DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Na poljodjelskom tlu, rekli smo nalazi se razsijano, sad u većoj, sad u manjoj
mjeri i poljsko drveće u raznim oblicima. Da se postigne ravnoteža između potreba
faune i flore, i njihovog uzajamnog djelovanja, sa šireg gospodarskog gledišta, to je
drveće prava blagodat. No ima i poljodjelskih krajeva, u kojima nema sveg tog na
daleko i široko. To su t. zv. »kulturne stepe«. Pašnjaci, livade i polja bez drveća
i stabala, najblaže rečeno, posve su negospodarska obzirom na poljoprivredu, stočarstvo
i povrtljarstvo. Čovjek i životinja treb a sve to za uspješno napredovanje.
Prolazi li cesta ovakovom »stepom« prekinut će monotoniju, estetski podignuti krajolik,
a i povećati gospodarsku vriednost »stepe« sa svojim nasadima. Tu su na
mjestu i drvoredi, na cestama nižeg razreda dapače i drvoredi
voćaka , jer dižu cestu iz one pustoši. Na taj, način cesta zavlada »stepom«. Kako
ni žica nije nikakav nadomjestak za živicu, koja sputava vjetar i sakriva ptice


— to poljsko redarstvo — u takovom kraju bolje je upotriebiti i uzgajati živicu
na mjesto žice kao ogradu na svakom mjestu uz cestu, gdje se prilika pruži. Pritom
\.. valja postupiti odviše »planski«.Na pr., da se na istom potezu između dva susjedna
naseljena mjesta uzgaja drvored jedne te iste vrsti stabala, na slidećem takovom
potezu opet druge vrsti, kako je bilo jednom zgodom predloženo, a drugom
zgodom i učinjeno u Švicarskoj. Na potezu ceste Chan-Ziirich, naskroz su podignuti
crvenolisnati javori, iako taj potez presieca otvorena polja, zatvorene voćnjake,
pa i šume i močvarno tlo. Ako stoji u svim ovim parcialno tako različitim krajevima
isti crvenolisnati javor, razbija nastrojenje i značaj krajolika. Po položaju
strano, drvo nema smisla. Poradi toga nema ni smisla postavljati drvored pod svaku
cienu, a za vrst drva u drvoredu ne mogu biti mjerodavna naseljena mjesta kao
međe, nego tlo, krajolik i gospodarske potrebe kraja.


^ No ima i pravih stepa, krajeva sa neobrađenim i pustim tlom, estetski bezvriednog
oblika. Prolazi li cesta ovakovim krajem, ne ostaje samo produkt, nego
može postati i faktor kulture u punom smislu te rieči. Treba ju samo urediti
kao jezgru, polaznu točku i predložak pun poticaja za daljnje kulturno obliko


sa nasadima podignutima na povoljnimmjestima uz cestu, u obliku malih plantaža:
šumica, gajića, grupa drveća, pojedinačnih stabala itd. Liepom plastikom
obdareni, no pusti naši kršni krajevi, kao i mnogo pohađani, ali slabo ozelenjeni
naši primorski krajevi daju dovoljno prilika za takav rad.


U umjetnom obliku živice često se upotrebljavaju nasadi na prugama za samovoze.
Živica brani prilaz sa strana na pruge ljudima i životinjama. Na prostoru
pak, ozelenjenom tratinom,´koji dieli oba kolnika, živica ima i zadaću smanjiti zasliepujuće
djelovanje razsvjete samovoza, koji dolazi suprotnim smjerom.


U Americi razlikuju se u glavnom tri tipa cesta za samovoze. Najviše cesta čini
prvi tip, kod kojeg se nije obaziralo na krajolik, nego se je išlo samo za tim, da
cesta kolikogod je moguće najbolje udovolji namienj.enoj svrsi. Strane uz cestu
ostale su posve slobodne. Nije se postavila ni živica ni grmeće, da se ne koči sušenje
kolnika i da se održi kolnik uviek i čistom stanju, prost od lišća i sličnih odpadaka.
Na taj način ostale su te ceste i slabo obranjene sa strane. Taj manjak pokazuju
i ostale tamošnje ceste. No nije se´ diralo u sporadična liepa i zdrava stabla,
na koje bi cesta slučajno naišla, tobož poradi toga, što bi svojim krošnjama suživala
prostor, svojim lišćem smetila kolnik ili svojim sjenama uznemirivala vozača.
Vriednost ovakovih pojedinačnih ili grupa stabala uz ceste znali su tamo uviek
cieniti, kao obzirom na monotoniju putovanja, koju prekidaju, tako i obzirom na
njihovo značenje za okolicu. Drugi tip su t. z. »parkway« — ceste, koje su izrađene
i uređene u skladu sa okolicom, te pružaju putniku i liepe vidike, bogate na promjenama.
Uz cestu, tri kolovoza široku (cea 9 m), na jednoj i drugoj strani teče po
jedan okruglo 4 m široki trak zemlje, proviđen sa nasadima. Tlo na njem ozelenjeno
je sa tvrdim travama, a nasađeno je sa nizkim drvećem, puzavim grmećem,
džbunovima, ili je ukrašeno sa poljskim cviećem. Postavljeno je tu i tamo po koje
stablo, rado takovo, koje, liepo cvate ili donosi plod. Strano drveće vidi se iznimno
i vrlo riedko. U pravilu nasad je prema tlu i položaju prirodan, u skladu sa okolicom.
Brigu oko ovih nasada vodi cestograđevna uprava. U mnogim državicama
dodieljen je dapače oestogradevnoj upravi posebni odjel (Roadside Developmen, u
državici Massachussett) koje je zadaća ne samo njegovati i obnavljati ove nasade,
nego i ozelenjivati pokose nasipa i usjeka i na taj način čuvati ih od izobličenja; taj
odjel vodi brigu i o krajoliku, uklanja što ga nagrđuje, dodaje što ga diže, te otvara
nove i liepe vidike, gdje se pruži prilika za to. Svako diranje nasada u području


202