DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

broj 17.028-1942. (Narodne novine od 13. studeIV.
noga 1942. broj 258). Ova oblastna odluka zadobiva pravnu ..<5
dan iza proglaSenja u Narodnim novinama.


in.


U Zagrebu, dne 12. svibnja 1943.


Prekršitelji ove oblastne odluke bit će kažnjeni
po § 11. zakonske odredbe o osnivanju i Državnog ureda za oblikovanje
djelovanju državnoga ureda za oblikovanje cie-Upravitelj


ciena i nadnica:


na i nadnica od 19. studenoga 1941. broj CDIV-


Ing. Radoslav Lorković v. ..


2038-Z-1941., promlenjene i nadopunjene za


(Broj: 1255-D. V.-1943)


konskom odredbom od 17. siečnja 1942. broj


XV-104-Z-1942.
(Narodne novine od 29. svibnja 1943).


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO

ODLIKOVANJE ING. KREŠIMIRA REICHERZERA


U Narodnim novinama od 12. svibnja 1943. Krešimiru, nadstojniku Šumarije u Ilidži, za
godine objavljeno je ovo odlikovanje: odvažno sudjelovanje u potjerama protiv po


»Odredbom Poglavnika Nezavisne Države bunjenika.«
Hrvatske broj Oč.-3L6-ZV-1943. od 6. svibnja Ing. Krešimiru Reiclierzeru čestitke na vi1943.
podielenjen je Red krune kralja Zvonimisokom
odlikovanju i od Hrvatskog šumarskog
ra III. stupnja s mačevima Ing. Reicherzer družtva! Pređsjeđničtvo


OBAVIESTI


Slike uz članke. Obzirom na pomanjkanje Slieđeći svezak šumarskog lista (t. j. za
tvoriva, kao i radničtva za izradu klišeja mole srpanj i kolovoz) izići će kao dvobroj tokom
se gg. pisci, da uz svoje članke prilože samo mjeseca kolovoza, pa se mole članovi i pređone
slike ili fotogrsifije, koje su za razumle-platnlci, da to uzmu na znanje.
vanje članka najneophođnije.


OSOBNE VIESTI


Imenovani su:
Ing. Franjo S g e r m, šum. vježbenik X. č/


Mllivoj Čelik , zaJ uredskog vježbenika XII. r. od RŠ. u Sarajevu, za upravitelja šumarije
č. r. kod šumarije Bugojno; u Podgrabu; J


Karlo . a r e 11 ć, za tehničkog vježbenika Ing. Franjo Š u s t a r, kotarski šumar X. č


XI.
č. r. kod RŠ. u Travniku; r. od kot. oblasti u D. Stubici, kod RŠ. u .:
Stjepan . u r o p o 1 j a c, za tehničkog vježvatskoj
Mitrovici;
benika
od XI. č. r. kod RŠ. u Bjelovaru; Josip .1 i m e š, v. šum. povjerenik VIII. č.
Antonija A n d a b a k, za ured. vježb. od r. od šumarije u Podgrabu, kod RŠ. u Trav


XII.
č. r. kod RŠ. u Travniku; niku.
Niko L, a 1 e, za podšumara III. č. r. ... č. Ing. Joža š 1 a n d e r, š. v. pristav Vin. ..
r.
kod šumarije u Dubrovniku; r. od RŠ u Sarajevu kod RŠ u Travniku;
Eduarđo . a j e t i ć, za uredskog vježbeIng.
Julije . u t e r e r, š. pristav X. č. r.
nika XII. č. r. kod RŠ. u Ogulinu; RŠ u Sarajevu kod RŠ u Travniku;
od
Ing. Slavko Hranilović, za šum. vježbeIng.
Adolf S V e 11 i č i ć, š. vježbenik X ..
nika od X. č. r. kod RŠ, u Novoj Gradiški. r. od RŠ u Mostaru kod RŠ u Travniku; ^
Ing. Matija 11 e k o v i ć, za šum. pristav X. Ing. Marijan Stemberger, š. pristav X.
č. r. kod šumarije u Grublšnom Polju; č. r. od Glavnog ravn. za šum. u Zagrebu, kod
Bogumil Arbanas , za tehničara XI. č. r. RŠ u Travniku;
kod šumske manipulacije u Bos. Novom; Ing. Ivo Navratu , š. v. pristav VIII. č. r.
Ing. Ljudevit P a t a k i, šum. vježbenik X. od RŠ u Hrv. Mitrovici, kod RŠ u Travniku;
č. r. kod kotarske oblasti u Pakracu, time se Slavoljub L i s a c, rač. v. kontrolor VII. č.
stavlja izvan krieposti naredba .. Š. od 27. r. od Glavnog ravn. za šum. u Zagrebu, kod


VI.
1942. br. 19026-42. RŠ u Vinkovcima.
Antun Gorički , za tehničkog vježbenika Ing. Bernard . r u š k a, šum. pristav IX. č.
XI.
č. r. kod RŠ u Hrvatskoj Mitrovici; r. kod šumarije u Vrbanji;
Muhjudin Kulinović, za rač. pom. knji-Premješteni su:
govodju XI. č. r. kod RŠ u Banjoj Luci. Ing. Fedor Polkovnlkov, š. vjež. X. sl
č. r. od RŠ. u Zagrebu, kod kotarske oblasti uPromaknuti su: Sv. Ivanu Zelini;


Ing. Stjepan L u 1 i ć, v. š. pristav IX. č. r.


Josip . a r i š i ć, pođšumar .. raz. X. č. r.


kod RŠ. u Hrv. Mitrovici za šum. v. pristava kod Kotarske oblasti u Sinju; Vni. č. r. kod istog ravnateljstva.


Umirovljeni su:


Premješteni su: Ing. Ivan G r b a c, šum. savjetnik V. č. r.
Ing. Srećko Vanjković , šum. vježbenik kod Velike župe Sana i Lioka u Banjoj Luci;


X. č. r. od RŠ. u Gospiću za upravitelja šumaOđpust
iz đrž. službe: stavljena je izvan
rije Apatišan u Krasnu; snage odredba .. š. od 9. IX. 1942. br. 27216.
Ing. Šemsudin Hasandedić, šum. v. prio
ođpustu.
stav IX. č. r. od šumarije u Podgrabu, za Ing. Franje Š u s t a r a, kot. šumara X. C.
upravitelja šumarije Pale u Palama; r. kod kotarske oblasti u D. Stubici.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko đružtvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 3. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27, — Za tiskaru odgovara Ruđolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


/l^ž