DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 56     <-- 56 -->        PDF

PRINOVE DRUŽTVENE KNJIŽNICE


Posljednjim prinovama družtvena knjižnica daje prikaz raznih vrsti europskog i vaneuropdobila
je ove knjige (u zagradi broj knjige): skog drveća. Iako pojedine dielove ove knjige


J. Grossmann; Gewerbekunde der Holz-imademo obrađene i u našim knjigama (kod
bearbeitung, Bđ I. Technologie des Holzes (br. Dra Ugrenovića), ipak ova knjižica u pojedi1755.);
nom slučaju može dobro doći šumaru — praktičaru.


R. Lippmann: Kalkulationen, Rundholzzu-
Lippmannova, kao i Steinhilbe


satzen und Unkostenberechnungen in Sage


r o V a knjiga, koje su tiskane 1921. godine, do


werken und Holzbearbeitunsfabriken (br. 1096);


bro će poslužiti, kako se i iz samog naslova


F. Steinhilber: Das Sagewerk und seine
može razabrati, za pilanske kalkulacije.


Nebenbetriebe (br. 1754.);


Osnovi tehničke obradbe kame


Z. Sonnenfeld: Primjene taylorovog sistema na i Građevne konstrukcije koristit
na drvnu industriju (br. 1753.); će onim šumarima, koji su zaposleni na građeJ.
Tomičić: Uređenje prometa šumskih provinskim
radovima, ali i onima, kojima je poizvoda
— Naredba bana Kraljevine Hrvatske, vjerena izrada kamena (režijsko izkorištavanje
Slavonije i Dalmacije od 22. siečnja 1918. (br. kamenoloma). Iz Potočnjakove knjige navo


1752.);
dimo ove naslove pojedinih poglavlja: alat i
sprave za dizanje kamena, obradba naravnog


Dr. A. Goglia: Zakoni i naredbe tičući se


kamena, ziđe iz kamena, stubišta i t. d. i pod


gruntovnice i izvlasdbe (br. 1751.);


crtavamo veliki ilustrativni materijal počam od
.. Weber: Grundlinien einer neuen Forst-najmanjeg alata do velikih konstrukcija. F.
wirtschaftsphilosophie (br. 1750.); Hellvvigova, sa 179 slika opremljena, knjiga za..
Potočnjak: Osnovi tehničke obradbe kapravo
je enciklopedija zgradarstva, koja je
mena (br. 1756.); obuhvatila: I. Građevno tlo, II. Temeljenje,


F. Hellwig: Građevne konstrukcije (broj (obično, umjetno i duboko), III. Ziđe (od na1749.);
ravnog i umjetnog kamena, vez zidova od
opeke, šuplji zidovi i dimnjaci, tanke stiene,


.. Becher: Zimmererarbeiten (br. 1759.);


otvori u zidovima, izvedba lukova, vienci); IV.
Wass miissen Baumeister und Zimmermann-Svodovi; V. Masivni stropovi; VI. Stubište; VII.
meister vom Holzschutz wissen (br. 1760.); Vezovi deveta; VIII. Krovišta; IX. Pokrov kroWass
muss der Elektrotechniker vom Holzva;
X. Limarski radovi; XI. Usidrenja; XII.
schutz wissen (br. 1761.); Zaštita od vlage; .1.. Zaštita protiv trešnje
Wass muss der Bergmann vom Holzschutz i buke; XIV. Kameni podovi (pločnici, namazi);


vvissen (br. 1762.).
XV. žbukanje i obrađivanje režaka.


Grossmannovo djelo Technologie des .. Becherova knjižica Zimmerarbei-
Holze s zapravo je knjiga izdana pred kojih t e n dobro će doći kod gradnja prostorija s vetridesetak
godina (godina izdanja nije zabiljećim,
krovnim razponima, kod većih temeljenja,
žena na knjizi), a posebna vriednost joj leži . a pored toga prikazano je i više raznih vezova
bojanim presjecima 54 vrste raznog europskog drvnih konstrukcija. Ova knjiga izišla je u nai
vaneuropskog drveća. Inače knjiga ima ovaj kladi »Technische Selbstunterrichtsbriefe«, pa
sadržaj: U obćem dielu su izmeta mehanička, se u njoj nalazi i popis analognih publikacija
kemijska, te posebna i poredbena svojstva dr-i iz drugih područja tehnike.
veta; u I. dielu opisana je anatomska i kemijU
posljednjim trim knjižicama (br. 1760. do
ska grada drveta; u .. dielu prikazana su svoj1762.)
prikazana je impregnacij a drstva
drveta (boja, okus, cjepjvost i dr.); u 1.. vet a za u naslovu označene upotrebe. Knjižice
dielu upoznajemo se s trajnosti drveta, kao i su namienjene posve praktičnom radu. Težište
načinima za povećanje trajnosti; u IV. dielu impregnacije leži na upotrebi WolImannijevih
dane su grieške i bolesti drveta; u V. dielu prisoli.
kazano je drvo kao trgovačka roba; VI. dio Tajnik


UPLATA ČLANARINE U MJESECU TRAVNJU 1943. GODINE.


Redovitih članova: Kuna 130.—: Matan Zoltan, Zagreb;


V Kuna 480.^: Rohr Petar, Našice; Bulla/ Kuna 120.—: Radičev Josip, Zagreb; ..-
Konstantin, O s i e k; \1 ... Zvonko, Koprivnica;
Kuna 340.—: Rukavina Branko, Pakrac;


Runa 70.—: Rostić Nikola,, Z a g r e b; Va-


Kuna 260.—: Topali Vladimir, Našice;


Kuna 240.—: Bikčević Tomo, Zagreb ; lentinović Mirko;
Franjković Ivica, Erdevik ; Kolibaš Rudolf, Kuna 60.—: Hladiš Ivan, Bjelovar;
Zagreb; Mifka Krešimir, Pođgorač;


Huljev Mate, Zagreb.


Kuna 200.—: Špoljarić Zvonko, Zagreb ;


Kuna 100.—: Milinković Ivan, Herman Jo- ,


Pređplata´:


sip, Bjelovar;
Kuna 40.—: Bakranin Juraj, Travnik;


Kuna 5.760.—: Ravnateljstvo šuma, Za


Kuna 30.—: Huša Jaroslav, Bilić .Dragutin,


greb , i za područne 23 šumarije;


N Kopčić Ibrahim, štajduhar Franjo, Batinić Mijat,
Čop Vjekoslav, svi iz Travnika; ..-Kuna 4.320.—: Ravnateljstvo šuma Nov a
mašegović Zđenko, Zagreb. Gradiška, i za područnih 18 šumarija;


Kuna 987.— Ravnateljstvo šuma Senj , i


Izvanrednili članova:


za područne 3 šumarije.


Kuna 240.—: Draščić Ivan, Omiš;


Kuna 80.—: Koludrović Čedomil, Dukčević
Članova pomlatka: Martin, šverko Ivan, Belecki Nikola svi iz . akarske;


Kuna 320.—: Sekalac željko, Zagreb (stara


Kuna 40.— Ratko Kevo, Makarska.


dugovina);


242