DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

1. Popis nađenog bilja, .
L i c h e n e s.
....... rufesćens (Weis.) Humb. Imovinski piesci. (S.)-Cetraria
aculeata (SchreK) Tli. Pr. Imovinski p ´
Cladonia mitis Sanost. Imovinski piesci. (S.).
Cladonia foliacea var. convoluta. Imovinski piesci. (S.).
Cladonia rangiformis Hoffm. Imovinski piesci. (S.).
Diploschistes scrupisus (Schreb.) Vorm. Imovinski piesci. (S.).


Bryophyta.
Ceratodon purpureus (L.) Brid. Podravski piesci. (S.).
Tortella inclinata (Hedw. fil.) Limpr. Podravski piesci. (S.).
Tortula ruralis (L.) Ehr. Podravski piesci. (S.).
Racomitrium canescens (Timm.) Brid. Podravski piesci. (S.).


..... sp. Imovinski piesci. (S.).
Homalothecium sericeum (L.) Bryol. europ. Podravski piesci. (S.).
Polytrichum piliferum Schreb. Podravski piesci. (^.-).


P t e r i đ o p h . t a.
Pteridium aguilinum (L.) Kuhn. U jednoj dolinici između Molva i Đurđevca vrlo brojna. (Gjš.).
Polypodium vulgare L. U borovoj imovinskoj šumi. (S.).
Eguisetum arvense L. Đurđevac. (..).


Anthophyta.


Coniferae.
Pinus silvestris L. Šumice od velikih stabala prema đurđevačkim konacima. (Gjš.). Imovinska
šuma. (S.).
Pinus nigra Arnold ssp. austriaca Hoss. Imovinska šuma. (S.). .
Juniperus communis L. Đurđevački piesci. (Gjš.).


TJrticaceae.
Urtica urens L. U imovinskoj šumi izpod bagrema. (S.). -


ChenopoRu7nex crispus L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Kloštar. (S.).
..... acetostella L. var. angustifoUa Koch. Obično od Molva do Đurđevca. (Gjš.).
..... acetosella L. Đurđevac. Pokriva male prostore po jamama i vinogradima. (..). Đurđe


vački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Đurđevac. Kloštar. Imovinski piesci. (S.).
Rumex acetosella L. var. angustifoUa Koch. Obično od Molva do Đurđevca. (Gjš.).


.......... .lapathifoUum L. Obrađeni piesci u Đurđevcu. (..).
Polygonuniminus Huds. Bara na Braunovu. (S.).
......... arenarium W. .. Obično. (Gjš.), Pješčani obronci u Đurđevcu. (..). Imovinski piesci.


(S.). U Hrvatskoj još: Piesci i pješčenjaci uz Dravu kod Bukovca, Legrada i Dubrave.
(FI. cr.).
......... sagittatum Gilib. Đurđevački piesci. (Š.). Sije se po piescima ili kao žito ili kao ze


leno gnojivo. (S.). 1


Polycnemuin sp. Molve. (..).


Chenopodium foetidum Schrad. ? črešnjevica. (..).


Chenopodium glaucum Li. Imovinska lugarnica. (S.).


Chenopodium album L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..).


Corispermum nitidum Kit. Đurđevac. (..). U Hrvatskoj još: Piesci i suha mjesta uz Dravu kod


Dubrave, Legrada i Drnja. (Fl. cr.).


Kochia arenaria (G. .. Sch.) Roth. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). živi piesak u


Đurđevcu. (U.). Braunovo. Molvanski i Imovinski piesci. (S.). U Hrvatskoj još: Pješc^anl


humci kod Zagreba. Piesci jjz Savu kod Rugvica. Pješčenjaci kod Zemuna. (Fl. cr.).


Kochia prostrata (L.) Schrad. Imovinska lugarnica. (S.). U Hrvatskoj još: Petrovaradinska tvr


đava. Pješčani obronci u Slankamenu i kod Zemuna. (FI. cr.). Sriem. (Rev.).


Salsola kali L. Kališćančiš. (S.). U Hrvatskoj još: Sriem. Primorje do Mostara. (Fl. cr. Fl. ...).


Salsola kali L. var. Tragus L. Obično kod Đurđevca. (Gjš.).


, Amaranthaceae.
Amaranthus retroflexus L. črešnjevica. (..).


Portulacaceae.
Portulaca oleracea lu. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Molvanski
piesci. (S.).
CaryophyUaceae. ^
Spergularia rubra CL.) Presi. Molve. (..). ^.´Mt^´^^J´ .´´´"´
Herniaria hiršuta L. Đurđevac. (..). .;,;/-´-. i.
Stellaria aquatica (L.). Scop. Đurđevački piesci. (Š.).
Stellaria media CL.). Vili. Đurđevački piesci. (Š). Bagremik kod imovinske lugarnice. (S.).
Cerastium semiđecandrum L. Đurđevački piesci. (§.. živi piesci kod Đurđevca. (..). Imovinska
lugarnica. Imovinski piesci. Kalinovac. Kloštar. (S.).
Cerastium viscosum L. Đurđevački piesci. (š.).


215