DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 19     <-- 19 -->        PDF

PREGLED


NEKOLIKO MISU O PROMICBI ŠUMARSTVA


Vrieđnost promlčbe za napredak našeg šumarstva
ne može se osporiti, kao što se ne
smije ni precieniti njezin utjecaj. Naime utjecaj
promičbe može se .... uzporeditl s novoposadjenom
šumom: Kao što jedna posadjena
biljka, jedno stablo ili i nekoliko stabala, ne
čini šumu, tako ni jedno ili nekoliko održanih,
predavanja, napisanih članaka ili iznietih slika
ne će polučiti onaj učln, koji je predpostavljeh
u času pristupa promičbe. Kako trebaju proći
godine i godine, da se iz posadjene biljke može
nazrieti šuma, a nakon toga opet godine i godine,
da se ono pojedino stabalje razvije u skladnu
zajednicu odrasle šume, tako je i s promičbom.
Tek množtvo prikazivanja bilo kojim
sredstvom (govor, tisak, svjetlopis, slikopis i
dr.), od čega, će znatan dio uloženog rada imati
i značaj pripreme tla za sjetvu, urodit će
željenim, plodom.


Da promičba poluči koristnost ne smije ići
putem neposrednog poučavanja ili što više dociranja.
Ponekad će trebati upotriebiti i ove
puteve, ali glavni mora biti nastojanje upoznati
sviet sa šumom kao živim organizmom i
kao vrelom, iz kojeg se crpi drvo kao glavni
njezin proizvod. Sviest o vrieđnosti šume podići
će i povesti pravim putem i poznavanje
upotrebe drveta u našem životu i povezanost
čovječjeg napredka s đrvetom. Prvenstveni cilj
promičbe treba dakle biti stvaranj a psihoze
o pravom značenju šume, a
koja se može postići samo neprekinutim, ali
nenametljivim, radom. Ta se psihoza mora postići
i medju gradjanstvom i medju seljačtvom,
a prvenstveno medju onima, koji po svojem
zvanju i položaju predstavljaju njegovu elitu.
Ta psihoza doduše ne će podpuno ukloniti sve
čine štetne za šiunu i šumsko gospodarstvo, ali
će ih svesti na najmanju mjeru, koji će biti
posljedica ili prieke nužde, a time donekle ujedno
i opravdano, ili zlonamjerno i iz oblesti,


Uzgajanje guma


a što prelazi u područje kriminaliteta, što se
mora represivnim kaznama sprečavati.


Promičbi šumarstva treba dakle
biti prva zadaća izmieniti
današnje gledanje šume novim,
koje će se temeljiti na poznavanju
šume kao prirodne tvorevine
i kao gospodarskog objekta
. Za postignuće ovog cilja postoje
mnogi putevi: počam od osobnog dodira u
svakdanjim susretima pri vršenju svoje dužnosti,
preko govora (predavanja) do tiskopisa,
kao i ostalim sredstvima današnjice (slikopis,
radio). Sva ova sredstva stoje danas šumaru
na razpolaganju, samo ih treba upotriebiti.
Bilježeći nedavno stogodišnjicu Gospodar sko
g list a (šumarski list. br. 4.) naglašena
je spremnost uredničtva, da objavljuje čltinke
iz područja šumarstva i preniet je poziv i
molba njegovog urednika za. tu suradnju. Gospodarski
dnevnik Gospodarstvo od početka
travnja o. g. uveo je stalnu tjednu stranicu
za »šumarstvo i drvarstvo«, a ni druge
novine ne odbijaju suradnju iz područja šumarstva.
Pobudom izvanstručnih krugova održana
su u posliednje vrieme u Zagrebu i dva
predavEmja*), što nam također pokazuje svestrano
zanimanje za šumaxstvo. Na hrvatskom
je šumaru, da se ovim pozivima
odazove i da omogući i
nestručnjacima i najširoj javnosti
pogled u — tajne šume!


Ing. O. Piškorlć,
tajnik Hrvatskog šumarskog đružtva


* To su predavanja održana po Ing. S.
Frančiškoviću tokom mjeseca svibnja o.
g., a na poziv Građjanskog pododbora Matice
Hrvatske, te Stožera ustaške mladeži i to za
đake viših razreda zagrebačkih gimnazija.
NEKI ZANIMLJIVI ŠUMSKO-UZGOJNI PODATCI IZ DJELA DR. .. .. MVLLERA:
AUFBAU, WUCHS UND VERJtJNGUNG SUDOSTEUROPAISCHER URVVALDER


U četvrtom ovogodišnjem broju šumarskog
lista iz MuUerova djela »Aufbau, Wuchs und
Verjungung Sud-osteuropaischer Urvvalder« đoniet
je prikaz o prirodnom toku obnove požarom
uništene prašume. U tom djelu nadalje
ZEmimiva su izlaganja i opažanja o pojedinim
vrstama šumskog drveća, što je od interesa i
za hrvatske šumare pa iznosimo pregled piščevih
opELŽanja o tim pojedinimi vrstama.


BIELI BOR — PINUS SILVESTRIS


Ova vrst drva čini glavni dio sastojina u
rodopskom masivu u visinskoj regiji izmedju
1500—1700 m. Tu pridolazi u čistim kao i mješovitim
sastojinama sa smrekom. U Pirin planini
formacija bielog bora leži izmedju 1500—
1600 m, a u Rili planini izmedju 1600—1700 m.
nadmorske´visine. —


Bieli bor zauzimlje u regiji četinjastih
vrsta drveća oko tri četvrtine površine. Njegove
su sastojine prašumskog karaktera a sastavljene
su većinom od svjetlo zahtjevajućih
vrsta drveća ali su gustoga sklopa, tako da se
pod njihovim krošnjama zbog pomanjkanja
potrebnog minimalnog intenziteta, svjetla ne
može razviti nikakav pomladak.


Rodopski bieli bor spada po rasi medju
vrste visinskih borova koje imaju visoko postavljenu,
malu šiljastu krošnju sa tankim granama.
— Ali i medju njima postoje razlike te
jedni imaju koru svietlo bakrenaste boje sa
drvetom bolje kvalitete dok je drvo onih kojima
je kora sive boje lošije kvalitete. — Stabla
su liepog uzrasta — punodrvna do najveće
mjere, te preko 20 metara čista od grana. Godovi
su vrlo uski, tako je na pr. na jednom
presjeku od 37 cm promjera nabrojano 291
god. I biel je uska — prosječno 3 cm, — te je
drvo tih borova vrlo dobre kakvoće.


Te gotovo jednako stare sastojine bielog
bora, rasprostrte na velikim površinama, nastale
su naravnim pomladjenjem nakon što su
stare sastojine uništene požarom. Nakon 3—5
godina a u pojedinim slučajevima već se i nakon
dvie godine javlja na garištima gust borov
pomladak, koji obično nikne iz sjemena
kojeg vjetar nanese sa stabala preostalih iza
požara na hrptovima visokih brda. Na paljevinama
preostala rietka borova stabla obično
obilno rode sjemenom i brzo zašume velike
površine.


181
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Prirodni tok pomladjenja velikih golih površina
odredjen je prema piščevom razlaganju
brojem, stanjem i razmještajem borovih stabala,
koja su nakon požara preostala na gorlštu
pa se to pomladjenje zbiva na dva načina.


Kod prvo g načina površina se pomladjuje
naletom sjemena sa stabala, preostalih nakon
požara na hrbtovima brda, naletom sjemena sa
strane iz medjašnih borovih sastojina i prašuma,
pomladjenjem pod zastorom krošanja stabala
koja su iza požara preostala na čitavoj
površini jednolično raspodjeljena, kao i svim
mogućim drugim kombinacijama koje stvara
priroda. Takovo pomladjenje uspieva u najkraće
vrieme uz predpostavku, da je na tlu dobrog
fizikalnog stanja ostao pogodno rasporedjen
dovoljan broj sjemenjaka, te da pomladna površina
ne siže izvan radiusa naleta borovog
sjemena. Prirodno zašumljenje površine zbiva
se na ovaj način najednom i potpuno, a nastala
mlada sastojina jednako je stara i gustog
obrasta. —


Kod drugo g načina prirodnog pošumljenja
uzdiže se nova borova sastojina u dvie
generacije. — Taj slučaj nastupa onda kada je
nakon požara na velikim površinama paljevina
ili pokraj njih preostao tek neznatan broj
sjemenjaka uslied čega se u prvoj fazi postiglo
tek djelomično zašumljenje. Pomladak se razpršio
po čitavoj površini tako, da zbog rietkog
sklopa i nepošumljenih manjih površina prvu
generaciju borova čine krošnjata stabla koja
rano rode sjemenom, za 8—9 godina javljaju
se prvi češeri. Tih je godina urod sjemena još
neznatan aU već između 16 i 19 god. znade: biti
potpun tako, da se u toj drugoj fazi prirodnog
pošumljenja, uzrastom druge generacije borova,
čitava površina stare paljevine potpuno zašuml.
Pošto razlike u godinama izmedju prve i
druge generacije nijesu velike (12—20 god.) to
je čitava sastojina približno jednaka stara, tek
joj je sklop nešto rjeđi od sklopa sastojina nastalih
na prvi način. Ove dvie generacije borova
mogu se unutar sastojine razlikovati sve do
25 godina starosti, kasnije te razlike sve više
izčezavaju — dok se konačno nakon 45 godina
posve ne izgube i ne mogu se opaziti, jer su sve
krošnje u jednoj etaži, a i debljine stabala su
približno jednake.


Ustanovljeno je, da su na ovaj drugi način
zašumljene u rodopskom gorju nakon katastrofalnih
požara suvisle od 20 pa sve do 300 ha
velike površine, te da je taj pomladni tip tamo
pretežan, dok se manje površine zašumljuju na
prvi način.


Istražujuć činjenicu, da se bieli bor vrlo lako
pomlađuje na velikim šumskim požarom ogoljelim
površinama rodopskih planina, došao je
pisac do ovih opažanja i zaključaka:


Prirodnom pomlađenju bielog bora u rodopskim
planinama osobito pogoduje rani i
obilni urod sjemena, povoljna klima, kao i stanje
tla nakon šumskog požara, koji se može
smatrati jednim od glavnih uzroka uspješnog
prirodnog pomlađenja ove vrste drveta. U širokom
području rodopskih planina iztraživač
nije naišao nijednom na prirodni borov pomladak,
koji bi nikao na humusu nastalom trulenjem
drva, dok je na golom mineralnom tlu pokrivenom
prahom od pepela borovo sjeme redovno
bujno proklijalo. — Ovu je istu pojavu
opazio i Tkatčenko u šumama sjeverne Rusije.
Površno promatranje prašinastog drvnog humusa
na koji se nailazi u već odraslim mladim
borovim sa&tojinama dovelo bi do krivog zaključka,
jer se borov pomladak nije razvio na
tom humusu.


li


Na paljevinama palo je borovo sjeme na pepelom
pokriveno mineralno tlo među ostatke
izgorjele drvne mase koji su garištu naJcon požara
ostali ležati. Borovo je sjeme odma h
prokUjalo, te se na tom tlu razvio bujni borov ^
prirodni pomladak, dok se na garištu preostala
drvna mEisa tek kasnij e razpala i pretvorila
u drvni humus, koji je tada pokrio čitavu
površinu, tako, da izgleda, kao da je mlada
sastojina nikla na tom kasnije nastalom
drvnom humusu. Pepel djeluje na paljevinikasnije povoljno na razvoj mladih biljaka, jer
se na njoj ne može gotovo 3 godine nakon po.
žara zakorjeniti vriesak — korov od kojega
prieti mladim borovim biljkama stalna opasnost
ugušenja. Opaženo je i kod šumskih požara
u Finskoj, da oni na dulje vrieme iskorjenjuju
i jako otežavaju širenje vrieska.


Istraživač nadalje opaža, da požar ne pogoršava
fizikalno i kemijsko stanje tla u rodopskim
planinama već da naprotiv to tlo postaje
pogodno za razvoj borovog pomlatka.


Na temelju svih tih činjenica pisac stvara
zaključak da šumski požar kao katastrofa i pustošenje
— protivno očekivanju jača čistu borovu
prirodnu šumu, u njezinoj sposobnosti održanja
i osposobljava ju, da uspješno potiskuje
druge biljne. formacije.


CRNI BOB — PINUS LABICIO


var. austrlaca


Ta vrsta nije tako raspostranjena u tom
području kao bieli bor, te pridolazi u srednjim
i južnim Kodopama kao i Pirin planini u čistim
sastojlnama na većim površinama pretežno
na vapnenom tlu u nadmorskoj visini od 800
odnosno 900 do 1200 metara.


U tim oko 200 god. starim sastojlnama, mjestimično
prorieđenim od požara, nema pomlađka,
niti srednjodobnih stabala; velika čistoća
stabala od grana dokazuje, da su u mladosti te
sastojine bile vrlo guste. Debljine stabala kreću
se u prsnom promjeru od 50—70 cm, a visine
od 16—22 m. Stabla uzrasla u čistim sastojinEuna
crnog bora su deblja i kraća od onih
uzrasUh u čistim sastojlnama bielog bora. Prirodno
pomlađenje crnog bora ne teče tako brzo
kao kod bielog bora iz razloga, što crni bor ne
rodi sa sjemenom tako rano i u tako velikoj
količini kao bieli bor, kao 1 zbog tog što sjeme
crnog bora ima manji radius rasprostranjenja
nego sjeme bielog bora. (100 zrna crnog bora
imaju prosječnu težinu 1,95 gr a 100 zrna bielog
bora prosječno je težko samo 0.35 gr.).


Istražujuć prirodno pomlađenje crnog bora
pisac ustanovljuje, da njegovo sjeme ne klija na
gorištima pa stoga i nema njegovog prirodnog
pomladka na površinama preko kojih je prošao
šumski požar.


BIELA MUBA — (molika) — PINUS PEUCE


Na Pirin planini u visinskom pojasu između
1600 i 1900 m, te na Rili planini između
1700 i 2200 m nadmorske visine, nalaze se na
velikim površinama čiste sastojine biele mure
1 to isključivo na podlozi pragorja t. j . na slllkatnom
tlu. Na vapnenom tlu nailazi se samo
na mješovite sastojine ove vrsti.


Na Rili planini nalazi se biela mura u svom
optimumu te je tamo zaposjela sjeverne 1 sjeveroistočne
strane.


Njezine gusto sklopljene sastojine prašum


skog karaktera prosječno su 200 god. stare-


Pojedina stabla su u prsnoj visini debela i
preko 1 metar, a visoka do 50 metara, dok
prosječna stabla s prsnim promjerima od 40—
60 cm imaju prosječne visine od 27 do 34 m. /
čistoća od grana je kod ovih stabala vrlo veli


182
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ka. Obćenito je prirast u debljinu u kasnijim
godinama vrlo malen (do 0.85 m/m godišnje).


Rast biele mure na Pirin planini slabiji je
od ovog na Rili planini. Ima mnogo rašljsistih
stabala, excentričnog rasta. Prosječne visine
stabala sežu od 20—25 m dok prosječni prsni
promjer iznašaju 30—60 cm. Čistoća od grana
u starim čistim sastojinama je slaba do srednja
— iznimku čine stara u bukovim sastojinama
primješana stabla. Uzrok tomu su vjerojatno
požari kaji su te sastojine prerano proriedUi,
jer je kod sadanjih m.ladih sastojina
koji još dosad nisu od požara stradale — čistoća
od grana vrlo dobra.


Drvo od blele m.ure ima veliku blieđo crvenu
jezgru i uzku biel, ono je teže i trajnije od jelovog
i smrekovog drveta. To čvrsto, smolom
impregnirano drvo ima na drvnom tržištu veliku
vriednost. Dade se dobro upotriebiti u


. gradjevne svrhe, za pokućstvo kao i za muzičke
instrumente, jer ima uske godove pa je
vrlo dobro »rezonanc« drvo.


Kora se na stablima biele mure obrazuje za
10—20 god. kasnije nego kod bielog bora. Mlada
stabalca imaju tek tanku gumi sličnu epidermu,
dok kod starih stabala znade kora biti
i; do 2,5 cm debela. ZaJiimljivo je i osebujno da
osamljena stabla biele mure imaju točno na
južnoj strani — duž čitavog debla oštro istaknutu
crvenkastu liniju. Ta je crta nastala
stalnim zažarivanjem osjetljive kore vrućim
zrakama podnevnog sunca, te može poslužiti
kao najtočniji kompas.


I ako drvo biele mure sadržaje mnogo lagane
i tekuće smole, ipak se ta smola ne može
sabirati, jer kod malo više temperature brzo
hlapi.


Zbog velikog sadržaja na smoli i terpentinskim
uljima kao i zbog tanke i nježne epiderme
mladih stabala — mlade su sastojine biele mure
jako izvrgnute opa;snosti od požara. Prizemni
im požar naaaša veliku štetu, jer oštećuje i
stara stabla unatoč njihove debele kore iz razloga,
što ta stabla u svojim donjim dielovima
obiluju na smoli. Taj požar proređuje stare sastojine
i uništava sav prirodni pomladak, te se
lako pretvori u požar stabala čitave sastojine.
Događa se i to da se prizemnim požarom donji
dielovi stabala tako pouglje, da malo jači vjetar
sva taJtova stabla povalja. Na velikim površineima
požarom uništenih sastojina biele
mure ne diže se odmah prirodni pomladak kao
kod bielog bora, već te površine dulje vremena
»miruju«.


Sjemenke biele mure još su teže od onih
bieloga i crnoga bora; 100 njenih svježih sjemenaka
važu 3,95 grama pa se težina sjemenaka
crnoga bora prema težini sjemenaka biele
mure odnose kao 1 : 2 dočlm se težina sjemenaka
bielog bora prema težini sjemenaka biele
mure odnosi kao 1 : 11. Ipak je radius prirodnog
razprostranjenja blele mure veći nego što


. bi se to na temelju težine sjemenaka moglo
zaključiti iz razloga, što se čiste sEistojine ovog
bora nalaze na velikim površinama strmih položaja
tako, da strmost terena mnogo doprinaša
povećanju radiusa razprostranjenja.


Prema piščevim opEižanjima razprostranjenju
sjemena biele mure mnogo pomaže i sojka.
(Tannenhaher), koja živi u velikim jatima u
starim sastojinama ovoga bora. Ta ptica otkida
sa starih stabala češere i ođnaša ih daleko
na susjedne gole površine, gdje sjedne na
kakovo uzvišeno mjesto — obično na panj —
te tamo svojim oštrim kljunom raskida češer
i zoblje sjeme, koje se oko panja do 2 metra
daleko rasiplje. (Takav način prirodnog ras


prostranjenje zove se prema Senvauđeru synroički).


Sjeme biele miure ne klija na tek nastalim
paljevinama tako brzo kao ono bielog bora —
klice su njezine osjetljive prema pepelu i ne
uspievaju dobro na golom mineralnom tlu, već
im za klijanje najbolje odgovara blago humozno
tlo. U tom se biela mura donekle približava
smreki i jeli.


Za uzpješno prirodno pomlađenje biele mure
važno je, da nakon požara na paljevini preostala
drvna masa što prije sagnjije.


Prirodno pomlađenje ovih sastojina zbiva se
ili istovremeno na čitavoj pomladnoj površini,
ili pak u dvije etape t. j . primarno ili sekundarno,
kako je to opisano kod bielog bora.


CRNA MURA (Munika) — PINUS
LEUCODERMIS


Crnom murom naziva se zato, što su joj
iglice tamno zelene boje, dok ju zbog srebrenasto
biele boje kore nazivaju i bjelokori bor.
Ta je vrsta bora prema Adamoviću, relikt iz
doba mladog tercijara, pliocena, te pridolazi u
Pirin planini na izrazito vapnenom tlu. Uz izuzetak
da je Pinus leucodermis dvoigličavi bor,
a Pinus cembra peteroigličavi — ove su se
dvie vrste po mnogome vrlo slične — pogotovo,
što se tiče njihovog rasta, pa ono što je
limba na Alpajma, to je crna mura na Balkanu.
Ovdje se staništa crne mure (munike) ili bjelokorog
bora nalaze na Pirin planini u visinskom
pojasu između 1400 do 2000 m.


Crna mura dolazi vrlo rietko u čistim gusto
sklopljenim sastojinama, ali se vrlo često nalaze
njezine rietko sklopljene sastojine na strmim
obroncima gdje zapremaju velike površine.


Pojedina osamljena stabla razviju krošnju
širokog oblika a u zoni klekovine niskog je
rasta poput grma. Njezine su česte sastojine
približno jednako stsire — one su Ili vrlo stare
ili mlade, dok srednjodobnih nema. Crna mura
vezana je na vapneno tlo još više nego crni bor,
te se većina njezinog staništa u Pirin gorju
nalazi na pravom kristaliničnom vapnu. Stoga
istraživač nazivlje crnu muru »drvetom kamene
pustinje.«


Na oblik 1 rast toga drveta mnogo uplivlju
vanjske okolnosti i utjecaji — osobito snieg i
vjetar. Zbog stalnog pritiska sniega stvaraju
se često grmoliki oblici, dok je rašljavost
mnogih stabala posljedica sniegoloma. Krošnja
drveta vrlo se često završava tipičnim rodinim
gniezdom. ;


Crna mura naraste u debljinu u prsnom
promjeru najviše 30—40 cm, a u visinu do 20
metara. Drvo tog bora sadržaje mnogo težke
smole, koja ne hlapi kao ona kod biele mure.
To je drvo vrlo trajno, tvrđo, težko i žilavo.


I ako drvo crne mure sadržaje mnogo smole,
ipak se rietko nailazi na njezine požarom jako
oštećene ili uništene sastojine. Uzrok tomu jest
taj što je njeno stanište goli kamen vapnenac
na kojemu se ne nalazi ni najtanji sloj humusa,
a uz to manjka i svaka vegetacija na tlu, tako
da u tim sastojinama nema suhog i upaljivog
materijala iz kojega bi se mogao razviti prizemni
požar. Kako u njima nema trave, to nerna
ni paše blaga, pa je opasnost od požara
potpuno smanjena.


Crna mura rodi umjereno sjemenom počam
od 20 do 25 godine, pa se i ona može izvan svog
radiusa razprostranjenja sjemena pomladjivati.
Stotinu svježih zrnaca .... mure teže 2,10 g.


Dok kod biele mure sjeme prije početka klijanja
preleži najmanje godinu dana na substratu
nastale truleži, to kod crne mure klijanje
sjciriena poćlmlje na čitavoj površini —


183
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 22     <-- 22 -->        PDF

odmah nakon što se trulež stvorila, a đa to


sjeme prije klijanja ne preleži.


Crna mura drži čvrsto svoja ekstremno


edafska staništa. Njezin prirodni podmladak


uspleva slabo svagdje tamo, gdje je čovjek vr-.


šio eksploataciju, jer je na tun mjestima drvna


masa starih stabala Izvezena pa na tlu nema


one podloge drvne truleži kojom je uvjetovana


optimalna kiijavost sjemenaka ove vrste bora.


Crna mura otporna je protiv vjetru i mrazu,


ona treba više svietla od biele mure i borovca,


ali ipak manje od crnog bora.


Zbog visokog brdskog staništa čistih sastojina
crne i clele mure, kao i zbog drveta punog
smole onemogućen je svaki primarni napadaj
štetnih kukaca i gljiva na stabla tih sastojlna.
X saru prizemni šumski požar u koliko se kad
pojavi djeluje u tim sastojlnama kao đesinfektor
protiv štetnih gusjenica, kukaca i gljiva,
jer takav požar uništava sva njihova legla u
tlu.


Na otpornost ovih sastojlna protiv napadaja
kukaca i gljiva utječu 1 velike krošnje
stabala koje omogućuju jaču ishranu, te intenzivniju
cirkulaciju sokova, kao i to što stabla
nisu gusto uzrasla, pa je Izmjena zraka u sastojlnama
stalno u toku.


SMREKA — PICEA EXOELSA
Medju najbolje smreke u Bugarskoj spadaju
one na Ptrin planini koja tamo pridolazi u
visinskoj regiji u čistim formacijama. Tu smreka
postizava visine od 35—40 m. U Rodopsklm
planinama pridolazi smreka izmješana sa nešto
jele u visinama od 1700 do 1900 m, gdje je zaposjela
samo najviše vrhunce. Rletko se ovdje
nailazi na njene čiste sastojine. Smreke ima i
na Rili planini u visinskom pojasu izmedju
1500 i 1800 m nadmor. visine gdje sa jelom
tvori mješovite sastojine.


Smreka je u Rodopama razmjerno slabo
zastupana. — Po mišljenju Istraživača njezina
je staništa ovdje zauzeo bleli bor iz razloga što
veliki požari, koji ovdje povremeno haraju njejjine
sastojine Izkorjenjuju, te pogoduju razprostranjenja
borovih sastojlna.


Zbog visokog položaja i suhe klime godovi
su vrlo uski, pa nije rledko, da se nadju 2, 3 i
4 goda na jedan milimetar. Uslied toga su i
stabla slabijih dimenzija; tako je na pr. za
jedno stablo od 22 cm prsnog promjera ustanovljena
starost od 100 godina. —


Rodopska se smreka vrlo kasno počimlje
čistiti od grana, a često ostaje do zemlje granata.
Vrlo se često nailazi na mnogostruke Izbojke
iz jedne te iste žile, dok se mnoga stabla
u visini od 3—4 metra ovako slično razgranjuju.
Nailazi se na sastojine u kojima je i do
70 posto stabala ovako uzraslo.


Prirodno pomladjenje čistih smrekovih sastojlna
teče mnogo polaganijim tempom nego
što se to zbiva kod prirodnog pomladjenja borovih
prašuma.


Dobrom razvoju prirodnog smrekovog podmladka
osobito pogodjuje drvna trulež, pa se
zato na trulim smrekovlm i jelovim kladama
nailazi na najljepši takav podmladak. Ova obća
pojava, da smreka i jela kllju u prašumi na
truleži nastaloj od drveta srušenih stabala,
poznata je i ustanovljena za čitavu sjevernu
polutku zemlje.


Po Čermaku je drvna trulež pogodna za klijanje
i rast smrekovog i jelovog pođmladka iz
razloga što ta trulež nikada ne presuši, te što
su u njoj koncentrirana za rast potrebna mineralna
hraniva, kao i zato što u takovoj truleži
ima dovoljno zraka.


Dok se za bieli bor ustanovilo, da najbolje


klija na golona mineralnom tlu, ili na mineral


nom tlu pokrivenom sa pepelom, jer mu za


klijanje sjemena alkalični spojevi prijaju, to


za smreku vriedi obratno t. j . ona ne podna


ša koncetraclju alkallja.


Zato se na paljevinama pokrivenim pepe


lom ne nailazi na prirodni smrekov podmladak.


— Na paljevinama smrekovih sastojlna nije
istraživač našao ni jednu smrekovu biljku,
makar što je na njima bilo više stabala sa mnogo
češera i sjemena.
Ova je pojava tako očita i izrazita, da se
smreka i jela mogu svrstati među vrste koje
optimalno kllju na drvnoj truleži i humusa
koji je nastao iz te truleži, dok je bleli bor
tipična vrsta koja klije na garlštima pokrivenim
pepelom, kao i na golom mineralnom tlu.


TBEPETLiJIKA — POPULUS TREMULA
U prirodnoj šumi rodopskih planina ima
ova listača važnu ulogu, te često dolazi na paljevinama
u zajednici sa biellm borom. Pretežno
pridolazi na velikim površinama, u čistim
jednako starim sastojlnama.
U čistim sastojlnama trepetljike uzrasltm u
povoljnim prilikama stabla su prosječno 12 —
15 m visoka, dok su u prsnom promjeru 25 —
40 cm debela. Te se sastojine zbog svog brzog
rasta rano sklapaju, ali već u dobi letvenjaka
počinje Izumiranje njihovih stabala.
Pod krošnjama sastojine trepetljike vrlo dobro
uspleva smrekov podmladak, dok se borov
podmladak pod njima slabo razvija.
Mnoge gljivice 1 Buprestldi uzrokom su naglog
propadanja čitavih mladih sastojina trepetljlka.
Nakon obamlranja takove sastojine
obično se diže bujna smrekova sastojina. —
Zbog tanke kore stradava trepetljlka mnogo
od požara, ali se na paljevinama opet lako
1 brzo pomladjuje. Izbojna je snaga iz korjena
trepetljike trajna i jaka tako, đa i 10—15 godina
nakon uništenja stare sastojine izbijaju iz
žllja snažni Izbojci.


Ova se pojava opazila u slučaju, kada je
smreka prerasla i ugušila prvotnu nadstojnu
sastojlnu trepetljike, pa kada je nakon 10—15
god. tu smrekovu sastojlnu požar posve uništio,
najednom su na čitavoj površini paljevine
iz korienja trepetljike potjerali novi Izbojci.


— Ovdje se vjerojatno radi o latentnoj snazi
Izbijanja iz korjena trepetljike, koja traje i do
20 godina. Slična je pojava opažena i kod
breze. —
Obje ove vrste imaju važnu ulogu kod prirodnog
pomladjlvanja požarom nastallh golih
površina; one su u prirodnoj šumi uplivan faktor
kod izmjene vrsta drveća kao i sredstva za
regeneriranje tla.


Ove su vrste osobito potrebne za uspješno
pomladjivanje smrekove sastojine na velikim
paljevinama na kojima isprva neutraliziranjem
tla stvaraju povoljne uvjete za klijanje smrekovog
sjemenja, dok kasnije pod njihovim rletkim
krošnjama uživaju mlade smrekove biljke
svletlo u intenzitetu koji im najbolje pogoduje.


— Na taj način trepetljlka 1 breza pomažu uzrastu
čistih smrekovih sastojina.
BUKVA — FAGUS SILVATICA
Formacije bukve koje pridolaze na Rodopama
1 Plrinu u´ visinskom pojasu izmedju 1200
i 1300 m. nadmorske visine slabog su rasta, te
zaostaju za rastom crnogoričnih vrsta drveća
tih zona. Na Rodopama nailazi se na bukvu
samo na okrajnim brdima u mješovitim sastojlnama,
gdje joj je´ rast vrlo slab, jer na nju


184