DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Ing. MIHOVIL PEĆINA, Sarajevo: ´ _´ ´ ´ ;


OCJENA BUKOVINE PO VANJSKIM ZNAKOVIMA


BUCHENSCHATZUNG NACH AUSSERM MERKMALEN


Kako nam je poznato vrlo je važno kod procjene bukovih sastojina, kao i kod
pojedinih stabala dobro procieniti tehničku sposobnost, a time i uporabivost sastojina
odnosno pojedinačnih stabala.


Kriterije po kojima sam u praksi procjenjivao uporabivost bukovih stojećih
stabala kanim ovdje iznieti za praktičnu uporabu kolegama, koji će imati prilike u
praksi vršiti procjenu bukovih stabala. Uve kriterije prikupio sam uglavnom
praktički procjenjujući i izrađujući bukove sastojine, a dovodeći ih u sklad sa anatomskom
građom bukovine, pa su rezultati procjena obavljenih po ovim metodama
vrlo dobro zadovoljavali.


Vriednost bukovine proživjela je u zadnjih 30 godina veliku promjenu: ono
što se je cienilo kod bukovine prije svjetskog rata, danas se manje cieni i obratno,
što se je prije malo cienilo danas je na prvom mjestu.


Prije svjetskog rata cienila se je uglavnom samo ciepka bukovina, sposobna za
izradbu vratila, vesela i dužica, dočim tvrda necjepiva bukovina, kao i ostatci iza
ciepane bukovine, smatrana je kao lošije tvorivo, od kojega su se izrađivali trupci
za rezanje testona i tavoleta. Prijeratna izradba bila je vezana na stalne dimenzije,
pa se udaljivanje od tih mjera nije trpilo, a niti se je roba izrađena izvan tih mjera
mogla na tržištu prodati. Bukova vratila izrađivala su se samo na dvie duljine i
to na 2.10 i 4.20 mt. profila ´% i ^7i» cm. Bukova vesla na dužine od šest nogu, to
jest 2 mt., i svaka sliedeća mjera za tri noge ili jedan metar više. Bukove dužice
izrađivane su na razne,dimenzije, a bukovi trupci na duljinu 2 i 4 metra. Poslije
rata doživljuje uporaba bukovine ogroman obrat sve se norme odnosno uzance za
izradbu i prodaju bukovine mienjaju iz temelja, izrađuju se vratila i vesla raznoraznih
dimenzija, bukovi trupci i trupčići počam od 60 cm duljine i na dalje, pa da
kratko vrieme iza rata nestaje interesa za ciepanu bukovinu, a da se sve više potražuje
žilava biela bukva sa što manjim srdcem, kao izvrstan material za piljenu
robu, odnosno klade za Ijuštenje, koje nalaze na tržištu dobru prodaju.


Pripominjem, da danas u Njemačkoj u zrakoplovnom veleobrtu, bukovina podpuno
zamjenjuje metale, jer je mnogo lakša, a naročitom obradbom potpuno odgovara
i kod motora s velikim naponom i velikim brojem okretaja. Za izradbu
propelera upotrebljavaju se listovi tankog bukovog furnira, koji se u hidrauličkom
tiesku sliepe u daske od 3 cm. Na ovaj način dobivene daske na novo se sliepljuju
i iz jednog ovako sliepljenog bloka rezanjem sa pilom vrpčanicom režu se propeleri,
koji se dalje dotjeruju i izkušavaju. Rubovi propelera, koji sieku zrak okuju se metalom,
pa ovakovi propeleri iz drva vrlo dobro zamjenjuju metal s tom prednošću,
da su mnogo lakši, a to je danas odlučno kod gradnje zrakoplova, jer što je vlastita
težina manja, to je koristna težina veća.


Ciepka bukovina uvjetuje u glavnom veliko i u većini slučajeva jako obojeno
srdce, što je velika grješka kod prerađivanja ovakovih trupaca, jer kud se dobiva
malo bielih čistih dasaka, tud se dobiveni material od trupaca jako obojenog srdca,
ako ovog ostane na daski, ne da se ova crven parenjem odstraniti, dočim se manje
ovakove manje od manje obojenog srdca prigodom parenja dobro prikriju.


Pilansku bukovinu cienimo prema tomu, da li ima malo ili veliko srdce i da
li je srdce obojeno jako ili slabo. Bukovi trupci sa malim srdcem do jedne trećine
promjere, daju prvorazredno tvorivo za piljenu robu, kao i prvorazredne trupce
za Ijuštenje. Trupci sa većim i velikim srdcem, ako je k tomu jako obojeno i od
bieli oštro omeđeno, daju slabije pilansko tvorivo.


Razpoznavanje bukovine, dok je još u stablima, da li je sposobnija za piljenu
ili ciepanu robu, to jest, da U imade malo ili veliko srdce, odlučno je za pravilno
ustanovljenje vriednosti drvne mase bukove sastojine, koja se iznosi na prodaju.


Na ciepkost stabla ne utječe toliko stanište, ekspozicija niti starost, koliko
pravilan uzgoj. Stabla u pravilnom sklopu jedra, ravna i centrična srdca uviek se
bolje ciepaju.


Opazio sam, da stare bukove sastojine, koje dolaze u drugoj odnosno trećoj
ophodnji na istorri) staništu ili stoje pred prirodnom mienom sastojine imaju veliko


224
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 39     <-- 39 -->        PDF

srdce i da su obično dobro ciepke, pak ih možemo već na prvi pogled ocieniti kao
sastojine manje vriedne za piljenu robu, a time i manje uporabivosti. Bukove sastojine
sa staništima u prvoj ophodnji poslije prirodne miene, obično su slabo
ciepke, imaju malo srdce, pa su sposobne za rezanu građu.


Po vanjskom izgledu bukovih stabala zaključuje se na sposobnost stabla po
sliedećim znakovima:
Stabla žljebasta, desno smotana (zasukana), tamne kore, obrasla mahovinom
obično su ciepka sa dosta velikim srdcem i kao takova manje sposobna.


Stabla malo zasukana nisu ni za ciepanu robu osobito prikladna, jer ne pucaju
paralelno sa osi stabla, već suču, pa kod izradbe vesla ili vratila kod tesanja
presiecaju se drvna vlakanca, koja idu u smjeru sukanja, a teše se ravno, paralelno
sa osi stabla, pa se uslied toga roba baca, vitla, izkrivljuje kao krive od saona.
Makar da se ovakova roba drži neprestano u vitlovima, čim iz vitla iziđe, ponovno
radi, pa uslied toga kod prodaje slabije ciene polučuje. Sigurniji znakovi za razpoznavanje
sposobnosti bukovih stabala jesu sržni trakovi i tvrdoća.


Ako skinemo odnosno ogulimo komad kore sa bukova stabla, na unutarnjoj
strani kore odrazuju se projekcije sržnih trakova, pa čim se te projekcije očituju
kao pravci što rjeđi i što dulji, tim je cjepivost veća. (SI. 1). Kora sa ovakovih sta


si. 1. SI. 2.


bala vrlo se lako guli i na udarac ušicom sjekire po stablu, kora lako odskače, jer
je sržnim tracima slabo uz deblo vezana, a to je znak, da je stablo ciepko, sa dosta
znatnim srdcem. Obratno je pako kod necjepivih stabala, kora je jako priljubljena
uz deblo, pa se ne da guliti niti od stabla otpada. Kad odbijemo koru od necjepivog
stabla, na unutarnjoj strani kore odrazuju se projekcije sržnih trakova, kao gusto
posute točkice ili kraći zarezi nepravilno razasuti. (SI. 2). To je siguran znak da je
stablo necjepivo, dosta tvrdo sa manjim srdcem, pa je prema tomu za preradu na
pilani sposobnije.


Sržni traci odlučni su po tehnička a naročito po mehanička svojstva drveta, a
i njihova fiziološka zadaća vrlo je znatna. Kod bukve su sržni trakovi prilično debeli
i uzki, i gdje oni probijaju drvna vlakanca, na tim mjestima je kohezija drveta
slabija, pa se na takovim mjestima drvo lako razstavlja odnosno ciepa, ako u tom
pravcu djeluje sila, koja ciepanje želi prouzrokovati. Čim su sržni trakovi poredani
kao na slici pod 1., tim se drvo lakše ciepa i obratno, čim su sržni zraci grupirani
kao pod slikom 2., drvo se slabo ciepa. Kada šumski radnik kod doznačivanja stabala,
odnosno obrojčavanja stablo na panju zatesuje, ako je stablo tvrdo, otpor je
sječivu velik, to je siguran znak, da je stablo slabo ciepko, i to stoga što ovakovo
stablo ima mnogo više sržnih trakova nepravilno poredanih na jedinici volumena,
u koji sjekira prodire, pa trakovi kao anatomski tvrđi dio debla, pružaju jači otpor
zasjecanju, to jest stablo je tvrdo. Stabla, koja su kod zasjecanja meka (meka kao
repa — radnički izraz) to jest sječivo lako prodire u stablo, jer ima manje sržnih
trakova, koji su glavni odpor prodiranju sječiva, obično su ciepka sa svima odlikama
ciepkog drveta.


Kod procjene pojedinog sječivog stabla pogledamo najprije, da li vanjski znakovi
govore za ciepkost, pa onda kušamo koru i tvrdoću, pa po navedenim kriterijima
možemo sa sigurnošću utvrditi kvalitet stabla obzirom na njegovu tehničku
sposobnost, i time njegovu faktičnu vriednost obzirom na preradbu.


225
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Kod čitavih sastojina, kojima bi trebalo informativno odrediti tehničku sposobnost,
izpitujemo više stabala razne starosti i dimenzija, pa pod opisanim metodama
zaključujemo na uporabivost ciele sastojine.


Šumski radnici vrlo vješto razpoznavaju bukova stabla, da li su cjepka ili ne,
po vanjskim znacima, a i potom mnogo zaključuju gdje se sastojine nalaze, u kom
kraju, odnosno predjelu naše domovine. Poznato je, da su bukove sastojine predjela
Bilo gora, Garjevica, Psunj, Papuk i Krndija prvorazredne, da imadu jako
malo srdce i da daju prvorazredan material bilo za preradu bilo za izvoz. Bukove
šume tipa naših prašuma po Bosni, Lici i Gorskom kotaru imadu veliko i dosta
obojeno srdce, pa su kao tehnički material manje vriedne. Time nije rečeno, da
nema ni u ovim krajevima dapače vrlo dobrih i vriednih bukovih sastojina sa
svim odlikama prvorazredne bukovine.


Šumski radnici nikada ne kušaju cjepivost bukovih stabala pomoću iveranja,
špananja, već jedino opisanim metodama, a te su im podpuno pouzdane. Naprotiv
kod četinjača nema pouzdanih znakova za ciepivost stabala, pa radnici odnosno
štetočine! izbijaju ivere pomoću kojih ustanovljuju cjepivost stabla, pa su na žalost
sva vriednija stabla u našim sastojinama jele i smreke na ovaj način oštećena.


Kod ciepane bukovine vide se na površini sržni trakovi, pa čim su ti traci
dulji odnosno deblji, tim je vriednost robe veća, jer se je stablo dobro ciepalo,
drvna vlakanca nisu kod tesanja presjecana, pa je time otpornost osobito kod vesala
i vratila veća.


Obzirom na jako veliki odpadak drva kod preradbe bukovine na ciepanu robU:
danas se uobće ne izplati bukovinu ciepati, kad danas daleko bolje izkorišćenie i
daleko veću vriednost polučujemo, ako bukovinu na pilanama prerađujemo, bez
obzira da li imade veliko i jako obojeno srdce. Ako uzmemo, da kod ciepane robe
ima najmanje ../. odpadka, a tek se izkorišćuje oko 30"/o drvne mase, odmah se
opaža nerentabilitet, bukvu prerađivati na ciepanu robu.


Prerađivati bukovinu na ciepanu robu preporučuje se samo u takovim slučajevima,
gdje nema izvoznih puteva, gdje nije moguće na drugi način robu iz šume
odpremiti nego samarima, ručnim saonama i t. d. a uslov je, da se dotična stabla
iz kojih bilo razloga moraju iz sastojine odstraniti.


Reasumirajući izloženo dolazimo do zalcljučka, da su bukova stabla sa znacima
cjepivosti manje, a stabla bez znakova cjepivosti više vriedna obzirom na današnju
\eleobrtnu preradu i uporabu bukovine.


ZUSAMMENFASSSUNG


In dlesem Aufsatze stellt ^der Verfasser auf Grung eigener Beobachtung dar, wie man
mit Slcherheit den Qualitatswert´ eines stehenden Buchenstammes oder eines Stiickes gespaltenen
Buchenholzes bestimmen. kann. Dlese Einschatzung wird nach den Markstrahlen durchgefuhrt.
Wenn sich die Markstrahlen auf dar ab°:ehobenen Rinde in lockerer Stellung hoher
Strahlen ausserst (Abb. 1.), so ist das Holz eines solchen Stammes spaltbar, gleichzeitig- besltzt
jedocli eln solcher Stamm auch einen grossen Kern. Umgekehrt sind Stamme mit zahlrelchen,
unregelmassig verteilten Markstrahlen unspaltbar, haben aber einen kleineren Kern
und sind demzufolge als Schnittholz wertvoller. (Abb. 2.) Gespaltene BuchenholzstUcke mit
wenigen jedoch langen und breiten Markstrahlen stammen vom spaltbaren Holz ab und sind in
vollem Masse vervvendbar, da die Holzfasern nicht durchgeschnitten sondern nur auseinander
geruckt sind.


226