DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 44     <-- 44 -->        PDF

\


oblikovisinskih krivulja do izražaja. Pokazalo
se da i obzirom na područje rasta postoje uski
odnosi između toka visinskih krivulja i krivulja
obličnih brojeva. — Ustanovilo se, da je za
svaku vrst drveta dovoljna jedna oblikovisinska
krivulja tako, da se na osnovu toga mogao sastaviti
kostur za skrižaljke oblikovisinskih redova
i to za smreku, bor, bukvu i hrast. —
Podatci za jelu, ariš, brezu, johu i dr. leže
unutar okvira krivulja za smreku i bor pa se
može za spomenute vrste drveća upotriebiti od
ovih dviju krivuhja ona, koja im je najbliža.


Skrižaljke oblikovisinskih redova tako su složene,
da se iz njih -— uz predpostavku da nam
je poznata oblikovisina srednjeg stabla -mogu
očitovati oblikovisine pojedinih debljinskih
razreda.


Prema tome točnost obračuna sa


stojlnskih drvnih gromada ovisi o
točnosti kojom se odredila oblikovisina
srednjeg stabla.
Određivanje srednje sastojinske visine.


Kao srednja visina sastojine smatra se u
praksi ona točka visinske krivulje koja odgovara
, promjeru srednjeg sastojinskog stabla.
Stoga se radi ustanovljenja te srednje visine
ima najprije odrediti promger srednjeg sastojinskog
stabla.


Kod tog se praktički postavljaju ovi zahtjevi:


1. da ustanovljenom srednjem promjeru odgovara
u visinskoj krivulji određena srednja
sastojinska visina;
2. da se određivanje srednje sastojinske visine
prilagodi onoj metodi, koja je bila primienjena
kod izradbe prihodnih skrižaljka;
3. da se toj srednjoj sastojinskoj visini odgovarajući
promjer obračuna na takav način,
da se i kod različitih stupnjeva prorede (t. j .
kod različitog broja stabla) dođe do približno
jednakih podataka;
4. da način bude jednostavan 1 primjenljiv i
svim slučajevima kada se izvrši klupiranje sastojine.
Srednje se stablo ne smije izvesti iz sastojinske
drvne gromade t. j . da se najprije provede
mjerenje visina, već se to stablo i njegova
visina in»a ustanoviti na osnovu srednje kružne
plohe


Do sada se u praksi ustanovljivalo aritmetski
srednje kružno-plošno stablo na taj način, da
se ukupna kružna ploha sastojine podielila
brojem stabala. Pošto je to stablo ovisno o
broju stabala, to na njega utječe i jakost proreda.
Ovo jasno dolazi do izražaja kada se na
pr. uzme da 100 stabala od 7 cm prsnog promjera
ima istu kružnu plohu kao jedno stablo
od 70 cm, dočim drvna gromada tih 100 stabala
nije niti približno tako velika kao ona od jednog
stabla sa 70 cm prsnog promjera.


Kada se tako kod prorede izvadi veći broj
pretežno tanjih stabala, to se broj stabala N
bitno jače umanjuje nego kružna ploha G što


/-f


ima za posljedicu, da vriednost ^ a s njom i


JV


promjer aritmetički srednjeg kružno-plošnog
stabla i njegova visina jako poskoči.


Srednja se sastojinska visina ne očitava iz
krivulje visine već se izračunava na osnovu
srednjih razrednih visina po formuli:


.^ ., + G.,H,-\- G, .. . i t. d.
.


Gj + G^ -h G.,.-i t. d.


Po Wiederaannu se srednja visina izravno
ustanovljuje pomoću centralnog kružno-plošnog
stabla kojega on skraćeno nazivlje central no
stablo.


Sastojinsko centralno stablo ima onaj promjer
kod kojeg se ukupna kružna ploha sastojine
dieli u dva jednaka diela.


Položaj centralnog stabla u sastojini ne mienjaju
zahvati proreda, tako da ono najbolje
odgovara napried navedenim zahtjevima.


Centralno stablo ima osobito značenje kada
se radi o međusobnom uzpoređivanju podataka
dobivenih kod opetovanog snimanja drvnih gromada
u jednoj te istoj sastojini, kao i kod sumarnog
obračuna drvnih gromada.


Stoga se preporuča, da se u praksi srednja
visina sastojine ustanovljuje samo na temelju
sastojinskog centralnog kružno-plošnog stabla.


Suiharno obračunavanje drvnih gromada pomoću
oblikovisine srednjeg stabla.


Točnost obračunavanja pomoću sastojinskog
obličnog broja ovisna je o točnosti sa kojom se
može ustanoviti srednja oblikovisina sastojine
(.. F.) t. j . onaj broj s kojim se mora ukupna


kružna ploha sastojine (G.) pomnožiti, da se


dobije ....... drvna gromada sastojine (V).
G X .. F = V
.. F V


G"


Mjesto vriednosti -- može se uvrstiti i vrieđ


G
nost — ako se v izračuna kao aritmetička sre


dina drvne gromade (—), a .g kao aritmetička


U/


sredina kružnih ploha


(.)


Pošto nam ali ukupna drvna gromada (V)
nije poznata, već se ona tek Ima ustanoviti to
se mora radi određivanja oblikovisinskog srednjeg
stabla uzeti u obzir odgovarajuća kružna
ploha dakle aritmetičko ili centralno kružnoplošno
stablo. Sa praktičnog je gledišta važno,


da se srednja oblikovisina sastojine |_-| prak


tički dovede u odnos sa oblikovisinom centralnog
stabla (.)


Provede li se obračun drvnih gromada po
debljinskim razredima pomoću skrižaljaka
oblikovisinskih redova te se pri tom za polaznu
točku uzme oblikovisina centralnog stabla, to
su uplivi eventualnih abnormalnih oblikovisinskhi
krivulja izključeni. U tom će slučaju za
pojedinu vrst drveta određena oblikovisina centralnog
stabla odstupati od srednje oblikovisinske
sastojine prilično konstantno, jer je to
odstupanje u biti ovisno samo o stupnju zakrivljenosti
oblikovisiriske krivulje uzstanovljene
pomoću skrižaljaka oblikovisinskih redova.


Može se uzeti, da zakrivljenošću oblikovisinske
krivulje uvjetovana »konstantna pogrješka«
oblikovisine centralnog stabla prema srednjoj
oblikovisini sastojine iznaša kod hrasta i bora


+ 1% a kod bukve + 2%. Kod smreke nije još
ustanovljena ali se može uzeti, da je većinom
veća od + 2% te da raste sa većom oblikovisinim
srednjeg stabla.
Umanji li se oblikovisina srednjeg stabla za
tu konstantnu pogrješku, to tako umanjena
oblikovisina praktički dovoljno točno odgovara


srednjoj oblikovisini sastojine j — j t. j. njezin
umnožak s ukupnom kružnom plohom daje
ukupnu drvnu gromadu sastojine praktički sa
istom približnošću, kao što je i ona, kada se
ta drvna gromada dobiva iz drvno gromadnih
skrižaljaka. -^


230