DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 23     <-- 23 -->        PDF

nepovoljno djeluje suha i topla klima koja tasa
punođrvnim do 25 m čistim od grana deblimo
vlada. ma, dok na tlu pokrivenom listincem nije bilo


Mnogo bolji rast bukve jest na sjevernim traga ikakvom podmladku.
obroncima Rila planine, gdje u visinskom poNaprotiv,
u sastojinama sa najmanjim projasu
izmedju 1100 do 1600 m nadmorske visigalama
bilo je tlo na svim svjetlijim mjestima
ne stvara na velikim površinama čiste, približpokriveno
gustim bukovim pođmladkom.
no jednako stare sastojine, dok pojedinački do


Kada takova jednolična bukova sastojina


pire 1 do 1800 m. U tim su sastojinama prete


ostari, tada se grane starih stabala uslied sla


žni stariji dobni razredi, potpuno . manjkaju


bije otpornosti prema pritisku sniega i vjetra


najmladji, dok su oni srednje starosti zastupa


polome, a stabla izvaljuju jednolično na čita


ni umjereno. Pod gusto sklopljenim krošnjama


voj površini, te se čitava sastojina tako jače


ovih sastojina nema na tlu nikakovog podmlad


progali, a na tlu se u kratkom vremenu pojavi


ka, niti bilo kakove druge vegetacije. — Pod


i uzraste gusti bukov podmladeik pošto je za


listincem se nalazi duboki, crni šumski humus.


klijanje bukvice dovoljno i najmanje pojačanje


U starosti iznad 120 god. dosižu većinom svietla prema onom, kakovo je vladalo u ranijedva
i od grana čista stabla ovih bukovih sajoj
tamnoj gusto sklopljenoj sastojini.
stojina visine od 35—40 m, dok im prsni promjeri
iznašaju 60—100 cm. Podpun urod sjemeTiekom
vremena drvna se masa stare sasto


nom redovno se ponavlja svake druge godine.
jine postepeno, već prema dispoziciji staništa,
prije ili kasnije polomi, izvali te konačno sa


Pomlađjenje stare bukove prašume uz oba


gnjije. Potraje li taj proces i dulje vremena —


miranje i propadanje starih stabala zbiva se


bukov se pomladak ipak održi, jer je vrlo od


prema piščevim opažanjima na dva načina:


poran i može dulji niz godina izdržati u poti1)
Uslied djelovanja vjetra i gljiva postepeštenom
stanju. Ako pak među pomladkom za


no se najviša i najjača stabla prelamaju tako, ostane koje stablo stare sastojine, te ono vreda
se gusti sklop sastojine na mnogo mjesta menom u nju uraste i postane njen sastavni
progali i stvore uvjeti za pomlađjenje pod zadio.
storom na velikoj površini. —


Bukove su sastojine u Ksurpatima jednolič-
Prva progala obično nastaje da najjača nije i gušće a zauzimlju i veće površine od onih


stabla napadne Polyporus fomentosa; ta se stau
Rili planini. Pisac drži, da je tomu uzrok
bla počmu sušiti — tlo se pod njima zazeleni vjetar, koji da je tu mnogo jači a i češće dje


— a progalu doskora naseli gusti bukov pod-
luje katastrofalno "nego u Rili planini uslied
mladak.
— čega se i obnova starih sastojina u Karpatima
pospješuje, pa su i slike faza te obnove tu otvo


2) Djelovanjem jakog orkanskog vjetra po


renije i jasnije.


ruši se veći dio stabala stare sastojine i time


oslobodi potišteni podmladak, stabla, koja su Promatrajući ovakovu prirodnu obnovu praod
orkana ostala poštedjena pomlade nanova šume pisac kaže, da mu ostaju zagonetne i da
čitavu površinu, te kasnije urastu u novo na-ne može objasniti sliedeće dvie pojave i to: 1.
stalu mladu sastojinu. kako da u 50—^60 godišnjoj jednoličnoj bukovoj


Vrieme, koje je potrebno, da se bukova sasastojini
nema na tlu nikakovog traga vjetroizstojina
nakon katastrofe pomladi, vrlo je kratvalama
stabala stare generacije, već je tlo pod
ko. — krošnjama, mlade sastojine savršeno zaravnato


i 2. da li pojedina stabla stare sastojine, koja


Ovaj je tok prirodnog pomlađjenja bukove


su preživjela katastrofu i srasla sa mladom sa


prašume na Rili planini najvjerojatniji, dok se


stojinom, dozive i konac života, te sastojine


obnova njezina na način katastrofalnih poža


što da nije vjerojatno. Ako U pak ta stabla


reva — kao što se to dogadja kod crnogorič


prije nestaju, onda te sastojine ne bi mogle


nih prašuma — nije mogla tamo ustanoviti.


imati tako jednoličan izgled kao što ga imaju,


Slična je opažanja imao pisac i u bukovim


jer bi na stvorenim progalama uzrasao novi bu


formacijama na rumunjskim Karpatima. I tu


ko pomladak, te bi na taj način nastajale ne


je naišao na veće površine sa prekrasnim je


jednake sastojine.


dnoličnim gusto sklopljenim bukovim sastoji


nama koje sačinjavaju do 35 m visoka stabla
Dr Zlatko Vajda


. n j i ž e´vnos t


DVADESET I DRUGO GODIŠTE LUGAK-SKOG LISTA


Poput šumarskih inžinjera i lugari imaju svoj i sposobnošću pisanja žele trgnuti iz mrtvila
vlastiti list, koji izdaje Hrvatsko lugarsko dru-ostale lugare, te´ na taj način vanjskim znakom
žtvo u Zagrebu. »Hrvatski lugarski pokazati da i oni pomišljaju i rade na podilist
« je glasilo službenika pomoćne tehničke zanju svoje stručne spreme i poboljšanju stališslužbe
koje duhovno povezuje sve lugEire mlađe ke sviesti. >
hrvatske države. U 12 brojeva, od toga dva dvobroja, na 292


stranice, sa 26 ovećih članaka i mnogo sitnih


Uza sve poteškoće na koje nailazi uprava


staliških viesti, družtvenih razpravica, članaka


lista i urednik ing. Andrija P pjjij^i ć, ovaj list


V iz prirode, lova i raznih zakonskih propisa, do


izlazi redovito i na vrieme. Bezplatne suradni


nosi ovaj mjesečnik popularno pisane članke iz


ke lista čine, osim dvojice trojice šumarskih in


poslova šumskog gospodarstva u kojima su


žinjera nekoliko lugara, čiji se članci po .svojoj


djeluje lugar kao tehničko pomoćni organ od


vrsnoći, bistrini gledanja na stvar i oštrovid


nosno kao čuvar šuma i lova.


nosti mogu takmiti sa člancima stručnih šu


Tema koja najviše zanima lugarsko osoblje


marskih listova.


i pretplatnike lista i koja se kao crveija nit


. Uz tajnika družtva Mirka Š p a 1 j a, koji je provlači kroz sve brojeve ovoga godišta, jest
duša družtva i lista, potrebno je vidno istaći pitanje uređenja lugarske službe
one nadlugare i lugare, koji svojom dsirovitošću i o tome kakovo bi moralo biti lugarsko osob


185