DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 47     <-- 47 -->        PDF

koje su sastavljene i obračunate na temelju
Grundner-Schwappachovih drvno gromadnlh
skrižaljaka (7. izdanje 1928., naklada P. Pa...,
Berlin). — Te skrlžaljke sadržavaju obllkovisine
za navedene vrste drveća prema visinama
i prsnim promjerima.


II. Kružno-plošne skrižaljke (Kreisf lachentafeln)
sadržavaju kružne plohe za 4 cm široke
debljinske razrede počam od 1 do 1000 stabala.
Te su skrižaljke izvađene iz Kunzeovih pomoćnih
skrižaljaka za snimanje drvnih gromada
(Hilfstafeln fiir ..1...88...1.......,
4. izd. 1928., Verlag P. ....., Berl^fe.
III. Drvno gromadne množidbene skrižaljke
(Massenmultiplikationstafeln) koje sadržavaju
na pune kubike zaokružene umnožke oblikovisina
sa kružnim plohama, te služe obračunu
drvnih gromada.
Drugi svezak: oblikovi, sinskl
redov i (Formhohenreihen) nadopunjuje prvi,
te sadržaje:


I. skrižaljke oblikovisinskih redova za hrast,
bukvu, smreku i bor.
II. Izjednaćoajc skrižaljke za visinske razlike
(Ausgeglichene Hohen-Taf eln) za iste
vrste drveća; one su izračunate na temelju
Wicdemannovih iztraživanja o pojednostavljenju
ustanovljenja visina kod snimanja drvnih
zaliha, kao i kod Philippovih skrižaljaka visina.
Po ovim se skrižaljkama može visina
srednjeg stabla i onda odrediti, kada u sastojini
ustanovljena visina ne odgovara promjeru
srednjeg stabla nego jednom drugom, za nekoliko
centimetara različitom promjeru.
III. Oblikovisinske skrižaljke deblovine (bez
odbitka) za hrast, bukvu, smreku i bor prikazane
su u 4 grafikona, koji su izvedeni iz
Kn.iiževnost


Grunđner Schwappachovih drvno gromadnlh
skrižaljka (Tafeln der Derbholzformhohen —
ohne Abzug — in graphischer Form fiir Eiche,
Buche, Fichte und Kiefer).


Ovim se grafičkim prikazom olakšava interpolacija
kod ustanovljenja oblikovisine deblovine
srednjeg stabla. U slučaju da se ima ustanoviti
drvna gromada deblovine umanjena za
gubitak kod rušenja i izrade, to se od dotične
oblikovisine srednjeg stabla ima odbiti 10%.


Opisane oblikovisinske skrižaljke
dobro će poslužiti kod
snimanja drvnih gro m.a da u svrhu
inventarizacije velikih površina
u sklopu uzraslih sastojina,
jer će se njihovom primjenom pojednostavniti
obračun masa te tako uz istu točnost ubrzati
taksacione radne a tim i smanjiti njihove
troškove.


Na osnovu ustanovljene promjene oblikovisine
srednjeg stabla pojedine sastojine u kojoj
se uzastopno na jedan te isti način vrše periodička
snimanja, mogu se dobiti pouzdani
podatci o prirastu, što je pak od osobite važnosti
za gospodarenje u priebornim šumama.


Kako je korist od upotrebe ovih skrižaljaka
kod šumsko uredajnih radova očita i ve}ika, to
preporučamo, da sc)-one kod svih
tih radova i kod nas primjene, dakako
izpitavši predhodno u kakovom odnosu
stoje njihovi obćeniti podatci prema lokalnim
podatcima područja u kojima se snimanja
drvnih gromada ima da izvrše.


Dr. Ing. Zlatko Vajda


L. HAUSKA: DAS FORSTLICHE BAUINUENIERWESEN, III. TEIL LANDVVEGE
Das forstliche Bauingenieurwesen, izdavač
prof. Ing. Dr. Leo Hauska. Band III: Landwege
1 Teil, 2 Abschnitt: »Der S t r a s s e nbau,
Bauausfiihrun g«. Preradili docent
Dipl. Forsting Dr. Franz . a f n e r, prof. Ing.
Dr. phil. Josef S t i n . i Hofrat Dipl. Ing. Rudolf
Feuctinger. Wien 1942. Naklada
F r o m m e.


Danas, kada šumar preuzima eksploataciju
šuma u svoje ruke, smatram da, nije naročito
potrebno naglašavati koristi, koje praktičar i
teoretičar može da ima od jedne knjige ove vrsti.
Istina, tehnička je literatura bogata sa
ovakim djelima, ali za šumare je preobširna,
tako da pojedinac izgubi previše vremena, dok
se orientira i nadje što mu treba. U ovoj je
knjizi međutim potanko i pregledno doneseno
sve što jedan praktičar šumar treba pri gradnji
šumskih puteva i cesta.


Ova knjiga od 367 strana i 188 slika podieljeno
je ui dva dlela: A. Tloznanstvene
osnov e sa 2 poglavlja: I. građevni kamen
cesta i II. Donji stroj ceste (obradio docent
Dipl. Forsting. Dr. Franz Hafner);


VODOGBAĐEVNI


Pred kratko vrieme izdao je Savez vodnih
zadruga Nezavisne Države Hrvatske prvi broj
pomenutog viestnika namjenom, da služi vodograđevnim
stručnjacima za Izlaganje njihovih
misli 1 izkustva pri riešavanju pitanja poboljšbe
tla 1 sredidbe naših vodotoka.


Potreba takovog glasila opažala se već dugo
vremena. Problemi koje nameće uređenje vodotoka
i poplavnih područja od obćeg su zna


., Izvedba šumskih puteva i cest
a sa 3 poglavlja: I. Donji stroj, II. Izgradnja
i uzdržavanje gornjeg stroja cesta i III. Projektiranje
mreže šumskih puteva. (Obradio docent
Dipl. Forsting. Dr. F. Hafner i Hofrat
dipl, Ing. R. Feuchtinger).


U prvom dielu izlažu se svojstva, koja treba
da ima dobro građjevno -tvorivo gornjeg i donjeg
stroja za izgradnju cesta, kao i na osnovu
kojih se mogu lahko razpoznati ta svojstva.
Drugi dio obuhvata izgradnju gornjeg i donjeg
stroja ceste, te principe prema kojima se najpovoljnije
postavlja mreža šumskih puteva.


Treba naglasiti, da gradiv o ove knjige
obuhvaća sve, što dolazi u obzir
na tome području sa gledišta
moderne tehnike. Prikazano je slikovito
i objašnjeno sa mnogo pi´imjera, tako da
se praktičaru i teoretičaru toplo preporučuje.*


Ing. N. L.


* Knjiga se nalazi u knjižnici Hrvatskog šumarskog
družtva pod br. 1747.
VIESTNIK


čenja i važnosti te spadaju u red naših najvažnijih
zadataka. Iz tih razloga potrebno je,
da se pojedina pitanja pretresu u javnom glasilu,
da bi se dala mogućnost uvida svima koji
su tim pitanjima zanimani.


Dosada su ta pitanja pretresana u glavnom
samo u stručnim krugovima putem nacrta,
priedloga, izvještaja i službenih spisa. Misli iznesene
tim putem ostale su redovno poznate


233