DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

2. Obćinsku trošarinu i druge mjestne daće,
ako njihovo poduzeće nije u istoj obćini, u kojoj
je trgovac na veliko,
3. Na ime ukupne (brutto) zarade ......;
9% od prodajne ciene.
IV.
Ciene trave, djeteline 1 lucerne u nepokošenom
stanju mogu biti samo tolike, da ciene
trave, djeteline 1 lucerne u pokošenom i osušenom
stanju ne prelaze odkupne ciene, ustanovljene
u točki I. ove oblastne odluke.
Svi pravni poslovi (o ođkosu ili zakupu livada,
sjenokoša ili đjetelišta, ma kakve god
vrste oni bili), moraju u pogledu ciena biti u
skladu s propisom prednje stavke ove točke.


V.
Prekršitelji ove oblastne odluke bit će kažnjeni
po § 11. zakonske odredbe o osnivanju i
djelovanju državnog ureda za oblikovanje ciena
i nadnica od 19. studenoga 1941. br. CDIV
-2038-Z-1941, preinačene i dopunjene zakon.


OBLASTNA


Državnog ureda za oblikovanje ciena 1 nadnica
od 12. svibnja 1943. broj 4142-1943, kojom
se na temelju zakonske odredbe o osnivanju 1
djelovanju državnog ureda za oblikovanje ciena
1 nadnica od 19. studenoga 1941. broj CDIV2038-
Z-1941 mlenja 1 nadopunjuje oblastna odluka
od 12. listopada 1943. broj 15450-1942. oNAJVIŠIM PRODAJNIM CIENAMA ŠUMSKIH
PROIZVODA (Narodne novine od 6.
studenoga 1942. broj 252)


Oblastna odluka od 12. listopada 1942. broj
15450-1942 o najvišim prodajnim cienama šumskih
proizvoda mlenja se:


1. U točki I., broj 1., a u stavci pod naslovom
»F. jela i smreka« i to u skupinEuna
koje počinju pod naslovom: »Bosna — dask e
čiste i polučiste« do zaključno skupine pod
naslovom »o k o r c i« povisuju se ciene za 20
posto radi izjednačenja s cienama u istoj točki,
istom broju 1., i u istoj slavci navedenim za
»Gorski kotar«.
2. U točki I., pod naslovom »4. oblo d r V
o«, u 9. rubrici mienja se naslov »Pilanski
trupci od 6 m duljine« u »Pinlanski trupci do
6 m duljine«.
3. U točki I. pod naslovom »4. oblo d r V
o«, izjednačuje ciene oblikovane za Bosnu sa
cienama oblikovanim za Gorski kotar i to:
a) u 3. rubrici pod oznakom vrste (Jrva:
»Smreka i jela« za razrede´ kakvoće A/B i .
prema HN 116/6, za vrste građe »Stripovi za
vodove«, »Rudno drvo«, »Kolarska građa« i
»Piloti«;


b) u 9. rubrici pod oznakom vrste drva:
»Smreka i jela« za razred kakvoće A/B prema
HN 116/6, a za vrste građe: »Pilanski trupci
do 6 m duljine«.


4. U točki I. pod naslovom »4. Oblo d r-
V o« u rubrici 4., pod oznakom vrste drva
». u k V a« dodaje se u stupcu pod naslovom
»Razredi kakvoće prema HN 116/6 nova stavka
A/l, kojom se za vrstu građe: »Pilanski
trupci do 6 m duljine« određuje za debljinski
razred od 5 na dalje ciena od Kn 3.080 time,
da se u stupac pod naslovom: »Opazka« imade
unieti: »Trupci za oplatu«.


5. u točki I. pod naslovom »4. Oblo d r-
V o« u rubrici 5., pod oznakom vrsta drva
»G r a b« dodaje se u stupcu pod naslovom
skom odredbom od 17. siečnja 1942. broj XV104-
Z-1942.


VT.


Ova oblastna odluka zadobiva pravnu moć
danom proglašenja u Narodnim novinama, a
istoga dana prestaje vriediti oblastna odluka
o odkupnim 1 prodajnim cienama siena i slame
od 14. siečnja 1942. broj 128-Z-1942. (Narodne
novine od 16. siečnja 1942. broj 13), u koliko
ustanovljuje odkupne i prodajne ciene slame te
oblastna odluka o odkupnim i prodajnim cienama
siena od 19. lipnja 1942. broj 7120-1942.
o odkupnim i prodajnim cienama siena (Narodne
novine od 24. lipnja 1942. broj 138).


Zagreb, dne 21. svibnja 1943.


Upravitelj
Državnog ureda za oblikovanje
ciena i nadnica:
Ing. Rađoslav Lorković, v. r.


(Broj: 1373-D.V.-1943.)
(ISarođne novine od 29. svibnja 1943).


ODLUKA


»Razredi kakvoće prema HN 116/6« nova
stavka Ajl, kojom se za vrstu građe: »Pilanski
trupci do 6 m duljine« određuje za debljinski
razred od 3 b na dalje ciena od Kn 3080
time, da se u stupac pod naslovom: »Opazka
« ima unieti: »Trupci za oplatu«.


6. U točki I. pod naslovom »4. Oblo d r-
V o« u rubrici 7., pod oznakom vrsta drva
»Topola i vrba« dodaje se u stupcu pod
naslovom »Razredi kakvoće prema HN 116/6«
nova stavka A/l, kojom se za vrstu građe:
»Pilanski trupci do 12 m duljine« određuju
za debljinski razred od 3 b na dalje ciena od
Kn 2.350 time, da se u stupac pod naslovom:
»Opazka« ima unieti: »Trupci za Ijušten
j e«.
7. Točka I., u skupini pod naslovom: »1.
Piljeno đrv o«, i pod naslovom, »A Hrast«
u 15 stavci pod naslovom, »A Hrast« u 15.
stavci pod naslovom »Skretnička građ
a« mienja se i glasi:
»Presjek cm. Duljina cm Ciena Kn
do 290 4.500.—
14/20 i 14/21 300 — 370 4.950.—
380 — 600 5.940.—


do 290 4.950.—
14/25, 15/25, 16/26 300 — 370 5.490.—
380 — 600 6.480.—


do 290 5.490 —
15/30 i 16/30 300 — 370 6.030.—
380 — 600 7.290.—


8. U točki I. u skupini pod naslovom: »1.
PILJENO DRVO«, i pod naslovom »A. Hrast«
dodaje se između sadanje ^14. stavke pod naslovom
». ost ovna građa« i sadanje 15.
stavke pod naslovom »Skretnička građa
« nova stavka: »Mostovne podnice«
Debljina
mm Duljina m Širina cm Ciena Kn
50 3.00—5.00 12 — 24 8.280.—
80 3,00—5.00 16 — 26 8.280.—
50 3.00, 4.0015.00 12 — 24 9.110.—


80 3.00, 4.0015.00 16 — 26 9.110.—
IX.
Ciene ustanovljene pod I. točkom ove oblastne
odluke povisuju se linearno za 30% na temelju
oblastne odluke od 12. studenoga 1942.


187
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

broj 17.028-1942. (Narodne novine od 13. studeIV.
noga 1942. broj 258). Ova oblastna odluka zadobiva pravnu ..<5
dan iza proglaSenja u Narodnim novinama.


in.


U Zagrebu, dne 12. svibnja 1943.


Prekršitelji ove oblastne odluke bit će kažnjeni
po § 11. zakonske odredbe o osnivanju i Državnog ureda za oblikovanje
djelovanju državnoga ureda za oblikovanje cie-Upravitelj


ciena i nadnica:


na i nadnica od 19. studenoga 1941. broj CDIV-


Ing. Radoslav Lorković v. ..


2038-Z-1941., promlenjene i nadopunjene za


(Broj: 1255-D. V.-1943)


konskom odredbom od 17. siečnja 1942. broj


XV-104-Z-1942.
(Narodne novine od 29. svibnja 1943).


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO

ODLIKOVANJE ING. KREŠIMIRA REICHERZERA


U Narodnim novinama od 12. svibnja 1943. Krešimiru, nadstojniku Šumarije u Ilidži, za
godine objavljeno je ovo odlikovanje: odvažno sudjelovanje u potjerama protiv po


»Odredbom Poglavnika Nezavisne Države bunjenika.«
Hrvatske broj Oč.-3L6-ZV-1943. od 6. svibnja Ing. Krešimiru Reiclierzeru čestitke na vi1943.
podielenjen je Red krune kralja Zvonimisokom
odlikovanju i od Hrvatskog šumarskog
ra III. stupnja s mačevima Ing. Reicherzer družtva! Pređsjeđničtvo


OBAVIESTI


Slike uz članke. Obzirom na pomanjkanje Slieđeći svezak šumarskog lista (t. j. za
tvoriva, kao i radničtva za izradu klišeja mole srpanj i kolovoz) izići će kao dvobroj tokom
se gg. pisci, da uz svoje članke prilože samo mjeseca kolovoza, pa se mole članovi i pređone
slike ili fotogrsifije, koje su za razumle-platnlci, da to uzmu na znanje.
vanje članka najneophođnije.


OSOBNE VIESTI


Imenovani su:
Ing. Franjo S g e r m, šum. vježbenik X. č/


Mllivoj Čelik , zaJ uredskog vježbenika XII. r. od RŠ. u Sarajevu, za upravitelja šumarije
č. r. kod šumarije Bugojno; u Podgrabu; J


Karlo . a r e 11 ć, za tehničkog vježbenika Ing. Franjo Š u s t a r, kotarski šumar X. č


XI.
č. r. kod RŠ. u Travniku; r. od kot. oblasti u D. Stubici, kod RŠ. u .:
Stjepan . u r o p o 1 j a c, za tehničkog vježvatskoj
Mitrovici;
benika
od XI. č. r. kod RŠ. u Bjelovaru; Josip .1 i m e š, v. šum. povjerenik VIII. č.
Antonija A n d a b a k, za ured. vježb. od r. od šumarije u Podgrabu, kod RŠ. u Trav


XII.
č. r. kod RŠ. u Travniku; niku.
Niko L, a 1 e, za podšumara III. č. r. ... č. Ing. Joža š 1 a n d e r, š. v. pristav Vin. ..
r.
kod šumarije u Dubrovniku; r. od RŠ u Sarajevu kod RŠ u Travniku;
Eduarđo . a j e t i ć, za uredskog vježbeIng.
Julije . u t e r e r, š. pristav X. č. r.
nika XII. č. r. kod RŠ. u Ogulinu; RŠ u Sarajevu kod RŠ u Travniku;
od
Ing. Slavko Hranilović, za šum. vježbeIng.
Adolf S V e 11 i č i ć, š. vježbenik X ..
nika od X. č. r. kod RŠ, u Novoj Gradiški. r. od RŠ u Mostaru kod RŠ u Travniku; ^
Ing. Matija 11 e k o v i ć, za šum. pristav X. Ing. Marijan Stemberger, š. pristav X.
č. r. kod šumarije u Grublšnom Polju; č. r. od Glavnog ravn. za šum. u Zagrebu, kod
Bogumil Arbanas , za tehničara XI. č. r. RŠ u Travniku;
kod šumske manipulacije u Bos. Novom; Ing. Ivo Navratu , š. v. pristav VIII. č. r.
Ing. Ljudevit P a t a k i, šum. vježbenik X. od RŠ u Hrv. Mitrovici, kod RŠ u Travniku;
č. r. kod kotarske oblasti u Pakracu, time se Slavoljub L i s a c, rač. v. kontrolor VII. č.
stavlja izvan krieposti naredba .. Š. od 27. r. od Glavnog ravn. za šum. u Zagrebu, kod


VI.
1942. br. 19026-42. RŠ u Vinkovcima.
Antun Gorički , za tehničkog vježbenika Ing. Bernard . r u š k a, šum. pristav IX. č.
XI.
č. r. kod RŠ u Hrvatskoj Mitrovici; r. kod šumarije u Vrbanji;
Muhjudin Kulinović, za rač. pom. knji-Premješteni su:
govodju XI. č. r. kod RŠ u Banjoj Luci. Ing. Fedor Polkovnlkov, š. vjež. X. sl
č. r. od RŠ. u Zagrebu, kod kotarske oblasti uPromaknuti su: Sv. Ivanu Zelini;


Ing. Stjepan L u 1 i ć, v. š. pristav IX. č. r.


Josip . a r i š i ć, pođšumar .. raz. X. č. r.


kod RŠ. u Hrv. Mitrovici za šum. v. pristava kod Kotarske oblasti u Sinju; Vni. č. r. kod istog ravnateljstva.


Umirovljeni su:


Premješteni su: Ing. Ivan G r b a c, šum. savjetnik V. č. r.
Ing. Srećko Vanjković , šum. vježbenik kod Velike župe Sana i Lioka u Banjoj Luci;


X. č. r. od RŠ. u Gospiću za upravitelja šumaOđpust
iz đrž. službe: stavljena je izvan
rije Apatišan u Krasnu; snage odredba .. š. od 9. IX. 1942. br. 27216.
Ing. Šemsudin Hasandedić, šum. v. prio
ođpustu.
stav IX. č. r. od šumarije u Podgrabu, za Ing. Franje Š u s t a r a, kot. šumara X. C.
upravitelja šumarije Pale u Palama; r. kod kotarske oblasti u D. Stubici.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko đružtvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 3. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27, — Za tiskaru odgovara Ruđolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


/l^ž