DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 48     <-- 48 -->        PDF

tek užem krugu stručnjaka. Uslied raznih promjena
često su mnoge koristne misli pale u zaborav
a veliko i dugogodišnje izkustvo pojedinih
stručnjaka ostalo je mrtvo slovo pohranjeno
u pismohranama. Članci koji bi povremeno
izlazili u tehničkim glasilima, dnevnim
novinama ili inače niesu mogli u riešavanju
tih pitanja dati potreban kontinuitet. Taj manjak
popunjen je izlaskom viesnika koji će izlaziti
kao godišnjak.


Radi važnosti pitanja koje viestnik obrađuje
i uske povezanosti šumarskog djelovanja sa
djelatnošću hidrotehničara, šumarski stručnjaci
ne gledaju u glasniku samo stručni časopis
već 1 jedno od sredstava koje će omogvićiti
što tiesniju suradnju u riešavanju postavljenih
zadataka. Pitanje te suradnje je i u
viestniku naglašeno.


Samo tiesna suradnja donosi pravilno riešenje
vodnih prilika, koje traže od šumarskih
stručnjaka kao bujičara izravan zahvat u brdske
tokove rieka i njihove bujične pritoke zadatkom,
da sprieče razorno djelovanje bujica.
S druge straine traži od šumara, da podesnim
načinom gospodarenja u planinskim šumajna 1
pašnjacima veže zemlju na strminama te
sprieče njezino izpiranje i odnošenje u nizinska
korita vodotoka. Tako se dovodi u sklad
hidrotehnička nastojanja s radom šumara fadi
održanja nuždne ravnoteže u transportu materiala
u tokovima rieka.


Prema tome su obće smjernice hidrotehničkih
radova vezane na šumarsko djelovanje.
Dosljedno tome mora i obća šumarska politika
voditi računa o nastojanjima oko poboljšbe tla
i sredidbenih radova. U planinskim predjelima
to je pitanje kako vidimo, raščišćeno. Eujičarski
radovi i način gospodarenja sa planinskim
šumama i pašnjacima djeluju u smislu
potreba hidrotehničkih radova. U Hizinskim
krajevima morat će se taj sklad uzpostavlti.
Nema sumnje, da će obća šumarska politika
morati dovesti u sklad svoje težnje sa novim
prilikama koje će nastati provedbom takovih
radova. Morat će se naći riešenje kojim će se
uzpostavlti pravilan odnos između šumske i
poljodjelske površine, da bi se očuvalo ekonomičnu
mogućnost obskrbe tih krajeva drvetom,
a istovremeno dozvolilo najveće moguće
rasprostranje poljodjelstva na svim površinama
koje su sredidbom i poboljšbom postale
sposobne za težadbu. Pri tome morat će se držati
u vidu pitajne pravilnog razprostranjenja
šuma u pojedinim predjelima, da se izbjegnu
zle posljedice nestanka šuma na većim prostorima.
Sva ta pitanja treba — povremeno
temeljito proučiti.


Prvi broj viestnika donosi niz vrlo zanimljivih
članaka. Od Ing. .. G j u r a š i n a je izcrpan
članak o hidrotehničkim radovima pod
naslovom; »Poljopriradne vod og rad nje
u Slavoniji i S r i e m u«. U članku su
izcrpno prikazani dosadanji radovi i nastojanja
oko; uređenja našeg međuriečja kao i rieka Save,
Drave i Dunava. Pisac daje pregled izvršenih
radova i zamisli koje se imaju provesti sa
naznakom približnih troškova. Kritički se
osvrće na pojedina riešenja i tehničku provedbu
kao i na sva pitanja koja su time povezana.
Za nas šumare je zanimljivo njegovo gledište
na djelovanje šuma obzirom
na hidrotehnička nastojanja.
Tom problemu posvećuje jedan odsjek
pod naslovom »Šume.«


Pisac priznaje, da su šume važan čimbenik
kulturno-tehničke djelatnosti, jer imadu naročito
povoljan upliv u prikupištima vodotoka u
strmim gorovitim predjelima sliva. Međutim


tvrdi, da se obćenito taj upliv precjenjuje jer,
da je upliv pošumljenosti na hidrografske prilike
velikih vodotoka praktički neznatan. Taj
upliv da je mnogo veći u područjhna manjih
vodotoka no i tamo više uslied toga što šuma
zaštićuje tlo od Izpiranja i odnošenja. Dodaje,
da je i ovakov upliv šume za vodne prilike od
goleme važnosti, naročito u kraškim predjelim,
gdje se šumska tla pretvaraju u golet. Pobija
tvrdnju, da je porastu savskih visokih voda
kriva, sječa šuma. Kao uzrok navodi kulturno-
tehničke radove koji su visoke vode stegli
u korito iiBime podigli vodostoj. On predlaže,
da šumarstvo nastoji svoje gospodarstvo
usmjeriti što više u pravcu što većeg učinka
na kulturno-tehničkom polju. Radi toga pred laže,
daše šumaukloni izpredjela
sposobnih za poljoprlrad te, da
se što više rasprostre u gorskim
krajevima, jer će se time postići najveći
gospodarski učinak.


Smatra, da šum e koje se nalaze u državnim
rukama i smatraju se narodnim dobrom,
trebaju služiti o b ć i m ciljevima
i probitcima čitavoga
naroda ali ne time, da šumsko
gospodarstvo kao takovo odbaci
što veći prihod, već time, da
p o d p o m o g n u obća gospodarska
nastojanja. Time će šumarstvo po njegovom
mišljenju dobiti jedan viši cilj. Zato treba
sve relativno šumsko tlo postepeno privesti
poljopriradu, a u prvom redu sve ono tlo pod
šumom koje je hidraulički poboljšano skupim
tehničkim radovima. Takovo tlo treba upotriebiti
za najkorisniju svrhu.


Međutim kod uklanja šuma iz nizina
preporuča oprez. Smatra pogreškom
forsiranje uklanjanje šuma sa prenizkih
položaja. Takva su zemljišta redovno nesposobna
za prirad, a njihovo izsušenje preskupo.
Zato je bolje na tim mjestima ostaviti šumske
kulture. Preporuča, da se izvjestne
površine u Sriemu kojesu često
izvržene poplavama, a čija je odvodnja
preskupa, što prije pošum
e.


Prigovara iz mnogih razloga krčenjima. Tako
napominje, da su seljacima često dodjeljivane
krčevine u nizinama koje niesu uobće
bile odvodnjene. Uslied toga su mjesto dobrih
šuma nastale loše oranice. Predlaže, da bi se
ovakove pojave onemogućile, sudjelovanje vođograđevinskih
stručnjaka kod izdavanja dozvola
za pretvorbu šumskog tla u drugu vrstu
težadbe.


Interesantan je članak Ing. J. Pilar a
»Prikaz poplava rieke Save u srednjoj
Posavini«. Podacima članka koristit
će se i šumari u tim područjima. Ing. Š. V e-
z e k iznosi »Izkustva pri provedbi
zaobaln e odvodnje«. Praktička izkustva
iznesena u tom članku zanimate će one
šumarske stručnjake koje se bave nizinskim
odvodnjama u našim šumama.


U članku Ing. Miroslava S t o j š i ć a pod
naslovom »Načela suvremene kultu r-


n o-t e h n i 0 k e djelatnosti« prikazan
je poboljšbeni i sredidbeni rad na Ennsu i
Sprottebruchu.


Kod regulacionih radova na Ennsu bila je
sva pažnja posvećena nastojanju, da se regulacioni
radovi izvedu uz što manje zadiranje
u ljepotu kraja. Radi toga dani su regulacionoj
liniji oblici koji se posvema priljubljuju
krajobrazu. Djelovanje kamenih i betonskih
masa kojima je izvršeno osiguranje obala


(Nastavak na str. 237.)


234