DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 19     <-- 19 -->        PDF

\/.1.


Prof. IVAN SOKUĆ, Zagreb: ´ ,


BILJNI SVIET PODRAVSKIH PlESAKA


DIE PFLANZENVVELT DES SANDBODENGEBIETE S »PODRAVSKI PIESCI« IN KROATIE]<


UVOD.


Tek pred nekih četrdeset godina upoznala se hrvatska javnost zaslugom đurđevačkih učitelja
Anke i Milana Poljak a sa neobično zanimljivim Podravskim piescima. Od toga vremena
posjećivali su hrvatski prirodopisci Podravske pieske i objavili nekoliko prigodnih prikaza
botaničkog, petrografskog, geoložkog i gospodarskog značaja. Iako su sva ta iztraživanja
doniela vrlo zanimljive rezultate, ona nisu ni izdaleka razjasnila najrazličitija prirodoznanstvena
pitanja ovog sasvim osebujnog područja Hrvatske. Osim posve teoretskih iztraživanja na
Podravskim piescima vršena su i iztraživanja šumsko-uzgojnog značaja, koja su pokazala vrlo
dobre rezultate obzirom na povezivanje i pošumljivanje znatnih površina piesaka.


U želji, da se ovi najznatniji živi piesci Hrvatske svestrano obrade potaknuo me je ...
učitelj proi. dr. Ivo Horvat , da proučim njihovu floru i vegetaciju i ustupio mi na obradu
obilni floristički material Dragutina . i r c a, koji je pohranjen u Hrvatskom herbaru mudroslovnog
fakulteta hrvatskog sveučilišta u Zagrebu. Upoznavši tako floru Podravskih piesaka,
započeo sam iztraživanje u proljeće god. 1939. našavši na terenu odličnog suradnika u upravitelju
šumarije Đurđevačke imovne ODĆine u Đurđevcu ing. Ivi Savoru , koji već dugi niz
godina proučava šumarsko-gcspodarska pitanja piesaka. On mi je ustupio svoj bogati floristički
material, što ga je lično sakupio u toku 1938. godine, izlazeći na teren u svim mjesecima u godini.
Uzka povezanost biljne sociologije i šumarstva došla je dc punog izražaja u našim zajedničkim
iztraživanjima, kod kojih je aktivno sudjelovao i dr. Milan Anić.


U toku svojih iztraživanja obišao sam čitavo pješčano područje od sela Molva na sjeverozapadu
do Vukosavljevice na jugoiztoku, ali sam kod toga obratio naročit u pažnj u na
Mo-lvanske i Đurđevačke pieske. Zbog ratnih prilika morao sam napustiti namjeru,
da proučim i pieske od Budrovca do Spišić-Bukovice. Bilo bi vrlo koristno, da se i ti
piesci, koji i onako predstavljaju dosta odvojenu cjelinu, obrade posebno.


U svojim stručnim prikazima »Podravski piesci — domovina psamofita« i »Biljni pokrov
Podravskih piesaka«, koji su prije dvie godine objelodanjeni u »Prirodi«, prikazao sam svoje
prve rezultate, koje ovdje donosim u cielosti.


Dovršujući ovu razpravu, zahvaljujem se svim onim našim stručnjacima i zavodima, koji
su mi omogućili iztraživanje. U prvom redu zahvaljujem se svom cienjenom učitelju g. prof.
dr. Iv i Horva t u, nadstojniku Botaničkog zavoda mudroslovnog fakulteta u Zagrebu, koji
je sa zanimanjem pratio moj rad ne samo u zavodu već i na terenu, proučio moj briofitski material
sa piesaka, te mi je uz to ustupio svoju bogatu literaturu o piescima iz svih krajeva
svieta.


Zahvaljujem se nadalje g. ing. Ivi Šavoru , upravitelju imovinskih šuma u Đurđevcu,
koji mi je ustupio na obradu svoj bogati herbarski material i surađivao samnom kod rada na
terenu, te mi pored toga pružio susretljivo na upotrebu stan u imovinskoj lugarnici na piescima.
G. prof. dr. Fran Kuša n obradio je sa velikim zanimanjem sabrane lišajeve. G. prof. dr.
Mihovil Gračani n upozorio me je na neke pedoložke probleme, a g. prof. dr. Karlo
Kempn i surađivao je samnom kod izrade meteorcložkih tablica o oborinama i vjetrovima
Podravine. Moj drug g. dr. Boris Vrta r pročitao je ovu razpravu te me upozorio na mnoge
pojedinosti. Svima se ovom zgodom najsrdačnije zahvaljujem.*


I. OBCI DIO.
1. Pregled dosadašnjih iztraživanja.
Podravski piesci prostiru se desnom, hrvatskom obalom Drave na području


između Koprivnice i Virovitice. Do sada su bili ti piesci vrlo slabo proučeni. Neke


biljke pješčarke spominje Flor a croatica , navodeći kao njihovo jedino nala


zište u Hrvatskoj »in arenosis et glareosis ad fluvium Dravum ad Bukovec, Dubrava
-et Legrad«, po čemu možemo zaključiti, da su pisci tog prvog obćeg popisa hrvatske
flore upoznali samo onaj dio Podravskih piesaka, koji leži oko ušća rieke Mure
u Dravu. No ti piesci oko rieke Mure nisu ni iz daleka tako izraziti, kao što su to
piesci na području između Koprivnice i Virovitice.


Prvi opis Podravskih piesaka dali su g. 1900. đ u r đ e v a č k i


učitelji Anka i Milan Poljak. Piesci su tada bili još posve pokretni, te


su seljacima nanosili velike štete zatrpavajući im njive i vinograde. Još i danas


pamte sta-ri Đurđevčani, kako im je piesak zatrpavao dvorišta, uništavao vrtove i


prodirao u svaki kutić njihovih stanova. Uslied neprestanog kretanja pieska nisu ni


putevi, koji bi vodili preko Piesaka bili stalni, već se je njihov smjer mienjao sa


promjenom samog reljefa. Poljakovi iztiču, da se ti piesci ne spominju u literaturi,


te da bi bilo vrlo koristno i poučno, da se potanko prouče, opišu i sa ilustracijama


poprate.


* Ova radnja predstavlja doktorsku disertaciju prihvaćenu ´po Mudroslovnom fakultetu
Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu 1942. god
.)


205
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 20     <-- 20 -->        PDF

1 doista još iste godine posjete ovaj kraj botaničar Stjepan G j u r a š i n i zroolog
August Langhofter . Poljak je tom prilikom poklonio prof. Gjurašinu svoju
zbirku bilja sa piesaka.-Potaknuti uspjehom toga posjeta, svratili su se´GjurašinLanghoffer u sliedećoj godini ponovno na Pieske, a Gjurašin objavljuje nato u Glasniku
hrvatskog prirodoslovnog družtva (1902) svoj prvi popis bilja sa Đurđevačkih
piesaka. Od toga se doba spominje Đurđevac u stručnoj književnosti kao poznato
nalazište pješčarskog bilja.


Gjurašin opisuje pieske ovako: »Idući od Virja prema Đurđevcu vidimo brežuljke
jasno žute boje na.kojima ćemo jedva zamietiti trag vegetacije... Ti brežuljci
nemaju stalnog oblika, vjetrovi ih mienjaju. Gotovo sa svih strana omeđeni
su močvarnim tlom, a između obje vrste terena većinom je oštra meda. Na mnogim
se mjestima vidi, kako se piesak strmo ruši u močvarno tlo, obrastlo većinom raznim
šaševima, a na mnogim mjestima oduzimlje polako teren. Veliki su dielovi pieska
posve goli, bez ikakvog traga vegetacije, dok se opet na drugim mjestima, osobito
zaklonjenim od vjetra, naselilo nešto bilja, koje se je znalo prilagoditi ovako lošim
prilikama, kakve daje nestalno i vrlo propustno tlo, što ga tvori piesak. Ovo bilje
ne čini gotovo nigdje neprekinuti pokrov, ono je tako rietko posijano, da se skoro
svagdje krozanj vidi piesak. Na nekim mjestima piesak je postao tako čvrst, da se
na njemu može gojiti kulturno bilje, kao što se vidi kod mjesta Molva, koje je samo
sagrađeno na solidnijem piesku. I kod Đurđevca naći ćemo obrađena pieska i posijana
raznim žitom, kao što ima tamo i vinograd, što ga je zemaljska vlada zasnovala,
a kasnije prekupila imovna obćina đurđevačka. Ali sve tlo što ga pokrivaju
kulture daleko zaostaje za neobrađenim pieskom.«


Ovaj kratak opis tadanjih piesaka upravo je povjestne
važnosti zakulturnu poviest Podravine.


Godinu dana iza Gjurašina i Langhoffera posjetio je pieske Dragutin Hire .
Hire je obišao pieske od sela Molva pa sve do "Virovitice i sabrao obilnu florističku
građu. On je opisao te svoje izlete u članku »Podravina«, koji je izlazio u nastavcima
u časopisu »Prosvjeta« godine 1904., te u svojem »Prirodnom zemljopisu Hrvatske
« (1905.). Piesci su sa svojim neobičnim izgledom učinili na Hirca snažan utisak.
On zanosno opisuje veličanstven prizor, kad vjetar digne čitave oblake pieska
noseći ih daleko naokolo, te se oku pričinja, kao da gori i nebo i zemlja. On piše,
da je tek jednog dana, kad ga je noć slučajno zatekla na piescima, shvatio, lutajući
i gazeći piesak do koljena, zašto ga narod zove »krvavim pieskom«. Hire je dospio
tek dielom obraditi građu, što ju je na piescima sabrao, spominjući neke biljke
u svojoj »Reviziji hrvatske flore« (1903.—1912.).


Pored botaničkih radova, važni su za nas i radovi o piescima s područja drugih
prirodnih nauka. Tako su za poznavanje životnih prilika na piescima hrvatske Podravine
važni radovi Sandor a (1911., 1912.), koji opisuje njihov pedoložki sastav,
pa . u č a n a (1913.—1914.), koji se bavi njihovim mineralnim sastavom, dok
su rad na pošumljivanju prikazali Vaclav Fuch s (1899.), Ante Mar k (1902.)-i I.
Heisinge r (1918.) u svojim člancima u »Šumarskom listu«.


O Podravskim piescima postojala je dakle do sadadosta oskudna literatura te
je bilo od prieke potrebe, da se oni iztraže, pogotovo, jer su i same šumarske vlasti
tražile, da se pošalje u Podravinu jedan botaničar, koji će izpitati za pošumljivanje
toliko mjerodavan biljni pokrov piesaka. Bilo je to potrebno tim više, jer je
pješčarska vegetacija ostalih dielova Panonske nizine mnogo bolje izpitana. Nadovezujući
na iztraživanja Kernera (1863.), bilo je pitanje postanka, biljnogeografskih
odnosa i sociologije piesaka Panonske nizine predmetom opetovanih iztraživanja
Wagnera (1914.), koji opisuje pieske Deliblata u Banatu, pa Rapaicsa (1918.),
zatim za nas vrlo značajna razprava Borosa (1925.), gdje je opisana vegetacija piesaka
lieve, mađarske dravske bbale. U najnovije doba iztiču se naročito mnogobrojni
radovi Sooa, koji već 1929. godine razpravlja o vegetaciji i postanku panonskih
pusta, donoseći tom prilikom popis vrsta svoje biljnosocioložke sveze Festucion vaginatae,
ne upuštajući se pri tome na podjelu te sveze na pojedine asociacije, koje
je opisao tek u svojim radovima iz g. 1938. U svojoj razpravi o vegetaciji Nyirsega
prikazuje sastav svojih asociacija Festucetum vaginatae i Brometum tectorum, dok
je asociaciju Festuceto-Corynephoretum opisao njegov suradnik Aszod (1936.).
Pieske Nagykor6sa proučio je Hargitai (1940.), dok je vegetacijske odnose piesaka
na obalama Nižiderskog jezera prikazao ..... još 1934. g. Od šumarskih stručnjaka
spominjem Kissa (1914.), koji se je bavio praktično i teoretski pitanjem pošumlji


206
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 21     <-- 21 -->        PDF

vanja piesaka, zatim Magyara (1933., 193G.), koji osniva pošumljivanje piesaka na
temeljitom poznavanju biljne sociologije piesaka.


Pitanjerti pošumljivanja piesaka Panonske nizine bave se i neki hrvatski iztraživači,
tako se na pošumljivanje Deliblatskih i Podravskih piesaka osvrću u novije
doba dr. J. . a 1 e n (1926.) i dr. A. P e t r a č i ć (1931.).


2. Prostiranje, postanak i sastav Podravskih piesaka.
Podravski piesci pružaju se desnom, hrvatskom obalom Drave na području,
koje leži između sela Molva kod Koprivnice i Spišić-Bukovice nedaleko Virovitice.
Njihovom sjevernom granicom smatra se kanal Bistra kod sela Molva. Južno od tog
kanala piesak leži na površini, a na sjevernoj strani kanala pokriven je slojem mulja.
Pješčani bedem, na kome leži veći dio sela Molve, pruža se prema JJI u obliku
dugačka hrbta, koji postrance lagano pada u obližnje močvare t. zv. bereke. Prekinut
kod sela Kalinovca uzkom prugom polja, taj se hrbat nastavlja u Smjeru Jelačićevbg
(Ferdinandovca). Nadmorslca visina iznosi kod Molva 139 m, na zapadnom
rubu imovinske šume 134 m, na Kališćančišu kod Đurđevca 135 m, a Kloštarski su
piesci 130 m povrh morske gladine. Ti se piesci dižu svega 10—20 m povrh močvarnog
tla, koje ih okružuje, dok je visinska razlika između pojedinih uzvišen ja i udolina
na samim piescima oko 5 m.


Južna pruga piesaka, koja se pruža od Budrovca do Spišić-Bukovice pokrivena
je praporom. Taj je dio Podravskih piesalca manje poznat, dapače mještani ga i ne
zovu piescima. Pješčana podloga može se ustanoviti na mjestima, gdje je pokrov
prapora skinut. Ta su mjesta obično podpuno obrasla, biljnim pokrovom.


SI. 1.


Danas ima živog, pokretnog pieska još samo u pješčanim
grlima, koja su nalcnadno stvorena djelovanjem vjetra te
ih zovemo i z p u s i m a. Ta su mjesta najvažnija za proučavanje vegetacije pokretnih
piesaka, te ćemo se na njih češće osvrtati.


Izpusi predstavljaju vrlo zanimljivu geomorfoložku pojavu. Oni nastaju razaranjem
najviših, vjetru najjače izloženih sipina, te označavaju najviša mjesta na
piescima (Molvanski brieg, izpuh na imovinskim piescima, Minov kut kod Kloštra).
Na takvim izloženim mjestima, koja su uslied paše, gaženja, požara ili bilo kojeg
drugog razloga ogoljela, vjetar malo po malo razpiruje piesak, zatrpavajući obližnje
zemljište. Sa nastupom jakih vjetrova nastaje sve veća udubina, koja naskoro poprima
oblik kotla, ponajčešće sa jednim sjeverozapadnim i jednim jugoiztočnim
otvorom, iz čega se jasno vidi, da ga je oblikovao jaki zimski sjeverozapadnjak
(vidi križaljku najjačih vjetrova). Dok je sjeverozapadnjak dao izpusima prvi izgled,
to ih jaki i vrlo česti jugozapadnjak proširuje. Taj vjetar odnosi piesak s jugozapadnog
ruba izpuha, te ga tjera po ravnom dnu izpuha i slaže ga nato na suprotnoj
strani u obliku nove sipine, koja naglo raste zatrpavajući susjedne, već
obrasle dielove pieska. To se skidanje pješčanog pokrova zaustavlja teli kad je skinut
sav gornji sloj pieska, te je na površinu izbio odporniji mjestanac, koji je na našem
prerezu (si. 1.) prikazan gotovo vodoravnom crtom. Tako vjetar skida sloj
pieska povrh mjestanca i odkriva ovaj neplodni sloj, na kome ne može uzpievati
gotovo nikakvo bilje. Na taj način nastaju sve veće površine gola, neplodna pieska,
koji je nepogodan za bilo kakvu kulturu. Dok je dno izpuha redovito podpuno golo,
njegovi su rubovi obično više ili manje obrasli. Jugozapadni je rub izložen udaru
vjetra, koji odnosi piesak, te je obrastao takvim biljlcama, koje se svojim busenima
uspješno opiru vjetru pridržavajući vrlo gustim i čupavim korjenjem svako pješčano
zrno, dok se biljke, koje se bore protiv jakog zatrpavanja probijaju kroz svježe
nasuti piesak pomoću svojih dugih izdanaka.


Pojedini se dielovi piesaka zovu prema obližnjim selima. Molvansk i
piesc i leže između sela Molve i imovinske šume. Oni su većim đielom obrađeni,


,207
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ili su pak obrasli bagremom, a ima na njima i pašnjaka. Braunov o je veliki posebnički
posjed, koji se pruža zapadno od imovinske šume, a južno od Molvanskih
piesaka. Prostrani bagremovi, topolovi, jablanovi i borovi gajevi tog posjeda zaštićuju
polja heljde, kukuruza, raži i drugog kulturnog bilja. Močvarna vegetacija razvila
se nasred tog posjeda uz jednu baru. Od kote 134 do puta Đurđevac—Jelačićevo
pokriva pieske imovinsk a šuma , koju izgrađuju u njezinom zapadnom
dielu borovi, dok je iztočni dio te šume izgrađen od bagrema. Imovinski m
piescim a zovu se još nepošumljeni dielovi imovinskog posjeda između Đurđevca
i Kalinovca. Južno od puta Đurđevac—Kalinovac leži Đurđevačk i obćinski
pašnjak. Dalje prema iZtoku leže Kalinovački, pa Kloštarski
piesci (Minov Kut).


Manjih područja piesaka ima kod Budrovca, Sirove Katalene, Veselog Briega,


Kozarevca, Turnašice i Vukosavljevice, pa te pieske, kao manje značajne nisam po


drobnije proučavao, već sam to područje prošao tek na brzinu, kako bi upodpunio


svoje znanje o njihovom prostiranju. Naprotiv, Molvanski, Đurđevački, Kalinovački,


pa i Kloštarski piesci iztraženi su dosta podrobno, kako u florističkom tako i u bilj


nogeografskom pogledu.


Pitanjem postanka Podravskih piesaka bavilo se do danas ne


koliko autora. Dok je Miso Kišpati ć mislio (1901.), da bi ovi piesci mogli potje


cali s Moslavačke gore, utvrdio je Fran Kuča n (1913.—1914.), da oni potječu iz


alpskih kristaliničnih škriljevaca odakle ih je doniela Drava. Proučavajući mineralni


sastav piesaka utvrdio je Kučan, da mnogi minerali, koji se nalaze u sastavu naših


piesaka uobće ne dolaze na Moslavačkoj gori, dok se mineralni sastav stiena iz gor


njeg toka rieke Drave podpuno podudara sa sastavom piesaka iz Podravine.


Krajem terciara povlačilo se pontsko more iz Panonske nizine ostavljajući iza
sebe gola pješčana žala, naročito na onim dielovima obale, gdje su ležala ušća pojedinih
rieka, kao što je to bilo na području današnje Podravine slučaj sa ušćem rieke
-Drave. Piesak tih žala djelovanjem je vjetra naskoro pokrenut, te su se razvili živi


piesci, kao što se to vrlo često događa na mnogim niskim primorjima.


Na Podravske pieske nastavljaju se sjeverno od Drave piesci Somogy-a, koji


tvore s piescima Podravine izvjestnu geografsku cjelinu te imaju ne samo isti po


stanak već i isti geoložki sastav. Najviši brežuljci Somočke nizine izdižu se tek oko


20 metara iznad razine rieke Drave odnosno razine Blatnog jezera. Loczy i Balogg


smatrali su (vidi Boros 1925.), da ta nizina predstavlja nastavak Velike panonske ni


zine (Alfolda), dok Boros drži, da je ona nezavisna cjelina eolskog postanka i znatno


plićeg diluvialnog pokrova. Na pontskim glinama leže diluvialni piesci, koji mje


stimice tvore sipine (»bucke«). U tim piescima ima uloženih slojeva gline i prapora.


U glini našla je po Borosu J. Muranyi neke okamine: Fruticola hispida, Striatella


striata, Pupilla higranata (!), Lucena ohloga. Diluvialne okamine nađene su i u


glini briega Zakany na piescima Somogy-a i to vrste: Lucena ohlonga var. elongata,


Neritostoma putris, Conulus julvus, Vallonia tenuilahris, Fruticola hispida, Vitrea


crystallina, Pupilla muscorum var. elongata, Orcula dolium i Planorbis rotundaius.


Proučavajući uzorke pieska iz različitih krajeva Hrvatske izpitao je Kučan
(1913.—1914.) i dva Kišpatićeva uzorka s Podravskih piesaka. Prvi je uzorak potjecao
iz samog sela Đurđevac, a izvađen je iz tanke naslage smeđeg pieska. Taj je
piesak bio tako sitan, da se prostim okom nisu mogli razlikovati pojedini sastojci.
U tom je piesku bilo mnogo kremena, muskovita, granata, klorita, a često još i biotita
i coizita. Naprotiv sadržavao je taj uzorak malo flogopita, plagioklasa, distena i
kordierita.


Kučan donosi sliedeću kemijsku analizu tog uzorka:


SiO., 82,42«/o MgO 0,72«/o
.1,0. ...../. Na^O tragovi
FeaOj 6,68»/o K2O
MnO tragovi Gubitak
CaO l,57»/o žarenjem l,77«/o


Drugi je uzorak sabrao Kišpatić na »Piescima« kod Đurđevca. Taj je piesak
bio sivo smeđe boje i krupnijih zrna te se prostim okom mogao zapaziti kremen
i po koji listić muskovita. U tom je uzorku bilo najviše kremena, pa vapnenca,
muskovita, granata, epidota, dok je plagioklasa, biotita, coizita, klinocoizita, klorita.
amfibola, distena, apatita, cirkona, turmalina, titanita i rutila bilo tek malo. Osim
toga u tom je uzorku bila primješana znatna količina organske tvari.


208
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 23     <-- 23 -->        PDF

činjenicu, da se na Piescima izmjenjuje material sa različitom veličinom zrna
zapazio je i Sando r (1911.—1912.). On tumači postanak odjeljenih predjela na
Piescima, sad sa krupnijim sad sa sitnijim materialom pomoću djelovanja vjetra.
Vjetar diže samo sitniji piesak, dok, onaj krupniji ostaje na dnu dolova. Vjetar nemože
podizati krupniji piesak sa tih dolova, pa je na taj način onemogućeno njegovo
daljne razorno djelovanje. Sandor donosi sliedeću mehaničku analizu pieska
iz Podravine:


promjer zrnaca: na vrhu sipine: na dnu sipine:


2—7 mm 0.00"/o 5,84´´/o


1—2 mm 0,02»/o 10,76«/o


0.5—1 mm 2,84"/o ll,24´´/o


i.spod 0,5 mm gV.HVo 72,16»/o


Praha i mulja ima oko l,5´´/o, a glinenih čestica jedva P/o. Na položitim mjestima
imaju piesci često i do lO^/o glinenih čestica, pa su toliko povezani, da se mogu
obrađivati. Prema Sandoru piesci imaju sliedeća fizička svojstva:


Specifična težina 2,68—2,76


Volumna težina 1,514—1,415


Poroznost ...´. . 48—68"/o


Kapacitet za vodu (po .....1?..) .. . .. . . . 24,1%


Kapacitet za uzduli 13,7"/o


Relativna prcpustljivost za vodu . 3875


Higrosl

Higroskopičnost na humoznim piescima . .. . . . . . ´ l,25´´/o


Kapilarno uzdizanje 24 cm


Vlaga neobrasla piesl^a 24 sata poslije kiše iznosi:


na površini 0,65´´/.
0,05 m . . . . . . 5,58´´/i)
0,10 m 4,78»/o
0,20 m 4,20Vc


Naprotiv je vlaga u vinogradu 16 sati poslije kiše bila na površini u količini od ll,33´´/o, a
u dvadesetgodišnjem boriku bilo je na površini odmah nakon kiše samo 7,6°/o vlage.


Na osnovu ovih iztraživanja zaključuje Sandor, da su fizikalna svojstva piesaka
Vrlo nepovoljna za gospodarstvo.


Hranljivost piesaka vrlo je različita, te zavisi o njihovom kemijskom
sastavu. Ona je to manja, što više kremena se nalazi u piesku. Za gospodarstvo
su dakle pogodni vapneni, tinjčasti i glinenčasti piesci. Oslanjajući se na
Kučanove podatke o mineralnom sastavu piesaka naši piesci idu obzirom na gospodarsku
vriednost među lošije vrste piesaka, jer sadrže mnogo kremena, a koristni
minerali kao tinjac, glinenac i vapnenac pojavljuju se tek na pojedinim mjestima
u većoj količini.


Humus se vrlo težko može nagomilati na piescima u većoj količini, jer se prije
toga oksidira. On može postati ponekad koban i za samu vegetaciju. Prema Albertu
i Koenu (1926.) slaže se naime taj grubi humus na površini pješčanih zrna u obliku
tanke kožice, od koje piesak dobija tamniju boju. Ta kožica onemogućava kvašenje
pieska. Ona će nestati, ako nakvasimo piesak u amoniaku ili u H^Og (S´/r). Taj nestanak
može se promatrati pod mikroskopom. Nije dakle toliko važna samokoličinahumusa,
već je važnije u kakvom se obliku taj
humu s nalaz i u tlu . Na mjestima, koja se stalno obrađuju, količina se humusa
znatno uvećala. Od svih načina gnojenja tla, na piescima je
pokazalo najbolje rezultate gnojenje sa t. zv. zelenim gnoj
em.


Na piescima razlikujemo tri različita sloja: površinski,
srednji i donji sloj. Prema Sandoru površinski je sloj pieska suh kroz naiveći
dio godine, a izpod njega leži deblji ili tanji sloj svjetlo s^vog izpranog pieska
(slojevi A, i Aj). Nato sliedi čvršći, mrko smeđi mjestanac COrtstein) ili B-sloj, pa
zatim podinski ili C-sloj. Tlo takva sastava zove se podzol ili ABC-tlo, jer ima tri
sloja. Sloj A je sloj izpiranja, sloj . je sloj taloženja onih tvari, koje su izprane
iz sloja A, dok je sloj C nepromjenjena podina. Izpiranje je zahvatilo sve koloidne
sastavine tla, djelomice i koloidne raztvore, koji su se također počeli kretati na
niže. Došavši u dubljjnu još neizpranih piesaka t. j . u t. zv. zonu trošenja, ovi su
koloidi prešli ponovo u čvrsti oblik, taložeći s # i sljenljujući pješčana zrna, oni
stvaraju mjestanac. On ne leži svagdje u jednakoj dubljini. Na nekim je mjestima
skinut sav piesak povrh mjestanca, te strši ovaj u obliku ploča iznad površme.


209
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Mjestanac je skoro neprobojan za korjenje i vodu, pa može, naročito u hladnijim
podnebljima, postati koban za razvoj vegetacije. Takva mjesta, na kojim izbija
mjestanac na površ´nu, lako ćemo zapaziti u imovinskoj šumi, jer su tamo nasadi
bora vrlo´ prorieđeni i slabi, a često su ta mjesta i podpuno gola.


Kalcijski se karbonat slaže tek u sloiu C, i to ili u obliku tankih uloženih sloieva
ili uz korjenje bilja, stvarajući značajne vapnene tokove u debljini 3—5 cm.
Korjenje, koje se često nemože osloboditi tog ovoia, ugiba. Griiss (1913.) misli, da
su uzrokom stvaranja tih ovo´ja posebne gljivice, koje žive na samom korjenju te
stvairajući encime obaraju kalcijski karbonat. Volk ......) na.slućuie, da je ugibanje
drveća na piescima često u vezi sa blizinom sloja C, u kome se kalcijski karbonat
taloži. Treitz (1927.) je ustanovio za pieske Somogy-a, da su siromašni na vaonu te
da su u tom pogledu srodniji vrištinama Sjeverne Njemačke, nego piescima Velike
panonske nizine. (Alfolda).


Značajno je za pieske, da vrlo lako propuštaju vodu. Ipak leži temeljna voda
na Podravskim piescima većinom na dubini od 3 i pol metra, a negdie još bliže površini
(po Sandoru). Kako se piesak brzo osuši, vlaga, koja leži izpod zaštitnog, suhog
površinskog sloja nemože se dalie izparivati, jer je prekinuta veza između nje
i atmosfere. Mitscherlich (1927.) je dokazao, da grubo, neobraslo pješčano tlo izpari
tri puta manje vlage, nego polje posijano sa zobi.


Sandor (1911.—1912.) misli, da su b e r e c i, t. j . vlažna polja i močvare, koji
okružuiu pieske, nastali za .^.... vlažnih perioda uslied izdizanja nivoa osnovne
vode. Fini mulj splavljen sa pješčanih sipina pomješao se sa močvarnim detritusom
stvorivši tako crnu bercčku zemlju.


3. Podnebne prilike Podravskih piesaka.
Pored tla i podnebne su prilike od velikog značaja za razvitak vegetacije, te
ćemo se ovdje ukratko osvrnuti na podatke, štcrnam ih pružaju u tom pogledu najbliže
meteoroložke postale. Dok se đurđevačka kišomierna postaja, koja nam je poslužila
za izračunavanje količin e oborina , nalazi u neposrednoj blizini tih
piesaka, leži meteoroložka postaia višeg reda u nešto udalieniioi Koprivnici. Prema
podatcima kišomjerne postaje u Đurđevcu za godine 1893.—1910. dao je Sandor
(1911.—1912.) prvi kratki prikaz o količinama oborina, što ih primaju Podravski
piesci. Služeći se još neobjelodanienim izvještajima same postaje našao ie Sandor,
da glavni oborinski maksimum pada u mjesec listopad, a sporedni u kolovoz. Mi smo
se oslonili na podatke o oborinama iz g. 1893.—1910. što ih za Đurđevac navodi
S k r eb .930.), zatim na godišnja izvješća Geofizičkog zavoda u Zagrebu za godine
1914.—1922., te konačno na mjesečne izvieštaje same postaje Đurđevac za godine
1.934.—1939.. dakle svega na podatke iz 33 godine. Prema našem računu primaiu
Podravski piesci sliedeće količine oborina u prosieku (prvi broj označuje srednju
mjesečnu množinu oborina, a drugi pokazuje koliko postotaka od godišnje množine


padne u pojedinim mjesecima):
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Godišnje
5.38. 39.7fi 5fiR? 71 .5R Rfi.43 8. 76 8?-06 78.97 71.97 96.27 69.06 61,8.5 858.72 mm
6,1% 6,5 ?4 8,3% 10.0% 10,4"/» 9.6% 9.1% 8,3% 12,2% 7,9% 7,l"/o 100"/o


Naša križaljka pokazuje, da glavnigodišnji maksimum obori n-a
pada u listopad, kao što je to našao i Sandor, dok se drugi, sporedni
maksimum javlja u svibnju i lipnju, za razliku od Sandorovog sporednom
oborinskog maksimuma u mjesecu kolovozu. Najmanje padne oborina u
zimskim mjesecima, kao što ie to ustanovio i Sandor. Znatna je srednja godišnja
količina oborina u Đurđevcu, koja iznosi 858.72 mm. naročito ako je uzporedimo
sa sredniom podišnjom količinom oborina ostalih dielova Panonske nizine, a posebice
Alfolda. koji često ne nrimi niti 500 mm godišnie. Podravski se piesci
razlikuiu od alfoldskih piesaka dakle ne samo obzirom na
sastav tla, već i obzirom na količinu primljenih oborina.


Pored količine oborina za nas je od naročite važnosti poznavanj e glav ni
h vietrova . Nas zanimaju u nrvom redu iaki vjetrovi, koji moeu pokretati
nie^^ak. Prema križalici, što je po Sokolowu (1894.) donosi .Sandor (1912.), vjetar,
koii ima brzinu od 10 metara u i^kundi, može pomaknuti na ravnom tlu sa miesta
pieščana zrna u nromierii od 0.5—1 mi-n, dok tai isti vjetar odnosi sitnili piesak
..1. daleko. U našoj je križaljci uveden samo broj vjetrova, koji su puhali u raz


210
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

dobiju od sedam godina, a imali su brzinu od 10 m u sekundi ili više (Beaufort .
i više) i to prema podatC´ma meteoroložke postaje u Koprivnici (IĐSO.—1936.).


I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Godiš
N 13 28 — 1 — — — 1 4 — 1 48
NE 15 23 U 4 1 9 — 1 1 7 7 6 85
E 1 3 1 — 3 4 1 2 1 — 1 — 17
SE 2 3 1 2 4 1 2 1 — 4 3 3 26
S — 4 3 1 3 3 1 15
SW 18 31 30 46 34 21 14 12 27 37 20 6 296


W 5 2 . 4 6 4 1 6 6 5 3 1 — 43
NW 12 10 18 12 10 6 7 14 7 ?3 6 5 130
66 104 68 71 60 45 30 36 42 78 38 22 660


Križaljka pokazuje, da su jaki vjetrovi najčešći u mjesecu veljači,
zatim u 1 i s t o p a d.u i travnju, dok prosinac i srpanj imaju najmanje
jakih vjetrova. Za razvoj naše pješčane vegetacije nadasve je povoljno, da
su upravo mjeseci, kad se najjače razvija biljni pokrov, siromašni jakim vjetrovima.


Od svih je vjetrova najčešći jugozapadnjak, koji je još posebice čest u travnju
i listopadu. Mnogo je rjeđi sjeverozapadnjak, a još rjeđi zimski sjeveroiztočnjak i
sjevernjak. Vjetrovi ostalih smjerova daleko zaostaju iza navedenih, dok su jaki
iztočni i južni vjetrovi vrlo rietki. Stalnost i snaga pojedinih vjetrova izražena je u
smjeru, kojim se pružaju pješčane sipine na Podravskim piescima. One teku okomito
na smjer jakog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka, pružajući se u uzporednim
nizovima od sjevera prema jugu, a sa svojim blaže nagnutim stranama okrenute
su prema zapadu odakle su sjeverozapadnjak i jugozapadnjak donosili piesak
kod izgrađivanja tih sipina.


Premda ie najveći dio pifesaka danas podpuno smiren, ipak se može naći još i
pokretna pieska na već opisanim izpusima. Vjetar diže piesak sa dna izpiiha te ga
ponovo slaže na njegovu rubu. Tako ostavlja snažni jugozapadnjak svoj piesak na
.susjednom t. j . sjeveroiztočnom rubu izpuha, dok sjeverozapadnjak, koji nije tako
čest, podiže znatno nižu .=ipinu na jugoiztočnom rubu. te prema tome visina takva
nasipa zavisi od jačine odgovarajućeg vjetra. Tako prikazuju izpusi svojim značajnim
oblikom odnos pojedinih vjetrova Podravine.


4. Životne prilike i prilagodbe biljaka na pieske.
Već smo spomenuli, da su životne ...... na piescima vrlo nepovoljne za razvoj
vegetacije. Samo se mali broj biljaka mogao prilagoditi na tako posebni način života,
pa te biljke zovemo pješčarkama ili psamofitima. One se odlikuju cielim nizom
značajnih prilagodbi. Udar je pieska pokrenutog vjetrom tako jak, da bilje sa
velikim i nježnim listovima nemože na piescima uspievati. Osim toga vode biljke,


SI. 2. b)


a) Prerez lista gladlce (Corynephorus canescens).


b) Prerez lista panonske vlasulje (Festuca vaginata).


Ove dvle značajne trave imaju dugo, uzko, poput žlieba smotano lišće, kako bi smanjile
prejako Izparivanje. Izpod pokožice leži sloj vrlo čvrstih stanica, koje daju listu takvu čvrstoću,
da izgledaju poput bodljika. Vide se žile, koje leže u staničju, u kojem se stvara škrob i kojim
biljka diše. Unutrašnja površina lista pokrivena je dlakama, kako bi se provjetravanje što više
spriečilo 1 vlaga sačuvala. Izvana ima gladica sitne kukice, a bradica voštanu prevlaku.


211
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

koje rastu na pokretnom piesku, neprestanu borbu protiv zatrpavanja odnosno odkrivanja
svojih organa. Biljke, koje rastu na mjestima najjačeg zatrpavanja imaju
sposobnost brzog rasta, pa neprestano prorašćuju piesak, koji ih pokriva. Druge
opet, koje se bore protiv odnošenja pieska zgurile su se u gusto busenje ili su pak
složile svoje listove u prilegnutu ružicu, a neke opet pružaju mnogobrojne vrieže,
ne bi li zadržale piesak u kome su se ukorienile. Razlika između dnevne i noćne
temperature, pa velika nestašica vode, očituju se u sklerofilnom značaju bilja i visokim
osmotskim vriednostima njihovih stanica (Volk 1931.). To sklerofilno bilje
odlikuje se malim listovima, koji su uzto često još i smotani, pokriveni voskom,
dlakama ili pretvoreni u trnje, a često imaju pače i eterična ulja, koja bi imala služiti
smanjenju izparivanja.


Zaštiti od užarena pieska služi obojak (tunika) ovijajući onaj dio stabljike,
koji leži u dodiru sa vrelim pieskom. Da bi se zaštitili od prejakog osvjetljenja
stavljaju mnogi psamofiti svoje listove u okomit položaj. Takvi se listovi odlikuju
izolateralnom građom.


Radi oskudne mineralne hrane bilje je piesaka većinom kržljavo i skromnih
zahtjeva. Volk (1931.) prikazao je za slične pieske u području gornjeg toka rieke
Rajne zanimljivu činjenicu, da na istoj plohi mogu rasti biljke vrlo različitih
zahtjeva obzirom na vapno, kao na pr. kalcifilni Eryngium campestre uz acidifilni
Filago arvensis ili Corynephorus canesc^ns. Takve vrste naziva AUorge (1922.)
edafski komplementarnim vrstama.


Na prostranim površinama piesaka postoji suparničtvo među pojedinim biljka-


S. 3. Biljke Piesaka obzirom
ma samo u gornjem sloju tla. Mnogo je značajnije, podpomaganje i dopunjavanje


između pojedinih vrsta. To se očituje u prvom redu u zaštiti, koju pružaju stabilne


višegodišnjice slabašnim proljetnim jednogodišnjim vrstama, koje bi bez ^njihove


zaštite morale uginuti.


Priloženi prerez (si. 3.) prikazuje razpored pojedinih biljaka obzi


rom na rast i položaj kor jenja u tlu. Cim ugrije u proljeće sunce


cvatu i donose plod male vrste, koje su se ukorjenile u rahlom površinskom sloju


pieska. Taj je sloj vlažan samo u proljeće, pa se one kasnije ne bi mogle na njemu


212
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

razvijati. Zatim se postepeno javljaju druge, mahom višegodišnje biljke. One zavise
to manje od vlage površinskih slojeva, što im korjenje leži dublje u piesku, tako da
na piescima nalazimo bilje u cvatnji ne samo čitavog ljeta, već i za vrieme jeseni.
Naš je prerez izrađen na osnovu promatranja korjenih sustava pojedinih vrsta, a
Tezultati našeg opažanja upoređeni su sa rezultatima opažanja drugih autora, u
prvom redu preciznim mjerenjima Volka (1931.).


U prerezu poredane su sve važnije vrste, koje izgrađuju vegetaciju naših piesaka
i to onim redom, u kojem smo ih promatrali na rubu velikog izpuha na imovinskim
piescima. U prerezu su prikazane samo na jednom mjestu i one vrste, koje
bi prema naravnim odnosima u terenu morale biti prikazane na više mjesta, što
smo učinili iz praktičnih razloga. Vrste su razpoređene u prerezu ovim redom.


Tragopogon brevirostris "16. Plantago indica
Tortula ruralis 17. Tunica saxifragaCynodon dactylon 18. Centaurea .......
Corispermum nitidum 19. Teucrium chamaedrysFestuca vaginata 20. Kochia arenaria
Potentilla arenaria 21. Linaria genistifolia


7. Cetraria aculeata 22. Bromus tectorum
8. Trifolmm arvense 23. Thymus serpyllum ssp. serpyllum
9. Anthemis rutKenica 2lf. Corynephorus canescens
10. Jasipne montana 25. Alyssum montanum
11. ......... veronense 26. Vicia lathyroides
12. Cladonia rangiformis 27. Anemone nigricans
1,1. Brigeron canađensis 28. Hieracium echioides
.. Cladonia foliacea 29. Artemisia campestris
15. Silene otites
na rast i položaj korienja u tlu.


Upoznavši tako naše najznačajnije ijješčarke, prikazat ćemo, kako su se pojedine
od tih biljaka prilagodile na neobičrie životne prilike piesaka.
Te se prilagodbe očituju:


1. posebnim načinom rasta:
a) sa rizomima ili korjenim pupovima kod vrsta: ...... acetosella, Teucrium
chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Sedum acre, Sedum holoniense, ..... hirta.
b) sa busenima kod: Corynephorus canescens, Festuca vaginata, Thymus serpyllum
i Tunica saociftaga.


213
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

c) prostiranjem same biljke po površini tla bez stvaranja adventivnog korjenja:


Cerastium semidecandrum, Convolvulus arvensis.
d) vriežama: Sedum acre, Sedum holoniense, Potentilla arenaria.


2. posebnim položajem listova:
a) složenih u ružicu (rozetu) i prileglih uz tlo:Hypochoeris radicata, Hieracium
pilosella, Plantago lanceolata.


b) u okoimitom položaju: većina vrsta sa piesaka.


3. posebnim izgledom listova:
a) malenim listovima: Artemisia campestris, Tunica saxifraga, Centaurea rhenana,
Kochia arenaria, Corispermum nitidum, SalSola kali, Cytisus scopariiis.
b) smotanim ili brazdastim listovima: Corynephorus canescens, Festuca vagi-
nata,
Kochia arenaria.
c) mesnatim (sukulentnim) listovima: Sedum - vrste.
d) trnovitim listovima: Eryngium campestre.


4. na ročitim pokrovom biljnih organa:
a) od Voska: Festuca vaginata, Silene otites, Linaria genistifolia, Tragopogonhrevirostris, AlUum sphaerocephalum, Salsola kali, Eryngium campestre.
b) sa vunastim dlakama: Anemone nigricans, Artemisia campestris, Centaur ea
rhenana, Anthemis ruthenica.
c) sa štitastim dlakama: Cerastium semidecandrum.
d) sa bodljikavim dlakama: Echium vulgare, Hieracium echioides, OnoSma are


narium.
e) žljezdastim dlakama: Cerastium semidecandrum.


5. n a ro č i t i m 1 u č e V i n a m a:
a) eteričnim uljima: Thymus serpyllum, Peucedanumoreoselinum.
b) mliečnim sokom: Euphorhia cyparissias, Tragopogon hrev.irostris.
6. posebnom tvorevinom:
ovoj em (tunikom) oko dna stabljike: Tunica saxif raga, Koeleriu glauca.
Zanimljivo je pitanje, kojim sistematskim svojtama pripadaju naše podravske
pješčarke. Od onih 130 vrsta, koje rastu na samom piesku, samo je njih petdeset
pravih pješčarki, dok su druge samo pratilice te osebujne vegetacije. Na piescima
raste 10 vrsta lobodnjača, 10 oštrolistki, pa zatim dvadesetak vrsta iz porodice
trava. Mahunarke su na piescima od reda malene biljke (9 različitih vrsta), a samo
jedna od njih je grm, ali sa sklerofilnim organima (Cytisus scoparius). Porodica karamfiljača
zastupljena je sa 16 patuljastih jednogodišnjica, dok su vrlo dobro prilagođ,
ene glavočike zastupljene sa tridesetak različitih vrsta.


II. DIO. FLORA PODRAVSKIH PIESAKA.
U ovom popisu, kao i u ostalim dielovima razprave, u prvom sam se redu služio
nomenklaturom i sistematskim poređajem, koje upotrebljava Fritsc h u svojoj
knjizi: »Exkursionsflora fiir Osterreich«, a vrste, koje ovo djelo ne spominje
nazivam prema terminologiji Hegijevog djela »Illustrierte Flora
von Mitteleuropa« iJavorkine »Magyar Flor a«-e. U popisu je navedeno
297 različitih vrsta i odlika, koje su do danas nađene na Podravskim piescima.
Sav do sada sakupljeni material pohranjen je u Hrvatskom herbaru mudroslovnog
fakulteta sveučilišta u Zagrebu. %,,-4


Kratice:
Fl. ... Giinther .... von Managetta: Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka.
Fl. ... Schlosser J. et Vukotinović L.: Flora croatica.
Fl. Vel. Degen A.: Flora velebitica.
Gjš. Gjurašin S.: Biljke s Đurđevačkih piesaka.
.. ´ Hire Dragutin.
.. Pr. Rossi Ljudevit: Pregled flore Hrvatskog Primorja.
.. Herb. Hrvatski herbarij mudroslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu.


J. Hrv. Rossi Lj.: Građa za floru Južne Hrvatske.
Prodr. ..... A.: Prodromus florae peninsulae balcanicae.
Mag. fl. Javorka S.: Magyar flora.
Rev. Revizija hrvatske flore.
S. Soklić Ivan. ^ ,
š. Šavor Ivo. :~ - ,..,; t" ´ .,..-.
U. Ungerer Ljerka.
,´ ´ ´
214
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 29     <-- 29 -->        PDF

1. Popis nađenog bilja, .
L i c h e n e s.
....... rufesćens (Weis.) Humb. Imovinski piesci. (S.)-Cetraria
aculeata (SchreK) Tli. Pr. Imovinski p ´
Cladonia mitis Sanost. Imovinski piesci. (S.).
Cladonia foliacea var. convoluta. Imovinski piesci. (S.).
Cladonia rangiformis Hoffm. Imovinski piesci. (S.).
Diploschistes scrupisus (Schreb.) Vorm. Imovinski piesci. (S.).


Bryophyta.
Ceratodon purpureus (L.) Brid. Podravski piesci. (S.).
Tortella inclinata (Hedw. fil.) Limpr. Podravski piesci. (S.).
Tortula ruralis (L.) Ehr. Podravski piesci. (S.).
Racomitrium canescens (Timm.) Brid. Podravski piesci. (S.).


..... sp. Imovinski piesci. (S.).
Homalothecium sericeum (L.) Bryol. europ. Podravski piesci. (S.).
Polytrichum piliferum Schreb. Podravski piesci. (^.-).


P t e r i đ o p h . t a.
Pteridium aguilinum (L.) Kuhn. U jednoj dolinici između Molva i Đurđevca vrlo brojna. (Gjš.).
Polypodium vulgare L. U borovoj imovinskoj šumi. (S.).
Eguisetum arvense L. Đurđevac. (..).


Anthophyta.


Coniferae.
Pinus silvestris L. Šumice od velikih stabala prema đurđevačkim konacima. (Gjš.). Imovinska
šuma. (S.).
Pinus nigra Arnold ssp. austriaca Hoss. Imovinska šuma. (S.). .
Juniperus communis L. Đurđevački piesci. (Gjš.).


TJrticaceae.
Urtica urens L. U imovinskoj šumi izpod bagrema. (S.). -


ChenopoRu7nex crispus L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Kloštar. (S.).
..... acetostella L. var. angustifoUa Koch. Obično od Molva do Đurđevca. (Gjš.).
..... acetosella L. Đurđevac. Pokriva male prostore po jamama i vinogradima. (..). Đurđe


vački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Đurđevac. Kloštar. Imovinski piesci. (S.).
Rumex acetosella L. var. angustifoUa Koch. Obično od Molva do Đurđevca. (Gjš.).


.......... .lapathifoUum L. Obrađeni piesci u Đurđevcu. (..).
Polygonuniminus Huds. Bara na Braunovu. (S.).
......... arenarium W. .. Obično. (Gjš.), Pješčani obronci u Đurđevcu. (..). Imovinski piesci.


(S.). U Hrvatskoj još: Piesci i pješčenjaci uz Dravu kod Bukovca, Legrada i Dubrave.
(FI. cr.).
......... sagittatum Gilib. Đurđevački piesci. (Š.). Sije se po piescima ili kao žito ili kao ze


leno gnojivo. (S.). 1


Polycnemuin sp. Molve. (..).


Chenopodium foetidum Schrad. ? črešnjevica. (..).


Chenopodium glaucum Li. Imovinska lugarnica. (S.).


Chenopodium album L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..).


Corispermum nitidum Kit. Đurđevac. (..). U Hrvatskoj još: Piesci i suha mjesta uz Dravu kod


Dubrave, Legrada i Drnja. (Fl. cr.).


Kochia arenaria (G. .. Sch.) Roth. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). živi piesak u


Đurđevcu. (U.). Braunovo. Molvanski i Imovinski piesci. (S.). U Hrvatskoj još: Pješc^anl


humci kod Zagreba. Piesci jjz Savu kod Rugvica. Pješčenjaci kod Zemuna. (Fl. cr.).


Kochia prostrata (L.) Schrad. Imovinska lugarnica. (S.). U Hrvatskoj još: Petrovaradinska tvr


đava. Pješčani obronci u Slankamenu i kod Zemuna. (FI. cr.). Sriem. (Rev.).


Salsola kali L. Kališćančiš. (S.). U Hrvatskoj još: Sriem. Primorje do Mostara. (Fl. cr. Fl. ...).


Salsola kali L. var. Tragus L. Obično kod Đurđevca. (Gjš.).


, Amaranthaceae.
Amaranthus retroflexus L. črešnjevica. (..).


Portulacaceae.
Portulaca oleracea lu. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Molvanski
piesci. (S.).
CaryophyUaceae. ^
Spergularia rubra CL.) Presi. Molve. (..). ^.´Mt^´^^J´ .´´´"´
Herniaria hiršuta L. Đurđevac. (..). .;,;/-´-. i.
Stellaria aquatica (L.). Scop. Đurđevački piesci. (Š.).
Stellaria media CL.). Vili. Đurđevački piesci. (Š). Bagremik kod imovinske lugarnice. (S.).
Cerastium semiđecandrum L. Đurđevački piesci. (§.. živi piesci kod Đurđevca. (..). Imovinska
lugarnica. Imovinski piesci. Kalinovac. Kloštar. (S.).
Cerastium viscosum L. Đurđevački piesci. (š.).


215
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Cerastium. caespitosum Gilib. Đurđevački piesci. (š.).
Moenchia mantica (L.) Bartl. Imovinski i Kloštarski piesci. (S.)-
Holosteum umbellatum L. Jugozapadni dio Đurđsvačkih piesaka. (..).
Arenaria serpylUfolia L. Đurđevac. Molve. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Imovinski piesci. (S.).
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. Po ugarima na Braunovu sa arenarijom. (..). U


Hrvatskoj još: Razštrkana po poljima i brežuljcima Hrvatske. (Mag-. fl.). Dalmacija. (Prodr,).
Scleranthus annuus L. Đurđevački piesci. (Š.). Kloštarski piesci. (S.).
Scleranthus perennis L. Đurđevački piesci. (š.). Đurđevački piesci obilno. (..).
Agrostemma githago L. Đurđevac. Vukosavljevica. (..). ^


Silene conica L. Đurđevac. Kalinovac. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Imovinski piesci. (S.).
Silene vulgaris (Mncli.) Garcke. Kraj crkve u Molvama. (..). Đurđevački piesci. (š.). Braunovo.


(S.).
Silene otites (L.). Wib. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Mol


vanski piesci. Braunovo. Imovinski piesci. (S.).
Lychms flos cucuU L. Đurđevac. (..).
Melandryum, album (Mili.) Garcke. Đurđevački piesci. (.. š.). Imovinska lugarnica. (S.).
Kohlrauschia proUfera (L.) Ktli. Vukosavljevica. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Imovinska lugar


nica. (S.).
Tunica saxifraga (L.) Scop. Đurđevac. Vukosavljevica. Drugdje po piescima. (..). Đurđevački
piesci. (U. Š.). Kališćančiš. Imovinska lugarnica. (S.).
Dianthus armeria L. Vukosavljevica. (..)
Saponaria offlcinalis L. Đurđevački piesci. (.. š.).


Ranunculaceae.


Anemone nigricans (Stork.) Fr. Đurđevac. (..). Imovinski i Kloštarski piesci. (S.). U Hrvatskojjoš: Pješčani humci u Vinici kod Varaždina. Čerevič u Sriemu. Fl. cr.). Kod Karlovca. (Rev.).
Ranunculus flammula L. ssp. flammula (L.) Schinz et Keller. Đurđevac. Crešnjevica. (..). Uz


baru u Braunovu. (S.).
Ranunculus bulbosus L. Đurđevački piesci. (S.). Kloštarski i imovinski piesci. (S.).
Ranunculus acer L. Vrlo kržljavi primjerak kod Đurđevca. (Gjš.).
Ranunculus repens L. Đurđevac. (..). Uz baru na Braunovu. (S.).


Papaveraceae.


Chelidonium majus L. Đurđevački piesci. (Š.). Bagremik kod lugarnice. (S.).
Papaver rhoeas L. Đui;đevački piesci. (Š.).
Papaver ........ L. Đurđevački piesci. (Š.).


Cruclferae.


Lepidiuni droba L. ssp. chalepense (L.) Thell. Đurđevac. (..).
Sisymbrium sopMa L. živice, živi piesak i uz puteve u Đurđevcu. (..) Đurđevački piesci. (Š.).
Brdssica campestris L. Kloštar. (S.).
Brassica napus L. Đurđevac (..).


Roripa silvestris (L.). Bess. Vinogradi kod črešnjevice. (..). Đurđevački piesci. (Š.).
Cardamine Mrsuta L. Đurđevački piesci. (Š.). Imovinska šuma. (S.).
Capsella bursa pastoris (L.) Med. Piesak i živice kod Đurđevca. (..). Đurđevački piesci. (š.).


Đurđevac. Kloštarski piesci. (S.).
Draba verna L. ssp. Ozanoni Jordan. Đurđevački piesci na hiljade. (..). Imovinska lugarnica. (S.).
Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. Uz tipični oblik i forma pustila (Petit) Briquet. Đurđevački
piesci. (š.). Imovinska lugarnica, (š.).


Arabis glabra (L.) Bernh. Kališćančiš. (S.).
Arabis Mrsuta (L.). Scop. Đurđevački piesci. (..).
Alyssum montanum L. Đurđevački piesci. (š.). Kloštarski, Molvanski i Imovinski piesci. (S.).
Berteroa incana (L.) DC .Đurđevački piesci. (Gjš.). Obrastao piesak kod Đurđevca. (..). Đurđe


vački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. (S.).


Crassulaceae.


Sedum ....... (L.) Krock. Imovinska šuma. (S.). ´
Sedum acre L. Pitomaca. (..). Đurđevački piesci. (Š.).
Sedum boloniense Lois. Đurđevački piesci. (U. Š.).


Rosaceae.


Rubus caesius L. Đurđevac. (..).
Fotentilla reptans L. Đurđevački piesci. (Š.). *
Potentilla ..... Wib. Đurđevački piesci. (Š.). Imovinski piesci. (S.).
Potentilla argentea L. Đurđevački piesci (Gjš. š.). Đurđevac. Molve (..). Imovinski i Koštarski


piesci. (S.).
Potentilla arenaria Borkh. Molve. Đurđevac. Pavlovac. (..). Imovinska lugarnica. Kališćančiš.


(S.). U Hrvatskoj još: Ivančica, Markuševac. (Rev.). Srebrenica. Travnik. Janković. Pakla


revo. šupljica. Brdo Kuk kod Bučića. I među Travnika i Vranđuka. Oko Sarajeva. Trebević.


Han Jagodina kod Dobrinja. (Fl. ...).
Crataegus m,onogyna Jacq. Đurđevac. (..).


...........
.......................
..


Oenista sagittalis L. Đurđevac. Molve.
.. (..). Đurđevački pisci. (š.).


Cytisus scoparius (L.) Lk. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (Š.).
Imovinsk
ImovinskImovinski
ii i
ii Kloštarsk
KloštarskKloštarski
ii piesci
piescipiesci.
.. (S.).


)lve (I


216
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Cytisus ratisbonensis Schaeff. ssp. biflorus (L´Herit. em. Koch) Gams. Lugarnica. (..). Kloštarski
piesci. (S.). Nova vrsta za Hrvatsku. Hirčev primjerak je tipičan za podvrstu biflorus, dok je
moj pomalo dlakav i na gornjoj strani listova.


Medicago lupuUna L. Đurđevac. (..).
Medicago minima (L.) Desr. Đurđevački piesci. (Š.). Molvanski piesci. (S.).
Trifolium pratense L. Đurđevački piesci. (Š.).
TrifoUum incarnatum L. Đurđevac. (..). Kloštarski i Molvanski piesci. (S.).
Trifolium arvense L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevački piesci. Mnogobrojno i značajno! (..).


Đurđevački piesci. (U. š.). Obično na Podravskim plescima. (S.).
Trifolium repens L. Đurđevački piesci. (Gjš.). TJ velikim hrpama na vlažnim livadama. Đurđevački
piesci. (..). Đurđevački piesci. (š.). Uz baru na Braunovu. (S.).
Trifolium campestre Schreb. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Kallnovlčki i Đurđevački
piesci. (S.).
Lotus corniculatus L. Molvanski i Đurđevački piesci. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Vukosavlje


vica. Kališćančiš. Uz baru na Braunovu .(S.).
Robinia pseudacacia L. Đurđevački piesci. (š.). Sadi se po svim Podravskim plescima. (S.).
Astragalus onobr´ychis,L,. Đurđevac. (..).
Coronilla varia L. Molve. (..). Đurđevački piesci. (š.). Uz baru na Braunovu. (S.).
Vicia hirsuta (L.). Gray. Mnogo oko lugarnice 1 u susjednom dolu Semerajevu. (..). Kališćančiš.


Kloštarski piesci. (S.).
Vicia villosa Roth ssp. eu-vilosa Cavillier. Molve. Kalinovac. Đurđevac. Sva nalazišta na živom
piesku. (..). Brezik uz baru na Braunovu. (S.).
Vicia lathyroides L.^ Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Lugarnica. Molvanski, Imovinski i
Kloštarski piesci. (S.).
Vicia grandiflora Scop. Među usjevima i na piesku kod Đurđevca. (..). Đurđevački piesci, (š.).
Lugarnica. Kloštarski piesci. (S.).


Geranlaceae.


Geranium robertianum L. Đurđevački piesci. (Š.).
Geranium pyrenaicum Burm. Đurđevački piesci (Š.). Kloštarski piesci. (S.).
Erodium cicutarium (L.) L´Her. Đurđevac. Molve. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Imovinska lugar


nica. (S.).
Euphorbiaceae.


Euphorbia cpparissias L. Đurđevački piesci. (š.). Na čitavom području. (S.). *
Euphorbia esula L. Brezik uz baru na Braunovu. (S.).


Vitaceae.


Vitis vinifera L. Sadi se na čitavom području. (S.).


( Malvaceae.
Abutilon avicennae Adans. Vukosavljevica. (..).
Malva neglecta Wallr. Molvanski piesci. (..).
Malva alcea L. Đurđevac. (..). Imovinska lugarnica. (S.).
Hibiscus trionum L. Napušteno polje na Molvanskim plescima. (S.).


Gutlferae.


Hypericum perforatum L. van veronense (Schrank.) ..... Đurđevački piesci. (Gjš.) Kalinovac.
Đurđevac. (..). Čistina u borovoj šumi na Đurđevačkim plescima. (U.). Đurđevački piesci.
(Š.). Na čitavom području. (S.). ´ , / ´


Clsta«eae.
Helianthemum ovatum (Viv.) Đun. Vukosavljevica. (..).


Violaceae.


Viola Kitaibeliana R. et Sch. Đurđevac. (..). Kališćančiš. (S.). U Hrvatskoj je do sada nisu lučili
od šire vrste V. arvensis .......
Viola arvensis ....... Đurđevački piesci. (U.). Đurđevački piesci. (š.). Kališćančiš. (S.). -


Oenotheraceae.


Epilobium, lanceolatum Seb. et .. Đurđevački piesci. (š.).
Oenothera biennis L. Đurđevački piesci. (..). Đurđevački i Molvanski piesci. (S.).


UmbelUferae.


........ campestre L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Kalinovac. Vukosavljevica. (..). Imo


vinski piesci. (S.). ^ ,
Pimpinella saxifraga L. ssp. eu-saxifraga Thellung. Vukosavljevica. (..).
Seseli annuum L. Đurđevac. (..).
Peucedanum oreoselinum (L.) Mnch. Đurđevački piesci. črešnjevlca. (..). Đurđevački piesci. (š.).


Lugarnica. (S.).
Daucus carota L. ssp. carota (L.) Thellung. Đurđevački piesci. (š.). Livada uz berek na Braunovu.
(S.).
Pirolaceae. ,
Pirola chlorantha Sw. Đurđevački piesci. (š.).


Ascleplađacea*.


Asclepias syriaca L. Imovinska lugarnica. (S.).


217
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Convolvula

Convolvulus arvensis L,. ĐurđevačM piesci. (Gjš.). Đurđevac. Molve. (..). Đurđevački piesci. (Š.).-
Molvanski brieg. Imovinska lugarnica. (S.).


Borraginaceae.


Cynoglossum officinale L. Đurđevački piesci. (Gjš.).
Anchusa officinalis L. Đurđevac. Kalinovac. Molve. (..). Đurđevački piesci. (g.). Kloštarski 1


Molvanski piesci. (S.).
Anchusa Barrelieri (Ali.) Vitm.? Đurđevački, piesci. (š.). Imovinski piesci. (S.).
Myosotis scorpioides L. ssp. laxa Gray. Uz baru na Braunovu. (S.).
Myosotis micrantha Pali. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Kloštarski


i Imovinski piesci. (S.).
Myosotis arvensis (L.) ... Đurđevački < piesci. (Š.). Kloštarski piesci. (S.).
Myosotis ..... Hoffm. f. stricta Gaudin. Molvanski piesci. (S.).
Myosotis lutea (Cavanilles) Persoon. var. versicolor Pers. Thell. Đurđevački piesci. (Š.).
Lithospermum arvense L. Đurđevački piesci. (š). Imovinska lugarnica. (S.).
Onosma arenarium W. .. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Molve. Kalinovac. (..). Đurđe


vački piesci. (Š.). U Hrvatskoj još; Samobor. Zemun. (Fl. cr.). Rieka. (.. Pr.). Grižane. (J.
Hrv.). Sv. šimun. (Hirčev herbarium).
Onosma tridentinuin Wttst. var. eu-tridentinum Br. BI. Đurđevački piesci. (U.). Imovinski piesci.
(S.).
..... vulgare L. Đurđevački piesci. (Gjš. ..) Đurđevački piesci. (Š.).


Labiatae.


Ajuga genevensis L. var. arida (Fries.) Briq. Đurđevački piesci. (Gjš.). Hrpimice po živom
piesku, u pješčanim dolinama, uz vinograde. Đurđevac. Molve. Kraljeva jama. Iza Gorica.
Kalinovac. (..). Đurđevački piesci. (Š). Kloštarski i Imovinski piesci. (S.).


Teucrium chamaedrys L. subvar. villosum Hire. U velikim hrpama oko borika, po Đurđevačkim


piescima na hiljade. (..). Đurđevački piesci. (U. š.) Na čitavom području. (S.).
Scutellaria galericulata L. Uz baru na Braunovu. (S.).
Glechoma hederacea L. Đurđevački piesci. (Š.).
Prunellu´Vulgaris L. Đurđevački piesci. (Š.). Braunovo. (S.).
Galeopsis putescens Bess. Đurđevac, črešnjevica. (..).
Lamium purpureum L. Đurđevački piesci. (š.). Bagremik kod imovinske lugarnice. (S.).
Stachys recta L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Kraljeva jama. Gorice. Kalinovac. (..). Đurđevački


^ piesci. (š.) Imovinski i Molvanski piesci. (S.).
Salvia pratensis L. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Kloštarski piesci. Vukosavljevica.
(S.).
Satureia vulgaris (L.) Fr. var. plumosa (Sieber) Hegi. Đurđevački piesci (š.) Groblje u Molvama.
(S.).


Thymus ........!^. ssp. serpyllum (L. em. Fries.) Briq. em. Lyka. Đurđevac. (..). Đurđevački
piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Đurđevački pašnjak. Imovinski piesci. (S.). Nova podvrsta
za Hrvatsku.


Thymus serpyllum L. ssp. rigidus (Wimm. et Grab) Lyka t. linearifoUus Wimm. et Grab. Đurđevac.
Molve. (..).
Mentha pulegium L. Braunovo (S.).


Solanaceae.


Solanum dulcamara L. Đurđevački piesci. (š.). Kališćančiš. (S.).


Scrophulariaceae.


Verbascum lychmtis L.´Kraljeva jama. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Kloštarski piesci. (S.).
Linaria genistifolia (L.) Mili. var. angustifolia Schur. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (U. š.).


Raširena na piescima. (S.). Novi varietet za Hrvatsku.
Limaria italica Trev. Obično kod Đurđevca. (Gjš.).
Linaria vulgaris Mili. Đurđevački piesci. (.. š.).
Veronica Dillenii Cr. Živi pješčani obronci kod Đurđevca, Braunovog i Kalinovca. (..). Đurđe


vački piesci. (š.). Kalinovac. (S.). ,
Veronica chamaedrys L. Imovinski piesci. (S.).
Veronica serpyUifolia L. Vlažne livade kod Đurđevca. Molve. (..).
Veronica arvensis L. Đurđevac. (..). , ..
Veronica Tournefortii Gmel. Imovinska lugarnica. (S.).
Veronica hederaefoUa. L. U živicama pieska sa AUiaria i Lamium purpureum kod Đurđevca.


(..). Đurđevački piesci. (š,). Bagremik kod imovinske lugarnice. (S.).
Odontites serotina Rchb. Ledine i piesak kod črešnjevice. (..),
Alectorolophus crista galli (L.) .. .. Važne livade kod Molva. (..).


Orobanchaceae.


Orobanche Teucrii F. Schultz. Đurđevački piesci. (Gjš.).
Orobanche alba Steph. Đurđevački piesci. Sa Thymusom. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Kloštarski
piesci. Đurđevački pašnjak. (S.).


Plantaginaceac.


Plantago indica L. Svagdje obična na Đurđevačkim piescima. (Gjš.). Đurđevački piesci. (..).
Čitavo područje. (S.). U Hrvaskoj još: Pašnjaci na piescima kod Kotoribe, Dubrave i Preloga.
Zemun (Fl. cr.).
Plantago lanceolata L. Đurđevački piesci. (Gjš. .. š.). Braunovo. Imovinski piesci. Đurđevački
pašnjak. (S.).


218
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Rubiaceać.


Galium pedemontanum AH. Imovinski piesci. (S.).
Galium cruciatum (L.) Scop. Đurđevački piesci. (Š.). .
Galium aparine L. Đurđevački piesci. (š.) Imovinska lugarnica. (S.).
Galium Valantia Weber. Imovinska lugarnica. (S.).
Galium, parisiense L. var. leiocarpum Tausch. U jednoj dolinici između Đurđevca i Molva. (Gjš.).
Galium, palustre L. Uz baru na Braunovu. (S.).
Galium verum, L. Đurđevački piesci. (š.).
Galium silvaticum L. Đurđevački piesci. (Š.). Braunovo. (S.).


Caprifoliaceae.
Sambucus nigra L. Đurđevački piesci. (š.). Braunovo. (S.).


Valerlanaceae.


Valerianella locusta (L.) Betcke. Đurđevački piesci. (š.).


Dlpsacaceae.
Knautia arvensis (L.) Coult. var. polpmorpha (Schmit) Szabo. Vukosavljevica. (S.).
Scabiosa ochroleuca L. Đurđevački piesci. (Š.). Braunovo. (S.).


Campanulaceae.


Campanula patula L. Đurđevački piesci.. (š.).
Jasione m,ontana L. Đurđevački piesci. (Gjš. .. š. U.). Na čitavom području. (S.).


Compositae. /
Solidago serotina Ait. Imovinska lugarnica. (S.).
Bellis perennis L. Đurđevački piesci. (š.).
Erigeron canadensis L. Po đurđevačkim piescima na hiljade. (..). Đurđevački piesci. (U.). Na
čitavom području. (S.).
Erigeron annuus (L.) Pers. Uz baru na Branunovu. (S.).
Filago arvensis L. Dosta obično na Đurđevačkim piescima. (Gjš.).
Filago germanica L. Vukosavljevica. (S.).
Filago minima (Sm.) Pers. Đurđevački piesci. (š.).
Bidens cernuus L. Piesak uz potok kod Črešnjevice. (..).
Anthemis ruthenica .. .. Đurđevački piesci. (Gjš.). Pokriva velike prostore na piescima. Na
živim piescima leži povaljeno, a uz živice okomito. (..). Na čitavom području. (S.).
Achillea collina Becker. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Braunovo.


(S.).


Achillea pannonica Scheele. Đurđevački piesci. (Gjš.).
Chysanthemum leucanthemum L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinski piesci. (S.).
Artem,isia vulgaris L. Đurđevac (..).
Artemisia campestris L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac, črešnjevica. Kraljeva jama. Kali


novac. (..). Kališćančiš. Đurđevac. Imovinska lugarnica. (S.).
Senecio vulgaris L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska šuma. (S.).
Senecio jacobea L. Vukosavljevica. (S.).
Carlina vulgaris L. Imovinska lugarnica. (S.).
Centaurea Tauscheri Kerner: Po Gjurašinu obično kod Đurđevca. Kasnije nije nasađena.
Centaurea jacea L. Črešnjevica. (..). Molvanski piesci. (S.).
Centaurea rhenana Bor. Črešnjevica. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (U. š.). Vrlo raširena.


(S.). U Hrvatskoj još: željeznički nasip u Banji kod Karlovca. (J. Hrv.).
Centaurea cyanus L. Đurđevački piesci: (š.). Kloštar. Molve. (S.).
Centaurea Fritschii ...... Molvanski piesci. (S.). ´ .
Lapsana communis L. Đurđevački piesci. (š.).
Hypochoeris radicata L. Svračkovica. (..) Đurđevački piesci. (š.). Braunovo. Kloštarski piesci.


(S.).
Leontodon danubialis Jacq. Đurđevački piesci. (.. š.).
Leontodon taraxacoides (Vili.) Merat. Piesci, vlažne livade i brezik kod Vukosavljevice. Đurđevac.


(..). Uz baru na Braunovu. (S.).
Tragopogon brevirostris DC. Đurđevac. Molve. (..). Braunovo. (S.). Nova vrsta za Hrvatsku.
Tragopogon dubius Scop ssp. major (Jacq.) Vollmann. Đurđevački piesci. (Š.). Lugarnica. (S.).


U Hrvatskoj još: Sv. Jelena i Toplik. čerević. Zemun. Otok Hvar. (Fl. cr.). Selište kod


Drežnika. (J. Hrv.). U Hrv. Primorju dosta česta. (Hrv. Pr. Pl. cr.).
Tragopogon pratensis L. ssp. eu-pratensis Tliell. Đurđevački piesci. (g.). Imovinska lugarnica. (S.).
......... obliguum (Fr.) Dahlst. Đurđevački piesci. (Š).Bagremik kod imovinske lugarnice. (S).
Sonchus asper (L.) ... Đurđevački piesci. (š.).
Lactuca quercina L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska šuma. (S,).
Crepis rhoeadifoUa .. .. Đurđevački piesci. (G.I.4.). Vlažne livade i piesci. Kraljeva jama. Đur


đevac. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Braunovo. Lugarnica. Kališćančiš. (S.).
Crepis capillaris (L.). Wallr. Imovinska lugarnica. Braunovo. Molve. Molvanski pjesci. (S.).
Crepis tectorum L. Đurđevački piesci. (š.).
Hieracium pilosella L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Iza imovinskih vinograda kod Đurđevca pravi sa


lišajevima velike pokrove po piescima i ledinama. (..). Đurđevački piesci. (š.). Kališćančiš.


Kloštarski piesci. (S.).
Hieracium Bauhini Bess. Đurđevački piesci. (S.).
Hieracium echioides Lumn. ssp. echioides N. P. Đurđevački piesci. (š.). Braunovo. MolvansM


piesci. (S). U Hrvatskoj još: Piesci u Sriemu. (Mag. fl.).


219
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Lemnaceae.


Lemna minor L. U bari na Braunovu. (S.): ,-^
Gratnlneae.


Koeleria glanca (Sch.). PC. Đurđevac. (..). U Hrvatskoj još pješčani humci u šestinama i Mar


kuševcu. Rude kod Samobora. (Fl. cr.). ,
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. Črešnjevica. (..).
Eragrostis megastachya (Koel.) Lk. Đurđevac. Crešnjevica. (..).
Briga media L. Đurđevački piesci (Š.). Kloštarski piesci. (S.).
Cynosurus cristatiis L. Đurđevački piesci. (Š.). Vukosavljevica. (S.).
Dactylis glomerata L. Đurđevački piesci. (š.). Vukosavljevica. (S.).
Poa annua L. Đurđevački piesci. (Š.). Imovinski piesci. (S.).
Poa pratetisis L. var. vulgaris Gaud. Imovinski piesci. (S.).
Poa pratensis L. f. setacea (Hoffm.) Doli. Đurđevački piesci (š.j.
Poa remota Forselles ? Đurđevački piesci. (Š.). Đurđevački piesci. (Š.).
Poa compressa L. var. polynoda Asch. et Graeb. Imovinska lugarnica. (S.).
Poa bulbosa L. var. vivipara. Đurđevac. Kraljeva jama. (..). Đurđevački piesci. (S.). Imovinski i


Kloštarski piesci. (S.).
Poa angustifolia L,. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (g.). Đurđevac. Imovinski piesci. (S.).
Glyceria fluitans (L.) R. Br. Brojno na vlažnim livadama. Đurđevac. (..).
Pestuca vaginata W. .. Đurđevac. Molve. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Raširena. (S.). U Hr


vatskoj jedino na Podravskim piescima.
Eestuca duriuscula L. BraUnovo. (S). >
Vulpia myuros (L.) Gmel. Đurđevački piesci. (Š.). Đurđevac. (S.).


Bromus hordeaceus L. var. leptostachys ..... Đurđevački piesci. (Š.).
Bromus hordeaceus L. var. typicus ..... Đurđevac. Molve. Kalinovac. (..).
Bromus hordeaceus L. var. contractus A. G. Imovinski piesci. (S.).
Bromus hordeaceus L. var. nanus A. G. Đurđevački piesci. (š.). Iztočno od Đurđevca. (S.).
Bromus squarrosus L. Kalinovac. (..). Đurđevački piesci. (š.).
Bromus tectorum, L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Molve. Kalinovac. (..). Đurđevački


piesci. (Š.). Đurđevac. Kalinovac. Kališćančiš. (S.).
Bromus sterilis L. Đurđevački piesci. (Š.). ^
Lolium m,ultiflorum Lam. ssp. eaudini (Pari.) A. G. Đurđevački piesci. (š.).
Lolium perenne L. Vukosavljevica. (S.).
......... repens (L.) Beauv. Đurđevački piesci._ (Š.). Vukosavljeviea. Braunovo. Kloštarski


piesci. (S.).
Secale cereale L. Često se sije.
Cynodon dactylon (L.). Pers. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Molve. (..). Raširena. (S.).
Corynephorus canescens (L.) Beauv. var. typica A. G. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..).


Đurđevački piesci. (š.). Raširena. (S.). U Hrvatskoj još: Kalnik. Sudovac. Psarjevo. Zagreb.
Samobor. Daruvar. Stražeman. Pleternica. Požega. I drugdje u Hrvatskoj, ali vrlo riedko.
(Fl. cr.).


Corynephorus canescens (L.) Beauv. var. lobata A. G. Đurđevački piesci. (Š.).
Holcus lanatus L. Đurđevački piesci. (Š.). Brezik na Braunovu. (S.).
Aira caryophyllea L. Đurđevački piesci. (Š.).
Trisefum flavescens (L.) R. et Sch. Đurđevački piesci. (Š).
Agrostis alba L. Veseli Brieg kod Prugovca. (S,).
Agrostis alba L. var. gigantea .... Vukosavljevica. (S.).
Agrostis alba L. f. diffusa Koch. Đurđevački piesci. (š.). Molvanski piesci. (S).
Agrostis canina L. var. varians A. G. Uz baru na Braunovu (S.).
Agrostis canina L. var. stolonifera Blytt. Đurđevački piesci. (š.).
Apera špica venti P. .. Đurđevački piesci. (š.). Molvanski piesci. Imovinska lugarnica. Vuko


savljevica. (S.).
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Molvanski brieg.
(S.).
Anthoxantum odoratum L. f. umbrosum Bolle sf. laxum A. G. Đurđevafikl piesci. (Š.). Imovinska


lugarnica. (S.).
Anthoxanthum odoratum L. f. tenerum A. G. Molvanski piesci. (S.). .
Anthoxanthum odoratum L. f. strictum A. G. Đurđevački piesci. (š.).
Anthoxanthum odoratum L. f. longiaristatum Celak. Đurđevac. Kalinovac. (..).
Panicum crus ... L. Braunovo. (S.).
Tragus racemosus (L.) Desf. Kališćančiš. (S.). U Hrvatskoj jedino u primorskim krajevima. Ne


stalna. Bileće. (Fl. ...).
Setaria viridis (L.) R. et Sch. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). Lugarnica. Imovinski
piesci. (S.).


Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Đurđevački i^iesci. (š). Braunovo. (S.). Slavonija uz putevešume, ali riedko. Sriem (Fl. cr.). Banja Luka. U Hercegovini češća. (Fl. ...). U Primorju
tvori zadrugu Brometo-Chrysopogonetum grglli Horvatič 1934.


Juncaceae.


Juncus conglomeratus L. var. tgpicus A. G. Braunovo. (.S.).
Juncus conglomeratus L. f. subuliflorus A. G. Đurđevački piesci. (fi.).
Luzula multiflora (Ehrh. Lej. var. typica A. G. Đurđevački piesci. (Š.).
Luzula multiflora (.Ehrh.) Lej. var. pallens A. G. Đurđevački piesci. (Š.).
Luzula campestris (L.) DC var. genuina Asch. Đurđevački piesci. (..). Imovinska lnjgarnica. Klo


štarski piesci. (S.).


220
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 35     <-- 35 -->        PDF

...........


tieleocharis palustris (L.) R. Br. Đurđevac. (..).
..... vulpina L. Đurđevac. (..).
..... ....... Schreb. Đurđevac. (..).
..... contigua ..... var. typica AG. Đurđevački piesci .(Š.).
..... leporina L. var. typica. A. G. Đurđevački piesci. (š.).
..... gracilis Curt. Đurđevački piesci. (..).
..... nitida Host. Đurđevački piesci. (S.).
..... hirta L, Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Kraljeva jama. Kalinovac. Molve. (..).


Braunovo. Imovinski piesci. (S.).


Liliaceae.


Allmm sphaerocephalum L. Molvanskl piesci (S.).
Muscari tenuiflorum Tauscli. Đurđevački piesci. (..). Đurđevački pašnjak. (S.). U Hrvatskoj još:


Kakanj-Doboj. šulca. Jajce. (Fl. ...).
Muscari comosun (L.) Mili. Đurđevački piesci. (Š.). Đurđevac. Molve. Kalinovac. (S.).
Asparagus officinalis L. Đurđevac. (..). Đurđevački pašnjak. Braunovo. (S.).


Orchidaceae.


Orchis coriophora L. Molve. (..).


2. Biljnogeografski položaj Podravskih piesaka.
Areali pojedinih podravskih pješčarki vrlo su različita oblika, budući da se na
Podravskim piescima sastaju različiti florrii elementi. Napose je značajno, da pojedini
predstavnici pješčane vegetacije imaj a ovdje granicu svoga dosezanja, što je u
vezi sa geografskim položajem naših piesaka. Oni leže na zapadnom rubu Panonske
nizine, pa se na njima sastaju florni zastupnici Srednje Evrope sa panonskom
florom, -što se odrazuje u sastavu vegetacije, koja se odlikuje većim brojem značajnih
vrsta.


Pored obćenito razširen^h kozmopolita (Chenopodium alhum, Erigeron canadensis,
Cynodon dactylon) i polukozmopolita (Convolvulus arvensis), pa vrsta, koje su
razširene u holarktičkom flornom području, kao na pr. Agrostis alha, zatim vrsta
koje su razširene po čitavoj Evropi (Hieracium pUosella, CerastiuTn semidecandrum,
Echium vulgare, Vicia lathyroides) ili samo na njezinom južnom dielu (Stachys
recta, Kohlrauschia prolifera) i napokon u našim krajevima vrlo razprostranjenog
eurosibirskog flornog elementa (TrifoUum arvsnse, Euphorhia cyparissias, Plantagolanceolata, Artemisia campestris, Salsola kali, ..... hirVa), naći ćemo na našim piescima
i vrste, koje su za prosuđivanje flornog značaja Podravine od posebne važnosti.
Tako je vrlo važan panonski florni elemenat zastupljen sa dvjema, za naše pieske
vrlo značajnim vrstama (Festuca vaginata i Linaria genistifolid var. angustifolia).
Pontsko-sarmatski florni elemenat zastupaju u sastavu naše zadruge sliedeće vrste:


Centaurea rhenana Corispermum nitidum
Plantago indica Kochia arenaria
Silene otites Koeleria glauca


Scahiosa ochroleuca Anthemis ruthenica
Hieracium echioides Onosma arenarium ssp. pyramidatum


Tragopogon hrevirostris Potentilla arenaria


Pored pravih pontskih i sarmatskih vrsta rastu na piescima vrste, koje imaju žarište
svoga razš´renja pomaknuto prema jugu, pa ih zovemo pontsko - mediteranskim
vrstama. Takve su vrste: Crepis rhoeadifolia, Alyssum montanum i Hypericum veronense.
Od vrsta čije je mediteransko porieklo očito, spominjem vrste Tunica saodjraga
i Allium sphlaerocephalum, dok su druge, kao na pr. Eryngium campestre i
Teucrium chamaedrys submediteranske, t. j . imaju najjače razširenje u mediteranskim
krajevima, ali se obilno pojavljuju i u srednjem dielu Evrope. Značajna vrsta
Polygonum arenarium smatra se pontsko-aralokaspijskim elementom.


Za razliku od mnogih drugih pješčanih područja Panonske nizine, naši se piesci
odlikuju obilnim pojavljivanjem baltičkog i subatlantskog flornog elementa, koji dosižu
tamo južnu granicu svojih areala. Baltički florni elemenat zastupa na našim
piescima vrlo značajna majčina dušica pješčarka (Thymus ........ ssp. serpyllum),
dok je subatlantski florni elemenat zastupljen vrstom Corynephorus canescens,
tom najizraziti]om predstavnicom biljnog pokrova evropskih kopnenih pješčara,
zatim vrstom Jasione montana, pa vjerojatno umjetno zasađenim, ali ipak vrlo
značajnim zečjakom (Cytisus scoparius).


/7. r


221
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Na priloženoj karti (si. 4.) prikazali smo granice dosezanja nekih, za nas naročito
značajnih florističkih predstavnika. Najznačajniji predstavnik panonske
flore na Podravskim piescima bez sumnje je trava
Festuca vaginata. Ta vrsta raste samo u Panonskoj nizini, te je na karti prikazan
cieli njezin areal. Pontsko-sarmatski florni elemenat predstavljen je na karti zapadnom
granicom areala vrste Tragopogon breuirostris, subatlantski elemenat zastupljen
je vrstom Corynephorus canescens, dok je dosezanje, za naše pieske tako značajnog
baltičkog elementa prikazano južnom granicom areala naše značajne pješčarke Thymus
serpyllum ssp. ......... Granice dosezanja pojedinih predstavnika panonskog,
pontsko-sarmatskog, subatlantskog i baltičkog flornog elementa prikazuju nam, kako
je zanimljiv u floris´tičkom pogledu položaj naših piesaka.


Upoznavši najznačajnije predstavnike pojedinih flornih područja, osvrnut ćemo
se ukratko namišljenjepojedinih autora obzirom na razširenje
i podrietlo pontsko-sarmatskog, baltičkog i panonskog flornog
elementa u našim krajevima.


>´*^"´ Corifntpfierui cantittm ^ Jh^musserptfUum ssp. ierp^Uum. ,
_----- Fesluea vaginata Podravski pijesci
-...´ Tragopogon brtvirosirti


SI. 4. Granice dosezanja značajnih florističkih predstavnika za Pieske.


Pitanjem pojavljivanja pontsko-sarmatskog flornog elementa u Hrvatskoj bavili
su se Adamovi ć (1909.) i . o r v a t (1928.). Oni iztiču razliku između pontsko-
sarmatskog i ilirskog flornog elementa. Kod toga razčlanjivanja naše flore smatraju
oni pontskim odnosno sarmatskim onaj skup stepskih vrsta, koji ima srediste
svog razširenja u Južnoj Rusiji, a u Srednju je Evropu prodro tek za vrieme suhog
kseroterma Pontsko-sarmatske vrste prodrle su u Panonsku nizmu naseljujuci prostrana
područja prapora, a od tamo su, šireći se uz pojedine riečne doline, doprle
duboko u Alpe. Horvat (1928.) upozorava na razširenje pontskih vrsta u Koruškoj,
gdje one čine odvojenu naseobinu unutar područja alpske flore. Tako su vrste Potentilla
arenaria i Alyssum montanum prodirući uz rieku Dravu- doprle u Korušku
preko Podravskih piesaka. Te dvie značajne pontske vrste dosižu u Koruškoj zapadnu
granicu svog razširenja, dok prelazeći u ilirsko područje stvaraju vrlo često
vikarirajuče vrste. . -^ —


222
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 37     <-- 37 -->        PDF

, Za razliku od doseljenih pontskih vrsta smatramo panonski florni elemenat
autohtonom vegetacijom Panonske nizine. Već je Bor os (1925.) naglasio, da flora
Alfolda predstavlja samo regionalni facijes srednjeevropske flore unutar Karpata.
Ona je za vrieme suhog kseroterma našla utočište u Panonskom Sredogorju (florno
područje matricum), da bi se njezini pojedini predstavnici sa nastupom vlažnije
klime ponovo spustili u Alfold, gdje se oni danas naročito iztiču (uporedi Soo
1940.). So o smatra (vidi Tartar 1939.) panonskim flornim elementom ne samo endemične
vrste Sredogorja nego i endemične vrste Alfolda i Sedmogradske kotline.


Vrlo je značajno pojavljivanje baltičkog flornog elementa na zapadnom rubu
Panonske nizine. Boros (1925.) smatra biljni sviet piesaka Somogy-a najjužnijim
ogrankom sjeverno-njemačke i poljske flore. Ta je flora prešla iz Njemačke i Poljske
u Panonsku nizinu te je prodirala preko Moravskog polja i Sokoroalje (Gyor) na
jug, pa je prešavši Dravu zaustavljena tek na Podravskim piescima. Pitanje vremena
te selidbe do danas još nije konačno riešeno. Klik a (1931.) misli, da se je to
dogodilo za vrieme praeborealne faze.


Pojavljivanje različitih flornih elemenata na našim piescima važno je za određivanje
biljnogeografskog položaja same Podravine. Riekom Dravom teče prem a
Braun-Blanquet u (1928.) granica ilirske i srednjeevropske florne provincije,
kojoj pripada i Panonska nizina, pa bi po njemu Podravski piesci pripadali
ilirskoj fl ornoj provinciji. No, pojavljivanje značajnog
baltičkog flornog elementa južno od Drave, na Podravskim
piescima, govori prije u prilog mišljenju, da to područje
pripada panonskom sektoru srednjeevropske provincije,
te da bi granica ovih dviju flornih pokrajina tekla
južno od naših piesaka, možda samom Bilo gorom, koja nesum-
Ijivo predstavlja sigurniju granicu no što je daje sama rjeka Drava. Bilo gora i
ostalo gorje savsko-dravskog međurječja zaustavile su širenje mnogih pontskih vrsta
prema jugu, što se vidi najbolje iz osebujnog sastava flore Podravskih piesaka.


Mnogo je teže reći, kojem dielu panonskog flornog sektora pripada naša Podravina.
S jedne strane pokazuju Podravski piesci očitu vezu sa piescima Somogy-a,
dakle sa područjem, koje se prema Soou (1933., 1940.) odlikuje nastupanjem baltičkog
i ilirskog flornog elementa, dok je s druge strane Podravina podpuno otvorena
prema iztoku, odakle je prodirao panonski i pontski florni elemenat, koji se
na našim piescima sastaje sa baltičkim i ilirskim flornim elementom, kao štO´ je
to već Boros naglasio (1925.). Konačno razgraničenje tih flornih područja bit će
moguće tek, kad se prouče i ostale formacije biljnog pokrova tog diela Hrvatske.


(Svršit će se)


223