DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 22     <-- 22 -->        PDF

odmah nakon što se trulež stvorila, a đa to


sjeme prije klijanja ne preleži.


Crna mura drži čvrsto svoja ekstremno


edafska staništa. Njezin prirodni podmladak


uspleva slabo svagdje tamo, gdje je čovjek vr-.


šio eksploataciju, jer je na tun mjestima drvna


masa starih stabala Izvezena pa na tlu nema


one podloge drvne truleži kojom je uvjetovana


optimalna kiijavost sjemenaka ove vrste bora.


Crna mura otporna je protiv vjetru i mrazu,


ona treba više svietla od biele mure i borovca,


ali ipak manje od crnog bora.


Zbog visokog brdskog staništa čistih sastojina
crne i clele mure, kao i zbog drveta punog
smole onemogućen je svaki primarni napadaj
štetnih kukaca i gljiva na stabla tih sastojlna.
X saru prizemni šumski požar u koliko se kad
pojavi djeluje u tim sastojlnama kao đesinfektor
protiv štetnih gusjenica, kukaca i gljiva,
jer takav požar uništava sva njihova legla u
tlu.


Na otpornost ovih sastojlna protiv napadaja
kukaca i gljiva utječu 1 velike krošnje
stabala koje omogućuju jaču ishranu, te intenzivniju
cirkulaciju sokova, kao i to što stabla
nisu gusto uzrasla, pa je Izmjena zraka u sastojlnama
stalno u toku.


SMREKA — PICEA EXOELSA
Medju najbolje smreke u Bugarskoj spadaju
one na Ptrin planini koja tamo pridolazi u
visinskoj regiji u čistim formacijama. Tu smreka
postizava visine od 35—40 m. U Rodopsklm
planinama pridolazi smreka izmješana sa nešto
jele u visinama od 1700 do 1900 m, gdje je zaposjela
samo najviše vrhunce. Rletko se ovdje
nailazi na njene čiste sastojine. Smreke ima i
na Rili planini u visinskom pojasu izmedju
1500 i 1800 m nadmor. visine gdje sa jelom
tvori mješovite sastojine.


Smreka je u Rodopama razmjerno slabo
zastupana. — Po mišljenju Istraživača njezina
je staništa ovdje zauzeo bleli bor iz razloga što
veliki požari, koji ovdje povremeno haraju njejjine
sastojine Izkorjenjuju, te pogoduju razprostranjenja
borovih sastojlna.


Zbog visokog položaja i suhe klime godovi
su vrlo uski, pa nije rledko, da se nadju 2, 3 i
4 goda na jedan milimetar. Uslied toga su i
stabla slabijih dimenzija; tako je na pr. za
jedno stablo od 22 cm prsnog promjera ustanovljena
starost od 100 godina. —


Rodopska se smreka vrlo kasno počimlje
čistiti od grana, a često ostaje do zemlje granata.
Vrlo se često nailazi na mnogostruke Izbojke
iz jedne te iste žile, dok se mnoga stabla
u visini od 3—4 metra ovako slično razgranjuju.
Nailazi se na sastojine u kojima je i do
70 posto stabala ovako uzraslo.


Prirodno pomladjenje čistih smrekovih sastojlna
teče mnogo polaganijim tempom nego
što se to zbiva kod prirodnog pomladjenja borovih
prašuma.


Dobrom razvoju prirodnog smrekovog podmladka
osobito pogodjuje drvna trulež, pa se
zato na trulim smrekovlm i jelovim kladama
nailazi na najljepši takav podmladak. Ova obća
pojava, da smreka i jela kllju u prašumi na
truleži nastaloj od drveta srušenih stabala,
poznata je i ustanovljena za čitavu sjevernu
polutku zemlje.


Po Čermaku je drvna trulež pogodna za klijanje
i rast smrekovog i jelovog pođmladka iz
razloga što ta trulež nikada ne presuši, te što
su u njoj koncentrirana za rast potrebna mineralna
hraniva, kao i zato što u takovoj truleži
ima dovoljno zraka.


Dok se za bieli bor ustanovilo, da najbolje


klija na golona mineralnom tlu, ili na mineral


nom tlu pokrivenom sa pepelom, jer mu za


klijanje sjemena alkalični spojevi prijaju, to


za smreku vriedi obratno t. j . ona ne podna


ša koncetraclju alkallja.


Zato se na paljevinama pokrivenim pepe


lom ne nailazi na prirodni smrekov podmladak.


— Na paljevinama smrekovih sastojlna nije
istraživač našao ni jednu smrekovu biljku,
makar što je na njima bilo više stabala sa mnogo
češera i sjemena.
Ova je pojava tako očita i izrazita, da se
smreka i jela mogu svrstati među vrste koje
optimalno kllju na drvnoj truleži i humusa
koji je nastao iz te truleži, dok je bleli bor
tipična vrsta koja klije na garlštima pokrivenim
pepelom, kao i na golom mineralnom tlu.


TBEPETLiJIKA — POPULUS TREMULA
U prirodnoj šumi rodopskih planina ima
ova listača važnu ulogu, te često dolazi na paljevinama
u zajednici sa biellm borom. Pretežno
pridolazi na velikim površinama, u čistim
jednako starim sastojlnama.
U čistim sastojlnama trepetljike uzrasltm u
povoljnim prilikama stabla su prosječno 12 —
15 m visoka, dok su u prsnom promjeru 25 —
40 cm debela. Te se sastojine zbog svog brzog
rasta rano sklapaju, ali već u dobi letvenjaka
počinje Izumiranje njihovih stabala.
Pod krošnjama sastojine trepetljike vrlo dobro
uspleva smrekov podmladak, dok se borov
podmladak pod njima slabo razvija.
Mnoge gljivice 1 Buprestldi uzrokom su naglog
propadanja čitavih mladih sastojina trepetljlka.
Nakon obamlranja takove sastojine
obično se diže bujna smrekova sastojina. —
Zbog tanke kore stradava trepetljlka mnogo
od požara, ali se na paljevinama opet lako
1 brzo pomladjuje. Izbojna je snaga iz korjena
trepetljike trajna i jaka tako, đa i 10—15 godina
nakon uništenja stare sastojine izbijaju iz
žllja snažni Izbojci.


Ova se pojava opazila u slučaju, kada je
smreka prerasla i ugušila prvotnu nadstojnu
sastojlnu trepetljike, pa kada je nakon 10—15
god. tu smrekovu sastojlnu požar posve uništio,
najednom su na čitavoj površini paljevine
iz korienja trepetljike potjerali novi Izbojci.


— Ovdje se vjerojatno radi o latentnoj snazi
Izbijanja iz korjena trepetljike, koja traje i do
20 godina. Slična je pojava opažena i kod
breze. —
Obje ove vrste imaju važnu ulogu kod prirodnog
pomladjlvanja požarom nastallh golih
površina; one su u prirodnoj šumi uplivan faktor
kod izmjene vrsta drveća kao i sredstva za
regeneriranje tla.


Ove su vrste osobito potrebne za uspješno
pomladjivanje smrekove sastojine na velikim
paljevinama na kojima isprva neutraliziranjem
tla stvaraju povoljne uvjete za klijanje smrekovog
sjemenja, dok kasnije pod njihovim rletkim
krošnjama uživaju mlade smrekove biljke
svletlo u intenzitetu koji im najbolje pogoduje.


— Na taj način trepetljlka 1 breza pomažu uzrastu
čistih smrekovih sastojina.
BUKVA — FAGUS SILVATICA
Formacije bukve koje pridolaze na Rodopama
1 Plrinu u´ visinskom pojasu izmedju 1200
i 1300 m. nadmorske visine slabog su rasta, te
zaostaju za rastom crnogoričnih vrsta drveća
tih zona. Na Rodopama nailazi se na bukvu
samo na okrajnim brdima u mješovitim sastojlnama,
gdje joj je´ rast vrlo slab, jer na nju


184