DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 49     <-- 49 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO


ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA
ODRŽANE DNE 5. SRPNJA 1943. GOD.


PRISUTNI I DNEVNI RED


Ovoj sjednici, koja je održana u Zagrebu i
u družtvenim prostorijama, prisustvovali su:
Ing. Ante Abramović, predsjednik; Ing.
Petar Ostojić , podpredsjednik; Ing. Oskar
P i š k o r i ć, tajnik; Oskar Dremil, blagajnik;
kao 1 odbornici — šumarski inženjeri:
Ivo G o d e k, Josip J o z i ć, Mihovil . a r k i ć,
te Stjepan š k o p a c. Odbornik Ing. Makso
F 1 s c h e r ovlastio je odbornika Ing. .. Marklća
za zastupanje, dok je ostalim odbornicima
odsutnost izpričana kako zbog zauzetosti
u redovnim dužnostima tako i težkoćama putovanja.


Sjednica je održana po ovom
dnevnom redu:


I. Pozdrav predsjednika.
II.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Hrvatskog šumarskog lista.
III.
Zaključni račun za 1942. godinu.
IV.
Održavanje ovogodišnje skupštine.
V.
Promjene u članstvu.
VI.
Možebitnosti.
I. POZDRAV PREDSJEDNIKA.
Predsjednik otvara sjednicu u 17 sati, pozdravlja
prisutne i iznosi izprike odbornika,
koji ne prisustvuju sjednici, kao i urednika
Prof. Dra Josipa Balena. Iza toga koraemorira
umrle članove Ing. Stjepana Bevelakvu,
Ing. Stanka . o n j a r a i Karla . a r e š a,
kojima odbornici daju počast jednom minutom
šutnje.


II. A IZVJEŠTAJ TAJNIKA.
Iz rada družtvene prave od posljednje sjednice
tajnik izvješćuje:


1.
Prema zaključku glavne skupštine od
8. XII. 1942. o upotrebi družj^venog pričuvnog
novca nabavljeno je: 3300 Kg papira za tisak
Šumarskog lista, razne uredske potrebštlne,
,´´´a družtvena je knjižnica upodpunjena predpla/
tom na Hrvatsku enciklopediju, te kupom 16
knjiga, dok je daljnih 28 knjiga naručeno i
stići će naskoro. Novoprispjele knjige bit će
redovno objavljivane u Šumarskom listu, kako
bi se članovi mogli odm^ah njima poslužiti.
Zaključak: Izvještaj se prima s odobrenjem
na znanje.


2. Prostorije, određene kao privremeno
sklonište u podrumu družtvenog doma, pored
već prije izvršenih radova, osigurano je zastorom
prozora, a u smislu poziva Narodne
zaštite (br. 363./43.). Zaključak: Uzima se na
znanje.
3. U dvorištu družtvenog doma zasađeno
je 5 pančićevih omorika. Omorike je darovao
Zavod za uzgajanje šuma, a bezplatno 1. prevezlo
fakultetsko dobro. Zaključuje se, da se
gg´. Prof. Dr A. P e t r a č 1 ć u, kao predstojniku
^
zavoda, 1 Jng^_S,_S_^ oku, kao upravitelj dobra
izrazuje zapisnička hvala.


?rTokornov5 godine rad na šumarskom
prosvjećivanju našao je poticaja u uredničtvlma
Gospodarskog lista i Gospodarstva. Gospodarski
list pogodan je za promicanje šumarstva
na selu, dok Gospodarstvo, kao obći
gospodarski hrvatski list, služit će za obavieštenje
hrvatske priradne javnosti. U Gospodarskom
listu do sada su izašli članci samo
povremeno, dok Gospodarstvo redovno tjedno
jednu stranicu posvećuje šumarstvu i drvarstvu.
O ovom radu bilo je više rleči i u Hrvatskom
šumarskom listu (br. 4, i br. 5.), a na
šumarima je, da literarnim radom namienjenog
nešumarskoj javnosti olakšaju rad na terenu
stvarajući preduslove boljeg poznavanja šume
i šumskog gospodarstva. Zaključak: Izvještaj
se uzima na znanje.


5. Kotarska oblast u Karlovcu moli Hrvatsko
šumarsko družtvo, da jednom predstavkom
skrene mjerodavnim pozornost na potrebu
osiguranja obuće šumarskog i lugarskom
osoblju kod obće upravnih oblasti (br. 316.43.).
Ing. škopac podupire ovaj priedlog opisujući
prilike ovog osoblja na području Velike
župe Zagorje 1 naglasuje, da je osiguranje
obuče potrebno radi čuvanja šume, budući da
je mnogi lugar na izmaku sa svojom dosadanjom
obućom. Zaključuje se, da se predstavka,
podnese Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo.


6. Po zamolbama .. .. .. družtva »Narodna
uzdanica« u Sarajevu (br. 100./43.), Promlčbe
ustaške mladeži u Zagrebu (br. 145./43.)
i Stožera grada Zagreba (br. 174./43.), kojim
se traži bezplatno slanje Hrvatskog šumarskog
lista zaključuje se, da se istima tokom
1943. godine šalje po jedan primjerak lista.
Nadalje se zaključak sjednice upravnog odbora
od 7. XII. 1942. u pogledu zamjene Hrvatskog
šumarskog lista za Hrvatsku bibliografiju
izmjenjuje tako, da se predložena zamjena
odobrava (br. 881./42.).
7. Po zamolbi akcije Nadasve za prilog
obnove svetišta Majke Božje Blstričke zaključuje
se predmet iznieti pred glavnu skupštinu
(br. 72./43.).
8. Na zamolbu družtvenog pođvornika ..
Piljeka (br. 20./43.), a uzevši u obzir obće poskupljenje
zaključuje se istom povišenje plaće
od 400 na mjesečno 1000 Kuna.
II. . IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA.
Stanje blagajne 5. srpnja 1943.
Gotovina : Kn b
U blagajni nalazi se u gotovom
novcu 26.251.66
Efekti :
Kod poštanske štedionice na čekovnom
računu 2.078.20
Uložnica broj 114015 kod Gradske
štedionice Zagreb 88.632.75
Uložnica broj 114016 kod Gradske
štedionice Zagreb 159.2111.45
Uložnica broj 308614 kod I. Hrvat.
štedione Zagreb . . . . . . 151.297.44


Ukupno 427.471.50


Eaklad e :
Pripomoćna (Kereškenjijeva) zaklada:
Kn b
Uložnica broj 115265 kod Gradske
štedionice glaseća na .. . . 98.064.—
Uložnica broj 310758 kod I. Hrvat.
štedionice glaseća na .. . . 100.133.31
Tri obveznice 7% investic. zajma 11.500.—


Ukupno 209.697.31


235
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Literarna (Borošićeva) zaklada:
Uložnica broj 113788 kod Gradske


štedionice glaseća na .. . . 3.583.55


Stanarina je zaprimljena za prve dvle četvrti
ove godine.
Porezi državni i gradski plaćeni su za prve
dvle četvrti ove godine.


Kako je sada pol godine, to kod nekojih
stavka proračuna izdataka prekoračena je polovica
predvidjenog izdatka, uslied sve veće
skupoće i povišenja pristojba raznim odredbama.
Na neke stavke nije jošte ništa utrošeno,
pa kako je zaključkom skupštine dozvoljeno
prebacivanje (vermani), i kako su neke stavke
primitka do sada dale preko polovice predvidjenog,
izgleda da će se moći izaći u okviru
cjelokupnog proračuna.


Temeljem zaključka redovite skupštine od


8. XII. 1942. godine utrošeno je do sada za nabavu
knjiga za knjižnicu, papira za tiskanje
šumarskog Lista 102.364.50 Kn od glavnice za
redovite potrebe.
Dne 1. o. mj. pregledano je cjelokupno blagajničko
poslovanje po Nadzornom odboru i
pronađjeno u potpunom redu, kako se to vidi
iz priložećog izvještaja Nadzornog odbora.


Predlažu se zaključci računi t. j . bilanca,
obračun primitaka i izdataka i stanje družtvene
imovine za god. 1942., koji su pregledani
po Nadzornom odboru i u redu pronadjeni.
(Br. 498./43.).


Zatim je blagajnik pročitao ovaj


Izvještaj


nadzornog odbora Hrvatskog šumarskog
družtva u Zagrebu.


Podpisani članovi nadzornog odbora pregledali
smo danas cjelokupno blagajničko poslovanje
družtva, od zadnje pregledbe koja je
obavljena dne 16. srpnja 1942. godine do danas
i to: Sve račune, blagajničke knjige, uložnice,
našastar, skontrirali blagajnu uporedivši
sa prilozima sve pronašli u potpunom redu
te ustanovili sliedeće stanje:


/
A) BLAGAJNA


Kn b
Gotovina u blagajni . . 37.551.66
Efekti :
Na čekovnom računu kod poštan


štedionice 2.078.20
Uložnica br. 114015 gradska šted,
Zagreb glasi 88.632.75
Uložnica br. 114016 gradska šted
Zagreb glasi 159.211.45
Uložnica br. 308.614 I. Hrvat, šted
Zagreb glasi 151.297.44


Ukupno 401.219.84


.) ZAKLADE


Pripomoći (Kereškenjljeve) zaklade:
Kn b
Uložnica broj 115265 Gradska šted.
Zagreb glaseća na 98.064.—
Uložnica br. 310758 I. Hrvat. šted.
glaseća na 100.133.31
Tri obveznice 7% investic. zajma
glaseća na . . 11.500.—
«. Ukupno 209.697.31


Literarna (Boroćiševa) zaklada:
Uložnica br. 1137S8 Gradska šted.
Zagreb glaseća na 3.538.55
Iz priloženih zaključnih računa za godinu


1942. vidljivo je, da su sveukupni Izdatci veći
nego što je proračunom predviđeno. Nu kako
je godine 1942. obstajalo iznimno stanje i skupoća
rasla (na pr. tiskanje Hrvatskog šumarskog
lista, grijanje đružtvenih prostorija, brzoglasne
i poštanske pristojbe 1 t. d.) to se
predlaže da se ti izdatci naknadno odobre, a
osobito i uslied toga što se obračunom primitaka
vidi, da su faktični primitci mnogo veći
nego što je bilo proračunom predviđeno.


Na temelju gornjeg izvješća molimo za podieljenje
razriešnice.
Zagreb, 1. srpnja 1943. ,


Nadzorni odbor HŠĐ.:
Ing. Mihovil Pećina v. r.
Ing. Mihajlo Mujdrica v. r.


Zaključak: Prednji izvještaji primaju se k
znanju.


II. C IZVJEŠTAJ UREDNIKA.
O Hrvatskom šumarskom listu mjesto odsutnog
urednika Prof. Dr J. Balena izviestio
je tajnik Ing. O. Piškorić i predložio, da se honorari
u šumarskom listu povise na dvostruko.
Sjednica, uz priedlog Ing. Markića, zaključuje,
da se počam od 1. srpnja honorari povisuju
na originalne članke na 100 Kuna, za
prievode na 80, a za priepise na 60 Kuna time,
da se prigodom skupštine izravnaju s
honorarima analognih hrvatskih listova.


ni . ZAVRŠNI RAČUNI ZA 1942, GODINU


Završni račun za 1942. godinu s izvješćem
nadzornog odbora prikazao je blagajnik O.
Dremil i isti je prihvaćen bez primjedbe.


IV. ODRŽAVANJE SKUPŠTINE.
O pitanju održanja ovogodišnje skupštine
prvi govori predsjednik Ing. A. Abramović i
ističe, da smatra, da je skupštinu potrebno
održati u svakom slučaju. Nakon kraće razprave,
u kojoj su sudjelovali svi odbornici,
zaključeno je, da se skupština održi. Kao dan
skupštine određen je 19. rujna 1943. godine. U
pitanju dvorane- zaključeno je, da se postupi
prema predvidivom broju prisutnih članova na
skupštinu time, da se prvenstveno imaju upotriebiti
družtvene prostorije. Uoči skupštine
održat će se i, sjednice upravnog odbora.


Obzirom na dnevni red skupštine stavit će
se kao jedna točka i proslava stogodišnjice
prvog grupiranja hrvatskih šumara.


Proračun za 1944. god. izradit će predsjedničtvo
družtva time, da se u istom predvide
nagrade za tajnika, blagajnika i urednika po
3000 Kuna mjesečno, a plaća namještenice .
6000 Kuna.


V. PROMJENE U ČLANSTVU
a) Za nove članove primaju se i to:


1. Za redovit e članove šum. inžinjeri:
Petar ćulumovi ć (br. 496/43.), Rudolf
Čaić (br. 318/43.), Ivo Franjković (br.
287/43.), Josip Hora k (br. 371/43.), Vinko
Hudinec (br. 98/43.), Branko Kraljić
(br. 13/43.), Džemil Kreki ć (br. 27/43.),
Juraj Lipovšća k (br. 369/43.), Vladimir
Mu ta k (br. 153/43.), Mirko Pavi ć (br.
61/43.), Josip Peterne l (br. 253/43.), Kondrad
Pintari ć (br. 1008/42.), Velimir
Stan i ć (br. 82/43.), Vladimir To pa li (br.
333/43.), Alojz Vučeti ć (br. 13/43.), Tomislav
Vuković (br. 370/43.).
236