DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 19     <-- 19 -->        PDF

\/.1.


Prof. IVAN SOKUĆ, Zagreb: ´ ,


BILJNI SVIET PODRAVSKIH PlESAKA


DIE PFLANZENVVELT DES SANDBODENGEBIETE S »PODRAVSKI PIESCI« IN KROATIE]<


UVOD.


Tek pred nekih četrdeset godina upoznala se hrvatska javnost zaslugom đurđevačkih učitelja
Anke i Milana Poljak a sa neobično zanimljivim Podravskim piescima. Od toga vremena
posjećivali su hrvatski prirodopisci Podravske pieske i objavili nekoliko prigodnih prikaza
botaničkog, petrografskog, geoložkog i gospodarskog značaja. Iako su sva ta iztraživanja
doniela vrlo zanimljive rezultate, ona nisu ni izdaleka razjasnila najrazličitija prirodoznanstvena
pitanja ovog sasvim osebujnog područja Hrvatske. Osim posve teoretskih iztraživanja na
Podravskim piescima vršena su i iztraživanja šumsko-uzgojnog značaja, koja su pokazala vrlo
dobre rezultate obzirom na povezivanje i pošumljivanje znatnih površina piesaka.


U želji, da se ovi najznatniji živi piesci Hrvatske svestrano obrade potaknuo me je ...
učitelj proi. dr. Ivo Horvat , da proučim njihovu floru i vegetaciju i ustupio mi na obradu
obilni floristički material Dragutina . i r c a, koji je pohranjen u Hrvatskom herbaru mudroslovnog
fakulteta hrvatskog sveučilišta u Zagrebu. Upoznavši tako floru Podravskih piesaka,
započeo sam iztraživanje u proljeće god. 1939. našavši na terenu odličnog suradnika u upravitelju
šumarije Đurđevačke imovne ODĆine u Đurđevcu ing. Ivi Savoru , koji već dugi niz
godina proučava šumarsko-gcspodarska pitanja piesaka. On mi je ustupio svoj bogati floristički
material, što ga je lično sakupio u toku 1938. godine, izlazeći na teren u svim mjesecima u godini.
Uzka povezanost biljne sociologije i šumarstva došla je dc punog izražaja u našim zajedničkim
iztraživanjima, kod kojih je aktivno sudjelovao i dr. Milan Anić.


U toku svojih iztraživanja obišao sam čitavo pješčano područje od sela Molva na sjeverozapadu
do Vukosavljevice na jugoiztoku, ali sam kod toga obratio naročit u pažnj u na
Mo-lvanske i Đurđevačke pieske. Zbog ratnih prilika morao sam napustiti namjeru,
da proučim i pieske od Budrovca do Spišić-Bukovice. Bilo bi vrlo koristno, da se i ti
piesci, koji i onako predstavljaju dosta odvojenu cjelinu, obrade posebno.


U svojim stručnim prikazima »Podravski piesci — domovina psamofita« i »Biljni pokrov
Podravskih piesaka«, koji su prije dvie godine objelodanjeni u »Prirodi«, prikazao sam svoje
prve rezultate, koje ovdje donosim u cielosti.


Dovršujući ovu razpravu, zahvaljujem se svim onim našim stručnjacima i zavodima, koji
su mi omogućili iztraživanje. U prvom redu zahvaljujem se svom cienjenom učitelju g. prof.
dr. Iv i Horva t u, nadstojniku Botaničkog zavoda mudroslovnog fakulteta u Zagrebu, koji
je sa zanimanjem pratio moj rad ne samo u zavodu već i na terenu, proučio moj briofitski material
sa piesaka, te mi je uz to ustupio svoju bogatu literaturu o piescima iz svih krajeva
svieta.


Zahvaljujem se nadalje g. ing. Ivi Šavoru , upravitelju imovinskih šuma u Đurđevcu,
koji mi je ustupio na obradu svoj bogati herbarski material i surađivao samnom kod rada na
terenu, te mi pored toga pružio susretljivo na upotrebu stan u imovinskoj lugarnici na piescima.
G. prof. dr. Fran Kuša n obradio je sa velikim zanimanjem sabrane lišajeve. G. prof. dr.
Mihovil Gračani n upozorio me je na neke pedoložke probleme, a g. prof. dr. Karlo
Kempn i surađivao je samnom kod izrade meteorcložkih tablica o oborinama i vjetrovima
Podravine. Moj drug g. dr. Boris Vrta r pročitao je ovu razpravu te me upozorio na mnoge
pojedinosti. Svima se ovom zgodom najsrdačnije zahvaljujem.*


I. OBCI DIO.
1. Pregled dosadašnjih iztraživanja.
Podravski piesci prostiru se desnom, hrvatskom obalom Drave na području


između Koprivnice i Virovitice. Do sada su bili ti piesci vrlo slabo proučeni. Neke


biljke pješčarke spominje Flor a croatica , navodeći kao njihovo jedino nala


zište u Hrvatskoj »in arenosis et glareosis ad fluvium Dravum ad Bukovec, Dubrava
-et Legrad«, po čemu možemo zaključiti, da su pisci tog prvog obćeg popisa hrvatske
flore upoznali samo onaj dio Podravskih piesaka, koji leži oko ušća rieke Mure
u Dravu. No ti piesci oko rieke Mure nisu ni iz daleka tako izraziti, kao što su to
piesci na području između Koprivnice i Virovitice.


Prvi opis Podravskih piesaka dali su g. 1900. đ u r đ e v a č k i


učitelji Anka i Milan Poljak. Piesci su tada bili još posve pokretni, te


su seljacima nanosili velike štete zatrpavajući im njive i vinograde. Još i danas


pamte sta-ri Đurđevčani, kako im je piesak zatrpavao dvorišta, uništavao vrtove i


prodirao u svaki kutić njihovih stanova. Uslied neprestanog kretanja pieska nisu ni


putevi, koji bi vodili preko Piesaka bili stalni, već se je njihov smjer mienjao sa


promjenom samog reljefa. Poljakovi iztiču, da se ti piesci ne spominju u literaturi,


te da bi bilo vrlo koristno i poučno, da se potanko prouče, opišu i sa ilustracijama


poprate.


* Ova radnja predstavlja doktorsku disertaciju prihvaćenu ´po Mudroslovnom fakultetu
Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu 1942. god
.)


205