uobće, te prema tome nije time bilo pobliže određeno
pravo mjesto pitomom kestenu.


P a va r i je spomenutu skupinu nešto bolje ograničio time, što je uzeo u
obzir prosječne podatke o godišnjoj temperaturi, temperaturi najhladnijeg mjeseca,
minimalnim temperaturama, te godišnjim oborinama. Prema podatcima iz talijanske
literature našli smo (1), da kesten u Italiji raste pretežno u toplijem Castanetumu,
odakle se proširuje u hladniji Lauretum i topliji Fagetum. U smislu P a V
a r i e v e razdiobe utvrdili smo, da samo najniža staništa kestena u Zagrebačkoj


257