DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 51     <-- 51 -->        PDF

2. Za članove pođmlađka stuđ. šumarstva
u Zagrebu: Đuro Babogredac (br.
428/43.), Vladko Becl ć (br. 223/43.), Silvestar
Gerzej (br. 452/43.), Milivoj Grgurlć
(br, 55/43.), Zlatko Kopre k (br. 1106/42.),
Ignjac Madjer (br. 106/43.), Zoltan Matan
(br. 327/43.), Mihovil Matezi ć (br. 1081/42.)
Josip Nemčanin (br. 221/43.), Marko Pajk
(br. 54/43.), Nikola Rasti ć (br. 286/43.),
Mirko Valentlnčić (br. 270/43.) i Tomo
žuljević (br. 414/43.).
3. Za utemeljače: Ing. Dragutin Matizo v
i ć i poduzeće »Slavonija« d. d. Brod na Savi.
4. Za izvanrednog člana: Dr Eduard Banda
(br. 85/43.) i Franjo Hofbauer, trgovac
drvetom iz Banja Luke, (s god. članarinom
i doprinosom od 600 Kuna — br. 147/43.).
b) Prestali su biti članovi:


1. Ing. Ivan Hladiš
šum. ing. iz Ivanjske


i Ing. Vilko V i d m a r, šum. savj. u m. iz No
ve Gradiške, jer se zahvalili (br. 46, odnosno
121/43.), a Ing. Kamilo R ii c k e r t, jer se
odselio (br. 66/43.).


Predsjednik:
Ing. A. Abramović v. r.


2. Ing. Stjepan Bevelakva, šum. savj.
u Zagrebu, Ing. Stanko . o n j a r, šum. v.
pristav u Banja Luci i Karlo . a r e š, vlast,
šumar u Sisku, jer su umrli.
VI. MOŽEBITNOSTI
1. Ing. .. . a r k i ć izvješćuje o stanju
sakupljanja materijala za kalendar, koji je
sakupljen u tolikoj mjeri, da ima nade, da će
moći kalendar izići početkom 1944. godine.
Tajni k pak izvješćuje, da je za kalendar
već naručena i potrebna količina papira. Izvještaj
uzima se na znanje.
2. Ing. S. š k o p a c smatra, da bi bilo
potrebno poraditi na povišenju putnih paušala
za vanjska uredovanja, jednako kao i osvježiti
pitanje deputatnog ogrievnog drveta za
šumarsko osoblje kod obćeupravnih oblasti.
Nakon kraće razprave zaključuje se, da se
strane Hrvatskom šumarskom družtva uprave
Glavno ravnateljstvu za šumarstvo obrazložene
predstavke po oba predmeta.
Kako je dnevni red sjednice bio iscrpit, to
je ista završena u 19,30 sati.


Tajnik:
Ing. O. Piškorić, v. r.


Ovogodišnja redovita glavna godišnja skupština
održat će se dne i^. rujna u Zagrebu.


(Nastavak sa str. 234.)


ublaženo je zelenilom. Uz obale zasEiđeno je
u grupama drveće raznih vrsta, čime je pojačana
ljepota kraja. Podizanju i uzdržavanju
toga rastlinstva podaje se najveća pažnja. Jedan
dio radova provođen je pomoću radne
službe koja vrši i pošumljivačke radove na izkrčeniin
površinama. Pisac zaključuje svoje
razlaganje preporukom, da se kod radov a
na pošumljivanju krša, uređivanja
bujica te za čuvanje branjevina
i nasada upotriebe obveznike
državne radne službe, koji bi te poslove
vršili pod nadzorom šumarskih inženjera.


Bllježke


NOVE NORME SAVJETODAVNOG


Savjetodavni odbor za normalizaciju pri
Ministarstvu narodnog gospodarstva izdao je
tri nove norme, koje se tiču obrtničkih radova
i elektrotehnike. Prva norma za soboslikarske
i ličilačke radove HN 28
sadrži na dvanaest stranica sve najvažnije
uvjete za ponudu i pogodbu. Ciena normi je 100
kuna.


Druga norma za nazivlje najvažnijih
vrsta električne struje HN 47
sadrži nazive za najvažnije pojmove istostruje
i izmjenične struje. Nazivi su obzirom na tehničku
izpravnost kao i na jezičnu izpravnost


Ing. R. Brezinšćak se je kritički osvrnuo
u članku »Laterarni kanal Biđbosudske
vodne zadruge u Biđpolju
« na pojedine variante projekta.


Osim pomenutih članaka viestnik ima nekoliko
prikaza, koji razpravljaju pojedina pravna
pitanja, a koja su u vezi sa hidrauličkim
radovima.*)


Ing. August Horvat


*) Družtvena knjižnica posjeduje ovaj svezak
Vodograđenog viestnika.


ODBORA ZA NORMALIZACIJU


utvrdjeni po stručnom povjerenstvu uz suradnju
svih zato mjerodavnih činbenika. Ciena normi
je 20 kuna.


Treća norma za nazivlje veličina
izmjenične struje HN 48 odnosi se
samo na posebno područje gore imenovane vrste
struje, te je sastavljena pO istom načelu kao
gore navedeno kod norme HN 47. Ciena normi
je 50 kuna.


Norme se naručuju kod Savjetodavnog odbora
za normalizaciju Trg II. br. 4. Poštarina i
omot se zaručunava prema veličini pošiljke od
8.— Kn dalje.


237