DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 58     <-- 58 -->        PDF

OSOBNE VIESTl


I z p i t i


STRUČNI IZPIT ŠUMARSKIH VJEŽBENIKA U PROLJETNOM ROKU 1943. GODINK


Državni stručni izpit šumarskih vježbenilta elemente za računanje uzmite sami po svom
s fakultetskom naobrazbom u proljetnom roku nahođenju, ali tako da odgovaraju stvarnosti,
1943. godine održan je od 7. do 12. svibnja o. g. a drvnu masu iz odgovarajućih tablica šumar-


Izpitnom povjerenstvu predsjedao je zamjesko-
lovačkog kalendara, koju treba reducirati
nik predsjednika povjerenstva, šum. savjetnik obzirom na zadani obrast.«
Ing. Ante P r e m u ž i ć, izpitivali članovi povjeIz
III. skupine: »Nacrtati linearno presjeke
renstva šumarski savjetnici Ing. Pero O s t o-krovnih konstrukcija za raspone 4 do 12 mej
i ć, Ing. Ivo ć e o V ić i Ing. Aleksandar D e-tara. Mjerilo 1 : 100. — Presjek krovne kons
p o t, te zamjenik člana izpitlvača šum. savj. strukcije sa dvostrukom stolicom uključivo
Ing. Mihajlo . u j d r 1 c a. Zapisnik o toku iz-stropnu konstrukciju nacrtati sa oznakom dipita
vodio je perovođa povjerenstva, v. šum. menzija i konstrukcijom tesarskih vezova.
pristav Ing. Roman C h . 1 a k. Strop upušten. Mjerilo 1 : 25 za detalje.«


Od 26 prijavljenih kandidata pristupilo je iz-Iz IV. skupine: »Opišite cieli postupak oko
pitu 16 i to inžinjeri šumarstva: Tomo . i k-izdavanja izvoznice po Naredbi o izdavanju izč
e V i ć, Klaudije F i e d 1 e r, Vladimir F i 1 i-voznica za drvo i ostale drvne proizvode. —
p o v i č, Stevan G a 1 u š k a, žarko . a j d i n, Obraditi se ima cieli postupa:k od časa, kada
Josip . o r a k, Vladimir Hvorostin , Branko stranka najavi da ima drva za izvoz, pa sve
Kraljić, Ivan Kraljičković, Miško . o-dok drvo ne bude izvezeno. — U obzir se ima
t a r s k i, Juraj Lipovšćak , Tihoraj L o v-uzeti slučaj, kada stranka traži izvoznicu za
rić, želimir škrg.atić , Zvonko . o m a k, manju količinu radi maloprodaje na tržištu,
Vladimir . r o h a r . Tomislav V u k o v i ć. kao i slučaj, kada jedna tvrtka izrađuje šumu,
W^^ Pismeni dio izpiVa održan je 7. i 8. svibnja te izrađeno drvo odprema kolima do željeznice
s ovim zadatcima: i ovom dalje. — Prikazati treba i postupak sa


Iz I. skupine predmeta: »šuma u ratnom gostrankom,
drvima, vozilima i oruđem, kada
spodarstvu, njezina zadaća, izkorišćavanje i čustranka
bude zatečena da vozi drvo bez izvozvanje.
« nice.«


Iz II. skupine; »Prije 3 godine, t. j . u doba Ustmeni dio izpita održan je dne 10. i 11.
uređivanja stanje neke gospodarske jedinice svibnja tako, da je svaki dan izpitano po 8
bilo je sliedeće: kandidata, dakle veći broj nego što ga propi


suje Pravilnik .o državnom stručnom izpitu, a


156 ha sastojina 15 god. starosti, obrasta 1


prema posebnom rješenju gospodina ministra


242 „ „ 55 „ „ „ 0,9


narodnog gospodarstva od 4. III. 1943. broj


397 „ „ 109 „ „ „ 0,8


5836-Š-1943.


25
,, poljodjelskog zemljišta i nepošumljenih


Terenski dio izpita održan je dne 12. svibnja


čistina


u fakultetskoj šumi u Maksimiru. Istog dana


8
,, neplodnog prostora.


održana je sjednica i saopćen izhod izpita kan


Vrst drveća jela 0,7, smreka 0,3. Sastojine didatima.
se nalaze na II. raz. boniteta zemljišta za jelu. Izpit je položilo svih 16 kandidata koji su
Zdravstveno stanje sastojina dobro. Zadnje 3 pristupili izpitu, i to dvojica sa veoma dobrim
godine u ovim sastojinama nije vršena nika-uspjehom, desetorica sa dobrim, a četvorica sa
kova sječa. — Izračunajte današnju prodajnu dovoljnim.
vriednost ovog šumskog kompleksa, ako je proIza
saobćenja uspjeha čestitao je zamjenik
sječna šumska taksa: a) za trupce 400 Kn po predsjednika povjerenstva kandidatima na us1
.., b) za celulozno drvo 150 Kn po 1 pr. mt, pjehu, te održao liep prigodni govor, na kom
c) za ogrjevno drvo 40 Kn po pr. mt., te ako se predstavnik kandidata zahvalio usrdnim
je Bu 90 godina, a p = 3%. Ostale potrebne riečima.


PROMJENE U SLUŽBI (DO 1. VIL 1943.).


Imenovani su: Ljudevit š i n k o v e c, za rač. višeg kontrolora
VII. č. r. kod prometne uprave Zavi-


Mato č o 1 a k o v´a c, či.n vježbenik XII. č.


dović-Kusača u Zavidovićima.


r.
kod RŠ u Vinkovcima;
Sulejman Ljubijankić, dočinovnik III. Premješteni su:
razreda kod šumarije u Cazinu, za uredskog Ing. Božidar P e t r a č ić šum. viši pristav IX.
vježbenika XII. č. r. kod iste šumarije; čin. razreda od Glavnog ravnateljstva za šu


Nikola . i o n d i ć, nadlugar, dočinovnik I. marstvo u Zagrebu u svojstvu v. d. ravnatelja
raz. kod šumarije u Brinju, za podšumara III. u Gospiću;
kl. XII. č. r. kod iste šumarije; Ing. Stjepan . a r k o V i ć, šumarski nad


Stjepan V e r š e g i, za manipul. vježbenika zornik VI. č. r. od Glavnog ravnateljstva za


XII.
č. r. kod kot. oblasti u Iloku; šumarstvo u Zagrebu za ravnatelja šuma u
Ivan L a z i ć, za podšumara III. raz. XII. Ogulinu;
č. r. kod šumarije u Hrvatskoj Dubici; Ing. Mehmed . a 1 ić, ravnatelj šuma VI. č.


r.
od RŠ u Tuzli, za šumarskog izvjestitelja
Nada L a c k o v i ć, za ured. vježbenika


kod Velike župe Sana i Luka u Banjoj Luci;


XII. č. r. kod Glavnog ravnateljstva za šumarIng.
Mustafa D j u 1 e p a, šumarski nad


stvo u Zagrebu;


zornik VI. č, r. od Glavnog ravnateljstva za


Jelka Matijević, za ured. vježbenika


šumarstvo u Zagrebu za ravnatelja šuma u


XII. č. r. kod RŠ u Gospiću.
TuzU.


Promaknuti su:
Zalivalllisuse:


Ing, Marko . a b i ć, za šumarskog savjetVladimir
š k r e b 1 i n, rač. vježbenik XI. č. r.
nika V. č. r. kod RŠ u Sarajevu; kod RŠ u Ogulinu.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko družtvo u Zagrebu, Vukotinovlćeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 37, — Za tiskaru odgovara Ruđolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27. >


..^