DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Prirodni tok pomladjenja velikih golih površina
odredjen je prema piščevom razlaganju
brojem, stanjem i razmještajem borovih stabala,
koja su nakon požara preostala na gorlštu
pa se to pomladjenje zbiva na dva načina.


Kod prvo g načina površina se pomladjuje
naletom sjemena sa stabala, preostalih nakon
požara na hrbtovima brda, naletom sjemena sa
strane iz medjašnih borovih sastojina i prašuma,
pomladjenjem pod zastorom krošanja stabala
koja su iza požara preostala na čitavoj
površini jednolično raspodjeljena, kao i svim
mogućim drugim kombinacijama koje stvara
priroda. Takovo pomladjenje uspieva u najkraće
vrieme uz predpostavku, da je na tlu dobrog
fizikalnog stanja ostao pogodno rasporedjen
dovoljan broj sjemenjaka, te da pomladna površina
ne siže izvan radiusa naleta borovog
sjemena. Prirodno zašumljenje površine zbiva
se na ovaj način najednom i potpuno, a nastala
mlada sastojina jednako je stara i gustog
obrasta. —


Kod drugo g načina prirodnog pošumljenja
uzdiže se nova borova sastojina u dvie
generacije. — Taj slučaj nastupa onda kada je
nakon požara na velikim površinama paljevina
ili pokraj njih preostao tek neznatan broj
sjemenjaka uslied čega se u prvoj fazi postiglo
tek djelomično zašumljenje. Pomladak se razpršio
po čitavoj površini tako, da zbog rietkog
sklopa i nepošumljenih manjih površina prvu
generaciju borova čine krošnjata stabla koja
rano rode sjemenom, za 8—9 godina javljaju
se prvi češeri. Tih je godina urod sjemena još
neznatan aU već između 16 i 19 god. znade: biti
potpun tako, da se u toj drugoj fazi prirodnog
pošumljenja, uzrastom druge generacije borova,
čitava površina stare paljevine potpuno zašuml.
Pošto razlike u godinama izmedju prve i
druge generacije nijesu velike (12—20 god.) to
je čitava sastojina približno jednaka stara, tek
joj je sklop nešto rjeđi od sklopa sastojina nastalih
na prvi način. Ove dvie generacije borova
mogu se unutar sastojine razlikovati sve do
25 godina starosti, kasnije te razlike sve više
izčezavaju — dok se konačno nakon 45 godina
posve ne izgube i ne mogu se opaziti, jer su sve
krošnje u jednoj etaži, a i debljine stabala su
približno jednake.


Ustanovljeno je, da su na ovaj drugi način
zašumljene u rodopskom gorju nakon katastrofalnih
požara suvisle od 20 pa sve do 300 ha
velike površine, te da je taj pomladni tip tamo
pretežan, dok se manje površine zašumljuju na
prvi način.


Istražujuć činjenicu, da se bieli bor vrlo lako
pomlađuje na velikim šumskim požarom ogoljelim
površinama rodopskih planina, došao je
pisac do ovih opažanja i zaključaka:


Prirodnom pomlađenju bielog bora u rodopskim
planinama osobito pogoduje rani i
obilni urod sjemena, povoljna klima, kao i stanje
tla nakon šumskog požara, koji se može
smatrati jednim od glavnih uzroka uspješnog
prirodnog pomlađenja ove vrste drveta. U širokom
području rodopskih planina iztraživač
nije naišao nijednom na prirodni borov pomladak,
koji bi nikao na humusu nastalom trulenjem
drva, dok je na golom mineralnom tlu pokrivenom
prahom od pepela borovo sjeme redovno
bujno proklijalo. — Ovu je istu pojavu
opazio i Tkatčenko u šumama sjeverne Rusije.
Površno promatranje prašinastog drvnog humusa
na koji se nailazi u već odraslim mladim
borovim sa&tojinama dovelo bi do krivog zaključka,
jer se borov pomladak nije razvio na
tom humusu.


li


Na paljevinama palo je borovo sjeme na pepelom
pokriveno mineralno tlo među ostatke
izgorjele drvne mase koji su garištu naJcon požara
ostali ležati. Borovo je sjeme odma h
prokUjalo, te se na tom tlu razvio bujni borov ^
prirodni pomladak, dok se na garištu preostala
drvna mEisa tek kasnij e razpala i pretvorila
u drvni humus, koji je tada pokrio čitavu
površinu, tako, da izgleda, kao da je mlada
sastojina nikla na tom kasnije nastalom
drvnom humusu. Pepel djeluje na paljevinikasnije povoljno na razvoj mladih biljaka, jer
se na njoj ne može gotovo 3 godine nakon po.
žara zakorjeniti vriesak — korov od kojega
prieti mladim borovim biljkama stalna opasnost
ugušenja. Opaženo je i kod šumskih požara
u Finskoj, da oni na dulje vrieme iskorjenjuju
i jako otežavaju širenje vrieska.


Istraživač nadalje opaža, da požar ne pogoršava
fizikalno i kemijsko stanje tla u rodopskim
planinama već da naprotiv to tlo postaje
pogodno za razvoj borovog pomlatka.


Na temelju svih tih činjenica pisac stvara
zaključak da šumski požar kao katastrofa i pustošenje
— protivno očekivanju jača čistu borovu
prirodnu šumu, u njezinoj sposobnosti održanja
i osposobljava ju, da uspješno potiskuje
druge biljne. formacije.


CRNI BOB — PINUS LABICIO


var. austrlaca


Ta vrsta nije tako raspostranjena u tom
području kao bieli bor, te pridolazi u srednjim
i južnim Kodopama kao i Pirin planini u čistim
sastojlnama na većim površinama pretežno
na vapnenom tlu u nadmorskoj visini od 800
odnosno 900 do 1200 metara.


U tim oko 200 god. starim sastojlnama, mjestimično
prorieđenim od požara, nema pomlađka,
niti srednjodobnih stabala; velika čistoća
stabala od grana dokazuje, da su u mladosti te
sastojine bile vrlo guste. Debljine stabala kreću
se u prsnom promjeru od 50—70 cm, a visine
od 16—22 m. Stabla uzrasla u čistim sastojinEuna
crnog bora su deblja i kraća od onih
uzrasUh u čistim sastojlnama bielog bora. Prirodno
pomlađenje crnog bora ne teče tako brzo
kao kod bielog bora iz razloga, što crni bor ne
rodi sa sjemenom tako rano i u tako velikoj
količini kao bieli bor, kao 1 zbog tog što sjeme
crnog bora ima manji radius rasprostranjenja
nego sjeme bielog bora. (100 zrna crnog bora
imaju prosječnu težinu 1,95 gr a 100 zrna bielog
bora prosječno je težko samo 0.35 gr.).


Istražujuć prirodno pomlađenje crnog bora
pisac ustanovljuje, da njegovo sjeme ne klija na
gorištima pa stoga i nema njegovog prirodnog
pomladka na površinama preko kojih je prošao
šumski požar.


BIELA MUBA — (molika) — PINUS PEUCE


Na Pirin planini u visinskom pojasu između
1600 i 1900 m, te na Rili planini između
1700 i 2200 m nadmorske visine, nalaze se na
velikim površinama čiste sastojine biele mure
1 to isključivo na podlozi pragorja t. j . na slllkatnom
tlu. Na vapnenom tlu nailazi se samo
na mješovite sastojine ove vrsti.


Na Rili planini nalazi se biela mura u svom
optimumu te je tamo zaposjela sjeverne 1 sjeveroistočne
strane.


Njezine gusto sklopljene sastojine prašum


skog karaktera prosječno su 200 god. stare-


Pojedina stabla su u prsnoj visini debela i
preko 1 metar, a visoka do 50 metara, dok
prosječna stabla s prsnim promjerima od 40—
60 cm imaju prosječne visine od 27 do 34 m. /
čistoća od grana je kod ovih stabala vrlo veli


182