DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ije, a kakovo on nije. O ovim pitanjima pored
urednika pisali su inače samo lugari.


Najmarljiviji i najplodniji suradnik lista je
svakako Jozo Tucaković, nadlugar iz Okućana,
ali za njim mnog-o ne zaostaju niti lugari:
Mate Z o r i ć iz Mostara, Josip L e š i ć iz Pakraca,
Antun . a g d i ć iz Srednjeg.


Medjutim stranice ovoga lista otvorene su
ne samo lugarima nego 1 šumarskim stručnjacima,
čiju će suradnju pozdraviti svi službenici
ove pomoćno tehničke struke. Ova je suradnja
neophodno potrebna i u interesu je ne samo lugara
nego i njihovih starješina. Mnogo se puta
čuju napadaji na lugarsko osoblje sa strane
njihovih starješina, a ipak je potrebno sa žalošću
i na ovom mjestu istaći činjenicu da niti
jedan neposredni starješina (upravitelj šumarije,
kotarski šumar i dr.) nije napisao niti jednog
jedinog člančića, iako se baš s te strane
najčešće čuju pritužbe na manjkavu stručnu
naobrazbu lugara.


Propisi i naredbe


OSNIVANJE ZAJEDNICA


Ministar narodnog gospodarstva prof. Dr.
Ing. Josip . a 1 e n svojom odlukom od 12. svibnja
1943. god. pod br. 6048-g-43. propisao je:


»U riešenju molbe službenika Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo a na temelju § 72. 74.
shodno §-u 76. te § 75. zakona o činovnicima,
a u provedbi propisa Zakonske odredbe o obrađivanju
zemljišta od 26. IV. 1941. broj: XXXI43-
Z. p. 1941. Izdajem ovu


NAREDBU


I. Odobravam službenicima Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo stvaranje zajednica u
svrhu zajedničkog uzimanja državnog zemljišta
u zakup na temelju postojećih propisa a u
svrhu intenzivne njegove obradbe i pribavljanja
vlastitih prehranbenlh sredstava.
Ravnateljstva šuma će davati u zakup zemljišta
samo u koliko ga bude na razpolaganju,


t. j . ona zemljišta, koja su ostala pusta jer se
ne obrađjuju niti u režiji niti po okolnom pučanstvu.
II. Zajednice službenika mogu se ustrojiti 1
to kod samog glavnog ravnateljstva jedna 1
Obilno gradivo, koje bi trebalo popularno
obraditi 1 iznieti iz nauke o uzgoju, procjeni,
uređenju 1 iskorišćavanju šuma i koje je tako
oskudno obradjeno (iz tehn. razloga!) u raznim
lugarskim priručnicima i katekizmima,
ostalo je nedirnuto kroz Čitavu 1942. godinu.
Oni koji su zvani da to gradivo razrade ostaJi
su gluhi na sve vapaje urednika lista koji u
svakom broju upravlja poziv šumarskim Inžinjerima
na bezplatnu suradnju.


Unatoč toga uređnlčtvo lista uspješno svladava
sve zapreke na koje nailazi, i Hrvatski
lugarski list je stupajući u 1943. godinu započeo
svoju 23 godišnjicu izlaženja, 1 ovaj puta kao
i prošle godine: redovito i na vrieme.*)


(\m´^´f^^


* Uređnlčtvo 1 uprava .. L. L. nalazi se u
Zagrebu u Gunđulićevoj ul. 43. Godišnja pretplata
iznosi 160.— Kuna.
.....8.. SLUŽBENIKA


kod svakog ravnateljstva šuma jedna. Osoblje
koje služi kod upravnih oblasti a šumarsko je,
može pristupiti zajednici najbližeg ravnateljstva
šuma, u koliko nije dakako odstupanja u
zajednicu Izključeno.


III. članom pojedine zajednice, može biti
samo onaj, tko nema deputatnog zemljišta, tko
ne posjeduje vlastitog obradivog zemljišta ili
nema takovo zemljište u zakupu u povrSinl većoj
od pol ha.
IV. Zajednica može najviše uzeti u zakup
samo toliko zemljišta da na pojedinog člana
zajednice odpadne, ako je oženjen 1 ha, a na
neoženjenog pol ha.
V. Shodno omjeru pod točkom IV. imaju
članovi zajednice doprinositi terete 1 crpsti koristi
iz zajednice.
Sporedne uglavke uglaviti će svaka zajednica
zasebno prema svojim potrebama.


VI. Kod provedbe gornjega odobravam zajednicama
posudbu ratarskih strojeva 1 osoblja
kod pojedinih ravnateljstva šuma uz platež
uporabine troškova osoblja 1 pogonskog materijala,
a prema obračunu ravnateljstva šuma.«
OBLASTNA ODLUKA


DRŽAVNOG UREDA ZA OBLIKOVANJE CIENA I NADNICA OD 21. SVIBNJA 1943.
BROJ 4485-1943. O ODKUPNIM I PRODAJNIM CIENAMA SIENA I SLAME


Na temelju § 2. zakonske odredbe o osnivanju
1 djelovanju Državnog ureda za oblikovanje
ciena 1 nadnica od 19. studenoga 1941. br.
CDIV-2038-^1941. izdajem ovu oblastnu odluku:


I.
Odkupne clene siena i slame ustanovljuju
se kako slledi:


1. Za polusladko livadsko sleno Kn 300.—
2. Za sladko sleno Kn 350.—
3. Za crvenu djetelinu i lucemu Kn 400.—
4. Za otavu Kn 400.—
5. Za kiselo sleno i slamu za stelju 200.—
6. Za zobenu slamu Kn 250.—
sve za 100 kg neprešanog, nezamuljenog 1 nepljesnlvog,
zdravog siena 1 slame, bez šaša,
žukve 1 korova s dopremom u skladište kupca.


Clene, ustanovljene ovom oblastnom odlukom,
obvezatne su i za sve neizvršene zaključke
o sienu, koji su sklopljeni uz više clene.


..
Trgovci na veliko smiju na clene, ustanovljene
pod točkom I. ove oblastne odluke, dodati
za prešanje siena 1 slame u bale, te za
dovoz u željeznička kola Ili teglenicu (šlep),
kao i za svoju ukupnu (brutto) zaradu, naj


više Kn 120.— za prešanje sienaza prešanje slame, sve za 100 kg.


III.
Trgovci na malo, koji prodaju
šaču, smiju na clene trgovaca nadati:


i Kn 130.—


sleno potroveliko
do


1. Sve stvarno plaćene prievozne, pretovarne
1 Iztovame troškove od utovarne postaje
do svojega poduzeća,
186