DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 49     <-- 49 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO


ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA
ODRŽANE DNE 5. SRPNJA 1943. GOD.


PRISUTNI I DNEVNI RED


Ovoj sjednici, koja je održana u Zagrebu i
u družtvenim prostorijama, prisustvovali su:
Ing. Ante Abramović, predsjednik; Ing.
Petar Ostojić , podpredsjednik; Ing. Oskar
P i š k o r i ć, tajnik; Oskar Dremil, blagajnik;
kao 1 odbornici — šumarski inženjeri:
Ivo G o d e k, Josip J o z i ć, Mihovil . a r k i ć,
te Stjepan š k o p a c. Odbornik Ing. Makso
F 1 s c h e r ovlastio je odbornika Ing. .. Marklća
za zastupanje, dok je ostalim odbornicima
odsutnost izpričana kako zbog zauzetosti
u redovnim dužnostima tako i težkoćama putovanja.


Sjednica je održana po ovom
dnevnom redu:


I. Pozdrav predsjednika.
II.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Hrvatskog šumarskog lista.
III.
Zaključni račun za 1942. godinu.
IV.
Održavanje ovogodišnje skupštine.
V.
Promjene u članstvu.
VI.
Možebitnosti.
I. POZDRAV PREDSJEDNIKA.
Predsjednik otvara sjednicu u 17 sati, pozdravlja
prisutne i iznosi izprike odbornika,
koji ne prisustvuju sjednici, kao i urednika
Prof. Dra Josipa Balena. Iza toga koraemorira
umrle članove Ing. Stjepana Bevelakvu,
Ing. Stanka . o n j a r a i Karla . a r e š a,
kojima odbornici daju počast jednom minutom
šutnje.


II. A IZVJEŠTAJ TAJNIKA.
Iz rada družtvene prave od posljednje sjednice
tajnik izvješćuje:


1.
Prema zaključku glavne skupštine od
8. XII. 1942. o upotrebi družj^venog pričuvnog
novca nabavljeno je: 3300 Kg papira za tisak
Šumarskog lista, razne uredske potrebštlne,
,´´´a družtvena je knjižnica upodpunjena predpla/
tom na Hrvatsku enciklopediju, te kupom 16
knjiga, dok je daljnih 28 knjiga naručeno i
stići će naskoro. Novoprispjele knjige bit će
redovno objavljivane u Šumarskom listu, kako
bi se članovi mogli odm^ah njima poslužiti.
Zaključak: Izvještaj se prima s odobrenjem
na znanje.


2. Prostorije, određene kao privremeno
sklonište u podrumu družtvenog doma, pored
već prije izvršenih radova, osigurano je zastorom
prozora, a u smislu poziva Narodne
zaštite (br. 363./43.). Zaključak: Uzima se na
znanje.
3. U dvorištu družtvenog doma zasađeno
je 5 pančićevih omorika. Omorike je darovao
Zavod za uzgajanje šuma, a bezplatno 1. prevezlo
fakultetsko dobro. Zaključuje se, da se
gg´. Prof. Dr A. P e t r a č 1 ć u, kao predstojniku
^
zavoda, 1 Jng^_S,_S_^ oku, kao upravitelj dobra
izrazuje zapisnička hvala.


?rTokornov5 godine rad na šumarskom
prosvjećivanju našao je poticaja u uredničtvlma
Gospodarskog lista i Gospodarstva. Gospodarski
list pogodan je za promicanje šumarstva
na selu, dok Gospodarstvo, kao obći
gospodarski hrvatski list, služit će za obavieštenje
hrvatske priradne javnosti. U Gospodarskom
listu do sada su izašli članci samo
povremeno, dok Gospodarstvo redovno tjedno
jednu stranicu posvećuje šumarstvu i drvarstvu.
O ovom radu bilo je više rleči i u Hrvatskom
šumarskom listu (br. 4, i br. 5.), a na
šumarima je, da literarnim radom namienjenog
nešumarskoj javnosti olakšaju rad na terenu
stvarajući preduslove boljeg poznavanja šume
i šumskog gospodarstva. Zaključak: Izvještaj
se uzima na znanje.


5. Kotarska oblast u Karlovcu moli Hrvatsko
šumarsko družtvo, da jednom predstavkom
skrene mjerodavnim pozornost na potrebu
osiguranja obuće šumarskog i lugarskom
osoblju kod obće upravnih oblasti (br. 316.43.).
Ing. škopac podupire ovaj priedlog opisujući
prilike ovog osoblja na području Velike
župe Zagorje 1 naglasuje, da je osiguranje
obuče potrebno radi čuvanja šume, budući da
je mnogi lugar na izmaku sa svojom dosadanjom
obućom. Zaključuje se, da se predstavka,
podnese Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo.


6. Po zamolbama .. .. .. družtva »Narodna
uzdanica« u Sarajevu (br. 100./43.), Promlčbe
ustaške mladeži u Zagrebu (br. 145./43.)
i Stožera grada Zagreba (br. 174./43.), kojim
se traži bezplatno slanje Hrvatskog šumarskog
lista zaključuje se, da se istima tokom
1943. godine šalje po jedan primjerak lista.
Nadalje se zaključak sjednice upravnog odbora
od 7. XII. 1942. u pogledu zamjene Hrvatskog
šumarskog lista za Hrvatsku bibliografiju
izmjenjuje tako, da se predložena zamjena
odobrava (br. 881./42.).
7. Po zamolbi akcije Nadasve za prilog
obnove svetišta Majke Božje Blstričke zaključuje
se predmet iznieti pred glavnu skupštinu
(br. 72./43.).
8. Na zamolbu družtvenog pođvornika ..
Piljeka (br. 20./43.), a uzevši u obzir obće poskupljenje
zaključuje se istom povišenje plaće
od 400 na mjesečno 1000 Kuna.
II. . IZVJEŠTAJ BLAGAJNIKA.
Stanje blagajne 5. srpnja 1943.
Gotovina : Kn b
U blagajni nalazi se u gotovom
novcu 26.251.66
Efekti :
Kod poštanske štedionice na čekovnom
računu 2.078.20
Uložnica broj 114015 kod Gradske
štedionice Zagreb 88.632.75
Uložnica broj 114016 kod Gradske
štedionice Zagreb 159.2111.45
Uložnica broj 308614 kod I. Hrvat.
štedione Zagreb . . . . . . 151.297.44


Ukupno 427.471.50


Eaklad e :
Pripomoćna (Kereškenjijeva) zaklada:
Kn b
Uložnica broj 115265 kod Gradske
štedionice glaseća na .. . . 98.064.—
Uložnica broj 310758 kod I. Hrvat.
štedionice glaseća na .. . . 100.133.31
Tri obveznice 7% investic. zajma 11.500.—


Ukupno 209.697.31


235